Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU dringt op de wereldtop over het behoud van wilde dieren aan op strengere voorschriften voor de handel in wilde dieren

Brussel, 23 september 2016

Op 24 september komen vertegenwoordigers van 182 landen en de EU in Johannesburg (Zuid-Afrika) samen tijdens de 17e conferentie van de partijen bij de VN-Conventie inzake de handel in bedreigde soorten (Cites CoP17) om concrete maatregelen af te spreken om een aantal van de meest kwetsbare soorten beter te beschermen.

De EU zal voor het eerst als volwaardig lid van Cites deelnemen en pleiten voor strengere internationale maatregelen tegen de illegale handel in wilde dieren overeenkomstig het EU-actieplan inzake de illegale handel in wilde dieren. De EU stelt zich pal achter de voortzetting van het verbod op de handel in ivoor.

De 17e Conferentie van de partijen bij de VN-Conventie inzake de handel in bedreigde soorten (Cites CoP17) heeft van 24 september tot en met 5 oktober 2016 plaats in Johannesburg (Zuid-Afrika). CoP17 biedt een forum om de uitvoering van de Cites-Conventie – waaronder ruim 35 000 dieren en planten vallen en die een legale, traceerbare en duurzame handel waarborgt – te evalueren en nieuwe bindende maatregelen ter bescherming van wilde dieren te nemen.

De EU en de EU-lidstaten worden vertegenwoordigd door Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, en komen eendrachtig en met een ambitieuze agenda naar Johannesburg. De EU stelt voor de illegale handel in wilde dieren en de daarmee gepaard gaande corruptie aan te pakken en internationale normen inzake de handel in jachttrofeeën vast te stellen met het oog op een legale en duurzame handel. De EU stelt ook voor om meer mariene soorten (haaien), houtsoorten (palissanderhout) en exotische huisdieren (reptielen) op de Cites-lijst op te nemen en andere soorten op de lijst (papegaaien en zoogdieren) beter te beschermen omdat ze het slachtoffer zijn van niet-duurzame en illegale internationale handel.

Volgens commissaris Vella "is de EU trots een voortrekkersrol in de wereld te spelen bij de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren. Cites CoP biedt de kans om nog strenger op te treden tegen de illegale handel in wilde dieren en de daarmee gepaard gaande corruptie. Via Cites zullen we met onze partners samenwerken om het nieuwe EU-actieplan inzake wilde dieren ten volle uit te voeren. We vormen een wereldwijde alliantie om wilde dieren in hun eigen biotoop te beschermen, de doorvoer te blokkeren en de illegale vraag naar wilde dieren uit te roeien.

De EU zal vooral de voortzetting van het verbod op de internationale handel in ivoor ondersteunen en aandringen op strenge maatregelen tegen de illegale handel in ivoor en tegen alle vormen van illegale handel waarbij neushoorns, tijgers, mensapen, schubdieren en palissanderhout betrokken zijn.

De inspanningen van de EU maken deel uit van een bredere strategie om de illegale handel in wilde dieren te bestrijden. De EU heeft eerder dit jaar overeenstemming bereikt over een omvangrijk actieplan ter bestrijding van de illegale handel in wilde dieren. Het actieplan zal gezamenlijk tot 2020 door de instellingen van de EU en de lidstaten worden uitgevoerd.

 

Achtergrond

De illegale handel in wilde dieren vormt het vierde grootste internationale criminele netwerk. De afgelopen jaren is de illegale handel in wilde dieren dramatisch toegenomen. Deze handel levert de georganiseerde criminaliteit jaarlijks naar schatting 8 tot 20 miljard euro op en neemt daarmee een belangrijke plaats in naast drug-, mensen- en wapenhandel. Deze handel vormt niet alleen een bedreiging voor het voortbestaan van een aantal emblematische soorten, maar vormt ook een voedingsbodem voor corruptie, financiert milities, eist menselijke slachtoffers en berooft armere gemeenschappen van broodnodige inkomsten.

De Cites-Conventie is een belangrijk instrument om de illegale handel onder controle te brengen: er kunnen immers wettelijk bindende maatregelen worden genomen en sancties worden ingesteld tegen landen die hun verplichtingen niet nakomen. De EU is in 2015 volwaardige partij bij de Cites-Conventie geworden en neemt naast de 28 lidstaten voor het eerst in deze hoedanigheid aan de conferentie van de partijen deel.

De EU is een groot voorstander van de Cites-Conventie en wil aanzienlijke financiële steun blijven verlenen aan de activiteiten van de Conventie en aan de bescherming van wilde dieren (vooral in Afrika).

 

Meer informatie

Fact sheet:EU position for the 17th Conference of the Parties (CoP) to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Volledige lijst van de door de EU ingediende voorstellen tijdens Cites CoP17

 

IP/16/3144

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

Photos