Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2016: Komissio ehdottaa nykyaikaisia EU:n tekijänoikeusääntöjä Euroopan kulttuurin menestyksen ja liikkuvuuden tueksi

Strasbourg 14. syyskuuta 2016

”Haluan, että journalistit, kustantajat ja tekijät saavat oikeudenmukaisen maksun työstään, tehtiinpä se sitten studiossa tai olohuoneessa, ja riippumatta siitä, jaellaanko sitä perinteisesti vai verkossa tai julkaistaanko se kopiokoneen avulla vai verkossa kaupallisen hyperlinkin kautta.” –puheenjohtaja Juncker, unionin tilaa käsittelevä puhe 2016

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin unionin tilaa vuonna 2016 käsittelevän puheen yhteydessä komissio antaa tänään joukon ehdotuksia, joilla nykyaikaistetaan tekijänoikeutta, jotta Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja verkossa tarjolla olevaa sisältöä voidaan lisätä ja samalla tarjota selkeämmät säännöt kaikille verkon toimijoille. Ehdotuksilla tarjotaan myös työkaluja koulutus-, tutkimus- ja kulttuuriperintölaitosten innovaatioita varten.

Digitaalitekniikka muuttaa musiikin, elokuvien, televisio- ja radio-ohjelmien sekä kirjojen ja lehtien tuotanto-, jakelu- ja hankintatapoja. Uudet verkkopalvelut, kuten musiikin suoratoisto, tilausvideopalvelut ja syötteenlukuohjelmat, ovat tulleet hyvin suosituiksi, ja yhtä useammin kuluttajat odottavat saavansa kulttuurisisällön käyttöönsä myös liikkuessaan ja matkustaessaan yli maiden rajojen. Uusi digitaalinen ympäristö luo mahdollisuuksia eurooppalaisille luovan työn tekijöille, kunhan säännöt tarjoavat kaikille toimijoille oikeudellisen varmuuden ja selkeyden. Olennaisena osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa komissio on tänään antanut ehdotukset, joilla mahdollistetaan

  • sisällön parempi valikoima ja saatavuus verkossa ja valtioiden rajojen yli
  • paremmat tekijänoikeussäännöt koulutusta, tutkimusta, kulttuuriperintöä ja vammaisten osallisuuden lisäämistä varten
  • reilummat ja kestävämmät markkinat luovan työn tekijöille, luovalle alalle ja lehdistölle.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi seuraavaa: ”Me eurooppalaiset haluamme mahdollisuuden käyttää rikasta ja monimuotoista kulttuurisisältöämme myös valtioiden rajojen yli. Ehdotuksella varmistetaan, että sisällön saatavuus lisääntyy, kun Euroopan tekijänoikeussääntöjä muutetaan uutta digitaaliajan todellisuutta vastaaviksi. Euroopan luovaa sisältöä ei pitäisi sulkea lukkojen taakse, mutta sitä on silti suojeltava, jotta erityisesti luovan työn tekijöillä olisi paremmat mahdollisuudet saada korvaus työstään. Lupasimme esittää kaikki aloitteemme digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi vuoden loppuun mennessä, ja lupaukset pidetään. Ilman asianmukaisesti toimivia digitaalisia sisämarkkinoita jäämme osattomiksi luovuudesta, kasvusta ja uusista työpaikoista.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger puolestaan totesi seuraavaa: ”Luova alamme hyötyy näistä uudistuksista, joilla vastataan onnistuneesti digitaaliajan haasteisiin ja tarjotaan Euroopan kuluttajille laajempi sisältövalikoima. Ehdotamme tekijänoikeusympäristöä, joka stimuloiva, oikeudenmukainen ja investointeja palkitseva.”

Nykyään lähes puolet internetin käyttäjistä EU:ssa kuuntelee musiikkia, katselee televisiosarjoja tai ‑elokuvia tai pelaa pelejä verkossa. Lähetystoiminnan harjoittajien ja muiden toimijoiden on kuitenkin vaikeaa hankkia oikeuksia verkko- tai digitaalipalvelujaan varten niiden tarjoamiseksi muissa EU-maissa. Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti tärkeisiin koulutus-, tutkimus- ja kulttuuriperintöalaan kohdistuu myös liian usein rajoituksia tai ne ovat oikeudellisesti epävarmassa tilanteessa, mikä estää niiden digitaalista innovointia, kun käytetään tekijänoikeudella suojattua sisältöä, myös maiden rajojen yli. Luovan työn tekijät ja muut oikeudenhaltijat sekä lehdistö eivät lisäksi usein pysty neuvottelemaan teostensa ja esityksiensä verkkokäytön edellytyksistä ja niiden käytöstä saatavasta maksusta.

Tämänpäiväisillä tekijänoikeutta koskevilla ehdotuksilla on kaikkiaan kolme keskeistä painopistettä:

1. Sisällön parempi valikoima ja saanti verkossa ja valtioiden rajojen yli

Joulukuussa 2015 annetulla verkkosisällön siirrettävyyttä koskevalla ehdotuksella kuluttajille annettiin oikeus käyttää elokuvien, musiikin ja sähköisten kirjojen verkkotilauksiaan myös kotimaansa ulkopuolella, vaikkapa loman tai työmatkan aikana. Nyt ehdotetaan oikeudellista mekanismia, jolla lähetystoiminnan harjoittajat voivat helpommin hankkia oikeudenhaltijoilta luvat, joita ohjelmien välittäminen verkossa muihin EU-maihin edellyttää. Tämä koskee sekä ohjelmia, joita yleisradioyhtiöt lähettävät verkossa samanaikaisesti televisiolähetystensä kanssa, että verkossa myöhemmin esittäviä ohjelmia eli ns. catch up ‑palveluita, kun näitä halutaan tarjota muissa jäsenvaltiossa, kuten MyTF1Ranskassa, ZDF Mediathek Saksassa, TV3 Play Tanskassa, Ruotsissa ja Baltian maissa sekä AtresPlayer Espanjassa. Kun lähetystoiminnan harjoittajille annetaan mahdollisuus tarjota suurin osa sisällöstään, kuten uutis-, kulttuuri-, poliittiset, dokumentti- tai viihdeohjelmat myös muissa jäsenvaltioissa, kuluttajien valinnanmahdollisuudet kasvavat.

Nyt ehdotettavat säännöt helpottavat tarvittavien lupien hankkimista myös kanavapaketteja tarjoavien toimijoiden osalta (kuten Proximus TV Belgiassa, Movistar+ Espanjassa, Deutsche Telekomin IPTV Entertain Saksassa): sen sijaan, että toimijoiden olisi neuvoteltava erikseen jokaisen oikeudenhaltijan kanssa voidakseen tarjota tällaisia muista EU:n jäsenvaltioista peräisin olevia kanavapaketteja, toimijat voivat hankkia lisenssit oikeudenhaltijoita edustavilta yhteisvalvontajärjestöiltä. Myös tämä lisää kuluttajien saatavilla olevaa sisältövalikoimaa.

Jotta voidaan tukea tilausvideotarjonnan kehitystä Euroopassa, jäsenvaltioita pyydetään perustamaan neuvotteluelimiä, jotka auttavat audiovisuaalisen alan oikeudenhaltijoiden ja tilausvideojärjestelmien välisten lisenssisopimusten tekemisessä, myös valtioiden rajat ylittävien palveluiden osalta. Audiovisuaalialan kanssa lisenssikysymyksistä käytävä vuoropuhelu ja innovatiiviset työkalut, kuten lisensointikeskukset, täydentävät tätä mekanismia.

Jotta Euroopan rikas kulttuuriperintö olisi paremmin käytettävissä, uudessa tekijänoikeusdirektiivissä autetaan museoita, arkistoja ja muita laitoksia digitoimaan ja tarjoamaan valtioiden rajojen yli myynnistä poistuneita, tekijänoikeuksin suojattuja teoksia, kuten kirjoja tai elokuvia, jotka eivät siis ole enää yleisön saatavilla.

Tämän rinnalla komissio käyttää Luova Eurooppa ‑ohjelman Media-alaohjelmasta 1,46 miljardia euroa tukeakseen luovan sisällön liikkumista valtioiden rajojen yli. Tähän kuuluvat lisätuki tekstitykseen ja jälkiäänitykseen, tilausvideopalveluiden tarjoajille tarkoitettu uusi Euroopan audiovisuaalisten teosten luettelo, jota ne voivat käyttää suoraan ohjelmasuunnittelussaan, ja verkkotyökalut, joilla parannetaan Euroopan audiovisuaalisten teosten digitaalista jakelua ja helpotetaan niiden hakemista ja katselua verkossa.

Kaikilla näillä toimilla yhdessä rohkaistaan kansalaisia etsimään ja löytämään televisio- ja radio-ohjelmia muista Euroopan maista, sekä säilyttämään yhteydet kotimaihinsa, kun he asuvat toisessa jäsenvaltiossa, ja parannetaan Euroopan elokuvien saatavuutta, myös valtioiden rajojen yli, jolloin myös tuodaan esille Euroopan rikasta kulttuurista moninaisuutta.

2. Paremmat tekijänoikeussäännöt tutkimusta, koulutusta ja vammaisten osallisuuden lisäämistä varten

Opiskelijat ja opettajat ovat innokkaita digitaalisen oppimisaineiston ja ‑teknologian käyttäjiä, mutta nykyään lähes joka neljäs opettaja kohtaa viikoittain digitaalisen opetustoimintansa yhteydessä tekijänoikeuteen liittyviä rajoituksia. Komissio on tänään ehdottanut uutta poikkeusta, jolla sallittaisiin aineiston käyttö oppilaitoksissa opetuksen havainnollistamiseen digitaalisten välineiden avulla ja valtioiden rajat ylittävillä verkkokursseilla.

Ehdotetun direktiivin ansiosta tutkijoiden on kaikkialla EU:ssa lisäksi helpompaa käyttää tekstin- ja tiedonlouhinnan menetelmiä suurten tietokokonaisuuksien analysoimiseen. Näin saadaan kaivattua piristystä innovatiiviseen tutkimustoimintaan, kun otetaan huomioon, että nyt lähes kaikki tieteelliset julkaisut ovat digitaalisia ja että niiden kokonaismäärä maailmassa kasvaa vuosittain 8–9 prosenttia.

Komissio ehdottaa myös uutta pakollista EU:n tasoista poikkeusta, jonka ansiosta kulttuuriperintölaitokset voivat säilyttää teoksia digitaalisesti, mikä on ensiarvoisen tärkeää, jotta kulttuuriperintö voidaan säilyttää ja jotta se on kansalaisten saatavilla myös pitkällä aikavälillä.

Lopuksi komissio ehdottaa lainsäädäntöä, jolla pannaan täytäntöön julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteisten hyväksi tehty Marrakeshin sopimus. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa, ettei tekijänoikeus muodosta estettä kaikkien kansalaisten täysimittaiselle osallistumiselle yhteiskuntaan ja jotta mahdollistetaan esteettömässä muodossa olevien kopioiden vaihto EU:n ja sopimuksen osapuolina olevien kolmansien maiden välillä, jolloin vältetään työn päällekkäisyys ja resurssien tuhlaus.

3. Reilummat ja kestävämmät markkinat luovan työn tekijöille, luovalle alalle ja lehdistölle

Tekijänoikeusdirektiivillä pyritään vahvistamaan myös oikeudenhaltioiden neuvotteluasemaa ja korvauksensaantimahdollisuuksia, kun sisältöä hyödynnetään verkossa videoiden jakamispalveluissa, kuten YouTubessa tai Dailymotionissa. Tällaisten palveluiden on käytettävä tehokkaita menetelmiä, kuten tekniikkaa, jolla automaattisesti havaitaan musiikki tai audiovisuaaliset teokset, jotka oikeudenhaltijat ovat tunnistaneet ja joista oikeudenhaltijoilla on sopimus palvelun kanssa joko niiden sallimiseksi tai niiden poistamiseksi.

Sanoma- ja aikakauslehdet sekä muut painojulkaisut ovat hyötyneet siirtymisestä painotuotteista digitaalisiin välineisiin ja verkkopalveluihin, kuten sosiaaliseen mediaan ja syötteenlukuohjelmiin. Seurauksena on ollut niiden yleisön kasvu, mutta muutos on vaikuttanut myös mainostuloihin ja tehnyt tällaisten julkaisujen oikeuksien lisensoinnin ja valvonnan yhä vaikeammaksi. Komissio ehdottaa kustantajille uutta lähioikeutta, joka olisi samanlainen kuin EU-lainsäädännön mukaisesti jo nyt elokuvatuottajille, äänitetuottajille ja muille luovien alojen toimijoille, kuten lähetystoiminnan harjoittajille, kuuluva oikeus.

Uudessa oikeudessa tunnustetaan kustantajien avainasema laadukkaaseen journalistiseen sisältöön tehtävissä investoinneissa ja tällaisen sisällön tuottamisessa, mikä on olennaisen tärkeää kansalaisten tiedonsaannin kannalta demokraattisessa yhteiskunnassa. Koska ne nyt ensimmäistä kertaa tunnustetaan laillisesti oikeudenhaltijoiksi, niiden neuvotteluasema parantuu, kun kyseessä on niiden sisällön käyttö verkkopalveluissa, jotka käyttävät tällaista sisältöä tai tarjoavat sen saataville, ja ne voivat myös paremmin torjua piratismia. Tämä toimintatapa antaa kaikille toimijoille selkeän oikeudellisen kehyksen lisensoitaessa sisältöä digitaaliseen käyttöön, ja se tukee innovatiivisten yritystoimintamallien kehittämistä kuluttajien hyödyksi.

Direktiiviehdotuksessa myös velvoitetaan kustantajat ja tuottajat toimimaan avoimesti ja ilmoittamaan tekijöille tai esiintyjille heidän teoksistaan saaduista voitoista. Siinä luodaan lisäksi mekanismi, jolla autetaan tekijöitä ja esiintyjiä varmistamaan asianmukainen osuutensa neuvotellessaan korvauksista tuottajien ja kustantajien kanssa. Tämän pitäisikin lisätä keskinäistä luottamusta kaikkien digitaalisen arvoketjun toimijoiden keskuudessa.

Kohti digitaalisia sisämarkkinoita

Osana toukokuussa 2015 esitettyä digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa tänään esitetyt ehdotukset täydentävät laillisen sisällön siirrettävyyttä koskevaa asetusehdotusta (joulukuu 2015), tarkistettua audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaa direktiiviä sekä tiedonantoa verkkoalustoista (toukokuu 2016). Myöhemmin tänä syksynä komissio ehdottaa kaikkien immateriaalioikeustyyppien, tekijänoikeus mukaan luettuna, valvonnan vahvistamista.

Tänään esiteltävät EU:n tekijänoikeussäännöt, jotka esitetään yhdessä internetin liitettävyyden tehostamista koskevien aloitteiden kanssa (lehdistötiedotelehdistötilaisuus klo 15.15 CET) ovat osa EU:n strategiaa digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi. Komissio on kuvannut 16 aloitetta (lehdistötiedote) ja on pysynyt aikataulussa niiden kaikkien esittämiseksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Tekijänoikeutta koskeva tietosivu

Lisätietoa tekstin- ja tiedonlouhinnasta

Tänään hyväksytyt asiakirjat

Tiedonanto – Tekijänoikeuteen pohjautuvan oikeudenmukaisen, tehokkaan ja kilpailukykyisen talouden edistäminen digitaalisilla sisämarkkinoilla

Asetus lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksiin sovellettavien, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

Direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

Asetus tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen tiettyjen teosten ja muun aineiston esteettömien kopioiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi

Direktiivi tekijänoikeudella ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja muun aineiston tietyistä sallituista käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi ja tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY muuttamisesta

 

IP/16/3010

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar