Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

An Coimisiún Eorpach - Press release

Cumaisc: Comhéadáil ABP Group agus Fane Valley ar Slaney Foods JV agus Slaney Proteins ceadaithe ag an gCoimisiún

Brussels, an 7 Deireadh Fómhair 2016

Tá an Coimisiún Eorpach tar éis cead gan choinníoll a thabhairt, tar éis imscrúdú a dhéanamh faoi Rialachán um Chumaisc an Aontais, maidir leis an éadáil atá beartaithe ag an bpróiseálaí feola ABP Group(Éire) agus ag Fane Valley (An Ríocht Aontaithe), comhlacht agraibhia ar le feirmeoirí é, rialú chomhpháirtigh a ghlacadh ar Slaney Foods JV agus Slaney Proteins (Éire).

Is cuid de ghnó na dtrí chomhlacht sin (ABP, Fane Valley agus Slaney) eallaí beo, caoirigh agus uain a cheannach agus a mharú, agus ina theannta sin feoil a dhíchchnámhú agus a phróiseáil. Ar na gníomhaíochtaí a dhéanann siad tá mairteoil, uaineoil agus caoireoil úr a mhargú do mhiondíoltoirí feola (ollmhargaí san áireamh) agus do phróiseálaithe feola tionsclaíocha. Chinn an Coimisiún nach mbeadh tionchar diúltach ag an éadáil bheartaithe ar an iomaíocht éifeachtach i Margadh Aonair an Aontais maidir le haon cheann de na margaí sin.

Tugadh fógra maidir leis an mbeart an 2 Meán Fómhair 2016.

 

Imscrúdú an Choimisiúin

San imscrúdú a rinne sé, dhírigh an Coimisiún ar thionchar an idirbhirt bheartaithe ar an iomaíocht sna margaí ina mbíonn forluí idir gníomhaíochtaí na bpáirtithe agus ar margaí iad a ar margaí iad a mbaineann rialacha an Aontais i ndáil le rialacha cumaisc leo:

  • eallaí beo á gceannach ag ABP agus Slaney Foods JV lena marú in Éirinn; caoirigh agus uain bheo á gceannach lena marú ag ABP, Slaney Foods JV agus Fane Valley i limistéar lena gcuimsítear Éire agus Tuaisceart Éireann;
  • mairteoil, uaineoil agus caoireoil úr a dhíol in Éirinn, feoil a dhíoltar le próiseálaithe tionsclaíocha san áireamh; uaineoil agus caoireoil úr a dhíol sa Bheilg, feoil a dhíolann ABP agus Slaney Foods JV le hollmhargaí san áireamh;
  • bailiú seachtháirgí ainmhithe, a ghintear le gníomhaíochtaí maraithe, in Éirinn ag ABP agus Slaney Foods JV.

Chinn an Coimisiún nach mbeadh an idirbheart ina chúis imní ó thaobh na hiomaíochta de i ndáil le haon cheann de na margaí sin.

Maidir leis an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ar na margaí ina gceannaítear ainmhithe beo (eallaí, caoirigh agus uain), rinne an Coimisiún measúnú ar an méadú a d'fhéadfadh teacht ar chumas ceannaithe na seamlas, rud a rachadh chun aimhleas na bhfeirmeoirí agus phobail na bhfeirmeoirí áitiúla go háirithe. Chinn an Coimisiún gur minic a dhíolann feirmeoirí in Éirinn a gcuid eallaí laistigh de limistéar leathan geografach agus go n‑imíonn siad ó sheamlas go chéile más fearr an praghas a bhíonn le fáil ar a n‑ainmhithe áit eile. Leanfaidh seamlais éagsúla a bhfuil acmhainneacht bhreise acu de bheith ag gníomhú in Éirinn, an t‑oirdheisceart san áireamh, áit a bhfuil saoráid mharaithe eallaí Slaney Foods JV lonnaithe. Ba é a mheas an Coimisiún, dá bharr sin, go leanfadh rogha mhaith ceannaitheoirí de bheith ag na feirmeoirí dá gcuid ainmhithe tar éis an chumaisc.

Rinne an Coimisiún measúnú chomh maith ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ar an iomaíocht sna margaí iartheachtacha i dtaca le feoil úr a dhíol. Léirigh an t‑imscrúdú go leanfaidh líon áirithe d'iomaitheoirí láidre de bheith gníomhach sa mhargadh tar éis an chumaisc. Ba é tuairim an Choimisiún, dá bhrí sin, nach mbeidh na páirtithe in ann praghsanna a ardú ná coinníollacha díobhálacha a chur i bhfeidhm ar mhiondíoltóirí agus ar phróiseálaithe feola tionsclaíocha agus sa deireadh thiar ar thomhaltóirí.

Maidir le bailiú seachtháirgí ainmhithe a ghintear le gníomhaíochtaí maraithe in Éirinn, mheas an Coimisiún gur beag an méid seachtháirgí ainmhithe atá á bhailiú ag rindreálaithe iomaíocha faoi láthair a thagann ó Slaney Foods JV/Fane Valley. Léirigh an t‑imscrúdú chomh maith go leanfadh na monarchana rindreála, tar éis an chumaisc, de bheith in ann a ndóthain soláthairtí seachthaírgí ainmhithe a fháil. Ar deireadh, mheas an Coimisiún nach dócha go mbeadh tionchar diúltach ag an idirbheart ar sheamlais maidir leis an gcaoi ina bhfaigheann siad réidh le seachtháirgí ainmhithe.

 

Comhlachtaí agus táirgí

Tá líon áirithe monarchana próiseála feola ag ABP Food Group (Éire) in Éirinn, sa Riocht Aontaithe agus ar mhór‑roinn na hEorpa agus is soláthraí feola idirnáisiúnta é do na margaí Eorpacha agus domhanda. Tá ABP Group gníomhach chomh maith in earnálacha an bhia peataí, an fhuinnimh in‑athnuaite agus na bpróitéin. Tá ocht gcinn de mhonarchana próiseála feola ag ABP in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann.

Is comharchumann atá faoi úinéireacht feirmeoirí Fane Valley Co‑operative Society Limited (an Ríocht Aontaithe) a dhéanann feoil a phróiseáil, a tháirgeann leite, gránaigh bhricfeasta agus beatha ainmhithe agus tá gréasán de shiopaí aige ina ndíoltar gairis fheirme. Tá seamlas amháin ag Fane Valley i dTuaisceart Éireann.

Dhá roinn atá in Slaney Foods JV (Ireland): Slaney Food International ina bhfuil an gnó maraithe ealaí agus an gnó próiseála mairteola atá lonnaithe in Éirinn, agus Irish Country Meats a bhfuil faoina gcúram gníomhaíochtaí maraithe caorach/uan agus fiontar caoireola agus uaineola in Éirinn agus sa Bheilg. Tá trí mhonarcha próiseála feola ag Slaney Foods JV in Éirinn.

Tá monarcha rindreála ag Slaney Proteins (Éire)le haghaidh seachtháirgí ainmhithe a phróiseáil, seachtháirgí a ghintear de thoradh ghníomhaíochtaí Slaney Foods JV in Éirinn.

 

Rialacha agus nósanna imeachta maidir le rialú cumasc

Tá sé de dhualgas ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar chumaisc agus éadálacha a bhaineann le comhlachtaí ar mó a láimhdeachas ná tairseacha áirithe (féach Airteagal 1 den Rialachán um Chumaisc) agus cosc a chur le comhchruinnithe a chuirfeadh bac suntasach ar iomaíocht éifeachtach sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó in aon chuid shubstaintiúil de.

Ní chothaíonn formhór mór na gcumasc fadhbanna maidir le hiomaíocht faoina dtugtar fógairt agus déantar iad a cheadú tar éis gnáth‑athbhreithniú. Ón uair a dhéantar idirbheart a fhógairt, de ghnáth bíonn 25 lá oibre ag an gCoimisiún le cinneadh a dhéanamh formheas a thabhairt (Céim I) nó dian‑imscrúdú a thosú (Céim II).

Tá tuilleadh eolais faoin gcás ar fáil ar shuíomh gréasáin iomaíochta an Choimisiúin ar chlár poiblí na gcásanna faoin gcásuimhir M.7930.

IP/16/3347

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar