Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Stav Únie 2016: Komisia navrhuje moderné pravidlá EÚ v oblasti autorských práv v záujme rozkvetu a šírenia európskej kultúry

Strasburg 14. september 2016

„Chcem, aby novinári, vydavatelia a autori boli za svoju prácu spravodlivo odmeňovaní, bez ohľadu na to, či ju vykonávajú v štúdiách alebo domovoch, či sa šíri offline alebo online a či sa zverejňuje prostredníctvom kopírovacích zariadení alebo hypertextových odkazov na webe.“ – predseda Juncker, správa o stave Únie 2016

Komisia dnes pri príležitosti správy predsedu Junckera o stave Únie v roku 2016 predložila návrhy na modernizáciu autorských práv s cieľom zvýšiť kultúrnu rozmanitosť v Európe a rozšíriť obsah dostupný online, ako aj poskytnúť všetkým online aktérom jasnejšie pravidlá. Návrhy navyše prinesú nové inovačné nástroje vo vzdelávaní, výskume a v aktivitách inštitúcií na ochranu kultúrneho dedičstva.

Digitálne technológie menia to, ako sa produkuje, šíri a konzumuje hudba, filmy, televízia, rozhlas, knihy a tlač. Na obľube získali nové online služby, ako je streaming hudby, platformy videa na požiadanie či RSS agregátory, a spotrebitelia čoraz viac očakávajú, že ku kultúrnemu obsahu budú môcť pristupovať aj za pochodu a v zahraničí. Ak má nové digitálne prostredie vytvárať príležitosti pre európskych tvorcov, pravidlá musia všetkým aktérom poskytovať právnu istotu a zrozumiteľnosť. Komisia dnes ako kľúčovú súčasť svojej stratégie jednotného digitálneho trhu prijala návrhy, ktorými sa má zaručiť:

  • lepší výber a prístup k obsahu online a cezhranične,
  • vylepšené pravidlá autorského práva týkajúce sa vzdelávania, výskumu, kultúrneho dedičstva a začleňovania osôb so zdravotným postihnutím,
  • spravodlivejší a udržateľný trh pre tvorcov, tvorivé odvetvia a tlač.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Európania chcú cezhraničný prístup k našej bohatej a rozmanitej kultúre. Vďaka nášmu návrhu bude k dispozícii viac obsahu a európske autorské práva sa prispôsobianovej digitálnej realite. Európsky kreatívny obsah by sa nemal držať pod zámkou, ale mal by sa dôsledne chrániť, najmä aby naši tvorcovia mali lepšie možnosti odmeňovania. Vyhlásili sme, že všetky iniciatívy na vytvorenie jednotného digitálneho trhu zrealizujeme do konca roka, a my si za slovom stojíme. Bez dobre fungujúceho jednotného digitálneho trhu budeme pokrivkávať v tvorivosti, raste a zamestnanosti.“

Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther H. Oettinger sa vyjadril: „Tieto reformy, ktoré úspešne riešia výzvy digitálneho veku, posilnia náš kreatívny priemysel a európskym spotrebiteľom ponúknu širší výber obsahu. Navrhujeme autorsko-právne prostredie, ktoré stimuluje investície, je spravodlivé a odmeňuje investorov.“

Dnes takmer polovica používateľov internetu v EÚ počúva hudbu, pozerá televízne seriály a filmy alebo hrá hry na internete; vysielatelia a iní operátori sa však ťažko orientujú v právach, ktorými sa majú riadiť ich online alebo digitálne služby, keď ich chcú ponúkať spotrebiteľom v iných krajinách EÚ. Socioekonomicky významné sektory vzdelávania, výskumu a kultúrneho dedičstva zároveň príliš často čelia obmedzeniam alebo právnej neistote, čo brzdí ich digitálne inovácie pri používaní obsahu chráneného autorským právom, a to aj cezhranične. Napokon treba dodať, že ostatní držitelia práv a vydavatelia tlače často nemôžu rokovať o podmienkach či platbách za online využívanie ich diel a umeleckých výkonov.

Dnešné návrhy o autorských právach majú tri hlavné priority:

1. Lepší výber a prístup k obsahu online a cezhranične

Návrhom o prenosnosti online obsahu predloženým v decembri 2015 sme poskytli spotrebiteľom právo na využívanie ich online predplatného na filmy, hudbu a elektronické knihy mimo domovskej krajiny, napríklad počas dovolenky alebo služobnej cesty. Dnes navrhujeme právny mechanizmus, ktorý vysielateľom umožní ľahšie získať povolenia od držiteľov práv potrebné na vysielanie programov na internete v iných členských štátoch EÚ. Ide o programy, ktoré vysielatelia poskytujú cez internet v rovnakom čase ako vysielanie, ako aj reprízy, ktoré chcú sprístupniť online v iných členských štátoch – príkladom sú platformy MyTF1 vo Francúzsku, ZDF Mediathek v Nemecku, TV3 Play v Dánsku, Švédsku a Pobaltí či AtresPlayer v Španielsku. Keď sa vysielateľom poskytne možnosť sprístupniť veľkú väčšinu ich obsahu, napríklad spravodajstva, kultúrnych, politických, dokumentárnych alebo zábavných programov, aj v iných členských štátoch, spotrebitelia budú mať väčší výber.

Dnes navrhované pravidlá tiež uľahčujú prevádzkovateľom, ktorí ponúkajú balíčky kanálov (napr. Proximus TV v Belgicku, Movistar+ v Španielsku, IPTV Entertain pod správou Deutsche Telekom v Nemecku), získavanie potrebných oprávnení: namiesto toho, aby museli individuálne rokovať s každým držiteľom, ak chcú ponúkať takéto balíčky kanálov v inom členskom štáte EÚ, budú môcť získať licencie od organizácií kolektívnej správy zastupujúcich týchto držiteľov. Tým sa zároveň rozšíri výber obsahu, ktorý budú mať k dispozícii ich zákazníci.

S cieľom prispieť k rozvoju služieb videa na požiadanie (VoD) v Európe vyzývame členské štáty, aby zriadili rokovacie orgány, ktoré by pomáhali uzatvárať licenčné dohody medzi držiteľmi audiovizuálnych práv a platformami videa na požiadanie vrátane tých cezhraničných. Tento mechanizmus sa ešte obohatí o dialóg s audiovizuálnym priemyslom o licenčných otázkach a využívaní inovačných nástrojov, akými sú licenčné uzly.

Na zlepšenie prístupu k európskemu bohatému kultúrnemu dedičstvu nová smernica o autorských právach pomôže múzeám, archívom a iným inštitúciám digitalizovať a cezhranične sprístupňovať obchodne nedostupné diela, ako napríklad knihy alebo filmy, ktoré sú chránené autorským právom, ale už nie sú k dispozícii verejnosti.

Komisia zároveň vynaloží 1,46 miliardy EUR z programu MEDIA – Kreatívna Európa na ďalšiu podporu cezhraničného pohybu tvorivého obsahu. Zahŕňa to viac financií na titulkovanie a dabovanie; nový katalóg európskych audiovizuálnych diel, ktorý poskytovatelia služieb VoD budú môcť priamo využívať pri zostavovaní ponuky; a online nástroje na zlepšenie digitálneho šírenia európskych audiovizuálnych diel a ich jednoduchšie vyhľadávanie a prezeranie online.

Tieto spoločné akcie inšpirujú ľudí, aby objavovali televízne a rozhlasové programy z iných európskych krajín a udržiavali si kontakt s vlasťou, keď žijú v inom členskom štáte, a zároveň zvýšia dostupnosť európskych filmov, a to aj cezhranične, čím sa zdôrazní bohatá kultúrna rozmanitosť Európy.

2. Vylepšenie pravidiel autorských práv týkajúcich sa výskumu, vzdelávania a začleňovania osôb so zdravotným postihnutím

Študenti a učitelia majú záujem vo vzdelávacom procese využívať digitálne materiály a technológie, ale v súčasnosti takmer štvrtina pedagógov naráža pri digitálnych výučbových činnostiach každý týždeň na prekážky v oblasti autorských práv. Komisia dnes navrhla novú výnimku, aby vzdelávacie zariadenia mohli cezhranične používať materiály na ilustráciu výučby pomocou digitálnych nástrojov a kurzov online.

Navrhovaná smernica navyše výskumným pracovníkom v celej EÚ umožní využívať technológie ťaženia z textu a údajov (text and data mining, TDM) na analýzu veľkých dátových súborov. Tak sa poskytne veľmi potrebná podpora inovačnému výskumu, keďže takmer všetky vedecké publikácie sú dnes elektronické a ich celkový objem sa zvyšuje o 8 až 9 % ročne na celom svete.

Komisia navrhuje aj novú povinnú výnimku v rámci EÚ, ktorá organizáciám na ochranu kultúrneho dedičstva umožní uchovávať diela v digitálnej podobe, čo je kľúčové pre zachovanie kultúrneho dedičstva a prístup občanov k nemu v dlhodobom horizonte.

Komisia napokon navrhuje právne predpisy na vykonávanie Marrákešskej zmluvy s cieľom uľahčiť prístup k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania. Tieto opatrenia sú dôležité, aby autorské práva neboli prekážkou plnej účasti všetkých občanov na spoločenskom dianí, a umožnia výmenu exemplárov v prístupnom formáte v rámci EÚ, ako aj s tretími krajinami, ktoré sú zmluvnými stranami zmluvy, pričom sa zabráni duplicite práce a mrhaniu zdrojmi.

3. Spravodlivejší a udržateľný trh pre tvorcov a tlač

Cieľom smernice o autorskom práve je posilniť pozíciu držiteľov práv pri rokovaní pravidiel online využívania ich obsahu na internetových videoplatformách, ako napríklad YouTube či Dailymotion, a jeho spoplatňovaní. Takéto platformy budú mať povinnosť zaviesť účinné prostriedky, akými sú napríklad technológie automatickej detekcie piesní alebo audiovizuálnych diel, v prípade ktorých sa držitelia práv s platformami dohodli buď na sprístupnení, alebo odstránení.

Noviny, časopisy a iné tlačoviny profitujú z prechodu z tlačiarní na digitálne a online služby, akými sú sociálne médiá a RSS agregátory. V týchto publikáciách to viedlo k širšiemu publiku, ale aj k negatívnemu vplyvu na príjmy z reklamy a čoraz zložitejšiemu licenčnému konaniu a presadzovaniu práva. Komisia navrhuje pre vydavateľov zaviesť nové právo súvisiace s autorským právom podobné tomu, ktoré už existuje v legislatíve EÚ pre filmových producentov, výrobcov zvukových záznamov a iných aktérov v tvorivom priemysle, ako napríklad pre vysielateľov.

Týmto novým právom sa uznáva dôležitá úloha, ktorú vydavatelia tlače zohrávajú pri investovaní do kvalitného a žurnalistického obsahu a jeho tvorbe, čo je v našich demokratických spoločnostiach nesmierne dôležité z hľadiska prístupu občanov k znalostiam. Keďže po prvý raz budú právne uznaní ako držitelia práv, budú mať lepšiu pozíciu pri rokovaní o pravidlách používania ich obsahu s poskytovateľmi online služieb, ktorí z neho čerpajú alebo ho sprístupňujú, a budú môcť účinnejšie bojovať proti pirátstvu. Tento prístup poskytne všetkým zainteresovaným stranám jasný právny rámec pri udeľovaní licencií obsahu určeného na digitálne využívanie a pomôže rozvíjať inovatívne obchodné modely v prospech spotrebiteľov.

Návrh smernice tiež zaväzuje vydavateľov a výrobcov, aby konali transparentne a informovali autorov a umelcov o zisku, ktorý im priniesli ich diela. Navyše zavádza mechanizmus, ktorý pomôže autorom a umelcom získať spravodlivý podiel pri rokovaní o odplate s výrobcami a vydavateľmi, čo by malo viesť k vyššej miere dôvery medzi všetkými aktérmi digitálneho hodnotového reťazca.

Na ceste k jednotnému digitálnemu trhu

Ako súčasť stratégie jednotného digitálneho trhu, ktorá bola predložená v máji 2015, dnešné návrhy dopĺňajú navrhované nariadenie o prenosnosti legálneho obsahu (december 2015), revidovanú smernicu audiovizuálnych mediálnych službách a oznámenie o online platformách (máj 2016). Koncom jesene Komisia navrhne, ako zefektívniť presadzovanie všetkých druhov práv duševného vlastníctva vrátane autorského práva.

Súčasné pravidlá EÚ v oblasti autorských práv prezentované popri iniciatívach na podporu internetového pripojenia v EÚ (tlačová správatlačová konferencia o 15.15 hod SEČ) sú súčasťou stratégie EÚ v záujme vytvorenia jednotného digitálneho trhu (Digital Single Market, DSM). Komisia si stanovila až 16 iniciatív (tlačová správa) a je na správnej ceste dosiahnuť všetky z nich do konca tohto roka.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Informačný hárok o autorských právach

Viac o ťažení z textu a údajov (text and data mining, TDM)

Dnes prijaté dokumenty:

Oznámenie – Podpora spravodlivého, účinného a konkurencieschopného európskeho hospodárstva na jednotnom digitálnom trhu opierajúceho sa o autorské práva

Nariadenie, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania autorských a iných súvisiacich práv vzťahujúcich sa na niektoré internetové prenosy vysielateľských organizácií a retransmisiu televíznych a rozhlasových programov

Smernica o autorských právach na jednotnom digitálnom trhu

Nariadenie o cezhraničnej výmene kópií určitých druhov diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prístupnom formáte medzi Úniou a tretími krajinami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania

Smernica o určitých povolených spôsoboch používania diel a iných materiálov chránených autorským právom a s ním súvisiacimi právami v prospech osôb, ktoré sú nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, a o zmene smernice 2001/29/ES o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

 

IP/16/3010

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar