Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord 2016. aastal. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku ELi autoriõiguse eeskirjade ajakohastamiseks, et toetada Euroopa kultuuri arengut ja tarbimist.

Strasbourg, 14. september 2016

„Soovin, et ajakirjanikele, kirjastajatele ja autoritele makstaks nende töö eest õiglast tasu, olenemata sellest, kas tööd tehakse stuudios või elutoas, kas teost levitatakse traditsiooniliste kanalite kaudu või veebis, kas teose levitamiseks kasutatakse koopiamasina abi või interneti hüperlinki.” President Junckeri 2016. aasta kõne olukorra kohta Euroopa Liidus

Seoses president Junckeri tänavuaastase kõnega olukorrast Euroopa Liidus esitas komisjon täna ettepaneku autoriõiguse eeskirjade ajakohastamise kohta, et suurendada kultuurilist mitmekesisust Euroopas, täiendada internetis kättesaadavat sisu ja luua selgemad reeglid kõigi internetikasutajate jaoks. Ettepanekus on tutvustatud ka innovatsioonivahendeid haridus-, teadus- ja kultuuripärandi valdkonna asutuste tarbeks.

Digitaalne tehnoloogia muudab muusika, filmide, tele- ja raadiosaadete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete tootmist ja levitamist ning juurdepääsu neile toodetele. Uued internetipõhised teenused, nagu muusika voogedastus, nõudevideo platvormid ja uudisteagregaatorid on muutunud väga populaarseks ning tarbijad eeldavad üha enam, et ka reisil olles ja välismaal saavad nad kasutada kultuurisisu. Uus digitaalne maailm pakub Euroopa loomeinimestele uusi võimalusi, kuid selleks peavad eeskirjad tagama õiguskindluse ja selguse kõigi osalejate jaoks. Olulise osana digitaalse ühtse turu strateegiast võttis komisjon täna vastu ettepanekud, mille eesmärgid on järgmised:

  • digitaalse sisu suurem valik ning selle kättesaadavus internetipõhiselt ja piiriüleselt;
  • täiustatud autoriõiguse eeskirjad teadus-, haridus- ja kultuuripärandi valdkonna asutuste tarbeks ning puudega inimeste kaasamiseks;
  • õiglane ja jätkusuutlik turg loovisikutele, loometööstusele ja ajakirjandusele.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Eurooplased soovivad piiriülest juurdepääsu meie rikkale ja mitmekesisele kultuurile. Komisjoni ettepanekuga muudetakse Euroopa autoriõiguse eeskirju, võttes arvesse digitaalvaldkonna arengut, ning tehakse kättesadavaks rohkem digitaalset sisu. Juurdepääs Euroopa loomesisule ei tohiks olla piiratud, kuid samas peaks sisu olema hästi kaitstud, eelkõige selleks, et parandada loovisikute tasustamist. Komisjon on lubanud, et kõik algatused digitaalse ühtse turu loomiseks käivitatakse aasta lõpuks ning komisjon täidab oma lubaduse. Nõuetekohaselt toimiva digitaalse ühtse turu puudumine mõjutab negatiivselt nii loomemajandust, majanduskasvu kui ka töökohtade loomist.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger lisas: „Need digiajastu probleemidele lahendusi pakkuvad reformid toetavad Euroopa loomemajandust ja pakuvad Euroopa tarbijale suuremat digitaalse sisu valikut. Komisjon soovib luua autoriõiguste osas stimuleeriva, õiglase ja investeerimist soodustava keskkonna.“

Peaaegu pooled ELi internetikasutajad kuulavad muusikat, vaatavad filme ja teleseriaale ning mängivad mänge otse veebis, kuid ringhäälinguorganisatsioonidel ja teistel ettevõtjatel puuduvad selged õigused internetipõhiste või digitaalsete teenuste pakkumiseks muudes ELi riikides. Ka haridus-, teadus- ja kultuuripärandi valdkonnas, mis on sotsiaalmajanduslikult olulised sektorid, ollakse liiga sageli silmitsi piirangutega või õigusliku ebakindlusega, mis takistab digitaalset innovatsiooni, juhul kui soovitakse kasutada (ka piiriüleselt) autoriõigustega kaitstud materjali. Sageli ei suuda autorid, kirjastajad ja muud õiguste omajad pidada läbirääkimisi oma teoste internetipõhise kasutamise tingimuste ja tasu üle.

Tänase autoriõigusi käsitleva ettepaneku kolm peamist eesmärki on järgmised:

1. Digitaalse sisu suurem valik ning selle kättesaadavus internetipõhiselt ja piiriüleselt.

Ettepanek veebisisu nn kaasaskantavuse kohta esitati detsembris 2015. Sellega anti tarbijale õigus kasutada oma internetiteenuste paketti (filmid, muusika, e-raamatud), kui ta viibib välisriigis puhkuse- või ärireisil. Täna pakume välja õigusliku mehhanismi, et ringhäälinguorganisatsioonidel oleks lihtsam taotleda õiguste omajatelt vajalikku luba programmide internetipõhiseks edastamiseks muudes ELi liikmesriikides. See hõlmab programme, mida ringhäälinguorganisatsioonid edastavad samaaegselt nii otse-eetris kui ka internetis, ning järelvaatamisteenuseid, mida nad soovivad teha interneti kaudu kättesaadavaks muudes liikmesriikides, näiteks MyTF1 Prantsusmaal, ZDF Mediathek Saksamaal, TV3 Taanis, Rootsis ja Balti riikides ning AtresPlayer Hispaanias. Kui ringhäälinguorganisatsioonidel võimaldatakse teha valdav enamus digisisust, nagu uudised, kultuuri-, poliitika-, dokumentaal- ja meelelahutussaated, kättesaadavaks ka muudes liikmesriikides, annab see tarbijatele suurema valikuvõimaluse.

Täna esitletud eeskirjade kohaselt muutub vajalike litsentside taotlemine pakette pakkuvate ettevõtjate (nt Proximus TV Belgias, Movistar + Hispaanias, Deutsche Telekomi IPTV Entertain Saksamaal) jaoks lihtsamaks. Selle asemel et ELi muude liikmesriikide telekanaleid hõlmava paketi puhul pidada iga õiguste omajaga eraldi läbirääkimisi, on ettevõtjatel võimalik saada litsents õiguste omajaid esindava kollektiivse esindamise organisatsiooni käest. Seega suureneb tarbijate jaoks digisisu valik.

Soovides aidata kaasa tellitavate videoteenuste (VOD) arengule Euroopas, kutsub komisjon liikmesriike üles looma läbirääkimisüksusi litsentse käsitlevate lepingute sõlmimiseks (ka piiriüleste teenuste osutamiseks) audiovisuaalteoste õiguste omajate ja tellitavate videoteenuste pakkujate vahel. Lisaks kirjeldatud mehhanismile on kavas pidada audiovisuaaltööstusega dialoogi litsentsimist ja innovatiivsete vahendite (nt litsentsikeskuste) kasutamist käsitlevate küsimuste üle.

Selleks et parandada juurdepääsu Euroopa rikkale kultuuripärandile, aidatakse uue autoriõiguste direktiiviga toetada muuseume, arhiive ja muid institutsioone teoste digiteerimisel ning teha piiriüleselt kättesaadavaks ka need raamatud või filmid, millest autoriõiguste omajate otsuse kohaselt enam uut tiraaži või uusi koopiaid ei tehta ning mis ei ole seetõttu enam avalikkusele kättesaadavad.

Lisaks kasutab komisjon programmi „Loov Euroopa“ 1,46 miljardi euro suurust allprogrammi MEDIA, et toetada täiendavalt loomesisu piiriülest ringlust. See hõlmab subtitreerimise ja dubleerimise suuremat rahastamist, uut Euroopa audiovisuaalteoste kataloogi tellitava videoteenuse pakkujate jaoks, kes saavad seda kasutada programmi koostamisel, ja veebipõhiseid vahendeid, et parandada Euroopa audiovisuaalteoste digitaalset levitamist ning muuta teoste leidmine ja vaatamine veebis lihtsamaks.

Need kombineeritud meetmed julgustavad inimesi avastama muude Euroopa riikide tele- ja raadiosaateid, säilitama sidemeid oma kodumaaga, kui nad elavad mõnes muus liikmesriigis, ja parandama Euroopa filmide kättesaadavust, sealhulgas piiriüleselt, tuues seega esile Euroopa rikkaliku kultuurilise mitmekesisuse.

2. Täiustatud eeskirjad teadus- ja haridussisu käsitlevate autoriõiguste osas ja puudega inimeste kaasamine.

Õpilased ja õpetajad soovivad kasutada digimaterjale ja -tehnoloogiaid, kuid digimaterjalide kaasamisel õpetamistegevusse puutub iga neljas õpetaja igal nädalal kokku autoriõigustest tulenevate piirangutega. Komisjon esitas täna ettepaneku uue erandi kohta, mis võimaldab haridusasutustes kasutada digimaterjale õppetöös näitlikustava vahendina ja piiriüleste internetipõhiste kursuste puhul.

Lisaks soovitakse kavandatava direktiiviga muuta ELi teadlaste jaoks lihtsamaks teksti- ja andmekaeve tehnoloogia kasutamine suurte andmehulkade analüüsimiseks. See annab hädavajaliku tõuke innovatiivsete teadusuuringute edendamiseks, arvestades, et peaaegu kõik teadusväljaanded on tänapäeval digitaalsed ja nende ülemaailmne maht kasvab igal aastal 8–9 % võrra.

Komisjon esitas ka ettepaneku ELi uue kohustusliku erandi kohta, mis võimaldab kultuuripärandiasutustes säilitada teoseid digitaalselt. See on väga oluline kultuuripärandi säilimiseks ja kodanike juurdepääsu tagamiseks sellele pärandile pikas perspektiivis.

Lisaks esitas komisjon ettepaneku õigusakti vastuvõtmiseks, et rakendada Marrakechi lepingut, mille eesmärk on lihtsustada avaldatud teostele juurdepääsu nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute jaoks. Need meetmed on tähtsad, kui soovitakse tagada, et autoriõigused ei takistaks ühegi kodaniku igakülgset osalemist ühiskonnaelus ning ELis ja lepinguosalistes kolmandates riikides oleks teoseid võimalik levitada vajalikul kujul, vältides töö dubleerimist ja ressursside raiskamist.

3. Õiglane ja jätkusuutlik turg loovisikutele, loometööstusele ja ajakirjandusele.

Autoriõiguse direktiivi eesmärk on parandada autoriõiguste omajate positsiooni läbirääkimiste pidamiseks ja tasu saamiseks teoste levitamisel internetipõhiselt videote jagamise platvormide kaudu (nt YouTube või Dailymotion). Kõnealustel platvormidel on kohustus rakendada tõhusaid vahendeid, näiteks tehnoloogiat, mis võimaldab automaatselt tuvastada laulud ja audiovisuaalsed teosed, mille õiguste omaja on teada ja mille puhul ta on leppinud platvormidega kokku, kas teose levitamine on lubatud või mitte.

Ajalehtede, ajakirjade ja muude ajakirjandusväljaannete jaoks on üleminek trükiversioonilt veebiversioonile ning internetipõhiste teenuste kasutamine (sotsiaalmeedia ja uudisteagregaatorid) olnud tulus. See on suurendanud lugejaskonda, kuid mõjutanud ka reklaamitulu ja muutnud litsentside andmise ja õiguste jõustamise nende väljaannete puhul väga keeruliseks. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada kirjastajate jaoks uut tüüpiõiguse, sarnaselt õigusega, mis ELi õigusaktide kohaselt juba kehtib filmi- ja fonogrammitootjate ning muude loometööstuse ettevõtjate, nagu ringhäälinguorganisatsioonide suhtes.

Uue õiguse andmisega tunnustatakse ajakirjanduse olulist rolli ja uurimistööd kvaliteetse ajakirjandussisu loomisel, mis on oluline kodanikele demokraatlikus ühiskonnas teabele juurdepääsu tagamiseks. Kui ajakirjandusväljaanded tunnistatakse seaduslikult õiguste omajateks, on neil internetipõhiste teenuste osutajatega ajakirjandussisu kasutamise üle peetavatel läbirääkimistel parem positsioon, et otsustada, kas sellele sisule antakse juurdepääs või mitte. Paranevad ka piraatlusega võitlemise võimalused. Selline lähenemine loob kõikide osalejate jaoks selge õigusliku raamistiku infosisu litsentsimisel digikeskkonnas kasutamise jaoks ja võimaldab arendada tarbijasõbralikke uuenduslikke ärimudeleid.

Direktiivi eelnõu kohaselt kohustatakse kirjastajaid ja tootjaid kohaldama läbipaistvusnõudeid ja teavitama autoreid või esitajaid ettevõtte teenitud tasust, mis on seotud nende teostega. Samuti võetakse kasutusele mehhanism, et läbirääkimistel tootjate ja kirjastajatega toetada autoreid ja esitajaid ning tagada neile õiglane osa tuludest. See peaks suurendama usaldust kõikide digitaalses väärtusahelas osalejate vahel.

Digitaalse ühtse turu poole

Tänased ettepanekud on osa digitaalse ühtse turu strateegiast, mis esitati 2015. aasta mais, ning lisanduvad sellistele dokumentidele nagu kavandatav määrus seadusliku sisu kaasaskantavuse kohta (detsember 2015), läbivaadatud direktiiv audiovisuaalmeedia teenuste kohta ning teatis veebiplatvormide kohta (mai 2016). Tänavu hilissügisel esitab komisjon ettepaneku, et parandada igat liiki intellektuaalomandi õiguste, sh autoriõiguste jõustamist.

Täna esitatud ELi autoriõiguse eeskirjad ning algatused internetiühenduse edendamiseks ELis (pressiteade pressikonverents kell 15.15 Kesk-Euroopa aja järgi) on osa ELi strateegiast, mille eesmärk on luua digitaalne ühtne turg. Komisjon on välja töötanud 16 algatust (pressiteade) ja kava kohaselt käivitatakse need kõik käesoleva aasta lõpus.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Autoriõigust käsitlev teabeleht

Lisateave teksti- ja andmekaeve kohta

Täna vastu võetud dokumendid:

Teatis – Autoriõigustel põhineva õiglase, tulemusliku ja konkurentsivõimelise Euroopa majanduse edendamine digitaalsel ühtsel turul

Määrus, millega kehtestatakse autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste rakendamise eeskirjad, mida kohaldatakse ringhäälinguorganisatsioonide teatavate veebiülekannete ning televisiooni- ja raadiosaadete taasedastamise suhtes

Direktiiv autoriõiguste kohta digitaalsel ühtsel turul

Määrus, milles käsitletakse autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud teatavate teoste eksemplaride ja muu sisu nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele suunatud piiriülest vahetamist.

Direktiiv autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega kaitstud ning nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele suunatud teoste ja muu sisu teatavate lubatud kasutusviiside kohta, millega muudetakse direktiivi 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas.

 

IP/16/3010

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar