Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Poročilo Komisije o napredku pri izvajanju sheme jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih

Strasbourg, 4. oktobra 2016

Evropska komisija v današnjem sporočilu izpostavlja glavne dosežke sheme jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih od njune vzpostavitve leta 2013 do danes.

Evropska komisija v današnjem sporočilu izpostavlja dosežke sheme jamstva za mlade in pobude za zaposlovanje mladih od njune vzpostavitve leta 2013 do danes ter pridobljena spoznanja o tem, kako še izboljšati prizadevanja EU in držav članic pri uvajanju nacionalnih shem jamstva za mlade. Komisija je v zadnjem letu pospešila izvajanje sheme jamstva za mlade s povečanjem predhodnega financiranja pobude za zaposlovanje mladih. V svojem govoru o stanju v Uniji dne 14. septembra 2016 je predsednik Juncker poudaril svojo zavezanost k „nadaljnjemu uvajanju jamstva za mlade v Evropi, ki bo krepilo znanje in usposobljenost Evropejcev ter podprlo regije in mlade, ki pomoč najbolj potrebujejo."

Evropski komisar za evro in socialni dialog ter podpredsednik Komisije Valdis Dombrovskis je dejal: „Shema jamstva za mlade je zdaj uveljavljena povsod v Evropi. Finančna sredstva iz pobude za zaposlovanje mladih bodo ključnega pomena za nadaljnjo podporo državam članicam pri vključevanju mladih na trg dela ali v nadaljnje izobraževanje.Mladi so naša prihodnost in naša skupna odgovornost je, da vsakemu od njih omogočimo zaposlitev.‟

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Jamstvo za mlade je sprožilo ukrepe in reforme, ki so spremenili življenje več kot 9 milijonom mladih. Jamstvo za mlade je prineslo pomembne spremembe v nacionalne sisteme izobraževanja in zavode za zaposlovanje, nova partnerstva so mladim dala nove priložnosti. Prepričana sem, da bomo z nadaljnjo politično zavezo, zadostnimi sredstvi in trdno odločenostjo imeli korist od do sedaj opravljenega dela in dosegli rezultate, za katere si prizadevamo. Zato je Komisija nedavno predlagala povečanje proračunskih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih do leta 2020."

Jamstvo za mlade je politična zaveza, ki so jo na podlagi predloga Komisije v obliki priporočila Sveta aprila 2013 sprejele vse države članice, da bi vsem
mladim ponudile možnost kakovostne ponudbe za zaposlitev, nadaljnjega izobraževanja, vajeništva ali
usposabljanja v štirih mesecih od dne, ko postanejo brezposelni ali ko prenehajo s formalnim izobraževanjem. Hkrati je bila uvedena pobuda za zaposlovanje mladih, ki je glavni program financiranja za lažje uvajanje sheme jamstva za mlade in za podporo regijam, kjer je brezposelnost mladih višja od 25 %. Za podporo zaposlovanju mladih uporabljajo vse države članice tudi svoj delež sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESF).

Iz današnjega sporočila o dosedanjem napredku je razvidno, da brezposelnost mladih sicer ostaja ključna skrb v številnih državah članicah, da pa je vključevanje mladih na trg dela od leta 2013 do danes na splošno preseglo pričakovanja. V primerjavi z letom 2013 se je število brezposelnih mladih v EU zmanjšalo za 1,4 milijona, število mladih, ki niso zaposleni ali vključeni v izobraževanje in usposabljanje, pa za 900 000.

Ta spodbudna gibanja kažejo, da sta jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih pomagali izboljšati stanje. Približno 9 milijonov mladih je dobilo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje šolanje ali usposabljanje, večina med njimi prav ponudbo za zaposlitev. Jamstvo za mlade je poleg tega delovalo kot sprožilec sprememb, največkrat strukturnih reform in inovativnih političnih ukrepov v državah članicah.

 Ključni dejavnik pri hitrem vzpostavljanju shem jamstva za mlade v državah članicah je bila pobuda za zaposlovanje mladih, program ciljnega financiranja na ravni EU s sredstvi v višini 6,4 milijarde evrov. Pobuda je bila namenjena regijam z največjo brezposelnostjo med mladimi in je neposredno podprla 1,4 milijona mladih, ki niso bili vključeni na trg dela ali v izobraževanje in usposabljanje. Ko so se na predlog Komisije leta 2015 za 30 % povečala predplačila iz pobude za zaposlovanje za upravičene države članice, kar je pomenilo približno 1 milijardo evrov več sredstev, je to močno vplivalo na razpoložljivost denarnih sredstev in pospešilo konkretno ukrepanje na terenu.

Glede na dosežen napredek je Komisija nedavno predlagala, da se proračunska sredstva, namenjena pobudi za zaposlovanje mladih, povečajo z dodatno milijardo sredstev iz posebne proračunske postavke, še milijardo evrov pa bi dodal Evropski socialni sklad. Z dvema milijardama evrov bo mogoče do leta 2020 podpreti še 1 milijon mladih v državah članicah, kjer je brezposelnost mladih najbolj pereča. Ti ukrepi dopolnjujejo finančna sredstva iz Evropskega socialnega sklada.

Današnje sporočilo je poudarilo potrebo po razširitvi uporabe jamstva za mlade in hitrejšem izvajanju pobude za zaposlovanje mladih. Bolj bo treba okrepiti prizadevanja za pomoč „težko dosegljivim‟ mladim: to so tisti mladi, ki niso prijavljeni na javnih zavodih za zaposlovanje, imajo nizko izobrazbo ali nedokončano šolo in jim zaradi brezposelnosti grozijo številne težave (revščina, družbena izključenost, diskriminacija). Hkrati je treba še izpopolniti kakovost ponudb za delo ali šolanje in storitev za mlade.

Osnovne informacije

Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje sta bila sprejeta leta 2013 v podporo prizadevanjem držav članic za odpravo brezposelnosti mladih ter sta del širšega političnega programa vključevanja mladih v družbo.

Ali z besedami predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja iz govora o stanju v Uniji 14. septembra 2016: „Ne morem in nočem se sprijazniti z mislijo, da Evropa je in ostaja celina brezposelnosti mladih.Ne morem in nočem se sprijazniti z mislijo, da bo generacija milenijcev prva v zadnjih 70 letih, ki bo revnejša od staršev.[…] V Evropi bomo še naprej uvajali jamstvo za mlade, tako izboljšali znanje in usposobljenost Evropejcev in podprli regije in mlade, ki pomoč najbolj potrebujejo.‟

Kot je razvidno iz pisma o nameri iz leta 2016, namerava Komisija okrepiti svoja prizadevanja za bolj splošno podporo mladim, instrumenti jamstva za mlade pa naj bi bili v polni meri del širšega svežnja pobud za mlade, kot je denimo ustanovitev evropske solidarnostne enote, ki jo je napovedal predsednik Juncker v svojem govoru o stanju v Uniji 14. septembra 2016. Enota bo temeljila na temeljnih evropskih vrednotah družbene angažiranosti in solidarnosti in bo za socialno angažirane osebe do 30. leta starosti, ki sodelujejo ali ne v shemi jamstva za mlade, priložnost za pomoč in podporo drugim ter pridobivanje novih spretnosti in izkušenj, bodisi v njihovi domovini ali v drugi državi članici. Komisija bo svoje zamisli predstavila do konca leta.

Priporočilo o vzpostavitvi jamstva za mlade so uradno sprejeli na seji Sveta ministrov EU 22. aprila 2013 (glej MEMO/13/152) na podlagi predloga, ki ga je decembra 2012 dala Komisija (glej IP/12/1311 in MEMO/12/938). Evropski svet ga je uradno potrdil junija 2013.

Vseh 28 držav članic je pripravilo izvedbene načrte za jamstvo za mlade in sprejelo ukrepe za vzpostavitev nacionalne sheme jamstva za mlade. V načrtih so predstavljeni posamezni koraki v uvajanju sheme jamstva za mlade, časovni okvir ključnih reform in ukrepov, vloga državnih organov in drugih partnerjev in način financiranja (natančneje tukaj). Izvajanje nacionalnih shem jamstva za mlade nadzira Komisija v okviru evropskega semestra.

Pobuda za zaposlovanje mladih je bila uvedena leta 2013 kot ciljna podpora mladim do 25. leta starosti v regijah, kjer je leta 2012 brezposelnost mladih presegla 25 %. Pobuda je med glavnimi finančnimi viri EU, ki podpirajo uvedbo shem jamstva za mlade. Do finančnih sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih je trenutno upravičenih 20 držav članic.[1]

Pobuda je bila prvotno zamišljena kot namenski finančni vir v višini 6,4 milijarde evrov za obdobje 2014–2018. V okviru vmesnega pregleda proračuna EU za obdobje 2014–2020 je Komisija predlagala, da pobudo za zaposlovanje mladih okrepi z dodatno milijardo evrov in še milijardo evrov iz Evropskega socialnega sklada, torej 2 dodatnima milijardama sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih do leta 2020, kar pomeni skupaj 8,4 milijarde evrov od uvedbe pobude leta 2013. S povečanjem proračunskih sredstev za kohezijsko politiko bo poleg tega državam članicam, ki so upravičene do podpore pobude za zaposlovanje mladih, z letom 2017 na razpolago do 2 milijardi sredstev Evropskega socialnega sklada, ki jih bodo lahko vložile v zaposlovanje mladih.

Pobuda za zaposlovanje mladih dopolnjuje druge ukrepe, ki so jih sprejele države članice na nacionalni ravni, tudi ukrepe s podporo Evropskega socialnega sklada. Evropski socialni sklad poleg podpore posameznikom zagotavlja finančno pomoč za reforme v ustanovah in službah na področju zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja. V obdobju 2014–2020 bo vložil 6,3 milijarde evrov neposredno v ukrepe za zaposlovanje mladih in približno 27 milijard evrov v reforme izobraževanja.

Voditelji držav in vlad so leta 2013 pozvali Komisijo, naj leta 2016 pripravi poročilo o izvajanju jamstva za mlade ter delovanju pobude za zaposlovanje mladih. Komisija je zato pripravila to sporočilo.

Več informacij

MEMORANDUM: Vprašanja in odgovori: Sporočilo o jamstvu za mlade in pobudi za zaposlovanje mladih

Sporočilo: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih tri leta pozneje

Delovni dokument služb Komisije: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih tri leta pozneje

Delovni dokument služb Komisije: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih tri leta pozneje (2/2)

Delovni dokument služb Komisije: Kaj pomeni okvir za kakovost pripravništev?

Informativni pregled EU: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih

Informativni pregled za posamezne države: Jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih

Pričevanja

Prijava v shemo jamstva za mlade

Informativni pregled: Jamstvo za mlade – kako ga izvajati

Informativni pregled: Odpravljanje brezposelnosti mladih v EU

Zemljevid upravičenosti do sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih

Informativni slikovni prikaz: Pobuda za zaposlovanje mladih

Sporočilo o vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira

Komisarka Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju

Podpredsednik Valdis Dombrovskis na Facebooku in Twitterju

Naročite se na brezplačni e-bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

 

[1] Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

IP/16/3216

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar