Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisijas ziņojums norāda uz “Garantijas jauniešiem” un “Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas” progresu

Strasbūrā, 2016. gada 4. oktobrī

Šodien Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu, kurā tā izklāsta galvenos panākumus, kas kopš 2013. gada gūti saistībā ar shēmu “Garantija jauniešiem” un iniciatīvu “Jaunatnes nodarbinātība” (JNI).

Šodien Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu, kurā tā izklāsta galvenos panākumus, kas kopš 2013. gada gūti saistībā ar shēmu “Garantija jauniešiem” un iniciatīvu “Jaunatnes nodarbinātība” (JNI), un sniedz ieteikumus par to, kā uzlabot ES un valstu pūliņus saistībā ar shēmas “Garantija jauniešiem” ieviešanu dalībvalstīs. Pērn Komisija veica pasākumus, lai paātrinātu shēmas “Garantija jauniešiem” ieviešanu, palielinot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas priekšfinansējumu. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž.K. Junkers 2016. gada 14. septembra runā par stāvokli Eiropas Savienībā uzsvēra savu apņemšanos “turpināt izvērst shēmu “Garantija jauniešiem” visā Eiropā, lai uzlabotu eiropiešu prasmes un līdz ar to koncentrētos uz reģioniem un jauniešiem, kam atbalsts vajadzīgs visvairāk”.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis paziņoja: ““Garantija jauniešiem” tagad darbojas visā Eiropā, un atbalsts, ko sniedz ES, ir izšķirīgi svarīgs turpmākam atbalstam, ko sniegs dalībvalstīm to pūliņos panākt, ka jaunieši atgriežas darbā vai turpina mācīties. Jaunieši ir mūsu nākotne, un mūsu uzdevums ir dot visiem jauniešiem iespēju gūt panākumus darba tirgū.”

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena izteicās šādi: “Saskaņā ar shēmu “Garantija jauniešiem” īstenotie pasākumi un reformas palīdzējušas vairāk nekā 9 miljoniem jauniešu. “Garantija jauniešiem” ir sekmējusi svarīgas reformas valstu izglītības, nodarbinātības un partnerattiecību sistēmās, lai piedāvātu jauniešiem labākas darba iespējas. Esmu pārliecināta, ka, pateicoties neatslābstošai politiskai apņēmībai, pietiekamiem resursiem un nelokāmai noteiktībai, mēs varēsim baudīt līdz šim paveiktā darba augļus un sasniegsim rezultātus, pēc kuriem tiecamies. Tāpēc Komisija nesen nāca klajā ar ierosinājumu palielināt budžeta resursus Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai līdz 2020. gadam.”

“Garantija jauniešiem”, kas pēc Komisijas ierosinājuma 2013. gada aprīlī pieņemta Padomes ieteikuma veidā, ir visu ES dalībvalstu apņemšanās
gādāt, lai jaunieši saņemtu kvalitatīvu piedāvājumu attiecībā uz darbu, turpmāko izglītību,
aroda apguvi vai stažēšanos četru mēnešu laikā pēc oficiālās izglītības pabeigšanas vai darba zaudēšanas. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, kas tika ieviesta vienlaikus ar “Garantiju jauniešiem”, ir galvenais ES finansējuma instruments, ar ko sekmē garantijas īstenojumu un piešķir papildu palīdzību reģioniem, kur jauniešu bezdarbs ir augstāks par 25 %. Tāpat visas dalībvalstis izmanto līdzekļus, kas tām pienākas saskaņā ar Eiropas Sociālo fondu (ESF), lai uzlabotu jaunatnes nodarbinātību.

Šodien pieņemtais paziņojums norāda uz līdz šim panākto progresu un to, ka, kaut arī jauniešu bezdarbs joprojām ir nopietna problēma daudzās dalībvalstīs, jauniešu sekmes ES darba tirgū kopš 2013. gada kopumā ir pārspējušas visas prognozes. Eiropas Savienībā kopš 2013. gada bez darba esošo jauniešu skaits ir samazinājies par 1,4 miljoniem un par 900 000 ir samazinājies to jauniešu skaits, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu (NEET).

Šīs daudzsološās tendences liecina, ka shēma “Garantija jauniešiem” ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstu ir sekmējusi pozitīvas pārmaiņas vietējā līmenī. Aptuveni 9 miljoni jauniešu pieņēma piedāvājumu, galvenokārt darba piedāvājumu.“Garantija jauniešiem” arī ir paātrinājusi politiskas pārmaiņas un rosinājusi strukturālas reformas un inovatīvus pasākumus dalībvalstīs.

 Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva, kura ES līmenī ir mobilizējusi 6,4 miljardus eiro, ir bijusi izšķirīgi svarīga, lai operatīvi tiktu ieviesti ar “Garantiju jauniešiem” saistītie valsts mehānismi, un ir nodrošinājusi tiešu atbalstu vairāk nekā 1,4 miljoniem NEET jauniešu, kas dzīvo reģionos, kam atbalsts nepieciešams visvairāk. Komisijas lēmums par 30 % (t.i., par turpat miljardu eiro) palielināt budžetu, kas pieejams avansa maksājumiem, kuri 2015. gadā saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu pārskaitīti atbilstīgajām dalībvalstīm, piesaistīja nozīmīgus skaidras naudas apjomus un paātrināja pasākumu īstenojumu uz vietas.

Ievērojot šo progresu, Komisija nesen ierosināja paildzināt Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas resursu piedāvājumu un JNI budžetam atvēlēt papildu miljardu eiro, ko papildina viens miljards eiro no Eiropas Sociālā fonda. Līdz ar to dalībvalstis, kuras jauniešu bezdarbs skāris visvairāk, varēs līdz 2020. gadam palīdzēt vēl 1 miljonam jauniešu. Šie pasākumi papildina finanšu piešķīrumus, kas ir pieejami no ESF.

Šodien pieņemtais paziņojums uzsver nepieciešamību ātrāk un plašāk izmantot shēmu “Garantija jauniešiem” un paātrināt JNI īstenošanu. Tajā ir atzīts, ka ir jāpieliek vairāk pūļu, lai atbalstītu “grūti aizsniedzamus” jauniešus: jauniešus, kas nav reģistrēti publiskos nodarbinātības dienestos, kuri ir mazkvalificēti, pametuši skolu un saskaras ar dažādiem šķēršļiem, kas liedz ienākt darba tirgū (tādiem kā nabadzība, sociālā atstumtība, invaliditāte un diskriminācija). Līdztekus var tikt uzlabota jauniešiem nodrošināto piedāvājumu un pakalpojumu kvalitāte.

Konteksts

Shēma “Garantija jauniešiem” un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva tika pieņemta 2013. gadā, lai atbalstītu dalībvalstu pūliņus cīnīties ar jauniešu bezdarbu, un ietilpst plašākā politiskā programmā, kas vērsta uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž.K. Junkers savā 2016. gada 14. septembra runā par stāvokli Eiropas Savienībā paziņoja: “Es nevaru pieļaut un nepieļaušu, ka Eiropa ir un paliek kontinents, kur jauniešiem nav darba. Es nevaru piekrist un nepiekritīšu, ka tūkstošgades jauniešu paaudze, varētu būt pirmā paaudze 70 gados, kurai klājas sliktāk nekā tās vecākiem. […]. Mēs turpināsim izvērst shēmu “Garantija jauniešiem” visā Eiropā, lai uzlabotu eiropiešu prasmes un līdz ar to koncentrētos uz reģioniem un jauniešiem, kam atbalsts vajadzīgs visvairāk.

Kā norādīts tās 2016. gada nodomu vēstulē, Komisija plāno intensīvāk īstenot vispārīgus pasākumus jauniešu labā un shēmas “Garantija jauniešiem” instrumentu izmantojumu saista ar plašāku jaunatnei veltīto iniciatīvu kopumu. Tā savā 2016. gada 14. septembra runā par stāvokli Eiropas Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž.K. Junkers paziņoja par Eiropas Solidaritātes korpusa izveidi. Šī korpusa pamatā būs ES pamatvērtības — iesaistīšanās un solidaritāte —, un tas piedāvās sociāli domājošiem jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, neatkarīgi no tā, vai viņi izmanto “Garantiju jauniešiem”, iespēju palīdzēt citiem, sniegt atbalstu līdzcilvēkiem un līdz ar to arī iegūt prasmes un pieredzi savā valstī vai citā dalībvalstī. Komisija nāks klajā ar savām idejām līdz gada beigām .

Ieteikumu par “Garantiju jauniešiem” pieņēma ES Ministru padome 2013. gada 22. aprīlī (skatīt MEMO/13/152), pamatojoties uz priekšlikumu, ko 2012. gada decembrī pieņēma Komisija (skatīt IP/12/1311 un MEMO/12/938) un 2013. gada jūnijā apstiprināja Eiropadome.

Visas 28 dalībvalstis ir iesniegušas “Garantijas jauniešiem” īstenošanas plānus un veikušas pasākumus, lai izveidotu savas “Garantijas jauniešiem” shēmas. Šajos plānos noteikti pasākumi, kas veicami, lai īstenotu “Garantiju jauniešiem”, būtiskāko reformu un pasākumu termiņi, publisko iestāžu un citu partneru pienākumi, kā arī aprakstīts finansējums (sīkāka informācija te). Komisija seko līdzi tam, kā dalībvalstis ievieš “Garantiju jauniešiem”, Eiropas pusgada ietvaros.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva tika iedibināta 2013. gadā, lai nodrošinātu mērķtiecīgu atbalstu jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri dzīvo reģionos, kur jauniešu bezdarbs 2012. gadā pārsniedza 25 %. JNI ir viens no galvenajiem ES finanšu resursiem shēmas “Garantija jauniešiem” īstenošanai. Pašlaik 20 dalībvalstis var saņemt JNI atbalstu [1].

Sākotnēji JNI tika izveidota ar budžetu 6,4 miljardi eiro 2014.–2018. gadam. ES 2014.–2020. gada budžeta vidusposma pārskata ietvaros Komisija ierosināja palielināt JNI budžetu par vēl vienu miljardu eiro, ko papildina 1 miljards eiro no Eiropas Sociālā fonda, līdz ar to JNI resursi līdz 2020. gadam kopumā tiek palielināti par 2 miljardiem eiro, un iniciatīvas budžets kopš tās sākšanas 2013. gadā sasniedz 8,4 miljardus eiro. Turklāt no 2017. gada, pateicoties lielākam finanšu atbalstam no kohēzijas politikas, vairākas dalībvalstis, kuras ir tiesīgas saņemt JNI līdzekļus, varēs ieguldīt vairāk (līdz 2 miljardiem eiro) Eiropas Sociālā fonda līdzekļu jaunatnes nodarbinātības pasākumos.

JNI papildina citas darbības, ko veic valsts līmenī, tostarp arī tās, kuras atbalsta ESF. Papildus atbalstam, kas tiek sniegts indivīdiem, ESF var sekmēt nodarbinātības, izglītības un apmācības iestāžu un dienestu reformas. 2014.–2020. gada ESF 6,3 miljardus eiro tieši iegulda jaunatnes nodarbinātības pasākumos un 27 miljardus eiro — izglītības pasākumos un reformās.

2013. gadā ES valstu un valdību vadītāji aicināja Komisiju 2016. gadā sagatavot “ziņojumu par to, kā tiek īstenota “Garantija jauniešiem” un kā darbojas Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva”. Tālab tā nākusi klajā ar šo paziņojumu.

Papildu informācijai

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS: Jautājumi un atbildes: Paziņojums par “Garantiju jauniešiem” un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Paziņojums: “Garantijas jauniešiem” un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas trīs gadu bilance

KDDD: “Garantijas jauniešiem” un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas trīs gadu bilance

KDDD: “Garantijas jauniešiem” un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas trīs gadu bilance (2/2)

KDDD: Stažēšanās kvalitātes sistēmas piemērojums

ES faktu lapa par “Garantiju jauniešiem” un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Valstu faktu lapas par “Garantiju jauniešiem” un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Atsauksmes

Kur var reģistrēties dalībai shēmā “Garantija jauniešiem”?

Faktu lapa: “Garantija jauniešiem” — mērķa īstenošana

Faktu lapa: Cīņa ar jauniešu bezdarbu ES

Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finanšu plāns

Infografika: Jaunatnes nodarbinātības iniciatīva

Paziņojums par daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatīšanu

Sekojiet līdzi eirokomisārei Mariannai Teisenai vietnēs Facebook un Twitter.

Sekojiet līdzi Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Valdim Dombrovskim vietnēs Facebook un Twitter.

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas elektronisko biļetenu par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

 

[1]Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Francija, Grieķija, Horvātija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Ungārija, Zviedrija.

IP/16/3216

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar