Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Mot en energiunion: EU-kommissionen lägger fram ett paket för hållbar energitrygghet

Bryssel den 16 februari 2016

I dag lade kommissionen fram sitt lagstiftningspaket om energitrygghet, som gör att EU står rustat för den globala övergången till ren energi och för eventuella avbrott i energiförsörjningen.

Energitryggheten är en hörnsten i strategin för en energiunion, och en av Juncker-kommissionens topprioriteringar.

Genomförande av energiunionen: Kommissionen lägger fram ett paket för energitrygghet

Kommissionen lägger i dag fram ett åtgärdspaket för energitrygghet som gör att EU står rustat för den globala energiövergången och för eventuella avbrott i energiförsörjningen. Energitryggheten är en hörnsten i strategin för en energiunion, och en av Juncker-kommissionens topprioriteringar.

Åtgärdspaketet innehåller en rad olika åtgärder för att stärka EU:s beredskap att klara av avbrott i gasleveranserna. Bland annat ska energibehovet minskas, och energiproduktionen i Europa ökas (även från förnybara källor). Dessutom ska en väl fungerande och fullt integrerad inre energimarknad byggas upp, och energikällor, energileverantörer och leveransvägar ska diversifieras. Förslagen leder också till att den europeiska energimarknaden blir mer transparent och att solidariteten mellan EU-länderna ökar.

Det nya paketet för energitrygghet läggs i dag fram i ljuset av det nya, globala och universella klimatförändringsavtalet som världens ledare antog i Paris den 12 december 2015. Parisavtalet sänder en tydlig signal till näringsliv och beslutsfattare om ren energi som den enda vägen framåt och ger förutsättningarna för en global energiomställning.

– Strategin för en energiunion, som lades fram för ett år sedan, avsåg att ge alla i Europa tillgång till säkra, hållbara och konkurrenskraftiga energileveranser, säger Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen. – Dagens paket är främst inriktat på försörjningstryggheten, men berör alla tre övergripande mål. Genom att minska vår energiförbrukning och hantera vår försörjning från externa källor bättre bidrar vi till våra mål och gör EU:s energimarknad stabilare.

– Efter gaskriserna 2006 och 2009, när miljontals människor fick frysa, bestämde vi att detta aldrig fick upprepas, säger Miguel Arias Cañete, kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi.– Men ett stresstest 2014 visade att vi fortfarande är alldeles för sårbara för större störningar i gasförsörjningen. Och de politiska spänningarna vid våra gränser är en smärtsam påminnelse om att det här är ett problem som inte kommer attförsvinna av sig självt. Dagens förslag handlar om ett tillförlitligt, konkurrenskraftigt och flexibelt system där energi kan flöda över gränserna, till gagn för konsumenterna. De handlar också om att stå förenade för att skydda de mest utsatta. Och de handlar om att bygga vår framtid med ren energi. Vårt engagemang för en övergång till ren energi är oåterkalleligt och icke-förhandlingsbart.

Vad innehåller kommissionens paket?

En förordning om tryggad gasförsörjning

Gas spelar en viktig roll i övergången till en koldioxidsnål ekonomi, och har fortfarande en betydande andel i EU:s energimix. Det nuvarande beroendet av externa källor innebär att EU måste bygga upp motståndskraftigare marknader för den händelse att vi drabbas av eventuella avbrott i gasleveranserna. Om man vill kunna dra största möjliga nytta av likvida och konkurrensutsatta marknader måste EU:s gasmarknad bli mer transparent. För att förbättra systemet i detta avseende föreslår kommissionen en övergång från nationella till regionala strategier för försörjningstryggande åtgärder. Genom förslaget införs också en solidaritetsprincip mellan medlemsländerna som ska garantera att försörjningen till hushåll och viktiga samhällstjänster som sjukvård inte avbryts genom allvarliga kriser i energiförsörjningen.

Ett beslut om mellanstatliga avtal om energi

EU måste se till att mellanstatliga avtal som dess medlemssländer ingår med andra länder och som berör EU:s gasförsörjningstrygghet blir mer transparenta och fullt förenliga med EU-lagstiftningen. Nu införs därför en bestämmelse om att kommissionen i förväg ska kontrollera att avtalen stämmer överens med EU:s lagstiftning. Genom en sådan förhandsgranskning kan man kontrollera att konkurrenslagstiftningen och lagstiftningen om den inre marknaden för energi efterlevs redan innan avtalen förhandlas och ingås. Medlemsländerna måste beakta kommissionens synpunkter innan de skriver på avtalen.

En strategi för flytande naturgas (LNG) och gaslagring

Europa är världens största importör av naturgas. Vi har en betydande kapacitet för LNG-import, och kan i dagsläget tillgodose ca 43 % av vårt nuvarande sammanlagda gasbehov på den vägen (2015). Men det finns fortfarande stora regionala skillnader i fråga om åtkomsten till LNG. Kommissionen föreslår en strategi för flytande naturgas (LNG) som ska ge alla medlemsländer bättre åtkomst till LNG som alternativ gaskälla. Framför allt handlar strategin om att bygga strategisk infrastruktur för att fullborda den inre energimarknaden, och att identifiera de projekt som krävs för att bryta vissa medlemsländers beroende av en enda källa.

En strategi för uppvärmning och kylning

Uppvärmning och kylning av byggnader och industri står för hälften av EU:s energiförbrukning och drivs till 75 % av fossila bränslen. Den föreslagna strategin för uppvärmning och kylning syftar till att undanröja hindren för koldioxidsnålare uppvärmning och kylning av byggnader och industrier. Strategin lägger särskild tonvikt vid att ökad energieffektivitet och användning av förnybara energikällor kommer att öka energitryggheten. Det är viktigt att se på dessa frågor på ett mer strategiskt sätt med tanke på att EU strävar efter att minska sitt beroende av externa leverantörer.

Bakgrund

En av Juncker-kommissionens viktigaste prioriteringar är att skapa en motståndskraftig europeisk energiunion med en framåtblickande klimatförändringsstrategi. Enligt den ramstrategi[1] som antogs i februari förra året ska den europeiska energiunionen garantera EU:s konsumenter (hushåll och företag) säker, hållbar och konkurrenskraftig energi till rimliga priser. För att uppnå detta krävs en grundläggande omdaning av våra energisystem. Detta ger oss chansen att införa ytterligare innovationer inom sektorn och på så sätt bidra till att skapa sysselsättning och tillväxt i EU, och till att skydda vår miljö. Kommissionen uppmanar därför varmt Europaparlamentet och rådet att ge hög prioritet åt dagens förslag och skyndsamt omsätta dem till lagstiftning och därmed göra Europa mer motståndskraftigt mot potentiella leveransstörningar.

Försörjningstrygghet är en av energiunionens fem sammanlänkade dimensioner. Viktiga förutsättningar för försörjningstryggheten är att den inre marknaden fullbordas och att energiförbrukningen blir mer effektiv, men EU:s energitrygghet är också mycket beroende av grannländernas energipolitiska val.

Läs mer:

Faktablad: Förordningen om tryggad gasförsörjning

Faktablad:Mellanstatliga avtal om energi

Faktablad: Flytande naturgas och lagring av gas ökar EU:s energitrygghet

Faktablad: Mot en smart, effektiv och hållbar sektor för uppvärmning och kylning

Strategi för en energiunion – webbplats

Tillståndet i energiunionen 2015 (rapport)

Generaldirektoratet för energi – webbplats: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-strategy

[1]        En ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik, COM(2015)80.

IP/16/307

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar