Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Lyckad start för ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga – rapport från kommissionen

Strasbourg den 4 oktober 2016

I dag har EU-kommissionen antagit ett meddelande om ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga där man lyfter fram de viktigaste resultaten sedan 2013.

I dag har EU-kommissionen antagit ett meddelande om ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga där man lyfter fram de viktigaste resultaten sedan 2013 och föreslår hur EU:s och ländernas insatser för att genomföra ungdomsgarantin kan förbättras. I fjol beslutade kommissionen att öka förskottsutbetalningarna inom sysselsättningsinitiativet så att ungdomsgarantin kan införas snabbare. I sitt tal om tillståndet i unionen den 14 september 2016 betonade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att han vill ”fortsätta med ungdomsgarantin i hela EU, för att öka européernas kompetens och nå de regioner och ungdomar som behöver det mest”.

– Ungdomsgarantin har nu införts i medlemsländerna och EU fortsätter att stödja dem ekonomiskt så att de kan hjälpa unga att skaffa sig jobb eller utbildning, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter. Ungdomarna är vår framtid och det är vårt gemensamma ansvar att hjälpa dem in på arbetsmarknaden.

EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen instämmer:

– Ungdomsgarantin har gjort skillnad för över 9 miljoner unga. Den har bidragit till viktiga reformer av ländernas utbildningssystem och arbetsförmedlingar och till nya partnerskap för att skapa bättre möjligheter för unga. Jag är övertygad om att vi med politisk vilja och tillräckliga resurser kan lyckas. Därför vill kommissionen nu höja anslagen till sysselsättningsinitiativet fram till 2020.

Ungdomsgarantin är ett politiskt löfte som EU-länderna gav i april 2013 i form av en rådsrekommendation, efter ett förslag från kommissionen. Garantin går ut på att ge alla unga ett bra erbjudande om jobb, fortbildning, lärlingsutbildning eller praktik inom fyra månader efter att de har blivit arbetslösa eller gått klart en utbildning.

Sysselsättningsinitiativet för unga infördes också 2013 och är EU:s viktigaste finansieringsprogram för att genomföra ungdomsgarantin i regioner där ungdomsarbetslösheten är högre än 25 procent. Alla medlemsländer använder också bidrag från Europeiska socialfonden (ESF) för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

I dagens meddelande rapporterar kommissionen om resultaten hittills. Ungdomsarbetslösheten är fortfarande ett stort problem i många länder, men allt fler unga i EU får nu jobb eller studerar. Resultaten har överlag överträffat förväntningarna. Sedan 2013 har antalet unga arbetslösa minskat med 1,4 miljoner och antalet unga som varken arbetar eller studerar har minskat med 900 000.

De här upplyftande siffrorna visar att ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet har gett konkreta resultat. Omkring 9 miljoner unga har antagit ett erbjudande – i de flesta fall ett jobberbjudande. Ungdomsgarantin har dessutom bidragit till strukturreformer och innovativa politiska lösningar i medlemsländerna.

 Sysselsättningsinitiativet har en budget på 6,4 miljarder euro och ska hjälpa länderna att snabbt inrätta sina ungdomsgarantisystem. Initiativet har gett direkt stöd till över 1,4 miljoner unga som varken arbetar eller studerar och som bor i regioner med mycket hög ungdomsarbetslöshet. År 2015 beslutade kommissionen att öka förskottsutbetalningarna med 30 procent. Länderna fick därmed tillgång till cirka 1 miljard euro för att snabbt kunna dra igång sina åtgärder.

Med tanke på de goda resultaten föreslog kommissionen nyligen att förstärka sysselsättningsinitiativet med ytterligare 1 miljard euro, tillsammans med 1 miljard euro från Europeiska socialfonden (ESF). De 2 extra miljarderna gör att de länder som har högst ungdomsarbetslöshet kan hjälpa ytterligare en miljon unga fram till 2020. Pengarna kompletterar det vanliga ESF-stödet.

I sitt meddelande understryker kommissionen behovet av att påskynda och bredda ungdomsgarantin och att snabba på genomförandet av sysselsättningsinitiativet. Fler insatser behövs för att hjälpa unga som är svåra att nå ut till: de som inte är inskrivna hos arbetsförmedlingen, saknar utbildning, har hoppat av skolan eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden på grund av fattigdom, social utestängning, funktionsnedsättning eller diskriminering. Kvaliteten på erbjudandena och tjänsterna för unga skulle dessutom kunna förbättras.

Bakgrund

Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga antogs 2013 för att stödja medlemsländernas insatser mot ungdomsarbetslösheten. De båda initiativen ingår i en bredare strategi för att integrera unga i samhället.

Så här sa kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i EU den 14 september 2016:

– Jag kan inte och vill inte acceptera att Europa är en kontinent präglad av ungdomsarbetslöshet. Jag kan inte och vill inte acceptera att millenniegenerationen, generation Y, kan bli den första generationen på 70 år som är fattigare än sina föräldrar.[…] Vi kommer att fortsätta med ungdomsgarantin i hela EU, för att öka européernas kompetens och nå de regioner och ungdomar som behöver det mest.

I sin avsiktsförklaring 2016 lovade kommissionen att satsa mer på unga i allmänhet, och ungdomsgarantin är bara ett av initiativen. Ett annat är förslaget om en europeisk solidaritetskår som Jean-Claude Juncker tog upp i sitt tal. Kåren ska vila på EU:s värdegrund om engagemang och solidaritet och ska ge unga under 30 möjlighet att hjälpa andra och skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter, i hemlandet eller i ett annat EU-land. Man behöver inte omfattas av ungdomsgarantin. Kommissionen kommer att lägga fram sitt förslag före årsskiftet.

Rekommendationen om ungdomsgarantin antogs av ministerrådet den 22 april 2013 (se MEMO/13/152) efter ett förslag från kommissionen i december 2012 (se IP/12/1311 och MEMO/12/938). Rekommendationen godkändes av Europeiska rådet i juni 2013.

Alla de 28 EU-länderna har lämnat in genomförandeplaner för ungdomsgarantin och håller på att införa egna ungdomsgarantier. Planerna beskriver vilka reformer och åtgärder som krävs för att genomföra ungdomsgarantin, när det ska göras, vilka uppgifter myndigheterna och andra parter har och hur det hela ska finansieras (läs mer om genomförandeplanerna). Kommissionen följer upp hur länderna genomför ungdomsgarantin inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Sysselsättningsinitiativet infördes 2013 för att ge riktat stöd till unga under 25 som bor i områden där ungdomsarbetslösheten var högre än 25 procent år 2012. Initiativet är en av EU:s viktigaste ekonomiska resurser för att genomföra ungdomsgarantin. För närvarande kan 20 medlemsländer få stöd[1].

Budgeten var från början 6,4 miljarder euro för 2014–2018. I samband med halvtidsöversynen av EU:s budget för 2014–2020 föreslog kommissionen att förstärka sysselsättningsinitiativet med ytterligare 1 miljard euro, tillsammans med 1 miljard euro från Europeiska socialfonden. Initiativet får därmed 2 miljarder extra fram till 2020, det vill säga totalt 8,4 miljarder euro sedan starten 2013. Tack vare ökade anslag för sammanhållningspolitiken från och med 2017 kan dessutom flera länder satsa upp till 2 miljarder euro mer av ESF-stödet på sysselsättningsåtgärder för unga.

Sysselsättningsinitiativet kompletterar andra nationella åtgärder, bland annat sådana som har fått ESF-stöd. ESF hjälper inte bara enskilda personer utan bidrar också till att reformera arbetsmarknads- och utbildningsinstitutioner så att de kan erbjuda bättre tjänster. Under 2014–2020 satsar ESF 6,3 miljarder euro direkt på arbetsmarknadsåtgärder och cirka 27 miljarder euro på insatser och reformer inom utbildning.

År 2013 uppmanade EU:s stats- och regeringschefer kommissionen att under 2016 rapportera om hur ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet har genomförts, vilket detta meddelande nu följer upp.

Läs mer

MEMO: Frågor och svar – Meddelande om ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga

Meddelande: Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år

Arbetsdokument: Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år

Arbetsdokument: Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga efter tre år (2/2)

Arbetsdokument: Tillämpning av kvalitetskriterierna för praktikprogram

Faktablad: Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga – situationen i EU

Faktablad om olika länder – Ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga

Videoklipp om ungdomsgarantin

Var anmäler jag mig till ungdomsgarantin?

Faktablad: Ungdomsgarantin – så går det till

Faktablad: Vad EU gör mot ungdomsarbetslösheten

Sysselsättningsinitiativet – Vilka regioner får stöd?

Sysselsättningsinitiativet i siffror

Meddelande om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen

Följ Marianne Thyssen på Facebook och Twitter

Följ Valdis Dombrovskis på Facebook och Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

 

[1] Belgien, Bulgarien, Cypern, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien och Ungern.

IP/16/3216

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar