Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Slopade roamingavgifter i EU 2017: Kommissionen enas om en ny lösning som ska gälla alla EU-invånare

Bryssel den 21 september 2016

Som Jean-Claude Juncker aviserade i sitt linjetal har kommissionen i dag diskuterat ett reviderat utkast till regler för att förhindra att slopandet av roamingavgifterna i juni 2017 missbrukas.

I dag diskuterade kommissionen ett nytt sätt att hantera principen om ”skälig användning” och enades om att det inte bör finnas några begränsningar i fråga om tid eller volym för konsumenter som använder sina mobiltelefoner eller surfplattor utomlands inom EU. Samtidigt garanterar man ett starkt skydd för operatörerna mot potentiellt missbruk.

Det nya systemet utgår från var konsumenterna är bosatta eller vilket EU-land de har starka band till (vilket till exempel kan framgå av att kunden ofta och under länge perioder befinner sig i roaminglevarantörens land).

– Parlamentet och rådet har godkänt vårt förslag att slopa roamingavgifterna för de som reser inom EU, sade Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden. Vi måste tillsammans säkra låga priser för användare i hela EU, så att de kan dra full nytta av de nya mobiljänsterna. De europeiska konsumenterna ska inte behöva nöja sig med mindre.

– Kommissionens agerande när det gäller roamingavgifterna har gett resultat för de europeiska konsumenterna, sade Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Med dagens förslag till regler kan vi slopa roamingavgifterna fr.o.m. den 15 juni 2017 för alla som reser regelbundet inom EU, samtidigt som vi ger operatörerna verktyg att förhindra att reglerna missbrukas.

Enligt de föreslagna regler som kommissionen diskuterade kommer det att vara möjligt för alla resenärer som använder ett SIM-kort från det medlemsland där de är bosatta eller som de har starka kopplingar till att använda sin mobiltelefon eller surfplatta i alla andra EU-länder på samma sätt som hemma.

”Starka kopplingar” kan föreligga för till exempel personer som jobbpendlar, för utlandsboende som ofta vistas i sina hemländer och för Erasmus-studenter. EU-invånare kommer att betala inhemska priser när de ringer, skickar sms eller använder internet från sina mobila enheter och kommer att obehindrat kunna utnyttja andra delar av sina mobilabonnemang (t.ex. månatliga datapaket).

Kommissionen ska anta förslaget i dess slutliga form den 15 december 2016 efter återkoppling från Berec (Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation), medlemsländerna och andra berörda parter.

Starkt skydd för operatörerna

1) Skydd mot missbruk som bygger på bosättning eller permanenta band till ett EU-land

Det är resenärer som ska kunna roama. Enligt det nya förslaget ska operatörer kunna kontrollera användningsmönster för att undvika att ”roama som hemma”-mekanismen missbrukas. Några av kriterierna är:

–      Obetydlig trafik inom landet jämfört med roamingtrafiken.

–      Långa perioder då SIM-kortet inte används och när det används är det framförallt för roaming.

–      Att en och samma kund har flera abonnemang och ofta byter SIM-kort efter varandra under roamingperioderna.

I sådana fall ska operatörerna varna användarna. Bara om dessa villkor är uppfyllda ska operatörerna kunna ta ut små extraavgifter (kommissionen har föreslagit högst 0,04 euro/min. per samtal, 0,01 euro/sms och 0,0085 euro/MB). Operatörerna måste se till att det finns ett klagomålsförfarande för eventuella tvister. Om parterna inte kan komma överens kan kunden vända sig till den nationella tillsynsmyndigheten, som då fattar ett beslut i ärendet.

Missbruk kan även handla om omfattande köp och vidareförsäljning av SIM-kort för permanent användning utanför det land där operatören som har utfärdat dem är etablerad. I sådana fall ska operatören kunna vidta omedelbara och proportionerliga åtgärder samtidigt som den ska underrätta den nationella tillsynsmyndigheten.

2) Skydd vid exceptionella omständigheter på hemmamarknaden

Om det sker prishöjningar på en viss marknad eller uppstår andra negativa effekter för de inhemska kunderna kan operatörerna slippa ”roama som hemma”-regeln och – med den nationella tillsynsmyndighetens godkännande – tillfälligt få ta ut samma små extraavgifter (kommissionen har föreslagit högst 0,04 euro/min. per samtal, 0,01 euro/sms och 0,0085/MB). Operatörer måste lägga fram bevis för att ”roama som hemma”-systemet hotar deras inhemska debiteringsmodell.

Bakgrund

Kommissionen har i tio år arbetat för att minska de extraavgifter som telekomoperatörer tar ut av sina kunder varje gång de korsar en gräns med sina mobila enheter i samband med semestrar eller affärsresor. Sedan 2007 har roamingavgifterna minskat med mer än 90 procent. Europaparlamentet och rådet enades 2015, på kommissionens förslag, om att slopa roamingavgifterna fr.o.m. den 15 juni 2017 för européer som regelbundet reser inom EU. Det betyder att ”roama som hemma” – att kunder betalar samma pris som hemma oavsett var de reser inom EU – blir verklighet för alla europeiska resenärer i juni 2017.

 

Questions and Answers

IP/16/3111

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar