Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionens rapport fremhæver fremskridt med ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Strasbourg, den 4. oktober 2016

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse, der fremhæver de vigtigste resultater af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet siden lanceringen i 2013

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en meddelelse, som fremhæver de vigtigste resultater af ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet siden lanceringen i 2013 og drager erfaringer af, hvordan indsatsen på ungdomsbeskæftigelsesområdet kan øges på EU-plan og nationalt plan ved anvendelse af nationale ungdomsgarantiordninger. Kommissionen gjorde sidste år tiltag til at fremskynde gennemførelsen af ungdomsgarantien ved at øge forfinansieringen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. I sin tale om Unionens tilstand af 14. september 2016 understregede Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, sit tilsagn om at “udbrede ungdomsgarantien i hele EU og dermed forbedre europæernes færdigheder og nå ud til de regioner og unge med størst behov."

Valdis Dombrovskis, næstformand for euroen og social dialog, udtalte: "Ungdomsgarantien er nu en realitet i hele Europa og den økonomiske støtte fra EU vil være afgørende for fortsat at kunne hjælpe medlemsstaterne med at hjælpe unge tilbage i beskæftigelse eller uddannelse.Ungdommen er vores fremtid, og det er vores fælles ansvar at give alle unge muligheden for at klare sig godt på arbejdsmarkedet.

Marianne Thyssen, kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "De foranstaltninger og reformer, der er iværksat under ungdomsgarantien har gjort en forskel for mere end 9 mio. unge. Ungdomsgarantien har støttet vigtige reformer af landenes uddannelsessystemer, arbejdsformidlinger og partnerskaber for at give unge bedre muligheder. Jeg er overbevist om, at vi med fortsat politisk engagement, tilstrækkelige midler og stærk vilje vil høste fordelene af det hidtidige arbejde og vil opnå de ønskede resultater. Kommissionen har derfor for nylig foreslået at øge de økonomiske midler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til 2020."

Ungdomsgarantien er et politisk tilsagn, som alle EU's medlemsstater har afgivet i form af en rådshenstilling af april 2013 efter et forslag fra Kommissionen om
at give alle unge et kvalitetstilbud om beskæftigelse, videreuddannelse,
lærlingeuddannelse eller praktikophold inden for fire måneder, efter at de mister et job eller forlader uddannelsessystemet. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er det væsentligste EU-støtteprogram og blev iværksat samtidig for at fremme udrulningen af ungdomsgarantien og give særlig støtte til regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden er højere end 25 %. Alle medlemsstater gør også brug af deres andel af Den Europæiske Socialfond (ESF) til at støtte ungdomsbeskæftigelse.

Meddelelsen, som blev vedtaget i dag, beskriver de hidtidige fremskridt og viser, at selv om ungdomsarbejdsløshed fortsat er et centralt emne i mange medlemsstater, så har unges arbejdsmarkedsresultater i EU samlet set oversteget forventningerne siden 2013. Der er 1,4 mio. færre unge arbejdsløse i EU siden 2013 og 900 000 færre unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er).

Disse opmuntrende tendenser viser, at ungdomsgarantien, som bakkes op af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, virkelig har gjort en forskel. Omkring 9 mio. unge har taget imod et tilbud, hovedsageligt tilbud om beskæftigelse. Ungdomsgarantien har desuden været katalysator for politikændringer, som har ført til strukturreformer og politikrelateret innovation i alle medlemsstater.

 Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har et samlet budget på 6,4 mia. EUR, som er mobiliseret på EU-plan, og som har spillet en vigtig rolle i en hurtig oprettelse af nationale ungdomsgarantiordninger og har ydet direkte støtte til mere end 1,4 mio. unge NEET'er, som bor i de mest trængende regioner. Kommissionens forhøjelse af forskudsbetalinger under initiativet på 30% i 2015 til støtteberettigede medlemsstater - svarende til omkring 1 mia. EUR - har spillet en væsentlig rolle i tilførslen af umiddelbart tilgængelig likviditet, som har gjort det muligt at fremskynde iværksættelsen af tiltag på stedet.

På baggrund af dette fremskridt har Kommissionen for nylig foreslået at forlænge de økonomiske midler til ungdomsgarantiordningen og tilføre yderligere 1 mia. EUR under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som suppleres med 1 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond. Med disse 2 mio. EUR vil det være muligt at støtte yderligere 1 mio. unge indtil 2020 i de medlemsstater, der er hårdest ramt af ungdomsarbejdsløshed. Disse foranstaltninger lægges til de finansielle tildelinger under Den Europæiske Socialfond (ESF).

Meddelelsen, som blev vedtaget i dag, understreger behovet for at fremme og udvide ungdomsgarantien og fremskynde gennemførelsen af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Meddelelsen erkender, at der er behov for en større indsats for at støtte de unge, der er svære at nå: unge, som ikke er registreret hos de offentlige arbejdsformidlinger, er lavt kvalificerede, er gået ud af skolen og står over for mange hindringer i forsøget på at få fodfæste på arbejdsmarkedet (såsom fattigdom, social udstødelse, handicap og forskelsbehandling). Sideløbende hermed kan kvaliteten af tilbud til unge forbedres.

Baggrund

Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev vedtaget i 2013 for at støtte medlemsstaternes indsats for at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden og indgår som led i en bredere politisk dagsorden, der sigter mod at inddrage unge i samfundet.

Som Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, forklarede i sin tale om Unionens tilstand den 14. september 2016: “Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at Europa fortsat er et kontinent med ungdomsarbejdsløshed. Og jeg hverken kan eller vil acceptere, at generation Y, de såkaldte "millennials", måske bliver den første generation i 70 år, som bliver fattigere end deres forældre.[…] Vi vil fortsat udbrede ungdomsgarantien i hele EU og dermed forbedre europæernes færdigheder og nå ud til de regioner og unge med størst behov.”

Som angivet i hensigtserklæringen for 2016 har Kommissionen til hensigt at optrappe sin indsats, når det gælder støtte til unge generelt, og ungdomsgarantiinstrumenterne bør spille deres fulde rolle som en del af et bredere sæt af ungdomsinitiativer. I sin tale om unionens tilstand den 14. september 2016 informerede formand Jean-Claude Juncker om etableringen af et europæisk solidaritetskorps. Korpset vil være forankret i EU's kerneværdier om engagement og solidaritet og vil give samfundsbevidste unge under 30 år, hvad enten de er en del af ungdomsgarantien eller ej, mulighed for at hjælpe og støtte andre og tilegne sig nye færdigheder og gøre sig nye erfaringer, enten i deres hjemland eller i en anden medlemsstat. Kommissionen vil fremlægge sine idéer inden årets udgang.

EU's Ministerråd vedtog en henstilling om en ungdomsgaranti den 22. april 2013 (se MEMO/13/152) på grundlag af et forslag fra Kommissionen i december 2012 (se IP/12/1311 og MEMO/12/938), og som blev godkendt af Det Europæiske Råd i juni 2013.

Alle 28 medlemsstater har forelagt planer for gennemførelsen af ungdomsgarantien og har gjort en indsats for at oprette ungdomsgarantiordninger. Disse planer fastlægger de foranstaltninger, der skal tages for at gennemføre ungdomsgarantiordningen med beskrivelse af tidsrammen for centrale reformer og foranstaltninger, offentlige myndigheders og andre partneres roller, og hvordan de skal finansieres (yderligere oplysninger her). Gennemførelsen af nationale ungdomsgarantiordninger overvåges af Kommissionen inden for rammerne af det europæiske semester.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativetblev iværksat i 2013 for at yde målrettet støtte til unge i alderen op til 25, som bor i regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden var højere end 25 % i 2012. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er en af EU vigtigste finansielle ressourcer til at sikre gennemførelsen af ungdomsgarantiordningerne. I øjeblikket er 20 medlemsstater berettigede til støtte fra ungdomsbeskæftigelsesinitiativet .[1]

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet blev oprindeligt etableret som en specifik ressource på 6,4 mia. EUR, der skal anvendes i løbet af 2014-18. I forbindelse med midtvejsrevisionen af EU-budgettet for 2014-20 foreslog Kommissionen at styrke ungdomsbeskæftigelsesinitiativet yderligere ved at tilføre endnu 1 mia. EUR, som suppleres af 1 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond, i alt en stigning på 2 mia. EUR til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet indtil 2020, som bringer det samlede beløb op på 8,4 mia. EUR siden lanceringen af initiativet i 2013. Takket være øgede samhørighedsbevillinger til investeringer fra 2017 vil flere medlemsstater, der er omfattet af ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, derudover få mulighed for at investere op til 2 mia. EUR mere af ESF-finansieringen i ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger.

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet vil således supplere tiltag, der gennemføres på nationalt plan, herunder tiltag, der modtager ESF-støtte. Den Europæiske Socialfond kan nå længere ud end til enkeltpersoner og være med til at reformere institutioner og tjenester inden for beskæftigelse og uddannelse. Den Europæiske Socialfond 2014-20 investerer 6,3 mia. EUR direkte i ungdomsbeskæftigelsesforanstaltninger og omkring 27 mia. EUR i uddannelsesforanstaltninger og reformer.

I 2013 anmodede EU's stats- og regeringschefer Kommissionen om at "aflægge rapport i 2016 om gennemførelsen af "Ungdomsgarantien" og om ungdomsbeskæftigelsesinitiativets funktionsmåde", som denne meddelelse følger op på.

Yderligere oplysninger

NOTAT Spørgsmål og svar: Meddelelse om ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Meddelelse: Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år

SWD: Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år

SWD: Ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet efter tre år (2/2)

SWD: Anvendelse af kvalitetsrammen for praktikophold

Faktablad for hele EU om ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Landespecifikt faktablad om ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Anbefalinger

Hvor tilmelder man sig ungdomsgarantien?

Faktablad: Ungdomsgaranti – vejen frem

Faktablad: Bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed i EU

Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet oversigt

Infografik: Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet

Meddelelse om midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme

Følg EU-kommissær Marianne Thyssen på Facebook og twitter

Følg næstformand Valdis Dombrovskis på Facebook og twitter

Abonnér på Europa-Kommissionens gratis e-mail-nyhedsbrev newsletter on employment, social affairs and inclusion

 

[1] Belgien, Bulgarien, Cypern, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn.

IP/16/3216

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar