Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Att säkra Europas yttre gränser: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån sjösätts

Kapitan Andreevo den 6 oktober 2016

Idag inleder Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån officiellt sin verksamhet, mindre än ett år efter det att kommissionen först tog initiativ till den.

Starten högtidlighålls med ett evenemang vid Kapitan Andreevo, en gränsövergång vid den bulgariska yttre gränsen till Turkiet, där den nya byråns fordon, utrustning och team presenteras. En presskonferens anordnas också med kommissionären med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap Dimitris Avramopoulos, Bulgariens premiärminister Boyko Borissov, Bulgariens vice premiärminister och inrikesminister Rumiana Bachvarova, statssekreteraren vid Slovakiens inrikesministerium Denisa Sakova, verkställande direktören för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Fabrice Leggeri samt europeiska inrikesministrar och andra högre tjänstemän. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån är en utveckling av Frontex och kommer att strikt övervaka EU:s yttre gränser och samarbeta med medlemsstaterna för att snabbt upptäcka och ta itu med möjliga säkerhetshot mot EU:s yttre gränser.

– Idag är en milstolpe i den europeiska gränsförvaltningens historia, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Från och med nu är en medlemsstats yttre EU-gräns alla medlemsstaternas yttre gräns, både juridiskt sett och i praktiken. På mindre än ett år har vi inrättat ett fullständigt europeiskt gräns- och kustbevakningssystem och förverkligat principerna om delat ansvar och solidaritet mellan medlemsstaterna och EU. Det här är precis det svar på dagens säkerhets- och migrationsutmaningar Europa behöver.

– Genom Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån skapar vi en ny verklighet vid våra yttre gränser, säger Robert Fico, premiärminister i Slovakien, som innehar det roterande ordförandeskapet i rådet. Detta är ett konkret resultat av det gemensamma åtagande vi enades om i Bratislavafärdplanen, och en praktiskt exempel på enighet bland medlemsstaterna. Det kommer hjälpa oss att återvända till Schengen. Ordförandeskapet är fast beslutet att bidra till att ytterligare stärka Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, och förverkliga andra åtaganden i färdplanen.

– Det här är ett historiskt ögonblick och jag är väldigt stolt över att se Frontex bli Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, säger Fabrice Leggeri, verkställande direktör för Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån. Den nya byrån är starkare och bättre utrustad att ta itu med migrations- och säkerhetsutmaningarna vid EU:s yttre gränser. Den har mer omfattande befogenheter som kommer att möjliggöra effektivare insatser. Byrån kommer att utföra stresstester vid de yttre gränserna för att upptäcka sårbarheter innan en krissituation uppstår. Den kommer nu också att ha möjlighet att bidra med operativt stöd till grannländer utanför EU som ber om stöd vid gränsen och dela information om gränsöverskridande brottslighet med nationella myndigheter och europeiska organ till stöd för brottsutredningar. Den har också en nyckelroll vid Europas sjögränser tack vare de nya kustbevakningsfunktionerna.

Enligt det nya uppdraget är byråns roll och verksamhet betydligt mer omfattande. Antalet fast anställda vid byrån mer än fördubblas och byrån kommer att kunna anskaffa egen utrustning och med kort varsel sätta in den i samband med gränsinsatser. En snabbreserv med minst 1 500 gränsbevakningstjänstemän och en reserv av teknisk utrustning kommer att ställas till byråns förfogande, för att insatserna inte ska lida brist på vare sig personal eller utrustning längre. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer nu att sörja för att unionens standarder för gränsförvaltning genomförs, genom periodisk riskanalys och obligatoriska sårbarhetsbedömningar.

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer att fylla ett tomrum i stärkandet av Europas yttre gränser, så att människorna kan fortsätta att leva och röra sig fritt inom EU. Det här ska också bidra till att uppfylla EU:s åtagande att Schengenområdet ska fungera normalt igen och att de tillfälliga inre gränskontrollerna ska avskaffas senast i slutet av året, i enlighet med kommissionens färdplan Att återvända till Schengen av den 4 mars.

Under de kommande månaderna kommer den nya byrån att gradvis inleda sin verksamhet:

  • DEN 6 OKTOBER 2016: den nya byrån är juridiskt sett operativ

  • DEN 7 DECEMBER 2016: snabbreserverna för personal och utrustning tas i bruk

  • SENAST DECEMBER 2016: 50 nya anställda i byrån

  • DEN 7 JANUARI 2017: återvändandereserverna tas i bruk

  • JANUARI–MARS 2017: första sårbarhetsanalyserna.

Bakgrund

Inrättandet av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån offentliggjordes av ordförande Jean-Claude Juncker i hans tal om tillståndet i unionen den 9 september 2015. Det är en del av de åtgärder som vidtas inom ramen för den europeiska migrationsagendan för att stärka förvaltningen och säkerheten för EU:s yttre gränser. Schengenområdet är hållbart som ett område utan inre gränser endast om de yttre gränserna säkras och skyddas på ett effektivt sätt.

Den 15 december 2015 lade kommissionen fram ett lagstiftningsförslag till inrättande av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, som skulle bygga på Frontex befintliga strukturer för att möta de nya utmaningar och den nya politiska verklighet som EU står inför, både i fråga om migration och inre säkerhet. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån godkändes av Europaparlamentet och rådet på en rekordkort tid, endast nio månader.

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer att underlätta hanteringen av migrationen, förbättra den inre säkerheten i Europeiska unionen, och slå vakt om principen om fri rörlighet för personer. Inrättandet av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån kommer att sörja för en stark förvaltning av EU:s yttre gränser som ett delat ansvar mellan unionen och dess medlemsstater.

Mer information

Frågor och svar: Den nya Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Faktablad: Den nya Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Faktablad: EU-insatser i Medelhavsområdet

Förordning om inrättande av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Att säkra Europas yttre gränser: Europeiska kommissionens webbplats

Europeisk gräns- och kustbevakningsbyråns (Frontex) webbplats

IP/16/3281

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar