Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2016: Kommissionen föreslår modernare regler om upphovsrätt för att kulturen i EU ska blomstra och spridas

Strasbourg den 14 september 2016

-Jag vill att journalister, förläggare och upphovsmän ska få skäligt betalt för sitt arbete, oavsett om det utförs i studion eller i vardagsrummet, oavsett om det sprids på eller utanför nätet, oavsett om det publiceras med en kopiator eller en länk på webben, sa ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen 2016.

I samband med ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2016 lade kommissionen i dag fram förslag om modernisering av upphovsrätten för att öka den kulturella mångfalden i Europa och innehållet på nätet, vilket också ger tydligare regler för alla internetaktörer. Förslagen kommer också att främja innovation inom utbildnings-, forsknings- och kulturarvsinstitutioner.

Den digitala tekniken har förändrat förutsättningarna för hur musik, film, tv, radio, böcker och press framställs, sprids och används. Nya tjänster på nätet, t.ex. streaming av musik, plattformar för beställvideo och rss-läsare har blivit mycket populära, och konsumenterna förväntar sig i allt högre grad att ha tillgång till kulturellt innehåll var som helst och även över gränserna. Det nya digitala landskapet kommer att skapa möjligheter för europeiska kreativa skapare, under förutsättning att reglerna ger rättssäkerhet och tydlighet för alla aktörer. Kommissionen har i dag antagit förslag inom sin strategi för den digitala inre marknaden för att åstadkomma

  • bättre utbud och tillgång till innehåll på nätet och över gränserna,
  • förbättrade regler om upphovsrätt för utbildning, forskning, kulturarv och integration av personer med funktionsnedsättningar,
  • en mer rättvis och hållbar marknad för upphovsmän, den kreativa sektor och press.

-Konsumenterna i Europa vill ha tillgång över gränserna till vår rika och mångfasetterade kultur. Vårt förslag innebär att mer innehåll finns tillgängligt, och att EU:s upphovsrättsliga regler förändras mot bakgrund av den nya digitala verkligheten. Vårt kreativa innehåll ska inte vara inlåst, men måste skyddas mycket väl, särskilt för att förbättra möjligheten till ersättningen till upphovsmännen. Vi sa att vi skulle lägga fram alla initiativ för att skapa en digital inre marknad före utgången av året och vi håller våra löften.Utan en fungerande digital inre marknad kommer vi att gå miste om kreativitet, tillväxt och sysselsättning, säger Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden.

- Våra kreativa sektorer kommer att dra nytta av dessa reformer för att ta itu med de utmaningar som den digitala eran ställer oss inför, samtidigt som konsumenterna i EU får ett bredare utbud att välja mellan. Vi föreslår en upphovsrättslig miljö som är stimulerande och rättvis, och som belönar investeringar, säger Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

I dag lyssnar nästan hälften av internetanvändarna i EU på musik, tittar på filmer och tv-serier eller spelar spel på nätet. Men programföretagen och andra operatörer har svårt att få rättigheterna för nättjänster eller digitala tjänster när de vill erbjuda dem i andra EU-länder. Samtidigt ställs de socioekonomiskt viktiga utbildnings-, forsknings- och kulturarvssektorerna alltför ofta inför begränsningar eller rättslig osäkerhet som hämmar deras digitala innovation när de använder upphovsrättsskyddat material, även över gränserna. Upphovsmän, andra rättighetshavare och pressen har ofta ingen möjlighet att förhandla om villkoren och även om ersättning för användning på nätet av deras verk och framföranden.

Dagens förslag på det upphovsrättsliga området har tre huvudsakliga prioriteringar:

1. Bättre utbud och tillgång till innehåll på nätet och över gränserna

I förslaget om portabilitet för innehållstjänster online som vi lade fram i december 2015, gav vi konsumenterna rätt att använda sina nätprenumerationer på filmer, musik och e-böcker när de är utomlands, till exempel på semester eller affärsresor. I dag lägger vi fram en rättslig mekanism så att programföretagen lättare kan få de tillstånd som behövs från rättsinnehavare att överföra program via nätet i andra EU-länder. Det handlar om program som programföretag sänder via internet samtidigt som sina tv-sändningar samt om reprisfunktioner som de vill göra tillgängliga på nätet i andra EU-länder, till exempel MyTF1 i Frankrike, ZDF Mediathek i Tyskland, TV3 Play i Danmark, Sverige och de baltiska länderna samt AtresPlayer i Spanien. Genom att ge programföretagen möjlighet att visa merparten av sitt innehåll, exempelvis nyheter, kultur, politik, dokumentärer och underhållningsprogram i andra EU-länder, ökar valmöjligheterna för konsumenterna.

Dagens regler gör det också lättare för operatörer som erbjuder kanalpaket (t.ex. Proximus TV i Belgien, Movistar + i Spanien, Deutsche Telekom’s IPTV Entertain i Tyskland), att få de tillstånd de behöver. I stället för att behöva förhandla individuellt med varje rättighetshavare i syfte att erbjuda sådana paket med kanaler från andra EU-länder kommer de att kunna få licenser från kollektiva förvaltningsorganisationer som representerar rättighetshavarna. Detta kommer också att öka urvalet av innehåll för kunderna.

För att stödja utvecklingen av utbudet av beställvideotjänster (VoD) i Europa, uppmanar vi EU-länderna att inrätta förhandlingsorgan för att nå licensuppgörelser, inklusive sådana som gäller gränsöverskridande tjänster, mellan audiovisuella rättighetshavare och VoD-plattformer. En dialog med den audiovisuella sektorn om licensfrågor och användning av innovativa verktyg såsom licensknutpunkter kommer att komplettera denna metod.

För att förbättra tillgången till Europas rika kulturarv kommer det nya direktivet om upphovsrätt att hjälpa muséer, arkiv och andra institutioner att digitalisera och göra utgångna verk tillgängliga över gränserna, som till exempel böcker eller filmer som skyddas av upphovsrätt men inte längre är tillgängliga för allmänheten.

Samtidigt kommer kommissionen att använda sitt Media-program Kreativa Europa med en budget på 1,46 miljarder euro för att fortsätta att stödja spridningen av kreativt innehåll över gränserna. Detta inbegriper ökade anslag till undertextning och dubbning, en ny katalog över europeiska audiovisuella verk för leverantörer av beställvideo så att de direkt kan användas för programplanering och onlineverktyg för att förbättra den digitala distributionen av europeiska audiovisuella verk och göra dem lättare att hitta och se på nätet.

Dessa kombinerade åtgärder kommer att uppmuntra människor att upptäcka TV- och radioprogram från andra europeiska länder, hålla kontakten med sina hemländer när de bor i ett annat EU-land och förbättra tillgången till europeiska filmer, även över gränserna, och därmed framhäva Europas rika kulturella mångfald.

2. Förbättrade regler om upphovsrätt för forskning, utbildning och integration av personer med funktionsnedsättningar

Studenter och lärare är angelägna om att använda digitalt material och teknik för utbildning, men nästan en av fyra lärare stöter på upphovsrättsliga restriktioner i sin digitala undervisning varje vecka. I dag har kommissionen föreslagit ett nytt undantag som gör det möjligt för skolor att använda material som illustration i undervisningen genom digitala verktyg och kurser över gränserna via nätet.

Det föreslagna direktivet kommer också att göra det lättare för forskare i hela EU att använda text- och datautvinning för att analysera stora mängder data. Detta kommer att ge en mycket välbehövlig ökning av innovativ forskning med tanke på att i dag är nästan alla vetenskapliga publikationer digitala och deras totala volym ökar med 8 – 9 % per år i hela världen.

Kommissionen föreslår också ett nytt obligatoriskt undantag som gör det möjligt för kulturarvsinstitutioner att bevara verk digitalt, vilket är avgörande för att kulturarvet ska överleva och för att allmänheten ska ha tillgång till det på lång sikt.

Slutligen föreslår kommissionen lagstiftning för att genomföra Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp. Dessa åtgärder är viktiga för att se till att upphovsrätten inte är ett hinder för full delaktighet i samhället för alla och kommer att möjliggöra utbyte av exemplar i tillgängligt format inom EU och i tredjeländer som är parter i fördraget, undvika dubbelarbete och slöseri med medlen.

3. En mer rättvis och hållbar marknad för upphovsmän och press

Direktivet om upphovsrätt syftar till att stärka ställningen för rättsinnehavare att förhandla och få ersättning för nätbaserad användning av deras innehåll på videodelningsplattformar som exempelvis YouTube och Dailymotion. Sådana plattformar kommer att ha en skyldighet att utforma ändamålsenliga metoder såsom teknik för automatisk detektering av musikstycken eller audiovisuella verk som rättighetshavarna har identifierat och kommit överens om med plattformarna om att antingen tillåta eller avlägsna.

Dagstidningar, tidskrifter och annan press har dragit fördel av övergången från tryckt till digital teknik och nättjänster, t.ex. genom sociala medier och rss-läsare. Detta har lett till en bredare publik, men det har också påverkat reklamintäkter och licensgivning och efterlevnad av rättigheterna i dessa publikationer blir allt svårare.Kommissionen föreslår att skapa en ny kopplad rättighet för utgivare, som liknar den som redan finns enligt EU-lagstiftningen för filmproducenter, skivproducenter (fonogramproducenter) och andra aktörer inom den kreativa sektorn, såsom programföretag.

Den nya rättigheten beaktar den viktiga roll som utgivare av press spelar när det gäller att investera i och skapa högkvalitativt journalistiskt innehåll, vilket är av yttersta vikt för att allmänheten ska ha tillgång till kunskap i våra demokratiska samhällen. Eftersom de blir erkända som rättighetsinnehavare för första gången kommer de att befinna sig i ett bättre läge när de förhandlar om sitt innehåll av nättjänster för användning av eller tillgång till innehåll, och ha bättre möjligheter att bekämpa piratkopiering. Detta tillvägagångssätt kommer att ge alla aktörer en tydlig rättslig ram för att utfärda licenser för digital användning och underlätta utvecklingen av innovativa affärsmodeller till nytta för konsumenterna.

I förslaget till direktiv uppmanas förläggare och producenter att vara öppna och informera upphovsmän eller utövande konstnärer om vinster de har fått genom deras verk. Dessutom inrättas en mekanism för att upphovsmän och utövande konstnärer ska få en skälig andel när de förhandlar om löner med producenter och förläggare, vilket bör leda till större förtroende hos alla aktörer i hela den digitala värdekedjan.

En framtida digital inre marknad

Som en del av strategin för den digitala inre marknaden, som lades fram i maj 2015, kompletterar dagens förslag förslaget till förordning om portabilitet av lagligt innehåll (december 2015), det ändrade direktivet om audiovisuella medietjänster och om meddelandet om onlineplattformar (maj 2016). Senare i höst kommer kommissionen att lägga fram förslag för att förbättra tillämpningen av alla typer av immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt.

EU:s nuvarande upphovsrättsregler, som lades fram tillsammans med initiativ för att öka internetanslutningen i EU (pressmeddelandepresskonferens kl. 15.15 medeleuropeisk tid), är en del av EU:s strategi för att skapa en digital inre marknad. Kommissionen utlovade 16 initiativ (pressmeddelande) och är på rätt väg för att lansera dem i slutet av detta år.

Läs mer:

Frågor och svar

Faktablad om upphovsrätt

Mer om text- och datautvinning

Dokument som antas i dag

Meddelande - En rättvis, effektiv och konkurrenskraftig europeisk upphovsrättsbaserad ekonomi på den digitala inre marknaden

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter som gäller programföretags onlinesändningar och återutsändningar av tv- och radioprogram

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och annat material som är skyddat av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och annat material som är skyddat av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

 

IP/16/3010

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar