Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission raportissa korostetaan nuorisotakuussa ja nuorisotyöllisyysaloitteessa saavutettua edistystä

Strasbourg 4. lokakuuta 2016

Euroopan komissio hyväksyi tänään tiedonannon, jossa esitellään nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen tärkeimpiä saavutuksia niiden vuonna 2013 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen.

Euroopan komissio hyväksyi tänään tiedonannon, jossa esitellään nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen tärkeimpiä saavutuksia niiden vuonna 2013 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen. Saatujen kokemusten perusteella tiedonannossa esitetään myös uusia tapoja parantaa kansallisten nuorisotakuujärjestelmien toteuttamiseen liittyviä EU:n ja jäsenvaltioiden toimia. Komissio pyrki viime vuonna nopeuttamaan nuorisotakuun täytäntöönpanoa lisäämällä nuorisotyöllisyysaloitteesta annettavaa esirahoitusta. Puheenjohtaja Juncker korosti 14. syyskuuta 2016 pitämässään unionin tilaa koskevassa puheessaan pyrkivänsä "edelleen laajentamaan nuorisotakuun käyttöönottoa Euroopassa. Sen avulla voidaan parantaa eurooppalaisten osaamista ja saavuttaa eniten tukea tarvitsevat nuoret ja alueet."

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi: "Nuorisotakuu on nyt todellisuutta kaikkialla Euroopassa. EU:n antama rahoitustuki on olennaisen tärkeää, jotta jäsenvaltioita voidaan tukea niiden pyrkimyksissä auttaa nuoria pääsemään työelämään tai koulutukseen. Nuoriso on tulevaisuutemme, ja yhteisenä vastuunamme on antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuus menestyä työmarkkinoilla."

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen puolestaan sanoi: "Nuorisotakuun puitteissa toteutetut toimenpiteet ja uudistukset ovat vaikuttaneet yli 9 miljoonan nuoren elämään. Nuorisotakuu on tukenut maiden koulutusjärjestelmiin ja työllisyyspalveluihin tehtyjä tärkeitä uudistuksia sekä kumppanuuksia, joilla pyritään tarjoamaan paremmat mahdollisuudet nuorille. Olen vakuuttunut, että jatkuvan poliittisen sitoutumisen, riittävien resurssien ja määrätietoisen toiminnan myötä voimme saada täyden hyödyn jo tehdystä työstä ja saavutamme tulokset, joihin me kaikki pyrimme. Siksi komissio on hiljattain ehdottanut nuorisotyöllisyysaloitteen budjettivarojen lisäämistä vuoteen 2020 saakka."

Nuorisotakuu on poliittinen sitoumus, jonka kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat antaneet neuvoston suosituksen muodossa. Neuvoston suositus hyväksyttiin huhtikuussa 2013 komission ehdotuksen perusteella.
Suosituksen mukaan jokaiselle nuorelle esitetään laadukas työtarjous tai
hänelle tarjotaan täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai harjoittelujakso neljän kuukauden kuluessa virallisen koulujärjestelmän jättämisestä tai työttömäksi joutumisesta. Nuorisotyöllisyysaloite on samaan aikaan käynnistetty EU:n keskeinen rahoitusohjelma, jolla helpotetaan nuorisotakuun käyttöönottoa. Tukea annetaan erityisesti alueille, joilla nuorisotyöttömyysaste on yli 25 prosenttia. Kaikki jäsenvaltiot käyttävät nuorisotyöllisyyden tukemiseen myös omaa osuuttaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksesta.

Tänään hyväksytyssä tiedonannossa kuvaillaan tähän saakka saavutettua edistystä. Tiedonannosta käy ilmi, että vaikka nuorisotyöttömyys on edelleen tärkeä huolenaihe monissa jäsenvaltioissa, nuorten työmarkkinoiden toimivuus on EU:ssa yleisesti ottaen ylittänyt odotukset vuoden 2013 jälkeen. Työttömiä nuoria on EU:ssa 1,4 miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2013 ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria on 900 000 vähemmän.

Tämän myönteisen kehityksen perusteella vaikuttaa siltä, että nuorisotakuulla ja sitä tukevalla nuorisotyöllisyysaloitteella on ollut käytännön merkitystä. Noin 9 miljoonaa nuorta otti vastaan tarjouksen, ja näistä tarjouksista suurin osa oli työtarjouksia. Nuorisotakuu on myös pannut alulle politiikan muutoksen, joka on johtanut rakenteellisiin uudistuksiin ja uusiin toimintamuotoihin kaikissa jäsenvaltioissa.

 Nuorisotyöllisyysaloite on EU:n tasolla käyttöön otettu 6,4 miljardin euron suuruinen kohdennettu rahoituslähde. Sillä on ollut keskeinen merkitys kansallisten nuorisotakuujärjestelmien nopeassa perustamisessa, ja siitä on annettu suoraa tukea yli 1,4 miljoonalle työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevalle nuorelle eniten tukea tarvitsevilla alueilla. Komissio lisäsi tukikelpoisille jäsenvaltioille maksettavia nuorisotyöllisyysaloitteen ennakkomaksuja 30 prosentilla vuonna 2015, mikä vastaa kaikkiaan noin 1 miljardin euron rahoitusta. Tällä on ollut suuri vaikutus rahoituksen saatavuuteen, ja se on mahdollistanut toimien nopeamman käynnistämisen paikallistasolla.

Tämän edistyksen innoittamana komissio on hiljattain ehdottanut nuorisotyöllisyysaloitteen budjettivarojen lisäämistä siten, että nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja kasvatetaan 1 miljardilla eurolla, jota täydentää Euroopan sosiaalirahastosta saatava 1 miljardin euron rahoitus. Tämän 2 miljardin euron rahoituksen avulla vuoteen 2020 mennessä voitaisiin tukea vielä noin 1 miljoonaa nuorta niissä jäsenvaltioissa, joita nuorisotyöttömyys pahiten koskettaa. Nämä toimenpiteet täydentävät Euroopan sosiaalirahastosta saatavilla olevia määrärahoja.

Tänään hyväksytyssä tiedonannossa korostetaan tarvetta nopeuttaa ja laajentaa nuorisotakuuta ja nopeuttaa nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanoa. Siinä tunnustetaan, että "vaikeasti saavutettavien" nuorten tukemiseksi tarvitaan vielä lisäponnisteluja. Tällaisia nuoria ovat nuoret, jotka eivät ole rekisteröityneet julkisten työvoimapalvelujen käyttäjiksi, jotka ovat keskeyttäneet koulunsa ja joiden työmarkkinoille tulolle on monia esteitä (kuten köyhyys, sosiaalinen syrjäytyminen, vammaisuus ja syrjintä). Samaan aikaan voidaan parantaa nuorille tehtyjen tarjousten ja heille tarjottujen palvelujen laatua.

Tausta

Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite hyväksyttiin vuonna 2013. Niillä on tarkoitus tukea nuorisotyöttömyyden ehkäisemiseen liittyviä jäsenvaltioiden toimia, ja ne ovat osa laajempaa toimintapoliittista ohjelmaa, jolla pyritään parantamaan nuorten osallisuutta yhteiskunnassa.

Puheenjohtaja Juncker sanoi 14. syyskuuta 2016 pitämässään unionin tilaa koskevassa puheessa: "En voi hyväksyä enkä tule hyväksymään sitä, että Eurooppa on ja pysyy nuorisotyöttömyyden maanosana. En voi hyväksyä enkä tule hyväksymään sitä, että vuosituhannen taitteessa syntyneet, Y-sukupolvi, voi olla 70 vuoteen ensimmäinen sukupolvi, joista tulee köyhempiä kuin vanhempansa.[…] Pyrimme edelleen laajentamaan nuorisotakuun käyttöönottoa Euroopassa. Sen avulla voidaan parantaa eurooppalaisten osaamista ja saavuttaa eniten tukea tarvitsevat nuoret ja alueet.

Kuten vuonna 2016 laaditussa aiekirjeessä todetaan, komissio aikoo tehostaa nuoria tukevia toimiaan yleisemmin, ja nuorisotakuujärjestelmiä olisi hyödynnettävä täysimääräisesti osana laajempaa nuorisoaloitteiden kokonaisuutta. Puheenjohtaja Juncker ilmoitti esimerkiksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta unionin tilaa koskevassa puheessaan 14. syyskuuta 2016. Joukot perustuvat EU:n perusarvoihin ja yhteisvastuuseen, ja ne tarjoavat yhteiskunnallisesti suuntautuneille alle 30-vuotiaille nuorille – riippumatta siitä, ovatko he nuorisotakuun piirissä vai eivät – mahdollisuuden auttaa ja tukea muita ja hankkia uusia taitoja ja kokemuksia joko kotimaassaan tai jossain toisessa jäsenvaltiossa. Komissio esittelee ideansa vuoden loppuun mennessä.

EU:n ministerineuvosto hyväksyi nuorisotakuuta koskevan suosituksen 22. huhtikuuta 2013 (ks. MEMO/13/152) komission joulukuussa 2012 esittämän ehdotuksen perusteella (ks. IP/12/1311 ja MEMO/12/938), ja Eurooppa-neuvosto vahvisti sen kesäkuussa 2013.

Kaikki 28 jäsenvaltiota ovat toimittaneet nuorisotakuuta koskevan täytäntöönpanosuunnitelmansa ja toteuttaneet toimia omien nuorisotakuujärjestelmiensä perustamiseksi. Suunnitelmissa määritellään nuorisotakuun toteuttamisvaiheet, tärkeimpien uudistusten ja toimenpiteiden aikataulu, viranomaisten ja muiden kumppaneiden roolit sekä se, kuinka nuorisotakuu rahoitetaan (tarkempia tietoja täältä). Komissio valvoo kansallisten nuorisotakuujärjestelmien täytäntöönpanoa EU-ohjausjakson yhteydessä.

Nuorisotyöllisyysaloite käynnistettiin vuonna 2013. Siitä annetaan kohdennettua tukea alle 25-vuotialle nuorille, jotka elävät alueilla, joilla nuorisotyöttömyysaste oli yli 25 prosenttia vuonna 2012. Nuorisotyöllisyysaloite on yksi keskeisistä EU:n rahoituslähteistä, joilla tuetaan nuorisotakuujärjestelmien toteuttamista. Tällä hetkellä 20 jäsenvaltiota voi saada tukea nuorisotyöllisyysaloitteesta.[1]

Nuorisotyöllisyysaloite luotiin alunperin 6,4 miljardin euron kohdennetuksi resurssiksi, joka oli määrä käyttää vuosina 2014–2018. Komissio ehdotti vuosien 2014–2020 rahoituskehyksen väliarvioinnin yhteydessä nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahojen lisäämistä 1 miljardilla eurolla, jota täydentää Euroopan sosiaalirahastosta saatava 1 miljardin euron rahoitus. Nuorisotyöllisyysaloitteen resurssit kasvaisivat siis yhteensä 2 miljardia euroa vuoteen 2020 saakka, jolloin niiden kokonaismäärä olisi 8,4 miljardia euroa siitä lähtien kun aloite käynnistettiin vuonna 2013. Kun vielä koheesiopolitiikan määrärahat kasvavat vuodesta 2017 eteenpäin, nuorisotyöllisyysaloitteen tukeen oikeutetut jäsenvaltiot voivat investoida jopa 2 miljardia euroa enemmän ESR-rahoitusta nuorisotyöllisyyteen liittyviin toimiin.

Nuorisotyöllisyysaloite täydentää muita kansallisen tason toimia, mukaan lukien ESR-tukea saavat toimet. Sosiaalirahastosta tuetaan yksilötason toimien lisäksi myös työvoimapalvelujen ja koulutuslaitosten uudistamista. Sosiaalirahastosta investoidaan vuosina 2014–2020 6,3 miljardia euroa suoraan nuorisotyöllisyystoimiin ja noin 27 miljardia euroa koulutustoimiin ja -uudistuksiin.

EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet pyysivät vuonna 2013 komissiota antamaan vuonna 2016 kertomuksen nuorisotakuun täytäntöönpanosta ja nuorisotyöllisyysaloitteen toiminnasta. Tänään hyväksytty tiedonanto on vastaus tähän pyyntöön.

Lisätietoja

Taustatiedote: Kysymyksiä ja vastauksia: Tiedonanto nuorisotakuusta ja nuorisotyöllisyysaloitteesta

Tiedonanto: Nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite kolmen vuoden jälkeen

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: The Youth Guarantee and Youth Employment Initiative three years on (2/2)

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Applying the Quality Framework for Traineeships

Koko EU:ta koskeva tietosivu nuorisotakuusta ja nuorisotyöllisyysaloitteesta

Maakohtaiset tietosivut nuorisotakuusta ja nuorisotyöllisyysaloitteesta

Esimerkkitapauksia

Miten nuorisotakuun piiriin pääsee?

Fact sheet: Youth Guarantee – making it happen

Fact sheet: Addressing youth unemployment in the EU

Nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituskartta

Info graphic: Youth Employment Initiative

Tiedonanto monivuotisen rahoituskehyksen väliarvioinnista

Seuraa komissaari Thysseniä Facebookissa ja Twitterissä

Seuraa varapuheenjohtaja Dombrovskisia Facebookissa ja Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema maksuton työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä sähköpostitiedote

 

[1] Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta.

IP/16/3216

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar