Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Към енергиен съюз: Комисията представя пакет от мерки за устойчива енергийна сигурност

Брюксел, 16 февруари 2016 r.

Днес Комисията представи своя пакет от мерки за енергийна сигурност с необходимите предложения, които да осигурят на ЕС глобален енергиен преход, както и готовност за евентуално прекъсване на енергийните доставки.

Енергийната сигурност е един от основните елементи на стратегията за енергиен съюз, която е ключов политически приоритет на Комисията „Юнкер“.

Осъществяване на енергиен съюз: Комисията представя пакет от мерки за енергийна сигурност

Днес Комисията обяви пакет от мерки във връзка с енергийната сигурност, които да подготвят ЕС за глобален енергиен преход с цел преодоляване на евентуални прекъсвания при енергийните доставки. Енергийната сигурност е един от основните елементи на стратегията за енергиен съюз, която е ключов политически приоритет на Комисията „Юнкер“.

Пакетът съдържа широк набор от мерки за повишаване на устойчивостта на ЕС при нарушаване на доставките на газ. Тези мерки включват намаляване на търсенето на енергия, повишаване на производството на енергия в Европа (включително от възобновяеми енергийни източници), по-нататъшно разработване на добре функциониращ и напълно интегриран вътрешен енергиен пазар, както и диверсификация на енергийните източници, доставчици и маршрути. Освен това, предложенията осигуряват по-голяма прозрачност на европейския енергиен пазар и укрепват солидарността между държавите членки.

Днешният пакет за енергийна сигурност се представя в контекста на новото глобално и всеобщо споразумение за изменението на климата, прието от световните лидери на 12 декември 2015 г. в Париж. Споразумението ясно показа на предприятията и политиците, че пътят към чистата енергия е необратим и че в момента се подготвя световен енергиен преход.

Заместник-председателят на Европейската комисия, Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз, заяви:„В стратегията за енергиен съюз, представена преди година, обещахме да осигурим на всички европейци сигурна, устойчива и конкурентоспособна енергия. Днешният пакет е насочен към сигурността на доставките, но засяга и трите общи цели. Чрез намаляване на търсенето на енергия и по-добро управление на доставките от външни източници изпълняваме обещанието си и повишаваме стабилността на европейския енергиен пазар.“

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете каза:„След газовите кризи от 2006 и 2009 г., поради които милиони хора останаха на студено, си казахме: „Никога повече“. Но изпитанията от 2014 г. показаха, че все още сме уязвими по отношение на сериозни нарушения на доставките на газ. А политическо напрежение по границите е ясно напомняне, че този проблем няма да се реши от само себе си. Днешните предложения са за надеждна, конкурентоспособна и гъвкава система, при която енергията пресича свободно границите, а това носи ползи за потребителите. Те означават, че заставаме заедно, за да защитим най-уязвимите. Благодарение на тях осигуряваме и чиста енергия в бъдеще: мога да гарантирам, че нашият ангажимент за преход към чиста енергия е необратим и не подлежи на обсъждане.“

Какво включва пакетът, приет от Комисията?

Регламент за сигурността на доставките на газ

Газът играе роля в прехода към нисковъглеродна икономика и ще продължи да бъде важен елемент в енергийния микс на ЕС. Въпреки това съществуващата външна зависимост изисква ЕС да засили устойчивостта на пазарите си в случай на нарушени газови доставки. За извличане на пълна полза от ликвидния и конкурентен пазар е необходимо да се повиши прозрачността на пазара на газ в ЕС. В отговор на слабостите на системата Комисията предлага да се премине от национален към регионален подход при набелязването на мерки за сигурност на доставките. Освен това с предложението се въвежда принцип на солидарност между държавите членки, за да се осигурят доставките за домакинствата и основните социални услуги, като например здравеопазване, в случай че те бъдат засегнати от сериозна криза.

Решение относно междуправителствените споразумения в енергетиката

ЕС трябва да гарантира по-голяма прозрачност на подписаните между страните членки и държави извън ЕС правителствени споразумения, които са важни за европейската сигурност на доставките на газ, и пълното им съответствие с правото на ЕС. За тази цел се въвежда предварителна проверка на съвместимостта от Комисията. Чрез тази предварителна оценка е възможно да се проверява спазването на правилата в областта на конкуренцията и законодателството относно вътрешния енергиен пазар преди споразуменията да бъдат договорени, подписани и подпечатани. Държавите членки ще трябва изцяло да вземат предвид становището на Комисията преди да подпишат дадено споразумение.

Втечнен природен газ (ВПГ) и стратегия за съхранение на газ

Европа е най-големият вносител на природен газ в света. Общият капацитет на Европа за внос на ВПГ е значителен — в момента посреща около 43 % от сегашното търсене на газ (2015 г.). Въпреки това се запазват големи регионални различия по отношение на достъпа до ВПГ. Комисията подготвя стратегия за втечнения природен газ, която ще подобри достъпа на всички държави членки до ВПГ като алтернативен източник на газ. Основните елементи на тази стратегия са създаване на стратегическа инфраструктура за завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар и набелязване на необходимите проекти за прекратяване на зависимостта на някои държави членки от един източник на газ.

Стратегия за отоплението и охлаждането

Системите за отопление и охлаждане на сградите и промишлеността използват половината от енергията в ЕС. Освен това те на 75 % се захранват от изкопаеми горива. Предложената стратегия за отоплението и охлаждането е съсредоточена върху премахването на пречките за декарбонизация в сградите и промишлеността. В нея също така се подчертава, че повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия ще окажат въздействие върху енергийната сигурност. От решаващо значение е да се обърне стратегическо внимание на този сектор, тъй като ЕС иска да подобри своята независимост от външни доставчици.

Контекст

Един от приоритетите на Комисията на Юнкер е изграждане на устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата. Целта на европейския енергиен съюз, както е изложена в рамковата стратегия[1] от миналия февруари, е да се даде на европейските потребители — домакинства и предприятия — сигурна, устойчива, конкурентоспособна и икономически достъпна енергия. За това ще е необходима основна промяна на енергийната среда. По този начин се дава възможност за по-нататъшни иновации в сектора, като се допринася за създаването на работни места и растеж в ЕС и защита на околната среда. Комисията отправя настоятелен призив към Европейския парламент и Съвета за много бързо и приоритетно превръщане на днешните предложения в законодателство, за да се повиши устойчивостта на Европа при евентуални нарушения на енергийните доставки.

Сигурността на доставките е един от петте взаимосвързани и взаимно зависими измерения на енергийния съюз. Основните движещи сили на енергийната сигурност са довършването на изграждането на вътрешния пазар и по-ефективното потребление на енергия, но енергийната сигурност на ЕС е тясно свързана и с избора на енергийна политика на съседните държави.

За повече информация:

Информационен документ: Регламент за сигурността на доставките на газ

Информационен документ:Междуправителствени споразумения в енергетиката

Информационен документ: Втечненият природен газ и съхранението на газ ще повишат енергийната сигурност на ЕС

Информационен документ: Към интелигентен, ефикасен и устойчив сектор на отопление и охлаждане

Уебсайт на стратегията за енергиен съюз

Доклад от 2015 г. за състоянието на енергийния съюз

Уебсайт на ГД „Енергетика“: https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-strategy

[1]        Рамкова стратегия за устойчив Енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата, COM(2015)80.

IP/16/307

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar