Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisijos ataskaitoje pabrėžiama Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo pažanga

Strasbūras, 2016 m. spalio 4 d.

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame pabrėžiami Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos pagrindiniai rezultatai, pasiekti nuo jų įgyvendinimo pradžios 2013 m.

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame pabrėžiami Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos pagrindiniai rezultatai, pasiekti nuo jų įgyvendinimo pradžios 2013 m., ir atsižvelgiama į tai, kaip pagerinti ES bei nacionalinio lygio pastangas įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos nacionalines programas. Praėjusiais metais Komisija ėmėsi priemonių, kad paspartintų Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą padidindama Jaunimo užimtumo iniciatyvos išankstinį finansavimą. 2016 m. rugsėjo 14 d. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris pabrėžė savo įsipareigojimą „toliau visoje Europoje plėtoti Jaunimo garantijų iniciatyvą, [...] kad būtų pagerinti europiečių gebėjimai ir padedama regionams ir jauniems žmonėms, kuriems to labiausiai reikia.“

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: Jaunimo garantijų iniciatyva jau veikia visoje Europoje, o ES teikiama finansinė parama bus labai svarbi toliau remiant valstybes nares, siekiant padėti jaunimui grįžti į darbą ar mokslą. Jaunimas yra mūsų ateitis ir kartu esame atsakingi už tai, kad kiekvienam jaunuoliui būtų suteikta galimybė įsitvirtinti darbo rinkoje“.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen sakė: „Pagal Jaunimo garantijų iniciatyvą įgyvendintos priemonės ir reformos turėjo teigiamos įtakos daugiau nei 9 milijonams jaunuolių. Jaunimo garantijų iniciatyva buvo remiamos svarbios valstybių švietimo sistemos reformos, taip pat užimtumo tarnybos ir partnerystės ryšiai siekiant jaunuoliams suteikti geresnių galimybių. Esu įsitikinusi, kad toliau vykdydami politinį įsipareigojimą, skirdami pakankamų išteklių ir veikdami ryžtingai, pasinaudosime iki šiol atlikto darbo teikiamais pranašumais ir pasieksime rezultatų, kurių visi tikimės. Todėl Komisija neseniai pasiūlė padidinti Jaunimo užimtumo iniciatyvos biudžeto išteklius laikotarpiui iki 2020 m.“

Jaunimo garantijų iniciatyva yra politinis įsipareigojimas, kurį prisiėmė visos ES valstybės narės, pagal Komisijos pasiūlymą 2013 m. balandžio mėn. priėmusios Tarybos rekomendaciją:
kiekvienam jaunuoliui suteikti galimybę gauti gerų pasiūlymų dirbti, toliau mokytis,
atlikti gamybinę praktiką ar stažuotę per keturis mėnesius nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo. Jaunimo užimtumo iniciatyva yra pagrindinė ES finansavimo programa, kuri pradėta vykdyti kartu ir tam, kad būtų palengvintas Jaunimo garantijų iniciatyvos plėtojimas ir teikiama ypatinga parama tiems regionams, kuriuose jaunimo nedarbo lygis viršija 25 proc. Visos valstybės narės jaunimo užimtumui remti taip pat naudojasi Europos socialinio fondo (ESF) joms skirtomis lėšomis.

Šiandien priimtame komunikate išdėstyta iki šiol pasiekta pažanga ir nurodyta, kad, nors jaunimo nedarbas tebėra vienas iš pagrindinių daugelio valstybių narių rūpesčių, jaunimo aktyvumas darbo rinkoje ES nuo 2013 m. iš esmės viršija lūkesčius. Nuo 2013 m. ES yra 1,4 mln. mažiau nedirbančio jaunimo ir 900 000 mažiau nedirbančių, nesimokančių ir profesiniame mokyme nedalyvaujančių (NEET) jaunuolių.

Iš šių teigiamų tendencijų matyti, kad Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva padėjo pasiekti rezultatų vietos lygiu. Apie 9 milijonus jaunuolių priėmė pasiūlymus, kurių dauguma buvo darbo pasiūlymai. Be to, Jaunimo garantijų iniciatyva paskatino valstybes nares imtis politinių pokyčių struktūrinių reformų ir politikos inovacijų srityse.

 Jaunimo užimtumo iniciatyva, kuriai ES lygiu suteikta 6,4 mlrd. € tikslinių lėšų, buvo esminis veiksnys, padėjęs greitai parengti nacionalines Jaunimo garantijų iniciatyvos programas; pagal ją buvo suteikta tiesioginė parama daugiau nei 1,4 mln. NEET jaunuolių, gyvenančių regionuose, kuriuose labiausiai reikalinga pagalba. 2015 m. Komisijai 30 proc. (iki 1 mlrd. €) padidinus iniciatyvos išankstinius mokėjimus valstybėms narėms, atitinkančioms reikalavimus, atsirado galimybių lengviau pasinaudoti lėšomis, todėl buvo galima paspartinti priemonių įgyvendinimą vietoje.

Atsižvelgdama į šią pažangą, Komisija neseniai pasiūlė padidinti Jaunimo garantijų iniciatyvos biudžeto išteklius ir papildomai skirti 1 mlrd. € pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą ir 1 mlrd. € iš Europos socialinio fondo. Iki 2020 m. valstybėse narėse, kurios labiausiai kenčia nuo jaunimo nedarbo problemos, šiais 2 mlrd. € būtų galima paremti dar apie 1 milijoną jaunuolių. Šiomis priemonėmis papildomi pagal ESF skiriami finansiniai asignavimai.

Šiandien priimtame komunikate pabrėžiama, jog reikia spartinti ir plėsti Jaunimo garantijų iniciatyvą, taip pat spartinti Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą. Jame pripažįstama, kad reikia dėti daugiau pastangų norint paremti sunkiai pasiekiamą jaunimą: jaunuolius, neužsiregistravusius valstybinėse užimtumo tarybose, neturinčius kvalifikacijos, metusius mokslus ir susiduriančius su daugybe kliūčių (pvz., skurdu, socialine atskirtimi, neįgalumu ir diskriminacija), trukdančių jiems patekti į darbo rinką. Taip pat gali būti pagerinta jaunimui teikiamų pasiūlymų ir paslaugų kokybė.

Pagrindiniai faktai

Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva buvo priimtos 2013 m., siekiant paremti valstybių narių kovos su jaunimo nedarbu pastangas; jos yra dalis platesnės politikos darbotvarkės, kuria siekiama įtraukti jaunimą į visuomenę.

Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris 2016 m. rugsėjo 14 d. pranešime apie Sąjungos padėtį pareiškė: „Negaliu pripažinti ir nesitaikysiu su tuo, kad Europa yra ir išlieka žemynas, kuriame jaunimas neturi darbo. Negaliu pripažinti ir nesitaikysiu su tuo, kad tūkstantmečio pabaigoje gimę jaunuoliai, vadinamoji Y karta, gali būti pirmoji karta per 70 metų, gyvensianti skurdžiau nei jų tėvai.[…] mes toliau visoje Europoje plėtosime Jaunimo garantijų iniciatyvą, [...] kad pagerintume europiečių gebėjimus ir padėtume regionams ir jauniems žmonėms, kuriems to labiausiai reikia.“

Kaip nustatyta 2016 m. ketinimų rašte, Komisija ketina apskritai suintensyvinti savo pastangas remiant jaunimą, o Jaunimo garantijų iniciatyvos priemonės turėtų būti visapusiškai išnaudojamos kaip platesnio masto jaunimo iniciatyvų dalis. Pavyzdžiui, 2016 m. rugsėjo 14 d. pristatydamas pranešimą apie Sąjungos padėtį, Komisijos Pirmininkas J. C. Junckeris paskelbė apie tai, kad bus sukurtas Europos solidarumo korpusas. Korpusas bus grindžiamas svarbiausiomis ES bendradarbiavimo ir solidarumo vertybėmis ir visuomeniškų pažiūrų jaunesniems nei 30 metų amžiaus jauniems žmonėms, kurie naudojasi Jaunimo garantijų iniciatyva arba ja nesinaudoja, suteiks galimybę savo gimtojoje šalyje ar kitoje valstybėje narėje padėti kitiems ir juos paremti, taip pat įgyti naujų įgūdžių ir patirties. Savo idėjas Komisija pristatys iki metų pabaigos.

2013 m. balandžio 22 d. ES Ministrų Taryba priėmė Rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos (žr. MEMO/13/152), remdamasi 2012 m. gruodžio mėn. pateiktu Komisijos pasiūlymu (žr. IP/12/1311 ir MEMO/12/938), ją patvirtino 2013 m. birželio mėn. susirinkusi Europos Vadovų Taryba.

Visos 28 valstybės narės pateikė Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planus ir ėmėsi veiksmų nacionalinėms Jaunimo garantijų iniciatyvos programoms parengti. Šiuose planuose nustatyti veiksmai, kurių turi būti imtasi įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvą, pagrindinių reformų ir priemonių įvykdymo laikotarpis, valdžios institucijų ir kitų partnerių vaidmenys, taip pat tai, kaip bus vykdomas finansavimas (daugiau informacijos pateikta čia). Komisija, įgyvendindama Europos semestrą, stebi, kaip įgyvendinamos nacionalinės Jaunimo garantijų iniciatyvos programos.

Jaunimo užimtumo iniciatyva pradėta 2013 m., o jos tikslas – teikti tikslinę paramą jaunesniems nei 25 metų jaunuoliams ir gyvenantiems regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas 2012 m. buvo didesnis nei 25 proc. Jaunimo užimtumo iniciatyva yra vienas iš pagrindinių ES finansinių išteklių, kuriais remiamas Jaunimo garantijų iniciatyvos programų įgyvendinimas. Šiuo metu Jaunimo užimtumo iniciatyvos paramos kriterijus atitinka 20 valstybių narių.[1]

Iš pradžių Jaunimo užimtumo iniciatyva buvo sukurta kaip 6,4 mlrd. €išteklių suma, kuri turėjo būti panaudota 2014–2018 m. laikotarpiu. Atlikdama ES 2014–2020 m. biudžeto laikotarpio vidurio peržiūrą, Komisija pasiūlė dar padidinti Jaunimo užimtumo iniciatyvai skirtą konkretų asignavimą papildoma 1 mlrd. € suma, taip pat skiriant 1 mlrd. € iš Europos socialinio fondo – taip visi Jaunimo užimtumo iniciatyvos ištekliai iki 2020 m. išaugs 2 mlrd. € ir nuo iniciatyvos vykdymo pradžios 2013 m. jie sudarys 8,4 mlrd. €. Be to, dėl padidėjusių sanglaudos politikos asignavimų 2017 m. kai kurios Jaunimo užimtumo iniciatyvos kriterijus atitinkančios valstybės narės turės galimybę investuoti iki 2 mlrd. € daugiau ESF lėšų į jaunimo užimtumo priemones.

Jaunimo užimtumo iniciatyva papildo kitus nacionaliniu lygmeniu vykdomus veiksmus, įskaitant remiamus ESF lėšomis. ESF gali padėti ne tik atskiriems asmenims, jo lėšomis taip pat galima prisidėti prie užimtumo, švietimo ir mokymo įstaigų bei paslaugų reformų. 2014–2020 m. laikotarpiu ESF lėšomis tiesiogiai investuojama 6,3 mlrd. € į jaunimo užimtumo priemones ir apie 27 mlrd. € – į švietimo priemones ir reformas.

2013 m. ES valstybių ar vyriausybių vadovai paragino Komisiją „2016 m. pateikti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos vykdymo ataskaitą“, kuria grindžiamas šis komunikatas.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA Klausimai ir atsakymai. Komunikatas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos

Komunikatas. Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų metų

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų metų

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų metų (2/2)

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Stažuočių kokybės sistemos taikymas

Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos ES masto informacijos suvestinė

Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos konkrečių šalių informacijos suvestinė

Atsiliepimai

Kur užsiregistruoti jaunimo garantijai?

Informacijos suvestinė. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas

Informacijos suvestinė. Jaunimo nedarbo problemos sprendimas ES

Jaunimo užimtumo iniciatyvos finansavimo planas

Vaizdinė medžiaga. Jaunimo užimtumo iniciatyva

Komunikatas dėl daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros

Komisijos narė Marianne Thyssen socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“

Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

 

[1] Airija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Švedija, Vengrija.

IP/16/3216

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar