Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Sprawozdanie Komisji zwraca uwagę na postępy w realizacji gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Strasburg, 4 października 2016 r.

Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat, w którym podkreśla główne osiągnięcia programu gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych od ich uruchomienia w 2013 r.

Komisja Europejska przyjęła dziś komunikat prezentujący najważniejsze osiągnięcia programu gwarancji dla młodzieży oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych od ich uruchomienia w 2013 r. Dokument zawiera też wnioski z tych doświadczeń, które pozwolą usprawnić unijne i krajowe działania na rzecz wdrożenia gwarancji dla młodzieży. W minionym roku Komisja zwiększyła płatności zaliczkowe w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, aby przyspieszyć realizację programu gwarancji dla młodzieży. W swoim orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker podkreślił swoje zaangażowanie w dalszą „realizację programu gwarancji dla młodzieży w całej Europie, podnosząc umiejętności Europejczyków i docierając do najbardziej potrzebujących młodych ludzi i regionów”.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, powiedział: Gwarancja dla młodzieży działa już w całej Europie, a wsparcie finansowe, jakiego udziela UE, będzie miało kluczowe znaczenie w dalszym wspieraniu państw członkowskich w ich działaniach na rzecz przywrócenia młodych ludzi do pracy lub nauki.Młodzież to nasza przyszłość i wspólnie odpowiadamy za zapewnienie wszystkim młodym ludziom szansy sukcesu na rynku pracy.

Marianne Thyssen, komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników, dodała: Środki i reformy realizowane w ramach gwarancji dla młodzieży odmieniły życie ponad 9 mln młodych ludzi. Gwarancja dla młodzieży stanowi wsparcie dla ważnych reform w systemach edukacji, służbach zatrudnienia i partnerstwach państw członkowskich, aby dać młodzieży większe szanse. Wierzę, że dzięki nieustającemu zaangażowaniu politycznemu, wystarczającym zasobom i silnej determinacji doczekamy się owoców naszej dotychczasowej pracy i osiągniemy cele, do których dążymy. Dlatego Komisja zaproponowała zwiększenie zasobów budżetowych Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych do 2020 r.

Gwarancja dla młodzieży stanowi polityczne zobowiązanie podjęte przez wszystkie państwa członkowskie UE w formie zalecenia Rady z kwietnia 2013 r. na podstawie wniosku Komisji.
Jej celem jest zapewnienie wszystkim młodym ludziom dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszej edukacji,
stażu lub praktyki zawodowej w ciągu czterech miesięcy od momentu przejścia na bezrobocie lub zakończenia kształcenia formalnego. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest głównym unijnym programem finansowania ułatwiającym wdrożenie gwarancji dla młodzieży. Inicjatywę zapoczątkowano w tym samym czasie, co program gwarancji dla młodzieży, i ma ona zapewniać szczególne wsparcie regionom, w których stopa bezrobocia młodzieży przekracza 25 proc. Wszystkie państwa członkowskie wykorzystują też swój przydział środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, aby wspierać zatrudnienie ludzi młodych.

Przyjęty dziś komunikat opisuje dotychczasowe postępy i pokazuje, że choć w wielu państwach członkowskich bezrobocie młodzieży wciąż jest poważnym problemem, to ogólna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w UE od 2013 r. jest lepsza niż się spodziewano. Od 2013 r. liczba młodych bezrobotnych w UE spadła o 1,4 mln, a liczba młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (młodzież NEET) zmniejszyła się o 900 tys.

Te pozytywne trendy sugerują, że gwarancja dla młodzieży wspierana przez Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczynia się do poprawy sytuacji. Około 9 mln młodych ludzi przyjęło ofertę, z których większość dotyczyła zatrudnienia.Gwarancja dla młodzieży stała się też katalizatorem zmian polityki, prowadząc do reform strukturalnych i innowacji w zakresie polityki w państwach członkowskich.

 Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, będąca źródłem unijnego finansowania w wysokości 6,4 mld €, odegrała istotną rolę w szybkim wdrożeniu krajowych programów gwarancji dla młodzieży i zapewniła bezpośrednie wsparcie ponad 1,4 mln młodzieży NEET mieszkającej w regionach najbardziej potrzebujących pomocy. W 2015 r. Komisja zwiększyła o 30 proc. wypłatę zaliczek w ramach tej inicjatywy uprawnionym państwom członkowskim – w sumie około 1 mld €. Dzięki temu zapewniono płynność finansową, co umożliwiło szybszą realizację działań w terenie.

Zważywszy na dotychczasowe postępy, Komisja zaproponowała rozszerzenie zasobów budżetowych Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przez zapewnienie dodatkowego przydziału środków w wysokości 1 mld €, oraz dodanie do tej kwoty 1 mld € z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te 2 mld € mogłyby umożliwić wsparcie do 2020 r. jeszcze około 1 mln młodych ludzi w państwach członkowskich najbardziej dotkniętych problemem bezrobocia młodzieży. Środki te są uzupełnieniem już przydzielonych zasobów budżetowych dostępnych w ramach EFS.

W przyjętym dziś komunikacie podkreślono potrzebę przyspieszenia i rozszerzenia gwarancji dla młodzieży oraz szybszej realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Przyznano też, że należy podjąć większy wysiłek, aby pomóc młodzieży, do której trudno jest dotrzeć. Chodzi tu o młodych ludzi, którzy nie są zarejestrowani w publicznych służbach zatrudnienia, mają niskie umiejętności, przedwcześnie przerwali naukę w szkole i zmagają się z wieloma przeszkodami utrudniającymi im wejście na rynek pracy (jak ubóstwo, wykluczenie społeczne, niepełnosprawność i dyskryminacja). Jednocześnie można by też poprawić jakość ofert i usług dla młodzieży.

Kontekst

Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zostały przyjęte w 2013 r., aby wesprzeć państwa członkowskie w walce z bezrobociem młodzieży, i są częścią szerszego planu politycznego mającego na celu włączenie młodych ludzi do społeczeństwa.

14 września 2016 r. w orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: Nie mogę uznać i nigdy nie uznam za normalne tego, że Europa jest i pozostaje kontynentem bezrobocia młodzieży. Nie mogę też pogodzić się z faktem, że pokolenie urodzonych między rokiem 1980 a 2000, tzw. pokolenie Y, może być pierwszym od 70 lat pokoleniem biedniejszym niż ich rodzice.[…] Będziemy kontynuować realizację programu gwarancji dla młodzieży w całej Europie, podnosząc umiejętności Europejczyków i docierając do najbardziej potrzebujących młodych ludzi i regionów.

Zgodnie z listem intencyjnym z 2016 r. Komisja zamierza bardziej ogólnie zwiększyć swoje wysiłki na rzecz wspierania młodzieży, a instrumenty gwarancji dla młodzieży powinny funkcjonować jako część szerszego zestawu inicjatyw na rzecz młodzieży. W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września 2016 r. przewodniczący Juncker ogłosił na przykład ustanowienie europejskiego korpusu solidarności. Korpus ten będzie się opierał na podstawowych wartościach UE – zaangażowaniu i solidarności – i zaoferuje prospołecznym młodym ludziom w wieku poniżej 30 lat, korzystającym z gwarancji dla młodzieży bądź nie, możliwość pomagania innym i zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń w kraju lub w innym państwie członkowskim. Komisja przedstawi swoje propozycje w tej sprawie do końca roku.

Zalecenie dotyczące gwarancji dla młodzieży zostało przyjęte przez Radę Ministrów UE w dniu 22 kwietnia 2013 r. (zob. MEMO/13/152) na podstawie wniosku przedstawionego przez Komisję w grudniu 2012 r. (zob. IP/12/1311 i MEMO/12/938) i zostało zatwierdzone przez Radę Europejską w czerwcu 2013 r.

Wszystkie 28 państw członkowskich przedłożyło plany wdrożenia gwarancji dla młodzieży i podjęło działania w celu ustanowienia programów gwarancji dla młodzieży. W planach tych określono kroki, jakie należy podjąć, aby wdrożyć gwarancję dla młodzieży, harmonogram kluczowych reform i działań, rolę organów publicznych i innych partnerów oraz sposób finansowania (szczegóły można znaleźć tutaj). Wdrażanie krajowych programów gwarancji dla młodzieży jest monitorowane przez Komisję w ramach europejskiego semestru.

Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych zapoczątkowano w 2013 r., aby zapewnić ukierunkowane wsparcie młodym ludziom w wieku poniżej 25 lat, mieszkającym w regionach, w których poziom bezrobocia osób młodych w 2012 r. przekraczał 25 proc. Inicjatywa ta jest jednym z najważniejszych źródeł unijnego finansowania przeznaczonego na wsparcie realizacji programów gwarancji dla młodzieży. Obecnie 20 państw członkowskich uprawnionych jest do wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych[1].

Początkowo budżet tej inicjatywy opiewał na kwotę 6,4 mld €, która miała zostać wydatkowana w latach 2014–2018. W kontekście przeglądu śródokresowego budżetu UE na lata 2014–2020 Komisja zaproponowała zwiększenie przydziału środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o dodatkowy 1 mld €, a następnie uzupełnienie tej kwoty kolejnym 1 mld € z Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie oznacza to zwiększenie zasobów Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych o 2 mld € do 2020 r., dając łączną kwotę 8,4 mld € od uruchomienia tej inicjatywy w 2013 r. Ponadto dzięki zwiększonym przydziałom środków z polityki spójności od 2017 r. niektóre państwa członkowskie uprawnione do wsparcia z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą miały możliwość zainwestowania nawet do 2 mld € więcej z EFS na działania służące zatrudnieniu ludzi młodych.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych stanowi uzupełnienie innych działań podejmowanych na szczeblu krajowym, w tym działań realizowanych przy wsparciu z EFS. Wsparcie z EFS może wykraczać poza osoby indywidualne i pomagać w reformowaniu instytucji i usług w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia i szkolenia. Z budżetu EFS na lata 2014–2020 zainwestowano kwotę 6,3 mld € bezpośrednio w środki zatrudnienia ludzi młodych, a 27 mld € w środki i reformę edukacji.

W 2013 r. szefowie państw lub rządów UE wezwali Komisję do przedstawienia w 2016 r. sprawozdania z wdrożenia gwarancji dla młodzieży i realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Omawiany komunikat spełnia to zadanie.

Dodatkowe informacje

MEMO: Pytania i odpowiedzi: Komunikat dotyczący gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Komunikat: Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – podsumowanie trzech lat działań

Dokument roboczy służb Komisji: Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – podsumowanie trzech lat działań

Dokument roboczy służb Komisji: Gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – podsumowanie trzech lat działań (2/2)

Dokument roboczy służb Komisji: Stosowanie ram jakości staży

Zestawienie informacji z całej UE dotyczących gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zestawienie informacji z poszczególnych państw dotyczących gwarancji dla młodzieży i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Relacje uczestników

Gdzie się zarejestrować do udziału w programie „Gwarancja dla młodzieży”?

Zestawienie informacji: Gwarancja dla młodzieży – realizacja

Zestawienie informacji: Rozwiązanie problemu bezrobocia osób młodych w UE

Mapa regionów objętych finansowaniem w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Informacje w formie graficznej: Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Komunikat w sprawie przeglądu śródokresowego wieloletnich ram finansowych

Komisarz Marianne Thyssen na Facebooku i Twitterze

Wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis na Facebooku i Twitterze

Zaprenumeruj bezpłatny elektroniczny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

 

[1] Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Francja, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.

IP/16/3216

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar