Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Apie Sąjungos padėtį 2016 m. Komisija siūlo šiuolaikiškas ES autorių teisių apsaugos taisykles, kad Europos kultūra klestėtų ir būtų žinoma

Strasbūras, 2016 m. rugsėjo 14 d.

„Noriu, kad žurnalistai, leidėjai ir autoriai gautų tinkamą atlyginimą už savo darbą, nesvarbu, ar jis būtų atliktas studijoje ar namie, ar jo rezultatai būtų platinami internetu ar ne, ar jie būtų išleisti pasinaudojant kopijavimo aparatu ar prieinami per komercinę nuorodą internete.“ – Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris, 2016 m. pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį.

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio 2016 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį proga Komisija šiandien pateikė pasiūlymus dėl autorių teisių apsaugos taisyklių modernizavimo, kad Europoje būtų didinama kultūrų įvairovė ir gausinamas internete pateikiamas turinys kartu nustatant aiškesnes taisykles visiems internetu besinaudojantiems subjektams. Taip pat siūloma inovacijos priemonių švietimo, mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo įstaigoms.

Skaitmeninės technologijos keičia muzikos kūrinių, filmų, televizijos ir radijo laidų, knygų ir spaudos leidinių kūrimą ar rengimą, platinimą ir vartojimą. Naujas internetinės paslaugos, pvz., srautinis muzikos siuntimasis, užsakomųjų vaizdo programų platformos ir žinių agregatoriai, tapo labai populiarios, o vartotojai vis dažniau tikisi turėti galimybę susipažinti su kultūriniu turiniu keliaudami ar būdami užsienyje. Naujoje skaitmeninėje erdvėje Europos kūrėjai įgis naujų galimybių, jeigu taisyklėmis visiems rinkos dalyviams bus užtikrintas teisinis tikrumas ir aiškumas. Kaip vieną svarbiausių bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos elementų Komisija šiandien priėmė pasiūlymus, siekdama užtikrinti:

  • didesnį turinio pasirinkimą ir daugiau galimybių su juo susipažinti internete ir užsienyje;
  • geresnes švietimo, mokslinių tyrimų, kultūros paveldo sričių autorių teisių apsaugos taisykles ir neįgaliųjų įtrauktį;
  • teisingesnę ir tvarią rinką kūrėjams, kūrybos pramonei ir spaudos sektoriui.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas: „Europiečiai pageidauja galimybės susipažinti su mūsų turtinga ir įvairia kultūra netrukdomi valstybių sienų. Mūsų pasiūlymu bus užtikrinta, kad bus skelbiama daugiau turinio ir kad Europos autorių teisių apsaugos taisyklės bus pakeistos atsižvelgiant į naują skaitmeninę tikrovę. Europos kūrybinis turinys neturėtų būti laikomas užrakintas, tačiau jis taip pat turėtų būti gerai apsaugotas, visų pirma siekiant pagerinti atlygio galimybes mūsų kūrėjams. Sakėme, kad imsimės įgyvendinti visas savo iniciatyvas, kad iki metų pabaigos būtų sukurta bendroji skaitmeninė rinka, ir savo pažadus vykdome. Neturėdami tinkamai veikiančios bendrosios skaitmeninės rinkos, prarasime kūrybiškumo, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo galimybių.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris: „Mūsų kūrybiniam sektoriui šios reformos bus naudingos. Dėl jų bus išspręsti skaitmeninio amžiaus uždaviniai, o Europos vartotojai turės didesnę turinio pasiūlą. Siūlome tokias autorių teisių apsaugos sąlygas, kurios užtikrina paskatas, teisingumą ir investicijų grąžą.“

Šiuo metu beveik pusė ES interneto naudotojų klausosi muzikos, žiūri televizijos serialus ir filmus, žaidžia žaidimus internete, tačiau transliuotojams ir kitiems veiklos subjektams sunku apibrėžti aiškias savo internetinių ar skaitmeninių paslaugų teises, kai šias paslaugas jie nori siūlyti kitose ES šalyse. Be to, socialiniu ir ekonominiu požiūriu svarbių švietimo, mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo sektorių atstovai pernelyg dažnai susiduria su apribojimais arba teisiniu netikrumu, varžančiu jų skaitmenines inovacijas, kai norima naudoti autorių teisėmis apsaugotą turinį – taip pat ir užsienyje. Galiausiai kūrėjai, kiti teisių turėtojai ir spaudos leidėjai dažnai neturi galimybių susitarti dėl sąlygų ir atlygio už savo darbo ir kūrinių naudojimą internete.

Apskritai šiandienos autorių teisių pasiūlymais siekiama užtikrinti toliau įvardytus tris pagrindinius prioritetus.

1. Didesnis turinio pasirinkimas ir daugiau galimybių su juo susipažinti internete ir užsienyje

2015 m. gruodžio mėn. pateiktu pasiūlymu dėl interneto turinio perkeliamumo suteikėme vartotojams teisę naudotis savo internetine filmų, muzikos įrašų, e. knygų prenumerata, kai jie yra išvykę iš savo šalies, pvz., atostogauti arba verslo reikalais. Šiandien siūlome teisinį mechanizmą transliuotojams lengviau gauti reikalingus leidimus iš teisių turėtojų, kad jie galėtų internetu transliuoti programas kitose ES valstybėse narėse. Tai skirta programoms, kurias transliuotojai transliuoja internetu tuo pačiu metu kaip ir televizijos kanalais, taip pat įrašų paslaugoms, kurias jie nori teikti internetu kitose valstybėse narėse, pavyzdžiui, „MyTF1“ Prancūzijoje, „ZDF Mediathek“ Vokietijoje, „TV3 Play“ Danijoje, Švedijoje ir Baltijos šalyse, „AltresPlayer“ Ispanijoje. Suteikus transliuotojams galimybę rodyti didžiąją dalį savo turinio, pavyzdžiui, naujienų, kultūrines, politines, dokumentines ar pramogines programas ir kitose valstybėse narėse, vartotojai taip pat įgis daugiau galimybių rinktis.

Dėl šiandien pasiūlytų taisyklių taip pat bus lengviau gauti reikalingus leidimus ūkio subjektams, siūlantiems televizijos kanalų paketus (pavyzdžiui, „Proximus TV“ Belgijoje, „Movistar+“ Ispanijoje, „Deutsche Telekom“ „IPTV Entertain“ Vokietijoje): užuot atskirai derėjęsi su kiekvienu teisės turėtoju, kad galėtų siūlyti tokius kitų ES valstybių narių kanalų paketus, jie galės įsigyti licencijas iš kolektyvinių teisių administravimo organizacijų, atstovaujančių teisių turėtojams. Dėl to taip pat padidės turinio pasirinkimas jų klientams.

Siekdami padėti plėtoti užsakomųjų vaizdo programų (VOD) pasiūlą Europoje, raginame valstybes nares įsteigti derybų įstaigas, padėsiančias sudaryti audiovizualinių teisių turėtojų ir užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjų susitarimus dėl licencijavimo, įskaitant paslaugų teikimą užsienyje. Šį mechanizmą papildys dialogas su audiovizualinio sektoriaus atstovais licencijavimo ir novatoriškų priemonių, pvz., licencijavimo centrų, klausimais.

Siekiant padidinti galimybes susipažinti su turtingu Europos kultūros paveldu, naująja Autorių teisių direktyva muziejams, archyvams ir kitų institucijoms bus padedama skaitmeninti ir skelbti tarptautiniu mastu kūrinius, kuriais neprekiaujama, pavyzdžiui, knygas ar filmus, kurie apsaugomi autorių teisėmis, tačiau visuomenei nebeprieinami.

Tuo pačiu Komisija pasitelks savo programos „Kūrybiška Europa“ (MEDIA) 1,46 mlrd. eurų biudžetą, kad dar labiau paremtų galimybes su kūrybiniu turiniu susipažinti tarptautiniu mastu. Bus skiriama daugiau lėšų subtitravimui ir dubliavimui finansuoti, užsakomosios vaizdo programų paslaugos teikėjams skirtam naujam Europos garso ir vaizdo kūrinių katalogui, kad jie galėtų tiesiogiai juo naudotis kurdami programų tvarkaraščius, taip pat internetinėms priemonėms, skirtoms pagerinti skaitmeninį Europos audiovizualinių kūrinių platinimą ir geresnes paieškos ir susipažinimo su jais galimybes internetu.

Dėl šių bendrų veiksmų žmonės bus skatinami susipažinti su kitų Europos šalių televizijos ir radijo programomis, neprarasti ryšio su gimtąja šalimi gyvenant kitoje valstybėje narėje, taip pat padaugės galimybių žiūrėti europietiškus filmus ir užsienyje, todėl turtinga Europos kultūros įvairovė taps plačiau žinoma.

2. Geresnės mokslinių tyrimų ir švietimo srities autorių teisių apsaugos taisyklės ir neįgaliųjų įtrauktis

Moksleiviai ir mokytojai noriai naudojasi skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis ir technologijomis, tačiau šiuo metu ketvirtadalis švietimo srities atstovų savo darbe kiekvieną savaitę susiduria su autorių teisių apribojimais. Šiandien Komisija pasiūlė naują išimtį, kad švietimo įstaigose būtų leista pateikti iliustruojamąją mokomąją medžiagą skaitmeninėmis priemonėmis ir tarptautiniuose internetiniuose kursuose.

Dėl siūlomos direktyvos taip pat bus palengvintos sąlygos mokslininkams Europos Sąjungoje naudoti tekstų ir duomenų gavybos (TDG) technologijas dideliems duomenų rinkiniams analizuoti. Tai padės suteikti labai reikalingą postūmį novatoriškiems moksliniams tyrimams atsižvelgiant į tai, kad šiandien beveik visi moksliniai leidiniai yra skaitmeniniai ir bendras jų kiekis pasaulyje kasmet padidėja 8–9 %.

Komisija taip pat siūlo naują privalomą išimtį Europos Sąjungoje, dėl kurios kultūros paveldo įstaigos galės išsaugoti kūrinius skaitmeniniu formatu – tai būtina tam, kad kultūros paveldas išliktų ir piliečiai galėtų juo naudotis ilgą laiką.

Galiausiai, Komisija siūlo priimti teisės aktus Marakešo sutarčiai įgyvendinti, kad su paskelbtais kūriniais būtų lengviau susipažinti neregiams ir kitokią regėjimo ar skaitymo negalią turintiems asmenims. Šios priemonės yra svarbios siekiant užtikrinti, kad autorių teisės nebūtų kliūtis visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime visiems piliečiams. Dėl jų taps įmanoma Europos Sąjungoje ir su Sutartį pasirašiusiomis trečiosiomis šalimis keistis prieinamo formato kopijomis, nedubliuojant darbo ir veltui neeikvojant išteklių.

3. Teisingesnė ir tvari rinka kūrėjams ir spaudos sektoriui

Autorių teisių direktyva siekiama stiprinti teisių turėtojų pozicijas derantis ir gaunant atlygį už jų sukurto turinio naudojimą internete, tokiose dalijimosi vaizdo medžiaga platformose kaip „YouTube“ ar „Dailymotion“. Tokios platformos bus įpareigotos taikyti veiksmingas priemones, pvz., technologijas, kurios automatiškai nustatytų dainas arba audiovizualinius kūrinius, kuriuos teisių turėtojai nurodė ir kuriuos su platformomis susitarė arba autorizuoti, arba pašalinti.

Laikraščiams, žurnalams ir kitiems spaudos leidiniams buvo naudinga pereiti nuo spausdintinio prie skaitmeninio formato ir internetinių paslaugų, pvz., socialinės žiniasklaidos paslaugų ir žinių agregatorių. Dėl to išaugo jų auditorija, tačiau tai taip pat turėjo įtakos reklamos pajamoms, o licencijavimas ir teisių užtikrinimas šiuose leidiniuose tampa vis sudėtingesnis.Komisija siūlo įvesti naują gretutinę teisę leidėjams, panašią į tą teisę, kuri ES teisės aktais jau nustatyta filmų, įrašų (fonogramų) prodiuseriams ir kitiems rinkos dalyviams, pvz., transliuotojams.

Nauja teise pripažįstamas svarbus spaudos leidėjų vaidmuo investuojant į kokybišką žurnalistinį turinį ir jį kuriant. Šis turinys yra labai svarbus piliečiams, kad jie mūsų demokratinėje visuomenėje galėtų įgyti žinių. Kadangi spaudos leidėjai bus teisiškai pripažįstami teisių turėtojais, jie pirmą kartą įgis tvirtesnį pagrindą derėdamiesi su internetinių paslaugų teikėjais dėl savo turinio naudojimo arba prieigos prie jo suteikimo ir galės geriau kovoti su piratavimu. Tokiu būdu visiems rinkos dalyviams bus užtikrinta aiški teisinė sistema licencijuojant skaitmeniniams naudotojams skirtą turinį ir taps lengviau kurti vartotojams palankius novatoriškus verslo modelius.

Siūloma direktyva leidėjai ir prodiuseriai taip pat įpareigojami užtikrinti skaidrumą ir informuoti autorius ar atlikėjus apie pelną, uždirbtą naudojant jų kūrinius. Ja taip pat sukuriamas mechanizmas, kuris padėtų autoriams ir atlikėjams gauti deramą atlygio dalį, kai dėl jo deramasi su prodiuseriais ir leidėjais. Tai turėtų padėti užtikrinti didesnį visų skaitmeninės vertės grandinės dalyvių tarpusavio pasitikėjimą.

Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimas

Įgyvendinant 2015 m. gegužės mėn. pristatytą bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, šiandien paskelbti pasiūlymai papildo siūlomą reglamentą dėl teisinio turinio perkeliamumo (2015 m. gruodžio mėn.), persvarstytą Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą ir Komunikatą dėl internetinių platformų (2016 m. gegužės mėn.). Šį rudenį Komisija dar pateiks pasiūlymų, kaip geriau užtikrinti visų rūšių intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autorių teises.

Šiandien paskelbtos ES autorių teisių apsaugos taisyklės ir iniciatyvos interneto ryšiui ES skatinti (pranešimas spaudai, spaudos konferencija 15.15 val. Vidurio Europos laiku) yra dalis ES strategijos, kuria siekiama sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. Komisija apibrėžė 16 iniciatyvų (pranešimas spaudai) ir turi visas galimybes jas sėkmingai įgyvendinti iki šių metų pabaigos.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Informacijos apie autorių teises suvestinė

Daugiau apie tekstų ir duomenų gavybą

Šiandien priimti dokumentai

Komunikatas „Sąžiningos, veiksmingos ir konkurencingos autorių teisėmis grindžiamos Europos ekonomikos skatinimas Europos bendrojoje skaitmeninėje rinkoje“

Reglamentas, kuriuo nustatomos autorių teisių ir gretutinių teisių, taikytinų tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų transliacijoms internetu ir televizijos ir radijo programų retransliacijoms, užtikrinimo taisyklės

Direktyva dėl autorių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje

Reglamentas dėl tam tikrų kūrinių ir kitos atitinkamos medžiagos, saugomų autorių ir gretutinėmis teisėmis, prieinamo formato kopijų mainų tarpvalstybiniu mastu tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių, skirtų neregiams arba kitą regėjimo arba skaitymo negalią turintiems asmenims

Direktyva dėl tam tikro leidžiamo kūrinių ir kitos atitinkamos medžiagos, saugomų autorių ir gretutinėmis teisėmis, naudojimo neregiams arba kitą regėjimo arba skaitymo negalią turintiems asmenims, kuria iš dalies pakeičiama Direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo

 

IP/16/3010

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar