Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa välispiiride kindlustamine: tegevust alustab Euroopa Piirivalveamet

Kapitan Andreevo, 6. oktoober 2016

Täna alustab ametlikult tegevust Euroopa Piirivalveamet. Ajast, mil komisjon tegi esimest korda ettepaneku Euroopa piirivalve kohta, on möödas vähem kui aasta

Ameti tegevuse alustamist tähistatakse Kapitan Andreevo piiripunktis Bulgaaria ja Türgi piiril, kus esitletakse piirivalvesõidukeid, -varustust ja -meeskondi. Toimub ka pressikonverents, millel osalevad Euroopa Komisjoni rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos, Bulgaaria peaminister Boyko Borissov, Bulgaaria asepeaminister ja siseminister Rumiana Bachvarova, Slovaki Vabariigi Siseministeeriumi riigisekretär Denisa Sakova, Euroopa Piirivalveameti tegevdirektor Fabrice Leggeri, ELi siseministrid ja teised kõrgemad ametnikud. Frontexist välja kasvanud Euroopa Piirivalveameti ülesandeks on jälgida tähelepanelikult ELi välispiire, tuvastada koostöös liikmesriikidega kiiresti ELi välispiire ähvardavad võimalikud julgeolekuohud ja need üheskoos kõrvaldada.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos: „Tänane päev läheb Euroopa piirihalduse ajalukku olulise muutuse kuulutajana. Nüüdsest on ühe liikmesriigi ELi välispiir kõikide liikmesriikide välispiir – nii seaduse kui ka tegevuse tähenduses. Vähem kui aastaga oleme me sisse seadnud täielikult toimiva Euroopa piiri- ja rannikuvalvesüsteemi, mis tugineb liikmesriikide ja liidu jagatud vastutuse ja solidaarsuse põhimõtetele. Täpselt nii peabki Euroopa reageerima 21. sajandi rände- ja julgeolekuprobleemidele.“

Euroopa Liidu Nõukogu ametisoleva eesistujariigi Slovakkia peaminister Robert Fico: „Euroopa piirivalve loomine võimaldab meil paremini kaitsta ELi välispiire. See on Bratislava tegevuskavas kokku lepitud ühiste püüdluste käegakatsutav tulemus ja liikmesriikide üksmeele reaalne väljendus, mis aitab meil pöörduda tagasi toimiva Schengeni süsteemi juurde. Eesistujariik teeb kõik, mis tema võimuses, et aidata kaasa Euroopa piirivalve tugevdamisele ja kõigi muude tegevuskavas kokku lepitud algatuste elluviimisele.“

Euroopa Piirivalveameti tegevdirektor Fabrice Leggeri: „Täna on ajalooline päev ja ma olen ääretult uhke selle üle, et Frontexist saab nüüd Euroopa Piirivalveamet. Uus amet on tugevam ja paremini varustatud, et tegeleda rände- ja julgeolekuprobleemidega Euroopa välispiiridel. Tal on laiemad volitused, mis võimaldavad tal tõhusalt tegutseda. Amet hakkab välispiiridel tegema stressiteste, et teha juba enne võimaliku kriisi tekkimist kindlaks puudujäägid ja nõrgad kohad. Samuti on amet nüüd suuteline pakkuma operatiivtuge naabruskonnas asuvatele kolmandatele riikidele, kes paluvad abi oma piiril, ning jagama riiklike ametiasutuste ja Euroopa ametitega luureteavet piiriülese kuritegevuse kohta, toetades nõnda kriminaaluurimisi. Lisaks on ametil juhtiv roll Euroopa merepiiril, sest nüüd tuleb tal täita ka rannikuvalve ülesandeid.“

Uute volituste raames on ameti rolli ja tegevusala kõvasti laiendatud. Ameti koosseisuliste töötajate arvu suurendatakse rohkem kui kaks korda ning ametile antakse võimalus hankida endale varustust ja kasutada seda kiireloomulistes piirioperatsioonides. Ameti käsutusse antakse vähemalt 1500 piirivalvurist koosnev kiirreageerimisreserv ja kiirreageerimise seadmete reserv. See tähendab, et enam ei teki olukorda, kus ametil jääb vajaka operatsioonideks vajalikust personalist või varustusest. Euroopa Piirivalveamet tagab nüüd liidu piirihaldusstandardite rakendamise korrapäraste riskianalüüside ja kohustuslike haavatavuse hindamiste abil.

Euroopa Piirivalveamet aitab tugevdada Euroopa välispiire ning see võimaldab inimestel Euroopa Liidu territooriumil endiselt vabalt elada ja liikuda. Samuti aitab ameti tegevus täita Euroopa Liidu kava taastada aasta lõpuks Schengeni ala normaalne toimimine ja kaotada ajutine kontroll sisepiiridel, nagu on sätestatud komisjoni 4. märtsi teatises „Tegevuskava „Tagasi Schengeni juurde““.

Järgnevatel kuudel plaanitakse ameti tegevus täies mahus käima lükata.

  • 6. OKTOOBER 2016: uus amet alustab ametlikult tegevust

  • 7. DETSEMBER 2016: kättesaadavaks tehakse kiirreageerimisreserv ja kiirreageerimise seadmete reserv

  • DETSEMBRIKS 2016: võetakse ametisse tööle 50 uut töötajat

  • 7. JAANUAR 2017: kättesaadavaks tehakse tagasisaatmisega seotud reservid

  • JAANUAR – MÄRTS 2017: tehakse esimesed haavatavuse hindamised.

Taustteave

Euroopa Piirivalveameti asutamine, millest Euroopa Komisjoni president Juncker oma 9. septembri 2015. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta rääkis, on osa meetmetest, mis võetakse Euroopa rände tegevuskava raames, et parandada julgeolekut ELi välispiiridel ja tõhustada nende haldamist.Sisepiirideta Schengeni ala on jätkusuutlik ainult siis, kui välispiir on tõhusalt turvatud ja kaitstud.

Euroopa Komisjon tegi 15. detsembril 2015 seadusandliku ettepaneku Frontexi tegevusel põhineva Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomise kohta, et astuda vastu ELi ees nii rände kui ka sisejulgeoleku valdkonnas seisvatele uutele probleemidele ja reageerida uuele poliitilisele reaalsusele. Euroopa Piirivalveameti asutamise ettepaneku kiitsid Euroopa Parlament ja nõukogu heaks enneolematult lühikese aja – kõigest üheksa kuu jooksul.

Euroopa Piirivalveamet aitab hallata tõhusamalt rännet, parandada Euroopa Liidu sisejulgeolekut ning tagada isikute vaba liikumine. Selle asutamisega tagatakse ELi välispiiride tõhus haldamine liidu ja liikmesriikide jagatud vastutusel.

Lisateave

Küsimused ja vastused: Uus Euroopa Piirivalveamet

TEABELEHT: Uus Euroopa Piirivalveamet

TEABELEHT: ELi operatsioonid Vahemerel

Määrus, millega asutatakse Euroopa Piirivalveamet

Securing Europe's Borders (Euroopa piiride kindlustamine): Euroopa Komisjoni veebisait

Euroopa Piirivalveameti (Frontexi) veebisait

IP/16/3281

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar