Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Energialiidu poole: komisjon esitas jätkusuutliku energiajulgeoleku paketi

Brüssel, 16. veebruar 2016

Täna esitas komisjon energiajulgeoleku paketi, mis sisaldab ettepanekuid, kuidas EL peaks valmistuma suurteks muutusteks maailma energeetikas ja võimalikeks energiatarnehäireteks.

Energiajulgeolek on energialiidu strateegia alustala ja Junckeri komisjoni poliitiline prioriteet.

Energialiidu väljakujundamine: komisjon esitas energiajulgeoleku paketi

Täna esitles komisjon energiajulgeoleku paketti, et valmistada EL ette suurteks muutusteks maailma energeetikas ja võimalikeks energiatarnehäireteks. Energiajulgeolek on energialiidu strateegia alustala ja Junckeri komisjoni poliitiline prioriteet.

Paketiga on ette nähtud palju meetmeid, mille eesmärk on suurendada ELi vastupidavust gaasitarnehäiretele. Need meetmed hõlmavad muu hulgas energianõudluse vähendamist, Euroopa energiatootmise suurendamist (sealhulgas taastuvatest energiaallikatest), tõrgeteta toimiva ja täielikult ühendatud energiasiseturu ülesehitamist ning energiaallikate, tarnijate ja transporditeede mitmekesistamist. Peale selle muudetakse nende ettepanekutega Euroopa energiaturg läbipaistvamaks ja suurendatakse liikmesriikide solidaarsust.

Täna esitatud energiajulgeoleku paketti tuleb vaadelda maailma liidrite poolt Pariisis 12. detsembril 2015 vastu võetud uue üleilmse üldise kliimakokkuleppe valguses. Pariisi kokkuleppega edastati ettevõtjatele ja poliitikakujundajatele selge sõnum, et puhas energeetika on möödapääsmatu vajadus, ja sellega loodi tingimused energeetika ümberkujundamiseks kogu maailmas.

Energialiidu eest vastutav asepresident Maroš Šefčovič ütles:„Aasta tagasi esitatud energialiidu strateegias lubati varustada kõiki Euroopa elanikke turvalise, säästva, konkurentsivõimelise ning taskukohase energiaga. Täna esitatud paketis keskendutakse varustuskindlusele, kuid see hõlmab kõiki kolme omavahel seotud eesmärki. Energianõudluse vähendamine ja välistest energiaallikatest saadavate tarnete parem haldamine aitavad seda lubadust täita ja Euroopa energiaturgu stabiliseerida.”

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete sõnas:„Pärast 2006. ja 2009. aasta gaasikriisi, mis jättis miljonid inimesed külma kätte, leidsime, et selline olukord ei tohi korduda. Kuid 2014. aasta vastupidavustestid näitasid, et oleme endiselt liiga haavatavad tõsiste gaasitarnehäirete korral. Poliitilised pinged Euroopa piiridel on selge märk, et selle probleemiga tuleb tegeleda, see ei kao iseendast. Täna esitatud ettepanekutes käsitletakse usaldusväärset, konkurentsipõhist ja paindlikku süsteemi, mis võimaldab tarbijatel kasu saada piiriülestest energiatarnetest. Eesmärk on teha koostööd, et kaitsta kõige haavatavamaid tarbijaid. Samuti on oluline puhta energeetika tagamine: võin kinnitada, et meie otsus minna üle puhtale energeetikale on pöördumatu ja vankumatu.”

Millest koosneb komisjoni vastuvõetud pakett?

Gaasivarustuskindlust käsitlev määrus

Gaasil on osa üleminekul vähese CO2-heitega majandusele ja tal on oluline koht ELi energiaallikate hulgas. Arvestades ELi praegust välist sõltuvust, peab ELi turg muutuma gaasitarnehäiretele vastupidavamaks. Selleks et kasutada täiel määral ära likviidse ja konkurentsipõhise turu eeliseid, tuleb suurendada ELi gaasituru läbipaistvust. Süsteemi haavatavuse vähendamiseks teeb komisjon ettepaneku minna varustuskindluse meetmete kavandamisel üle riigipõhiselt lähenemisviisilt piirkondlikule. Lisaks võetakse ettepanekuga kasutusele ka liikmesriikide solidaarsuse põhimõte, et tagada tõsise kriisi korral tarned majapidamistele ja esmaste sotsiaalteenuste osutajatele, nt tervishoiusektorile.

Valitsustevahelisi energialepinguid käsitlev otsus

EL peab tagama, et ELi gaasivarustuskindluse seisukohast olulised valitsustevahelised lepingud, mille liikmesriigid sõlmivad kolmandate riikidega, oleksid läbipaistvamad ja ELi õigusega täielikult kooskõlas. Selleks viiakse sisse eelnev kohustuslik vastavuskontroll, mille teeb komisjon. Selline eelnev vastavuskontroll võimaldab kontrollida vastavust konkurentsieeskirjadele ja energiasiseturu õigusaktidele enne lepingute üle läbirääkimiste pidamist, nende sõlmimist ja lõplikku jõustumist. Liikmesriigid peavad enne lepingu sõlmimist komisjoni arvamust täiel määral arvesse võtma.

Veeldatud maagaas ja gaasi hoiustamise strateegia

Euroopa on maailma suurim maagaasi importija. Euroopal on märkimisväärne veeldatud maagaasi importimise võimsus, sellest praegu piisab, et täita ligi 43% kogu praegusest (2015) gaasinõudlusest. Samas on juurdepääs veeldatud maagaasile piirkonniti väga ebavõrdne. Komisjon koostas veeldatud maagaasi strateegia, et parandada kõikide liikmesriikide juurdepääsu veeldatud maagaasile kui alternatiivsele gaasiallikale. Selle strateegia keskmes on energiasiseturu väljakujundamiseks vajaliku strateegilise taristu loomine ning selliste projektide väljavalimine, millega tehtaks lõpp mõne liikmesriigi sõltuvusele ühestainsast tarneallikast.

Kütte- ja jahutusstrateegia

Hoonete kütmiseks ja jahutamiseks ning tööstussektori tarbeks kulub pool ELis tarbitavast energiast, millest 75% toodetakse fossiilkütustest. Kavandatava kütte- ja jahutusstrateegia eesmärk on kõrvaldada takistused, mis ei luba vähendada hoonete- ja tööstussektori CO2-heidet. Selles rõhutatakse ka, et energiatõhususe suurendamine ja taastuvenergia kasutamine suurendavad energiajulgeolekut. Selles sektoris tegutsemisel on väga oluline mõelda strateegiliselt, sest EL tahab vähendada oma sõltuvust välistest tarnijatest.

Taust

Junckeri komisjoni üks prioriteete on vastupidav energialiit ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika. Nagu eelmise veebruari raamstrateegias[1] märgiti, on Euroopa energialiidu eesmärk varustada ELi tarbijaid, majapidamisi ja ettevõtjaid turvalise, säästva, konkurentsipõhise hinnaga ning taskukohase energiaga. See eeldab energiamaastiku põhjapanevat muutmist. See annab võimaluse suuremaks innovatsiooniks selles sektoris, mis aitab seega kaasa ELis töökohtade ja majanduskasvu loomisele ning keskkonna kaitsmisele. Komisjon kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu tungivalt üles võtma täna esitatud ettepanekud kiireimas korras vastu, et suurendada Euroopa vastupidavust energiatarnehäiretele.

Varustuskindlus on energialiidu üks viiest omavahel seotud ja üksteisest sõltuvast mõõtmest. Energiajulgeoleku suurendamist soodustavad siseturu väljakujundamine ja energiatarbimise tõhustamine, kuid ELi energiajulgeolek on tihedalt seotud ka naabrite energiapoliitiliste valikutega.

Lisateave:

Teabeleht: Gaasivarustuskindlust käsitlev määrus

Teabeleht:Valitsustevahelised energialepingud

Teabeleht: Veeldatud maagaas ja gaasi hoiustamine aitavad suurendada ELi energiajulgeolekut

Teabeleht: Arukas, tõhus ja säästev kütte- ja jahutussektor

Energialiidu strateegia veebileht

2015. aasta aruanne energialiidu olukorra kohta

Energeetika peadirektoraadi veebileht: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-strategy

[1]        Vastupidava energialiidu ja tulevikku suunatud kliimamuutuste poliitika raamstrateegia, COM(2015) 80.

IP/16/307

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar