Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise hlásí pokrok v provádění záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti

Štrasburk 4. října 2016

Evropská komise dnes přijala sdělení, v němž popisuje hlavní výsledky záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí od jejich zavedení v roce 2013.

Evropská komise dnes přijala sdělení, v němž popisuje hlavní výsledky záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí dosažené od jejich zavedení v roce 2013 a vyhodnocuje, jak na úrovni EU i v jednotlivých zemích zlepšit zavádění systémů záruk. V zájmu jejich urychlení přistoupila Komise v loňském roce ke zvýšení předběžného financování poskytovaného v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Ve svém projevu o stavu Unie ze dne 14. září 2016 předseda Komise Juncker zdůraznil odhodlání „nadále podporovat záruky pro mladé lidi v celé Evropě, zlepšovat jejich dovednosti a snažit se dostat do nejpotřebnějších regionů a k nejpotřebnějším mladým lidem."

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, uvedl: „Záruky pro mladé lidi jsou teď realitou v celé Evropě a finanční podpora z rozpočtu EU bude hrát zásadní roli jakožto prostředek, který členským státům nadále umožní pomáhat mladým lidem při návratu do práce nebo do procesu vzdělávání.Mládež je naše budoucnost, a proto neseme společnou odpovědnost za to, abychom všem mladým lidem dali příležitost uspět na pracovním trhu.“

Marianne Thyssenová, komisařka EU pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, prohlásila: „Opatření a reformy uskutečněné díky systému záruk pro mladé lidi změnily život více než devíti milionům mladých osob. Tento systém přispěl k významným reformám vzdělávání, služeb zaměstnanosti a nejrůznějších partnerství v evropských zemích, a to s jediným cílem – dát mládeži lepší příležitost. Jsem si jista, že s trvalou politickou podporou, dostatečnými prostředky a silným odhodláním sklidíme výsledky dosud vykonané práce a dosáhneme žádaných výsledků. Komise proto nedávno navrhla zvýšit rozpočet Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí až do roku 2020."

Záruky pro mladé lidi jsou politický závazek, který na základě návrhu Komise přijaly v dubnu 2013 všechny členské státy EU ve formě doporučení Rady.
Jeho účelem je poskytnout všem mladým lidem kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání,
učňovského programu nebo stáže s tím, že by tuto nabídku měli obdržet do čtyř měsíců od začátku nezaměstnanosti či od ukončení formálního vzdělávání. Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí byla zahájena souběžně jako hlavní program EU pro financování, který má usnadnit zavádění záruk pro mladé lidi a poskytnout zvláštní podporu regionům, kde nezaměstnanost mládeže přesahuje 25 %. Všechny členské státy zároveň na podporu zaměstnanosti mladých využívají svůj podíl z Evropského sociálního fondu (ESF).

Dnes přijaté sdělení vyhodnocuje dosažený pokrok a ukazuje, že ačkoli nezaměstnanost mládeže představuje i nadále v mnoha členských státech klíčový problém, od roku 2013 překonala účast mladých lidí na trhu práce v EU celková očekávání. V porovnání s rokem 2013 se počet nezaměstnané mládeže snížil o 1,4 milionu osob a o 900 000 poklesl počet mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy.

Tento povzbudivý trend naznačuje, že záruky pro mladé lidi, podporované prostřednictvím iniciativy, skutečně přispěly ke změně situace. Přibližně 9 milionů mladých lidí následně přijalo nějakou nabídku, ve velké většině na zaměstnání.Program se navíc projevil jako katalyzátor politických změn, který podněcuje strukturální reformy a novátorskou politiku napříč členskými státy.

 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí, na kterou byly z rozpočtu EU cíleně vyčleněny 6,4 miliardy eur, zásadně přispěla k rychlému vytváření systémů záruk pro mladé lidi v jednotlivých státech. Z tohoto zdroje získalo v nejpotřebnějších regionech přímou podporu více než 1,4 milionu mladých, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. V roce 2015 Komise o 30 % navýšila předběžné financování v rámci této iniciativy, takže potřebné členské státy získaly přibližně 1 miliardu eur, jež významně přispěla k získání snadno dostupné hotovostní likvidity umožňující urychlené přijímání konkrétních opatření.

Vzhledem k tomuto pokroku Komise nedávno navrhla navýšit rozpočtové zdroje iniciativy a přidělit jí dodatečnou 1 miliardu eur, která bude doplněna 1 miliardou z ESF. Z těchto 2 miliard eur by mohla být do roku 2020 poskytnuta pomoc dalšímu přibližně 1 milionu mladých lidí v členských státech, které postihuje nezaměstnanost mladých lidí nejvíce. Tyto finanční prostředky jsou k dispozici nad rámec přídělů z ESF.

Dnešní sdělení zdůrazňuje nutnost urychlit zavádění záruk pro mladé lidi a Iniciativy na podporu a záruky rozšířit. Dále konstatuje, že je třeba usilovněji pomáhat mladým lidem, kteří jsou těžko přístupní, tzn. nejsou registrováni na úřadu práce, mají nízkou kvalifikaci, předčasně opustili školu nebo se při hledání práce potýkají s nejrůznějšími překážkami (chudobou, sociálním vyloučením, postižením či diskriminací). Souběžně s tím je žádoucí zlepšovat nabídku a služby poskytované mladým lidem.

Souvislosti

Systém záruk pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí byly schváleny v roce 2013 s cílem pomoci členským státům snížit nezaměstnanost mládeže a jsou součástí širší politické agendy zaměřené na začlenění mladých lidí do společnosti.

Jak uvedl předseda Komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie ze dne 14. září 2016: „Nemohu a nebudu akceptovat, že Evropa je i nadále světadílem, kde jsou nezaměstnaní mladí lidé.Nemohu a nebudu akceptovat, že děti tzv. generace Y mohou být po 70 letech první generací, jež bude chudší než její rodiče. […] Nadále budeme podporovat záruky pro mladé lidi v celé Evropě, zlepšovat jejich dovednosti a snažit se dostat do nejpotřebnějších regionů a k nejpotřebnějším mladým lidem.“

Podle prohlášení o záměru za rok 2016 hodlá Komise podporovat mládež intenzivněji a v obecnějším měřítku, přičemž by záruky pro mladé lidi měly naplnit svoji roli jako nástroj v rámci širšího souboru iniciativ zaměřených na mládež. Vznikne například evropský sbor solidarity, jak ohlásil předseda Juncker v projevu o stavu Unie ze dne 14. září 2016. Tento sbor bude pevně zakořeněn v základních evropských hodnotách – spolupráci a solidaritě – a sociálně zaměřeným mladým lidem do 30 let nabídne bez ohledu na to, zda využívají záruk pro mladé lidi či nikoliv, příležitost pomáhat druhým a získávat nové dovednosti a zkušenosti buď ve své rodné zemi nebo v jiném členském státě. Komise předloží své představy do konce letošního roku.

Doporučení o zavedení záruk pro mladé lidi bylo na základě návrhu Komise z prosince 2012 (viz IP/12/1311 a MEMO/12/938) přijato Radou ministrů EU dne 22. dubna 2013 (viz MEMO/13/152) a schváleno Evropskou radou v červnu 2013.

Plány na provádění záruk předložilo všech 28 členských států, které následně provedly opatření k vytvoření vlastních systémů. Plány vymezují kroky nutné k zavedení záruk a uvádějí harmonogram klíčových reforem a opatření, roli veřejných orgánů a dalších partnerů, jakož i způsob financování (další informace jsou k dispozici zde). Provádění národních systémů záruk pro mladé lidi monitoruje Komise v rámci Evropského semestru.

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí byla zahájena v roce 2013 za účelem cílené podpory mladých lidí mladších 25 let, kteří žijí v oblastech, kde v roce 2012 nezaměstnanost mládeže přesahovala 25 %. Iniciativa je jedním z hlavních zdrojů EU pro financování systému záruk pro mladé lidi. Momentálně může podpory v rámci této iniciativy využívat 20 členských států.[1]

Iniciativa byla původně vytvořena jako zvláštní finanční zdroj ve výši 6,4 miliardy eur určený k vyčerpání v období 2014–2018. V souvislosti s přezkumem rozpočtu EU v polovině období 2014–2020 navrhla Komise vyčlenit na iniciativu další 1 miliardu eur, kterou doplní 1 miliarda eur z ESF. To znamená, že celkově bude na iniciativu do roku 2020 vyčleněno o 2 miliardy eur více a od jejího zahájení v roce 2013 dosáhne její rozpočet 8,4 miliardy eur. Některé členské státy způsobilé pro pomoc v rámci iniciativy budou vedle toho moci do opatření na podporu zaměstnanosti mládeže investovat z ESF díky navýšení prostředků na politiku soudržnosti od roku 2017 až o 2 miliardy eur více.

Iniciativa doplňuje ostatní činnosti prováděné na vnitrostátní úrovni, včetně těch, které jsou financovány z ESF. Pomoc z tohoto fondu se neomezuje na jednotlivce a může přispět k reformě zaměstnanosti a vzdělávacích a školicích institucí a služeb. V období 2014–2020 bude z ESF investováno 6,3 miliardy eur přímo do opatření na zvýšení zaměstnanosti mladých a okolo 27 miliard eur do opatření a reforem na zlepšení vzdělávání.

V roce 2013 vyzvaly hlavy států a předsedové vlád zemí EU Komisi, aby „v roce 2016 předložila zprávu o provádění záruk pro mladé lidi a o fungování Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí“. Prostřednictvím dnešního sdělení Komise toto zadání plní.

Další informace

MEMO: Otázky a odpovědi: Sdělení o zárukách pro mladé lidi a Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Sdělení: Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech

Pracovní dokument útvarů Komise: Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech

Pracovní dokument útvarů Komise: Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí po třech letech (2/2)

Pracovní dokument útvarů Komise: Uplatňování rámce kvality stáží

Informační přehled o celé EU – Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Informační přehledy o jednotlivých zemích – Záruky pro mladé lidi a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Zkušenosti

Jak se registrovat do systému záruk pro mladé lidi?

Informační přehled: Záruky pro mladé lidi – cesta k realizaci

Informační přehled: Řešení nezaměstnanosti mladých lidí v EU

Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí – mapa financování

Infografika: Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

Sdělení o přezkumu víceletého finančního rámce v polovině období

Komisařka Thyssenová na FacebookuTwitteru

Místopředseda Dombrovskis na Facebooku Twitteru

Chcete-li zdarma dostávat elektronický zpravodaj Evropské komise týkající se zaměstnanosti, sociálních věcí a sociálního začleňování, zaregistrujte se na těchto stránkách.

 

[1] Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko.

IP/16/3216

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar