Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 2016: Komissio julkaisee maaraportit

Bryssel 26. helmikuuta 2016

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso 2016

Euroopan komissio julkaisee tänään jäsenvaltioiden taloudellisia ja sosiaalisia haasteita koskevat analyysinsa eli ns. maaraportit.Raportit ovat talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon kuuluva väline, jolla voidaan seurata uudistuksia ja ottaa ajoissa esiin haasteet, joihin jäsenvaltioiden olisi vastattava. Marraskuussa julkaistiin vuotuinen kasvuselvitys 2016 ja euroaluetta koskevat suositukset, joissa asetetaan painopisteet EU:n tasolla. Tänään julkaistavien maaraporttien myötä huomio siirtyy talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa jäsenvaltiotasolle. Maaraportit ovat pohjana keskusteluille, joita jäsenvaltioiden kanssa käydään niiden politiikkavaihtoehdoista ennen huhtikuussa esitettäviä jäsenvaltioiden kansallisia ohjelmia, ja loppukeväästä komissio laatii maakohtaiset suositukset.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin mukaan on erittäin tärkeää vahvistaa EU:n talouksien perustekijöitä, koska ulkoiset riskit kasvavat ja rahoitusmarkkinoiden heilahtelu lisääntyy. ”Komission analyysi osoittaa, että uudistuksia toteutetaan useilla politiikan aloilla, mutta epätasaisesti. Joidenkin jäsenvaltioiden on puututtava määrätietoisemmin sitkeässä oleviin haavoittuvuustekijöihin, kuten suureen julkiseen ja yksityiseen velkaan”, Dombrovskis totesi.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen puolestaan totesi työllisyysasteen olevan nyt korkeimmillaan sitten vuoden 2008, jolloin kriisi alkoi. ”Silti liian moni eurooppalainen on työttömänä. Talouspolitiikan EU-ohjausjakson avulla olemme sitoutuneet auttamaan jäsenvaltioita saamaan ihmiset takaisin töihin”, Thyssen jatkoi.

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovicitotesi komission tänään esittämien maaraporttien antavan erittäin tarkan kuvan EU:n talouksista. ”Nämä perusteelliset analyysit ovat lähtökohta vuoropuhelulle, jota EU:n toimielimet ja kansalliset viranomaiset käyvät tänä keväänä seuraavien maakohtaisten suositusten laatimiseksi. Työpaikkojen luominen ja kasvun edistäminen ovat edelleen ensisijainen tavoitteemme. Koska EU:n talouksien elpyminen on edelleen haurasta, komissio kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan talouksiensa uudistamista ja korjaamaan pitkään kestäneet makrotalouden epätasapainot”, Moscovici jatkoi.

Marraskuussa vuotuisen kasvuselvityksen ohessa julkaistussa varoitusmekanismia koskevassa kertomuksessa 2016 määritettiin 18 jäsenvaltiota (Suomi yhtenä niistä), joiden maaraportteihin sisältyy makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn kuuluva perusteellinen tarkastelu.

Maaraportteja ei ole laadittu Kreikasta ja Kyproksesta, jotka ovat vakaustukiohjelmien kohteena.

Seuraavat vaiheet

Komissio aikoo lähikuukausina käydä jäsenvaltioiden kanssa tiivistä vuoropuhelua osana talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa. Maaliskuussa komissio keskustelee jäsenvaltioiden kanssa maaraporteista kahdenvälisissä tapaamisissa. Lisäksi komissaarit käyvät tapaamassa jäsenvaltioiden hallitusten, parlamenttien, työmarkkinaosapuolien ja muiden sidosryhmien edustajia. Jäsenvaltiot esittävät huhtikuussa kansalliset uudistusohjelmansa ja julkista taloutta koskevat vakaus- (euromaat) tai lähentymisohjelmansa (euroalueeseen kuulumattomat maat). Komissio on kehottanut jäsenvaltioita kuuntelemaan tarkasti kansallisia parlamentteja ja työmarkkinaosapuolia näitä asiakirjoja laatiessaan. Komissio esittää keväällä ehdotuksensa uusiksi maakohtaisiksi suosituksiksi, jotka kohdistetaan kunkin maan keskeisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

Komissio päättää maaliskuussa myös, mihin luokkaan kukin jäsenvaltio, josta on laadittu perusteellinen tarkastelu, sijoitetaan makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä. Komissio on nyt vähentänyt näiden luokkien määrän kuudesta seuraaviin neljään: 1) makrotaloudessa ei ole epätasapainoja, 2) makrotaloudessa on epätasapainoja, 3) makrotaloudessa on liiallisia epätasapainoja ja 4) makrotaloudessa on liiallisia epätasapainoja, jotka edellyttävät korjaavia toimia.

Tausta

Maaraporttien julkaiseminen varhaisessa vaiheessa kuuluu toimiin, joilla talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa virtaviivaistetaan ja vahvistetaan viiden puheenjohtajan raportin ja komission Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistelemiseksi esittämien toimien mukaisesti. Jotkin näistä toimista käynnistettiin viime vuonna, ja käytäntöä jatketaan tänä vuonna. Näin EU:n painopisteistä – ja myös euroalueen haasteista – voidaan käydä todellista vuoropuhelua heti talouspolitiikan EU-ohjausjakson alussa. Samalla saadaan enemmän aikaa vuoropuhelulle jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa kaikilla tasoilla niiden painopisteiden huomioon ottamiseksi. Maaraporteissa näkyy myös se, että komissio on nyt lisännyt työllisyys- ja sosiaalinäkökohtien painottamista talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa.

LISÄTIETOJA

The start of the 2016 European Semester: The November European Semester package explained

The EU's economic governance explained

Varoitusmekanismia koskeva kertomus 2016

Winter 2016 Economic Forecast

IP/16/332

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar