Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Zarządzanie migracją i granicami: sprawozdanie Komisji na temat postępów poczynionych w ramach Europejskiego programu w dziedzinie migracji

Bruksela, 28 września 2016 r.

Dzisiaj Komisja przedstawiła sprawozdanie z postępów w realizacji unijnych programów relokacji i przesiedleń oraz z wdrażania ustaleń zawartych w oświadczeniu UE-Turcja.

Jednocześnie Komisja określiła działania, które mają zostać podjęte przez Grecję, aby można było wznowić przekazywanie osób w ramach systemu dublińskiego przez inne państwa członkowskie, a także przedstawiła sprawozdanie dotyczące tymczasowych kontroli granicznych na wewnętrznych granicach strefy Schengen przeprowadzanych zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 12 maja 2016 r.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział: Wdrażanie oświadczenia UE-Turcja jest kontynuowane – spadek liczby prób przekroczenia Morza Egejskiego i liczby ofiar śmiertelnych na morzu potwierdzają jego zasadność. Z zadowoleniem przyjmuję również starania państw członkowskich mające na celu zwiększenie relokacji i przesiedleń. Jednak te kraje, które mogą zrobić więcej w tym zakresie, powinny to uczynić jak najszybciej. Skuteczne zarządzanie kwestiami azylu i migracji w Europie i utrzymanie strefy Schengen jest możliwe tylko, jeśli wszyscy będziemy działać wspólnie w duchu solidarności i odpowiedzialności.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Wszystkie nasze działania związane z migracją są wzajemnie powiązane. Oświadczenie UE-Turcja przyniosło już konkretne pozytywne rezultaty. Zwiększone wysiłki państw członkowskich w ostatnich miesiącach w zakresie relokacji, z ponad 1 200 przesiedlonymi osobami we wrześniu, świadczą o tym, że relokacja może zostać przyspieszona, jeśli tylko istnieje wola polityczna i poczucie odpowiedzialności. Pomyślne wyniki naszej wspólnej strategii w ciągu ostatnich miesięcy mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia wszystkich innych działań, w tym stopniowego powrotu do systemu dublińskiego i normalnego funkcjonowania strefy Schengen. Program relokacji musi zadziałać.

Istotne postępy w zakresie relokacji i przesiedleń

Rok po wejściu w życie mechanizmów relokacji można stwierdzić, że podwaliny potrzebne do sprawnej relokacji zostały położone oraz że poczyniono znaczne postępy. We wrześniu dokonano relokacji 1 202 osób. Jest to najwyższa jak do tej pory liczba odnotowana w skali miesiąca i jest ona dwukrotnie wyższa niż podczas poprzedniego okresu sprawozdawczego. W sumie relokacji poddano 5 651 osób: 4 455 z Grecji i 1 196 z Włoch. Wysiłki podejmowane przez Włochy i Grecję – które są tzw. państwami członkowskimi relokacji – agencje UE oraz organizacje międzynarodowe doprowadziły do pobierania odcisków palców w niemal 100 proc. przypadków, zwiększenia bezpieczeństwa i znacznego wzrostu liczby wniosków o relokację, a także znacznego przyspieszenia relokacji, szczególnie z Grecji w ostatnich miesiącach. Państwa członkowskie powinny kontynuować te pozytywne osiągnięcia. Dzięki zwiększeniu zdolności greckiej służby azylowej i o ile państwa członkowskie zintensyfikują swoje wysiłki, w przyszłym roku może dojść do przemieszczenia pozostałych kandydatów do relokacji w Grecji (około 30 tys. osób).

Państwa członkowskie zwiększyły swoje wysiłki w zakresie przesiedleń – do tej pory 10 695 osobom zaoferowano możliwość legalnego i bezpiecznego wjazdu (mechanizm z lipca 2015 r. przewiduje taką możliwość dla 22 504 osób). W okresie od czerwca do 27 września z Turcji zostało przesiedlonych kolejnych 1 071 syryjskich uchodźców. Tym samym liczba osób przesiedlonych potroiła się, a liczba osób przesiedlonych z Turcji na mocy oświadczenia UE-Turcja wyniosła 1 614.

Postępy w realizacji postanowień oświadczenia UE-Turcja

Znaczny i stały spadek liczby osób próbujących przekroczyć nielegalnie Morze Egejskie oraz liczby ofiar śmiertelnych świadczą o skuteczności realizacji postanowień oświadczenia. Od czerwca średnio przybywa 85 osób dziennie. W październiku 2015 r. liczba ta wynosiła ponad 10 000 osób dziennie. Ta tendencja spadkowa świadczy o tym, że można skutecznie przeciwdziałać aktywności przemytników. Operacje powrotowe były kontynuowanie: od opublikowania drugiego sprawozdania odesłano 116 osób, tym samym łączna liczba osób, które deportowano na mocy postanowień oświadczenia, wyniosła 578. Jednocześnie organy administracji greckiej dokładały dalszych starań, by zwiększyć odsetek powrotów, w pełnej zgodności z prawem unijnym i międzynarodowym.

Komisja kontynuowała działania na rzecz szybszego udostępniania środków finansowych w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Do tej pory już przydzielono 2,239 mld euro z łącznej kwoty 3 mld przewidzianej na lata 2016-2017 na rzecz zaspokojenia najpilniejszych potrzeb uchodźców i społeczności przyjmujących uchodźców w Turcji. Zakontraktowane kwoty wzrosły do 1,252 mld euro. Komisja dokłada wszelkich starań, aby przyspieszyć wypłaty w ramach instrumentu, które do tej pory wyniosły już 467 mln euro. 

Komisja w dalszym ciągu wspiera wysiłki Turcji na rzecz pełnej realizacji w jak najszybszym terminie wszystkich siedmiu niespełnionych jeszcze wymogów planu działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego. Uzgodniła również z Turcją, że kontynuowany będzie aktywny dialog z tym krajem w celu znalezienia praktycznych rozwiązań na rzecz współpracy i postępów we wprowadzaniu koniecznych zmian ustawodawczych i proceduralnych. Komisja przedstawi swoje czwarte sprawozdanie z realizacji postanowień oświadczenia UE-Turcja w grudniu 2016 r.

Powrót do strefy Schengen bez kontroli na granicach wewnętrznych

Dzisiaj Komisja przedstawiła sprawozdanie z tymczasowych kontroli przeprowadzanych w Austrii, Niemczech, Danii, Szwecji i Norwegii na mocy art. 29 kodeksu granicznego Schengen, zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 12 maja 2016 r. W sprawozdaniu stwierdzono, że tymczasowe kontrole na granicach wewnętrznych przeprowadzane przez tych pięć państw strefy Schengen są zgodne z warunkami określonymi przez Radę w jej zaleceniu. Mając na uwadze, że realizacja postanowień oświadczenia UE-Turcja spowodowała znaczne zmniejszenie napływu migrantów, Komisja nie widzi na tym etapie potrzeby proponowania zmian w zaleceniu Rady.

Sprawozdanie Komisji nie przesądza w żaden sposób o decyzji w sprawie ewentualnego przedłużenia obecnych tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych, która zostanie podjęta w dniu 12 listopada po upływie sześciomiesięcznego terminu wyznaczonego w zaleceniu. Celem Komisji jest zniesienie wszelkich kontroli na granicach wewnętrznych oraz przywrócenie normalnego funkcjonowania strefy Schengen w jak najszybszym terminie zgodnie z zapisami planu działania zatytułowanego „Przywrócenie strefy Schengen”.

Postępy dotyczące środków na rzecz przywrócenia przekazywania osób do Grecji na podstawie rozporządzenia dublińskiego

Komisja przyjęła dziś trzecie zalecenie w sprawie konkretnych środków, jakie Grecja powinna podjąć w celu pełnego wdrożenia norm UE w dziedzinie azylu, które mają zastosowanie do wszystkich państw członkowskich. Celem jest umożliwienie w przyszłości stopniowego przywrócenia indywidualnego przekazywania osób ubiegających się o azyl z innych państw członkowskich na mocy rozporządzenia dublińskiego. W zaleceniu stwierdzono, że pomimo trudnej sytuacji panującej w Grecji, władze greckie przy wsparciu Komisji, Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), państw członkowskich i organizacji międzynarodowych podejmowały stałe wysiłki na rzecz poprawy swojego systemu azylowego od czasu przyjęcia pierwszego zalecenia w lutym i drugiego zalecenia w czerwcu.

Poczynione postępy obejmują m.in.: zakończenie realizacji szeroko zakrojonej operacji tzw. rejestracji wstępnej, zwiększenie ogólnej zdolności przyjmowania oraz podwojenie zdolności służby azylowej, utworzenie nowych organów odwoławczych, a także przyjęcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji osób ubiegających się o azyl i uchodźców w wieku szkolnym. Jednak zanim będzie można wziąć pod uwagę wznowienie przekazywania osób do Grecji na mocy rozporządzenia dublińskiego, należy poczynić dalsze postępy, zwłaszcza w kwestii ośrodków dla cudzoziemców, dostępu do procedur i ustanowienia struktur dla wnioskodawców wymagających szczególnej troski. Przy przyszłym wznowieniu przekazywania osób do Grecji na podstawie rozporządzenia dublińskiego trzeba będzie również uwzględnić wpływ tej złożonej sytuacji na ogólne funkcjonowanie systemu azylowego, zatem powinno ono być wprowadzane stopniowo, w zależności od poszczególnych przypadków. Komisja zamierza ocenić postępy poczynione w tym zakresie i wydać stosowne zalecenia do końca tego roku.

Dodatkowe informacje

  • Relokacja i przesiedlenia:

Komunikat: Szóste sprawozdanie w sprawie relokacji i przesiedlenia

Załącznik 1: Relokacje z Grecji

Załącznik 2: Relokacje z Włoch

Załącznik 3: Przesiedlenia – aktualna sytuacja

ARKUSZ INFORMACYJNY: Relokacja i przesiedlenia

ARKUSZ INFORMACYJNY: Zarządzanie kryzysem uchodźczym: Unijne wsparcie finansowe dla Grecji

Często zadawane pytania: Ustanowienie ram UE w zakresie przesiedleń

Europejski program w zakresie migracji

  • Sprawozdanie UE-Turcja

Komunikat: Trzecie sprawozdanie z postępów w realizacji postanowień oświadczenia UE-Turcja

Często zadawane pytania: Realizacja umowy UE-Turcja

ARKUSZ INFORMACYJNY: Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji

Prezentacja: Zarządzanie kryzysem migracyjnym w Grecji od października 2015 r. / Wdrażanie ustaleń zawartych w oświadczeniu UE-Turcja od dnia 20 marca 2016 r.

  • Powrót do strefy Schengen:

Sprawozdanie w sprawie wdrażania zalecenia Rady dotyczącego tymczasowych kontroli granicznych w wyjątkowych okolicznościach

Często zadawane pytania: Skoordynowane podejście UE do tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych

Komunikat prasowy: Powrót do strefy Schengen: Komisja przedstawia plan przywrócenia pełnego funkcjonowania systemu Schengen

ARKUSZ INFORMACYJNY: Wyjaśnienie przepisów Schengen

  • Zalecenie dublińskie:

Trzecie zalecenie Komisji w sprawie pilnych środków, które musi podjąć Grecja celem przywrócenia przekazywania osób na podstawie rozporządzenia dublińskiego

  • Europejska straż graniczna i przybrzeżna

ARKUSZ INFORMACYJNY: Europejska straż graniczna i przybrzeżna

IP/16/3183

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar