Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Koheesiopolitiikka käytännössä: EU-investointien näkyvimmät tulokset vuosina 2007–2013

Bryssel 7. lokakuuta 2016

Euroopan komissio on julkistanut riippumattoman arvioinnin vuosina 2007–2013 tehtyjen EU-investointien tuloksista maakohtaisine erillisraportteineen.

Arvioinnin keskeinen anti on, että vuosien 2007–2013 investoinneilla luotiin miljoona työpaikkaa, mikä vastaa kolmasosaa työpaikkojen nettokasvusta EU:ssa samana aikana. Uudet työpaikat nostivat BKT:ta 2,74 eurolla jokaista investoitua koheesiopolitiikan euroa kohti, mikä tarkoittaa ennakoitua 1 biljoonan euron BKT:n kasvua vuoteen 2023 mennessä.

Aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Crețu: "Numerot puhuvat puolestaan – koheesiopolitiikka toimii. Uskon, että tämä politiikka on tarpeen, ja meidän on pidettävä se vahvana myös vuoden 2020 jälkeen. Arviointi auttaa meitä pohtimaan, kuinka politiikan tehokkuutta ja tuloksellisuutta voidaan edelleen parantaa vuosina 2014–2020 ja sen jälkeen.”

Koheesiopolitiikka on hyödyttänyt kaikkien EU-maiden talouksia ja tukenut niitä vaikeina taloudellisina aikoina. Investointeja on tehty lähes 400 000 pk-yritykseen ja startup-yritykseen. Ohjelmalla on ollut keskeinen rooli EU:n kasvu- ja työllisyysohjelmassa.

Kuvaavia esimerkkejä tuloksista eri jäsenvaltioissa:

  • Yli 100 000 uutta työpaikkaa Saksassa
  • 21 000 startup-yrityksen tukeminen Ruotsissa
  • Noin 3 900 tutkimushankkeen tukeminen Unkarissa
  • Yli 630 kilometriä kunnostettuja maanteitä pääasiassa Euroopan laajuisessa liikenneverkossa (TEN-T) Latviassa.

Ohjelman täytäntöönpanoa kaudella 2007–2013 arvioitaessa havaittiin myös aloja, joilla politiikkaa voitaisiin parantaa:

  • Tulossuuntautuneisuus ja suorituskyky

Arvioinnin perusteella ohjelman tavoitteita ja tulossuuntautuneisuutta voidaan lujittaa. Havainto on otettu huomioon uudistetussa kauden 2014–2020 ohjelmassa. Siinä otetaan käyttöön ohjelmakohtaiset erityistavoitteet – esimerkiksi luotujen työpaikkojen määrä tai hiilidioksidipäästöjen vähentäminen – ja keskitytään muutamaan korkean kasvupotentiaalin teemaan. Lisäksi vuoden 2020 jälkeistä aikaa silmällä pitäen on olennaista kiinnittää lisähuomiota suorituskykyyn: EU-rahastojen toimintaa on yksinkertaistettava ja niiden välisiä synergioita on lisättävä.

  • Rahoitusvälineiden käyttö

Vuosina 2007–2013 varojen käyttö rahoitusvälineiden kautta lisääntyi 11,5 miljardiin euroon (1 miljardi euroa vuosina 2000–2006). Nämä välineet olivat keskeisessä asemassa pk-yritysten rahoittamisessa finanssi- ja luottokriisin aikoina.

Arvioinnissa todettiin, että oikeudelliset säännökset eivät ole riittävän yksityiskohtaisia, ja tämä yhdessä monien täytäntöönpanoelinten kokemattomuuden vuoksi johti täytäntöönpanon viivästymisiin. Yksi koheesiopoliittisten ohjelmien haasteista nykyisellä ja tulevalla kaudella on laajentaa näiden välineiden soveltamisalaa yritysten tukemisen ulkopuolelle ja yksinkertaistaa niiden soveltamissääntöjä.

  • Kestävä kaupunkikehitys

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) määrärahoista kaudella 2007–2013 käytettiin 11 prosenttia eli lähes 29 miljardia euroa kaupunkikehityksen ja sosiaalisen infrastruktuurin hankkeisiin. Arvioinnissa todettiin, että EU:n investoinnit tällä alalla olisi voitu maksimoida laatimalla yhdennetyt strategiat kaupunkialueiden elvytykselle ja sosiaalisille hankkeille. Lisäksi paikallisia sidosryhmiä ja tuensaajia olisi voitu ottaa enemmän mukaan.

Kauden 2014–2020 ohjelmien täytäntöönpanossa ja esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamisen kaltaisten haasteiden edessä komissio pyrkii saamaan kaupunkialueiden sidosryhmiä osallistumaan enemmän EU:n kaupunkipolitiikan laatimiseen. Paikallisviranomaiset, kansalaisjärjestöt ja elinkeinoelämä voisivat osallistua tähän joko EU:n kaupunkiagendan kumppanuushankkeissa tai kaupunginjohtajien välisen suoran vuoropuhelun kautta.

Taustaa

Vuosien 2007–2013 koheesiopolitiikan ohjelmissa investoitiin 346,5 miljardia euroa. Niiden tuloksista tehty arviointi lisää avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta ja toimii oppimisvälineenä koheesiopolitiikan parantamiseen nykyisellä ja tulevalla ohjelmakaudella.

Riippumattomuuden varmistamiseksi arvioinnin suorittivat ulkopuoliset asiantuntijat.

Arviointi oli jaettu 14 temaattiseen tehtäväkokonaisuuteen. Sen aikana haastateltiin yli 3 000 tuensaajaa ja 1 000 hallintoviranomaista, järjestettiin 10 seminaaria, joihin osallistui 530 sidosryhmää, ja kuuleminen, johon vastasi 80 organisaatiota. Kunkin tehtäväkokonaisuuden tarkastivat ulkopuoliset asiantuntijat.

 

Lisätietoja

InfoRegio: Ohjelmakauden 2007–2013 arvioinnit

Yhteenvetokertomus: EAKR- ja koheesiorahastoista kaudella 2007–2013 rahoitettujen toimien jälkiarviointi

Yhdeksän tapaa, joilla koheesiopolitiikka auttaa Eurooppaa – keskeiset tulokset 2007–2013

Maakohtaiset tiedot

 

 

 

IP/16/3323

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar