Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska planeringsterminen 2016: EU-kommissionen offentliggör landsrapporter

Bryssel den 26 februari 2016

Den europeiska planeringsterminen 2016

EU-kommissionen offentliggör i dag sin årliga analys av de sociala och ekonomiska utmaningarna i EU-länderna, de s.k. landsrapporterna. Rapporterna ingår i den något förenklade europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken. Syftet med rapporterna är att följa upp de politiska reformerna och på ett tidigt stadium visa vilka problem EU-länderna bör ta itu med. Efter offentliggörandet i november av den årliga tillväxtöversikten för 2016 och rekommendationerna för euroområdet, som fastställde prioriteringar på EU-nivå, sätts nu fokus i den europeiska planeringsterminen på EU-länderna. Rapporterna kommer att ligga till grund för diskussionerna med länderna om deras nationella politik innan de antar sina nationella reformprogram i april, vilket senare under våren kommer att utmynna i kommissionens landspecifika rekommendationer.

– Mot bakgrund av de allt större externa riskerna och finansmarknadernas ökade svängningar måste grundvalarna för våra ekonomier stärkas snarast. Kommissionens analys visar att det genomförs reformer på många områden, men att ansträngningarna är ojämna. Några EU-länder måste vidta kraftfullare åtgärder som gör dem mindre sårbara, t.ex. när det gäller den höga offentliga och privata skuldsättningen, säger EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

– Trots att vi nu har den högsta sysselsättningen sedan krisen började 2008 är fortfarande alltför många människor i EU arbetslösa. Genom den europeiska planeringsterminen är vi fortsatt fast beslutna att hjälpa EU-länderna i deras ansträngningar för att få människor tillbaka i arbete, säger EU-kommissionär Marianne Thyssen, med ansvar för sysselsättning, socialpolitik kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.

– De rapporter kommissionen lägger fram i dag ger en exakt och detaljerad bild av EU:s ekonomier. De fördjupade granskningarna kommer att ligga till grund för den dialog som under våren måste föras mellan EU-institutionerna och de nationella myndigheterna inför de kommande landsspecifika rekommendationerna. Vårt främsta mål är att öka sysselsättningen och främja tillväxten. Eftersom återhämtningen i EU fortfarande är svag uppmanar kommissionen EU-länderna att fortsätta att reformera sina ekonomier och stabilisera de makroekonomiska obalanser som kvarstår, säger EU-kommissionär Pierre Moscovici, med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen.

För de 18 EU-länder som togs upp i den rapport om förvarningsmekanismen för 2016, som offentliggjordes i november tillsammans med den årliga tillväxtöversikten, omfattar landsrapporterna även en fördjupad granskning enligt förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

Grekland och Cypern genomför för närvarande stabilitetsprogram och omfattas därför inte av landsrapporterna den här gången.

Nästa steg

Som en del av den europeiska planeringsterminen kommer kommissionen att föra en fördjupad dialog med EU-länderna under de kommande månaderna. I mars håller kommissionen bilaterala möten med EU-länderna för att diskutera landsrapporterna. EU-kommissionärerna kommer också att besöka länderna för att träffa deras regeringar och parlament samt arbetsmarknadens parter och andra aktörer. I april ska EU-länderna lägga fram sina nationella reform- och stabilitetsprogram (länderna i euroområdet) eller konvergensprogram (övriga EU-länder) om de offentliga finanserna. Kommissionen har uppmanat länderna att samråda med sina parlament och arbetsmarknadens parter när de utarbetar dessa program. Senare under våren lägger kommissionen därefter fram sina förslag till nya landsspecifika rekommendationer, med fokus på de viktigaste ekonomiska och sociala prioriteringarna för varje land.

I mars kommer kommissionen även att placera alla länder som omfattas av en fördjupad granskning i olika kategorier i förfarandet vid makroekonomiska obalanser. Från och med i år har kommissionen minskat antalet kategorier i förfarandet från fyra till sex: inga obalanser, obalanser, alltför stora obalanser samt alltför stora obalanser med korrigeringsåtgärder.

Bakgrund

De landsspecifika rapporter som offentliggörs i början av varje år är en del av ansträngningarna för att stärka och effektivisera den europeiska planeringsterminen enligt de fem ordförandenas rapport och de åtgärder som kommissionen aviserat med sikte på att fullborda EU:s ekonomiska och monetära union. Några av dessa åtgärder lanserade förra året och samma arbetssätt fortsätter i år för att göra det möjligt att före den europeiska planeringsterminen föra en konkret dialog om EU:s prioriteringar, inklusive utmaningarna i euroområdet. På så sätt ges mer tid för dialog med EU-länderna och berörda parter på alla nivåer om deras prioriteringar. De landsspecifika rapporterna belyser också kommissionens ökade fokus på sysselsättning och sociala frågor i planeringsterminen.

LÄS MER

Europeiska planeringsterminen 2016 inleds: Vad ingår i den europeiska planeringsterminens novemberpaket?

Redogörelse för EU:s ekonomiska styrning

Rapport om förvarningsmekanismen 2016

Ekonomisk vinterprognos 2016

IP/16/332

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar