Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Нови правила на ЕС гарантират правната помощ в рамките на наказателното производство

Люксембург, 13 октомври 2016 r.

Днес бeше преодоляно последното препятствие пред новите правила относно правната помощ, предложени от Комисията през 2013 г.

Съветът прие Директивата относно правната помощ за заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство и в рамките на производството по европейска заповед за арест. Правната помощ е финансовата или юридическа подкрепа, получавана от заподозрени или обвиняеми, които не разполагат с достатъчно средства, за да покрият разноските за производството. Новите правила ще гарантират, че предоставянето на правото на правна помощ и предлагането на самата правна помощ се извършват по еднакъв начин в целия ЕС. Заподозрените или обвиняемите следва да могат да се възползват от правна помощ още в ранните етапи на наказателното производство, като помощта ще се предоставя в съответствие с ясни критерии, определени в Директивата.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател и комисар по въпросите на върховенството на закона и Хартата на основните права, заяви: „Всеки, срещу когото е образувано наказателно производство, има право на правна защита и на адвокат, който да може да си позволи. Това е смисълът на върховенството на закона. Днес приехме правила, с които това ще се гарантира навсякъде в Съюза.“

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Правната помощ е от съществено значение за гарантирането на достъп до справедлива съдебна система, в която се полагат грижи за нуждите на всички, включително най-бедните. През последните години укрепихме процесуалните права. На всяко лице, заподозряно или обвинено в Европа, ще се гарантира справедлив съдебен процес. Няма смисъл обаче гражданите да имат право на достъп до адвокат, ако не могат да си позволят да заплатят неговите услуги. Ето защо днешното решение е от решаващо значение за европейското пространство на правосъдие и основни права.“

Новата директива предвижда следните гаранции:

  • Правната помощ се предоставя бързо

Правната помощ ще бъде предоставяна най-късно преди разпит, особено от страна на полицията, или преди извършването на определени следствени действия или действия по събиране на доказателства, както е посочено в Директивата.

  • Ясни критерии за предоставяне на правна помощ

Държавите членки прилагат различни критерии за установяване дали са изпълнени условията за предоставяне на правна помощ: проверка на средствата (свързана със средствата на съответното лице, включително доходи и имущество), проверка на целесъобразността (свързана с необходимостта да се гарантира ефективен достъп до правосъдие предвид обстоятелствата по случая) или и двете. В новите правила са определени ясни критерии за извършването на тези проверки:

-    Ако държава членка извършва проверка на средствата, тя следва да отчита всички релевантни и обективни фактори, като доходи, капитал и семейно положение на съответното лице, както и разходите за помощта от адвокат и жизнения стандарт в съответната държава членка. Това ще ѝ помогне да определи дали заподозрените или обвиняемите не разполагат с достатъчно средства за заплащане на помощ от адвокат.

-    Ако държава членка извършва проверка на целесъобразността, тя следва да отчита тежестта на престъплението, сложността на случая и сериозността на санкцията, която би била наложена, за да определи дали интересът на правосъдието изисква предоставяне на правна помощ.

  • Правна помощ в рамките на производството по европейска заповед за арест

Предвидено е право на правна помощ в рамките на производството по европейска заповед за арест. Това право ще се прилага както в държавата членка, която изпълнява такава заповед за арест, така и — в случаите на наказателно преследване — в държавата членка, в която е била издадена заповедта за арест.

  • По-добър процес на вземане на решения относно предоставянето на правна помощ

Директивата гарантира, че решенията за предоставяне на правна помощ се вземат надлежно и че лицата се уведомяват писмено, ако са получили частичен или пълен отказ за предоставяне на правна помощ. В нея са установени правила за качеството на правната помощ и за обучението на служителите, които участват в процеса на вземане на решения, включително на адвокатите. В случай на нарушаване на права по тази директива трябва да бъдат предоставени ефективни средства за правна защита.

Следващи стъпки

От държавите членки се изисква да транспонират директивата в срок от 30 месеца след нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. Уредените в нея права ще започнат да се прилагат от май 2019 г.

Контекст

Директивата ще се прилага във всички държави членки, с изключение на Дания, Ирландия и Обединеното кралство.

Директивата за правната помощ е третата и последна приета директива от пакета от законодателни предложения в областта на правото на справедлив съдебен процес в наказателното производство, представен от Комисията през ноември 2013 г. С нейното приемане завършва изпълнението на Пътната карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство, изготвена през през 2009 г.

През последните години бе постигнат значителен напредък в укрепването на процесуалните права на заподозрените лица и обвиняемите в Европейския съюз. След приемането на Пътната карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство (2009 г.) бяха приети пет директиви. В тях са предвидени основни права като правото на устен и писмен превод, правото на информация и правото на достъп до адвокат.

В тях също така се гарантират принципът на презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес срещу тях, а отскоро и процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo.

За повече информация

Въпроси и отговори

Наръчник за правата на гражданите, в случай че бъдат заподозрени или обвинени в извършване на престъпления в ЕС

Повече информация относно процесуалните права може да бъде намерена на уебсайта на ГД „Правосъдие“.

IP/16/3366

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar