Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Доклад на Комисията изтъква напредъка на схемата „Гаранция за младежта“ и Инициативата за младежка заетост

Страсбург, 4 октомври 2016 r.

Европейската комисия прие днес съобщение, в което се изтъкват основните постижения на Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) от тяхното начало през 2013 г. насам.

Европейската комисия прие днес съобщение, в което се изтъкват основните постижения на Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) от тяхното начало през 2013 г. насам и се извличат поуки как да се оптимизират усилията на държавите и на ЕС за разгръщане на национални схеми „Гаранция за младежта“. Миналата година Комисията предприе мерки, с които да ускори изпълнението на Гаранцията за младежта, като увеличи авансовото финансиране на Инициативата за младежка заетост. В своята реч за Състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г. председателят Юнкер подчерта ангажимента си да „продължаваме да разгръщаме Гаранцията за младежта в цяла Европа, подобрявайки квалификациите на европейците и обхващайки най-нуждаещите се региони и младежи".

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, заяви: „Гаранцията за младежта е вече реалност в Европа и финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС, ще бъде от решаващо значение, за да продължим да поддържаме държавите членки в техните усилия да помагат на младите хора да намерят работа или да продължат образованието си.Младите хора са нашето бъдеще и ние носим споделена отговорност да дадем на всеки един младеж възможността да постигне успех на пазара на труда“.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Мерките и реформите, осъществени по линия на Гаранцията за младежта, внесоха положителна промяна в живота на повече от 9 милиона млади хора. Гаранцията за младежта оказа подкрепа на държавите членки за значими реформи на образователните системи, службите по заетостта и партньорствата с цел предоставянето на по-добри възможности за младите хора. Убедена съм, че с неотслабващ политически ангажимент, достатъчни средства и твърда решимост ще оползотворим предимствата от извършената до момента работа и ще постигнем резултатите, към които се стремим. Ето защо Комисията предложи неотдавна да се увеличат средствата от бюджета за Инициативата за младежка заетост до 2020 г.“

Гаранцията за младежта е политически ангажимент, поет от всички държави — членки на ЕС, под формата на препоръка на Съвета от април 2013 г. след предложение на Комисията. Съгласно този ангажимент всеки млад човек следва да получи качествено предложение за работа, образование, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца, след като е загубил работата си или е напуснал системата на образованието. Инициативата за младежка заетост е основната програма на ЕС за финансиране, която бе стартирана по същото време, за да улесни въвеждането на Гаранцията за младежта и за да оказва особена подкрепа на регионите, в които младежката безработица надхвърля 25%. Всички държави членки използват също така своя дял от Европейския социален фонд, за да подкрепят заетостта сред младежите.

В приетото днес съобщение се докладва за напредъка и от него става ясно, че макар безработицата сред младежите да продължава да бъде значителен проблем в много държави членки, като цяло функционирането на пазара на труда на младите хора в ЕС от 2013 г. насам надхвърли очакванията. В сравнение с 2013 г. безработните млади хора в ЕС са намалели с 1,4 милиона, а при младежите, незаети с работа, учене или обучение, има спад с 900 000.

Тези обнадеждаващи тенденции показват, че Гаранцията за младежта, с подкрепата на Инициативата за младежка заетост, е спомогнала за положителна промяна на място. Около 9 милиона млади хора са приели предложения, които в по-голямата си част са предложения за работа. Освен това Гаранцията за младежта е важен катализатор за промяна, водещ до структурни реформи и новаторски политики в държавите членки.

 Инициативата за младежка заетост, която представлява мобилизиран на равнището на ЕС целеви финансов източник в размер на 6,4 милиарда евро, е от основно значение за бързото създаване на национални схеми „Гаранция за младежта“, като чрез нея бе осигурена пряка подкрепа на над 1,4 милиона младежи, незаети с работа, учене или обучение, живеещи в най-нуждаещите се региони. През 2015 г. Комисията увеличи с 30 % авансовите плащания по Инициативата на изпълняващите условията държави членки (сумата възлиза на приблизително 1 милиард евро), което изигра съществена роля за осигуряването на налични средства и така бе ускорено предприемането на мерки на място.

Предвид на този напредък Комисията наскоро предложи да се удължи предоставянето на средства от бюджета на Инициативата за младежка заетост и да се осигурят допълнителни 1 милиард евро, които да бъдат специално разпределени от бюджета за ИМЗ, съчетани с 1 милиард евро от Европейския социален фонд. Тези 2 милиарда евро ще дадат възможност до 2020 г. да бъдат подпомогнати още приблизително 1 милион младежи в държавите членки, най-силно засегнати от младежката безработица. Тези мерки допълват финансовите средства, предвидени по линия на ЕСФ.

В приетото днес съобщение се подчертава необходимостта да се ускори и да се разшири Гаранцията за младежта, както и да се съкратят сроковете на изпълнение на ИМЗ. В него се признава, че е необходимо да се положат допълнителни усилия в подкрепа на „трудните за достигане“ млади хора: младежи, които не са регистрирани в публичните служби по заетостта, които са нискоквалифицирани, напуснали училище и изправени пред множество пречки пред навлизането на пазарите на труда (като например бедност, социално изключване, увреждания и дискриминация). Успоредно с това може да бъде подобрено качеството на предложенията и услугите, предоставяни на младите хора.

Контекст

Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост бяха приети през 2013 г. в подкрепа на усилията на държавите членки за борба с младежката безработица и са част от по-широка политическа програма, насочена към интегрирането на младите хора в обществото.

Както заяви председателят Юнкер в своето обръщение за Състоянието на Съюза на 14 септември 2016 г.: „За мен е неприемливо Европа да бъде и да остане континент на младежката безработица.Неприемливо е, че сегашните млади хора може да се окажат първото поколение от 70 години насам, което е по-бедно от родителите си.[…] И ние ще продължаваме да разгръщаме Гаранцията за младежта в цяла Европа, подобрявайки квалификациите на европейците и обхващайки най-нуждаещите се региони и младежи“.

Съгласно посоченото в Писмото за намеренията от 2016 г. Комисията възнамерява да увеличи като цяло усилията си в подкрепа на младежта, като инструментите в рамките на Гаранцията за младежта следва да изиграят пълната си роля като част от по-широк набор от инициативи, насочени към младите хора. Например в своята реч за Състоянието на Съюза, произнесена на 14 септември 2016 г., председателят Юнкер обяви създаването на Европейски корпус за солидарност. Водещи принципи на Корпуса ще бъдат ангажираността и солидарността — основни ценности на ЕС. Той ще дава възможност на младежи (под 30 години) с обществено съзнание, възползващи се или не от Гаранцията за младежта, да окажат помощ и подкрепа на други хора и да придобият нови умения и опит в родината си или в друга държава членка. Комисията ще представи своите идеи до края на годината.

На 22 април 2013 г. Съветът на министрите на ЕС прие препоръка за Гаранция за младежта (вж. MEMO/13/152) по предложение на Комисията от декември 2012 г. (вж. IP/12/1311 и MEMO/12/938), която бе одобрена от Европейския съвет през юни 2013 г.

Всички 28 държави членки представиха планове за изпълнение на Гаранцията за младежта и предприеха действия за създаване на съответните схеми. В тези планове се посочват стъпките, които трябва да бъдат предприети за изпълнение на Гаранцията за младежта, като се определят графикът за ключови реформи и мерки, ролите на публичните органи и други партньори и начинът за нейното финансиране (за повече подробности вж. тук). Прилагането на националните схеми „Гаранция за младежта“ се наблюдава от Комисията в рамките на европейския семестър.

На Инициативата за младежка заетост бе даден ход през 2013 г. с цел да се предоставя целева подкрепа за младите хора на възраст под 25 години, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица през 2012 г. беше над 25 %. ИМЗ е един от основните финансови ресурси в подкрепа на изпълнението на схемите „Гаранция за младежта“. Понастоящем 20 държави членки изпълняват условията за подкрепа по ИМЗ.[1]

ИМЗ бе първоначално създадена като заделени ресурси в размер на 6,4 милиарда евро, които да бъдат изразходвани през периода 2014—2018 г. В контекста на средносрочния преглед на бюджета на ЕС за периода 2014—2020 г. Комисията предложи да се увеличат допълнително средствата, предназначени за ИМЗ, с още 1 милиард евро, съчетани с 1 милиард евро от Европейския социален фонд. По този начин средствата за ИМЗ до 2020 г. ще нараснат общо с 2 милиарда, с което ще достигнат 8,4 милиарда от началото на Инициативата през 2013 г. Редом с това, благодарение на засилването на политиката на сближаване от 2017 г. нататък, редица държави членки, изпълняващи условията по ИМЗ, ще имат възможност да инвестират до 2 милиарда евро повече от финансирането по линия на ЕСФ за мерки за младежка заетост.

ИМЗ допълва други действия, предприети на национално равнище, включително подкрепяните по линия на ЕСФ. ЕСФ не се ограничава до засегнатите лица, а може да спомогне за реформирането на институциите и службите в сферата на заетостта, образованието и обучението. За периода 2014—2020 г. ЕСФ инвестира 6,3 милиарда евро пряко за мерки за младежка заетост и приблизително 27 милиарда евро за мерки и реформи в сферата на образованието.

През 2013 г. държавните и правителствените ръководители от ЕС призоваха Комисията „да докладва през 2016 г. за прилагането на Гаранцията за младежта и изпълнението на Инициативата за младежка заетост“, вследствие на което се явява настоящото съобщение.

За повече информация

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА: Въпроси и отговори: Съобщение относно Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост

Съобщение: Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост — три години по-късно

Работен документ на службите на комисията: Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост — три години по-късно

Работен документ на службите на комисията: Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост — три години по-късно (2/2)

Работен документ на службите на комисията: Прилагане на рамката за качество на стажовете

Информационен документ за целия ЕС: Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост

Информационен документ по държави: Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост

Свидетелства

Къде да се регистрирам за Гаранцията за младежта?

Информационен документ: Гаранцията за младежта (Youth Guarantee – making it happen)

Информационен документ: Справяне с младежката безработица в ЕС

Гаранция за младежта по страни — Карта, показваща разпределението на финансирането

Инфографика: Инициатива за младежка заетост

Съобщение относно средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка

Следвайте комисар Тейсен във Фейсбук и Туитър

Следвайте заместник-председателя Валдис Домбровскис във Фейсбук и Туитър

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската комисия

 

[1] Белгия, България, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция

IP/16/3216

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar