Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Nový rámec Europass pomáhá lidem zviditelnit jejich dovednosti a kvalifikace

Štrasburk 4. října 2016

Komise dnes přijala návrh na přezkum rozhodnutí o Europassu. Europass je soubor nástrojů a služeb, které podporují transparentnost dovedností a kvalifikací v celé Evropské unii.

Komise dnes přijala návrh na přezkum rozhodnutí o Europassu. Europass je soubor nástrojů a služeb, které podporují transparentnost dovedností a kvalifikací v celé Evropské unii. Revidované rozhodnutí má tyto nástroje zjednodušit a aktualizovat je pro digitální věk. Obsahuje také nový prvek v podobě využití velkého objemu dat za účelem zmapování a předvídání vývoje trhu práce a požadavků na dovednosti.

Prosperita Evropy závisí na jejím největším bohatství, jímž jsou lidé, kteří ji tvoří. V rychle se proměňujícím globálním hospodářství budou motorem naší konkurenceschopnosti a růstu právě dovednosti lidí. Europass je nyní v Evropě jedním z nejpoužívanějších a nejznámějších zdrojů informací o dovednostech. Od jeho vzniku v roce 2005 bylo vytvořeno přes 60 milionů životopisů Europass-CV a stovky tisíců studentů po celé EU získá každý rok dodatky k diplomům a osvědčením, díky kterým jsou získané kvalifikace přehlednější a snadno porovnatelné se svými ekvivalenty v zahraničí. To vše doplňují služby poradenství a podpory přímo v členských státech.

Nový rámec Europass, který z tohoto úspěšného vzorce vychází, nabídne snadno použitelné nástroje, které pomohou lidem určit a formulovat své dovednosti a kvalifikace ve všech jazycích EU. Mezi takové nástroje patří zlepšený internetový nástroj pro vytváření životopisů a kvalifikačních profilů, bezplatné nástroje sebehodnocení, které zájemcům pomohou posoudit jejich dovednosti, relevantní informace o možnostech vzdělávání v celé Evropě, informace a podpora, jež mají napomoci při uznávání kvalifikací, a rovněž informace o trhu práce, které se týkají toho, po kterých dovednostech je kde největší poptávka. Nový rámec Europass bude kromě toho propojen s dalšími nástroji a službami EU, jenž mají spojitost s trhy práce a systémy vzdělávání a odborné přípravy, jako je například Evropský portál pracovní mobility EURES, což umožní snadnější výměnu informací a provázanější služby pro koncové uživatele.
Národní podpůrná střediska budou nadále poskytovat individuální poradenství a pomáhat lidem při orientaci v problematice dovedností a kvalifikací.

Marianne Thyssenová, komisařka EU pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, prohlásila: „Dovednosti jsou cestou k prosperitě a klíčem k získání dobrého zaměstnání. Díky správným dovednostem mohou být lidé v nestálém světě práce sebevědomými a aktivními občany. Nový rámec Europass poskytne občanům jednoduché nástroje pro prezentaci svých dovedností a kvalifikací a přístup k informacím a podpůrným službám, aby mohli informovaně vybírat z nabídek studia a práce po celé Evropě.“

Revize rozhodnutí je součástí nové agendy dovedností pro Evropu, kterou Komise představila 10. června 2016.

Souvislosti

Rámec Europass

Jednotný evropský rámec pro transparentnost v oblasti kvalifikací (Europass) byl zřízen rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 2241/2004/ES ze dne 15. prosince 2004.

Obecným cílem této iniciativy je podpořit mobilitu osob v Evropě, a to i pro účely vzdělávání a zaměstnanosti. Iniciativa zvyšuje dostupnost a obeznámenost s nástroji, které dovednosti a kvalifikace zviditelňují a prezentují srozumitelnou formou studentům, uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům a zaměstnavatelům, ale i vzdělávacím institucím a institucím odborné přípravy a dalším.

Základem stávajícího rámce Europass je soubor těchto dokumentů:

  • Europass-životopis (Europass-CV), jímž jednotlivci podávají přehled o svých kvalifikacích, odborné praxi, dovednostech a kompetencích,
  • Europass-jazykový pas (ELP), jímž jednotlivci podávají přehled o svých jazykových dovednostech,
  • Europass-dodatek k osvědčení (ECS), který vydávají instituce odborného vzdělávání a přípravy svým studentům spolu se standardním osvědčením a který obsahuje informace, jež zlepšují srozumitelnost osvědčení zejména pro zaměstnavatele nebo zahraniční instituce,
  • Europass-dodatek k diplomu (EDS), který vydávají vysokoškolské instituce svým absolventům spolu s titulem nebo diplomem, aby byly jejich odborné kvalifikace srozumitelnější, a to především mimo zemi, kde byly získány,
  • Dokument Europass-mobilita (EMD), kam vysílající a hostitelské organizace zaznamenávají všechna organizovaná období studia či odborné přípravy, která daná osoba stráví v jiné evropské zemi.

Od roku 2005 zaznamenaly internetové stránky Europassu více než 126 milionů návštěv, bylo staženo přes 93 milionů šablon dokumentů a v nejpopulárnějším nástroji Europass-CV vytvořeno více než 60 milionů životopisů on-line.

Hodnocení rámce Europass provedené v roce 2013 jen zdůraznilo jeho skvělé výsledky. Dokumenty Europassu používají všechny skupiny zúčastněných stran. Pomáhají lidem změnit zaměstnání nebo lokalitu (více než 60 % dotázaných uživatelů uvedlo, že životopis, jazykový pas a dodatek k osvědčení pro ně měly v tomto ohledu zásadní význam) a zvyšovat příležitosti k učení, jako je přijetí na školu (to uvedlo 46 % uživatelů dodatků k osvědčení, 50 % uživatelů jazykového pasu a menší podíl dotázaných uživatelů ostatních dokumentů).

Europass kromě toho významně přispěl k vnitrostátní mobilitě (40 % dotázaných uživatelů změnilo místo působení ve své v domovské zemi). Dokumenty se široce využívají v zemích, jako je Itálie nebo Španělsko, které vykazují nadprůměrnou míru využívání životopisů, zatímco ve Francii byl dokument Europass-mobilita přizpůsoben tak, aby umožňoval jednotlivcům prezentovat své vlastní dovednosti.

Užitečné odkazy

Viz také MEMO/16/3212

Internetová stránka komisařky Thyssenové

Marianne Thyssenová na Facebooku a twitteru

Registrace k bezplatnému odběru elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

IP/16/3213

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar