Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verslag Commissie richt schijnwerper op vooruitgang jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Straatsburg, 4 oktober 2016

Vandaag heeft de Europese Commissie een mededeling aangenomen waarin zij de schijnwerper richt op de belangrijkste verwezenlijkingen van de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) sinds de lancering ervan in 2013

Vandaag heeft de Europese Commissie een mededeling aangenomen waarin zij de schijnwerper richt op de belangrijkste verwezenlijkingen van de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) sinds de lancering ervan in 2013 en op de manier waarop de EU en de lidstaten de uitrol van de nationale jongerengarantieregelingen kunnen verbeteren. Vorig jaar nam deze Commissie maatregelen om de uitvoering van de jongerengarantie te versnellen door de voorfinanciering voor het YEI te verhogen. In zijn Staat van de Unie van 14 september 2016 benadrukte Commissievoorzitter Juncker zijn bereidheid "de jongerengarantie steeds vaker in Europa in [te] zetten om de kwalificaties van Europeanen te verbeteren en de regio's en jongeren te bereiken die er het meest behoefte aan hebben."

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie voor de Euro en de Sociale Dialoog, verklaarde: "De jongerengarantie is nu een realiteit in de hele Europese Unie en de financiële steun van de EU zal van cruciaal belang zijn om de lidstaten te blijven ondersteunen bij hun initiatieven om jongeren weer aan het werk te krijgen of deel te laten nemen aan onderwijs. Jongeren zijn onze toekomst en het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om alle jongeren, zonder uitzondering, de kans te bieden om te slagen op de arbeidsmarkt."

Marianne Thyssen, Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: "De maatregelen en hervormingen die in het kader van de jongerengarantie zijn uitgevoerd, hebben een verschil gemaakt in het leven van meer dan 9 miljoen jongeren. De jongerengarantie heeft steun geboden voor belangrijke hervormingen van onderwijsstelsels, diensten voor arbeidsvoorziening en partnerschappen om jongeren betere kansen te bieden. Ik vertrouw erop dat wij met blijvende politieke inzet, voldoende middelen en vastberadenheid de vruchten zullen plukken van het tot dusver geleverde werk en de resultaten zullen behalen die wij allen beogen. Daarom heeft de Commissie onlangs voorgesteld de begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief tot 2020 uit te breiden."

De jongerengarantie is een politiek engagement van alle EU-lidstaten in de vorm van een aanbeveling van de Raad van april 2013, op basis van een voorstel van de Commissie,
om ervoor te zorgen dat alle jongeren binnen vier maanden nadat zij werkloos zijn geworden of het formele onderwijs hebben verlaten, een deugdelijk aanbod krijgen voor een baan, voortgezette scholing,
een plaats in het leerlingstelsel of een stage. Het YEI is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU dat tegelijkertijd de uitrol van de jongerengarantie moet vergemakkelijken en bijzondere steun moet verlenen aan regio's met een jeugdwerkloosheid van meer dan 25 %. Alle lidstaten maken ook gebruik van de hun toegekende middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om jongeren aan het werk te helpen.

De mededeling van vandaag focust op de vooruitgang die tot dusver is geboekt en toont aan dat, hoewel jeugdwerkloosheid in veel lidstaten nog steeds een belangrijk punt van zorg is, jongeren in de EU sinds 2013 op de arbeidsmarkt beter presteren dan verwacht. Sinds 2013 zijn er 1,4 miljoen minder jonge werklozen in de EU en 900 000 minder jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's).

Deze bemoedigende tendensen wijzen erop dat de jongerengarantie, met de steun van het YEI, in de praktijk mee het verschil heeft gemaakt. Ongeveer 9 miljoen jongeren hebben een aanbod aanvaard, meestal voor een baan. Daarbovenop heeft de jongerengarantie de aanzet gegeven tot een beleidsverandering, wat in de lidstaten heeft geleid tot structurele hervormingen en beleidsinnovatie.

 Het YEI, gerichte financiering ter waarde van 6,4 miljard euro op EU-niveau, heeft een centrale rol gespeeld bij de vlotte invoering van de nationale jongerengarantieregelingen en was goed voor rechtstreekse steun aan meer dan 1,4 miljoen jonge NEET's uit de meest behoevende regio's. De Commissie heeft de voorschotten van het initiatief in 2015 met 30 % verhoogd voor de in aanmerking komende lidstaten. Het ging in totaal om ongeveer 1 miljard euro, een bedrag waarmee onmiddellijk geld ter beschikking kon worden gesteld om sneller concrete maatregelen te nemen.

Gezien die vooruitgang heeft de Commissie onlangs voorgesteld de begrotingsmiddelen van het YEI uit te breiden door te voorzien in 1 miljard euro extra specifieke middelen voor het YEI, aangevuld met 1 miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Met die 2 miljard euro zouden tot 2020 nog eens ongeveer 1 miljoen jongeren in de lidstaten met de hoogste jeugdwerkloosheid steun kunnen ontvangen. Die maatregelen komen bovenop de financiële toewijzingen uit het ESF.

De vandaag goedgekeurde mededeling onderstreept de noodzaak om de jongerengarantie te versnellen en te verruimen, en het YEI aan een hoger tempo uit te voeren. De Commissie erkent dat meer inspanningen moeten worden geleverd voor de ondersteuning van "moeilijk te bereiken" jongeren, nl. jongeren die niet zijn geregistreerd bij de dienst voor arbeidsvoorziening, laaggeschoold zijn, de school voortijdig hebben verlaten, en worden geconfronteerd met tal van barrières om de arbeidsmarkt te betreden (zoals armoede, sociale uitsluiting, handicap en discriminatie). Tegelijkertijd kan de kwaliteit van het aanbod en de diensten voor jongeren worden verbeterd.

Achtergrond

De jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief zijn in 2013 vastgesteld om de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. De initiatieven maken deel uit van een bredere politieke agenda die is gericht op de integratie van jongeren in de samenleving.

Zoals Commissievoorzitter Juncker verklaarde in zijn Staat van de Unie op 14 september 2016: "Ik kan en wil niet accepteren dat Europa een continent van jeugdwerkloosheid is en blijft. Ik kan en wil niet accepteren dat de millennials, generatie Y, misschien wel de eerste generatie in 70 jaar wordt die het slechter heeft dan de generatie ervoor.[…...] We zullen de jongerengarantie steeds vaker in Europa inzetten om de kwalificaties van Europeanen te verbeteren en de regio's en jongeren te bereiken die er het meest behoefte aan hebben."

Zoals is bepaald in de Intentieverklaring 2016 wil de Commissie haar inspanningen ter ondersteuning van jongeren in het algemeen opvoeren en moeten de instrumenten van de jongerengarantie optimaal worden benut in een ruimere reeks initiatieven voor jongeren. Zo kondigde Commissievoorzitter Juncker in zijn toespraak over de Staat van de Unie op 14 september 2016 de oprichting aan van een Europees solidariteitskorps. Het korps zal stoelen op engagement en solidariteit, twee fundamentele waarden van de EU, en zal sociaal ingestelde jongeren onder 30 jaar, die al dan niet in aanmerking komen voor de jongerengarantie, de kans bieden anderen te helpen en te ondersteunen, nieuwe vaardigheden te verwerven en ervaring op te doen in hun eigen land of in een andere lidstaat. De Commissie zal haar ideeën aan het eind van dit jaar voorstellen.

De aanbeveling tot invoering van een jongerengarantie werd op 22 april 2013 aangenomen door de Raad van ministers van de EU (zie MEMO/13/152) op basis van een voorstel van de Commissie van december 2012 (zie IP/12/1311 en MEMO/12/938) en door de Europese Raad van juni 2013 bekrachtigd.

Alle 28 lidstaten hebben hun uitvoeringsplannen voor de jongerengarantie ingediend en hebben actie ondernomen om hun jongerengarantieregelingen op te zetten. Die plannen brengen in kaart welke stappen moeten worden ondernomen om de jongerengarantie uit te voeren. Zij bevatten ook het tijdschema voor belangrijke hervormingen en maatregelen, een omschrijving van de rol van overheden en andere partners, en een uiteenzetting van de manier waarop de jongerengarantie zal worden gefinancierd (meer informatie vindt u hier). De Commissie houdt toezicht op de uitvoering van de nationale jongerengarantieregelingen in het kader van het Europees semester.

Het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) is in 2013 in het leven geroepen om gerichte steun te bieden aan jongeren onder 25 jaar in Europese regio's met meer dan 25 % jeugdwerkloosheid (in 2012). Het YEI is een van de belangrijkste financieringsmiddelen van de EU ter ondersteuning van de uitvoering van de jongerengarantieregelingen. Momenteel komen 20 lidstaten in aanmerking voor YEI-steun. [1]

Het YEI was oorspronkelijk opgevat als gerichte financiering ter waarde van 6,4 miljard euro voor de periode 2014-18. In het kader van de tussentijdse herziening van de EU-begroting voor 2014-2020 heeft de Commissie voorgesteld de specifieke toewijzing voor het YEI verder te stimuleren met 1 miljard euro extra, aangevuld met 1 miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds. Dat betekent een algemene verhoging van de YEI-middelen tot 2020 met 2 miljard euro, wat het totaal sinds de lancering van het initiatief in 2013 op 8,4 miljard euro brengt. Daarnaast zullen verscheidene lidstaten die voor YEI-steun in aanmerking komen dankzij verhoogde toewijzingen in het kader van het cohesiebeleid vanaf 2017 de mogelijkheid krijgen om tot 2 miljard euro ESF-middelen extra te investeren in maatregelen ten behoeve van de jongerenwerkgelegenheid.

Het YEI vormt een aanvulling op andere acties die op nationaal niveau worden ondernomen, waaronder ook door het ESF gesteunde projecten. Het ESF steunt zo niet alleen individuele personen, maar draagt ook bij tot de hervorming van instellingen en diensten voor arbeidsvoorziening, onderwijs en opleiding. Voor 2014-20 investeert het ESF 6,3 miljard euro rechtstreeks in maatregelen ten behoeve van de jongerenwerkgelegenheid en ongeveer 27 miljard euro in maatregelen en hervormingen op het vlak van onderwijs.

In 2013 hebben de staatshoofden en regeringsleiders de Commissie opgeroepen om "in 2016 verslag uit te brengen over de uitvoering van de jongerengarantie en over het functioneren van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief". Deze mededeling is daarop een reactie.

Meer informatie

MEMO: Vragen en antwoorden: Mededeling over de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Mededeling: Drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE: Drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE: Drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (2/2)

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE: Het kwaliteitskader voor stages toepassen

Factsheet voor de EU over de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Landspecifieke factsheets over de jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Getuigenissen

Waar kun je je opgeven voor de jongerengarantie?

Factsheet: Jongerengarantie — Making it happen

Factsheet: De jeugdwerkloosheid in de EU aanpakken

Financieringskaart van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Infografiek: Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief

Mededeling over de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader

Volg commissaris Thyssen op Facebook en Twitter

Volg vice-voorzitter Valdis Dombrovskis op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

 

[1] België, Bulgarije, Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.

IP/16/3216

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar