Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjoni aruandes tutvustatakse noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse edusamme

Strasbourg, 4. oktoober 2016

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles tutvustatakse noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse peamisi saavutusi alates 2013. aastast, mil need käivitati.

Euroopa Komisjon võttis täna vastu teatise, milles tutvustatakse noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse peamisi saavutusi alates 2013. aastast ning tehakse järeldused selle kohta, kuidas täiustada ELi ja riikide tööd riiklike noortegarantii kavade käikulaskmisel. Eelmisel aastal võttis komisjon meetmeid noortegarantii rakendamise kiirendamiseks, suurendades noorte tööhõive algatuse eelrahastamist. Oma 14. septembril 2016 peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus rõhutas president Juncker pühendumust „jätkata noortegarantiile panustamist kogu Euroopas, parandades eurooplaste tööoskusi ning kaasates kõige enam abi vajavaid piirkondi ja noori.“

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis märkis: „Noortegarantii toimib nüüd reaalselt kõikjal Euroopas ja ELi pakutav rahaline toetus on jätkuvalt väga oluline liikmesriikide toetamisel, et viimased saaksid aidata noori töö leidmisel või õppima asumisel.Noored on meie tulevik ning meil on ühine vastutus anda igaühele neist võimalus tööturul edu saavutada.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis: „Noortegarantii raames rakendatud meetmed ja reformid on muutnud rohkem kui 9 miljoni noore elu. Selle kaudu on toetatud riikide haridussüsteemide ja tööturuasutuste reformimist ning partnerlusi, et luua noortele paremad võimalused. Olen täiesti kindel, et jätkates oma poliitilise kohustuse täitmist, omades piisavaid vahendeid ja meelekindlust, saame seni tehtud tööst täit kasu ning jõuame soovitud tulemusteni. Seepärast tegi komisjon hiljuti ettepaneku suurendada aastani 2020 noorte tööhõive algatuse eelarvevahendeid.“

Noortegarantii on poliitiline kohustus, mille 2013. aasta aprillis võtsid nõukogu soovituse kujul kõik ELi liikmesriigid. Sellele eelnes komisjoni ettepanek
esitada igale noorele töö-, haridustee jätkamise,
ametialase väljaõppe või praktikapakkumine hiljemalt nelja kuu möödumisel töötuks jäämisest või formaalharidussüsteemist lahkumisest. Noorte tööhõive algatus on peamine ELi rahastamisprogramm, mis algatati selleks, et hõlbustada noortegarantii rakendamist ning pakkuda toetust eelkõige piirkondadele, kus noorte töötuse määr on üle 25%. Kõik liikmesriigid kasutavad noorte tööhõive toetamiseks ka Euroopa Sotsiaalfondist neile selleks eraldatud vahendeid.

Täna vastu võetud teatises antakse ülevaade senistest edusammudest ning sellest ilmneb, et kuigi noorte töötus on paljudes liikmesriikides jätkuvalt suur probleem, on noorte tööturu üldine olukord ELis pärast 2013. aastat ootusi ületanud. ELis on praegu 1,4 miljonit noort töötut ning 900 000 mittetöötavat ja mitteõppivat noort (NEET-noored) vähem kui 2013. aastal.

Need positiivsed suundumused näitavad, et noortegarantii, mida noorte tööhõive algatus toetab, on aidanud saavutada reaalseid tulemusi. Praeguseks on 9 miljonit noort võtnud vastu pakkumise, millest suurem osa on olnud tööpakkumised. Lisaks sellele on noortegarantii kutsunud esile poliitilisi muutusi, aidates kaasa struktuurireformidele ja poliitilisele innovatsioonile kõigis liikmesriikides.

 Noorte tööhõive algatus, 6,4 miljardi euro suurune sihtotstarbeline ELi tasandi rahastamisallikas, on aidanud suuresti kaasa riiklike noortegarantii kavade kiirele loomisele ning selle kaudu on antud otsetoetusi rohkem kui 1,4 miljonile NEET-noorele, kes elavad kõige rohkem abi vajavates piirkondades. Toetuskõlblikele liikmesriikidele komisjoni poolt makstavate noorte tööhõive algatuse ettemaksete 30%-line kasv 2015. aastal (summas ligikaudu 1 miljard eurot) mängis olulist rolli kasutusvalmi raha tagamisel, võimaldades kiirendada kohapealsete meetmete käivitamist.

Neid edusamme arvesse võttes tegi komisjon hiljuti ettepaneku noorte tööhõive algatuse eelarvevahendite suurendamise kohta ja eraldada lisaks veel 1 miljard eurot noorte tööhõive algatuse erivahenditeks, millele Euroopa Sotsiaalfond lisab omalt poolt samuti 1 miljardi. Need 2 miljardit eurot võimaldavad kuni 2020. aastani toetada veel ligikaudu miljonit noort liikmesriikides, kus noorte töötuse probleem on kõige suurem. Need meetmed täiendavad Euroopa Sotsiaalfondi kaudu eraldatavaid rahalisi vahendeid.

Täna vastu võetud teatises rõhutatakse vajadust noortegarantii tõhustamise ja laiendamise ning noorte tööhõive algatuse kiirema rakendamise järele. Teatises tõdetakse, et tuleb teha suuremaid jõupingutusi nö raskesti ligipääsetavate noorteni jõudmiseks: need on noored, kes ei ole end riiklikus tööturuasutuses registreerinud, on väheste oskustega, koolist välja langenud ning kellel on tööturule sisenemisel mitmeid takistusi (nt vaesus, sotsiaalne tõrjutus, puue või diskrimineerimine). Samal ajal saaks parandada ka noortele mõeldud pakkumiste ja teenuste kvaliteeti.

Taustteave

Noortegarantii ja noorte tööhõive algatus võeti vastu 2013. aastal, et toetada liikmesriikide jõupingutusi noorte töötuse vähendamisel. Need moodustavad osa laiemast poliitilisest tegevuskavast, millega püütakse noori ühiskonda kaasata.

Oma 14. septembril 2016 peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus sõnas president Juncker järgmist: „Ma ei saa ega kavatse leppida sellega, et Euroopa on koht, kus noored tööd ei leia. Ma ei saa ega kavatse leppida sellega, et uue aastatuhande noored ehk niinimetatud Y-põlvkond, võib osutuda esimest korda 70 aasta jooksul põlvkonnaks, kes on vaesemad kui nende vanemate põlvkond.[…] Ning me jätkame noortegarantiile panustamist kogu Euroopas, parandades eurooplaste tööoskusi ning kaasates kõige enam abi vajavaid piirkondi ja noori.

Nagu määrati kindlaks 2016. aasta kavatsusavalduses, on komisjonil kavas oma jõupingutusi noorte üldisel toetamisel veelgi tõhustada. Noortegarantii vahenditel on selles laiemas noortealgatuste paketis oluline roll. Näiteks teatas president Juncker oma 14. septembril 2016 peetud kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest. Korpuse identiteet põhineb ELi põhiväärtustel – kaasatusel ja solidaarsusel. Selle eesmärk on pakkuda alla 30-aastastele sotsiaalselt mõtlevatele noortele (olenemata nende seotusest noortegarantiiga) võimalust aidata ja toetada teisi ning omandada uusi oskusi ja kogemusi kas oma koduriigis või mõnes muus ELi liikmesriigis. Komisjon esitab oma seisukohad aasta lõpus.

Toetudes komisjoni 2012. aasta detsembris esitatud ettepanekule (vt IP/12/1311 ja MEMO/12/938), võeti 22. aprillil 2013 toimunud ELi ministrite nõukogu kohtumisel vastu soovitused noortegarantii loomise kohta (vt MEMO/13/152), millele Euroopa Ülemkogu 2013. aasta juunis toetust avaldas.

Kõik 28 liikmesriiki on esitanud noortegarantii rakenduskavad ja astunud samme nende elluviimiseks. Nende kavadega määratakse kindlaks noortegarantii rakendamisetapid, kehtestatakse peamiste reformide ja meetmete ajakava, riigiasutuste ja teiste partnerite ülesanded ning see, kuidas seda rahastatakse (üksikasjaliku teabe leiate siit). Komisjon jälgib riiklike noortegarantii kavade rakendamist Euroopa poolaasta raames.

Noorte tööhõive algatus loodi 2013. aastal, et pakkuda sihipärast tuge alla 25-aastastele noortele, kes elavad piirkondades, kus noorte töötuse määr oli 2012. aastal üle 25%. Nimetatud algatus on üks peamisi ELi rahastamisallikaid noortegarantii kavade rakendamiseks. Praegu on noorte tööhõive algatuse toetuste saamise õigus 20 liikmesriigil[1].

Algatus loodi 6,4 miljardi euro suuruse sihtotstarbelise rahastamisallikana ajavahemikuks 2014–2018. Vaadates läbi ELi eelarvet ajavahemikuks 2014–2020, tegi komisjon ettepaneku suurendada noorte tööhõive algatuse erivahendeid täiendava 1 miljardi euro võrra, millele Euroopa Sotsiaalfond lisab omalt poolt samuti 1 miljardi. Seega eraldatakse noorte tööhõive algatusele 2020. aastani täiendavalt 2 miljardit eurot, tänu millele suureneb vahendite hulk alates algatuse käivitamisest 2013. aastal 8,4 miljardi euroni. Lisaks on tänu 2017. aastast suurenevatele ühtekuuluvuspoliitika vahenditele mitmel noorte tööhõive algatusega hõlmatud liikmesriigil võimalus investeerida noorte tööhõive meetmetesse ESFi toetusi kuni 2 miljardit eurot rohkem.

Noorte tööhõive algatus täiendab muid riiklikul tasandil võetavaid meetmeid, sealhulgas neid, mida toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Lisaks üksikisikute toetamisele võib ESF aidata reformida ka tööhõive-, haridus- ja koolitusasutusi ning -teenuseid. Ajavahemikus 2014–2020 investeerib ESF 6,3 miljardit eurot otse noorte tööhõive meetmetesse ning ligikaudu 27 miljardit eurot haridusmeetmetesse ja -reformidesse.

2013. aastal palusid ELi riigipead ja valitsusjuhid komisjonil „esitada 2016. aastal aruanne noortegarantii rakendamise ja noorte tööhõive algatuse toimimise kohta“, mida kõnealune teatis endast kujutabki.

Lisateave

TEABEKIRI: küsimused ja vastused: noortegarantiid ja noorte tööhõive algatust käsitlev teatis

Teatis: noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat hiljem

Komisjoni talituste töödokument: noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat hiljem

Komisjoni talituste töödokument: noortegarantii ja noorte tööhõive algatus kolm aastat hiljem (2/2)

Komisjoni talituste töödokument: praktika kvaliteediraamistiku kohaldamine

ELi teabeleht noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse kohta

Riigipõhised teabelehed noortegarantii ja noorte tööhõive algatuse kohta

Kogemused

Kus noortegarantii jaoks registreeruda?

Teabeleht: Youth Guarantee – making it happen

Teabeleht: Addressing youth unemployment in the EU

Noorte tööhõive algatuse rahastamiskaart

Infograafik: noorte tööhõive algatus

Teatis: Mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) läbivaatamine/muutmine

Volinik Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris

Asepresident Valdis Dombrovskis Facebookis ja Twitteris

Tellige e-postiga Euroopa Komisjoni tasuta tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

 

[1] Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Läti, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik.

IP/16/3216

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar