Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2016: Kommissionen bereder vägen för utökad och förbättrad internetanslutning för alla medborgare och företag

Strasbourg den 14 september 2016

”Vi måste vara sammankopplade. Vår ekonomi behöver det. Människor behöver det. Och vi måste investera i denna anslutningskapacitet nu." – Kommissiones ordförande Jean-Claude Juncker, Tillståndet i unionen 2016

I samband med ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2016 lade kommissionen idag fram ett förslag om en genomgående förändring av EU:s telekomlagstiftning med nya initiativ för att möta allmänhetens ökade behov av anslutningskapacitet och för att öka Europas konkurrenskraft. Dessa förslag kommer att främja investeringar i nät med mycket hög kapacitet och påskynda allmänhetens tillgång till wifi.

På arbetet, hemma eller vid resor förväntar man sig en internetanslutning som är snabb och tillförlitlig. Att främja investeringar i nät med mycket hög kapacitet blir allt viktigare för utbildning, hälso- och sjukvård, tillverkning och transport. För att möta dessa utmaningar och förbereda Europas digitala framtid lade kommissionen idag fram tre strategiska konnektivitetsmål för 2025:

  • 1. Alla viktiga socioekonomiska drivkrafter, såsom skolor, universitet, forskningscentrum och transportknutpunkter, alla leverantörer av offentliga tjänster såsom sjukhus och offentliga förvaltningar samt företag som är beroende av digital teknik bör ha tillgång till extremt hög – gigabit – anslutningskapacitet (så att användare kan ladda ner eller upp 1 gigabit data per sekund).
  • 2. Alla europeiska hushåll, såväl på landsbygden som i städerna, bör ha tillgång till anslutningsmöjligheter som erbjuder en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s, som kan uppgraderas till Gbit/s.
  • 3. Alla stadsområden och större vägar och järnvägar bör ha oavbruten 5G-täckning, dvs. femte generationens trådlösa kommunikationssystem. Som ett mellanliggande mål bör 5G bli kommersiellt tillgängligt i minst en större stad i alla EU-medlemsstater senast 2020.

Dessa mål kan endast uppnås med hjälp av omfattande investeringar. Kommissionen föreslår därför en ny europeisk kodex för elektronisk kommunikation som innehåller framåtblickande och förenklade bestämmelser för att göra det mer attraktivt för företagen att investera i ny högkvalitativ infrastruktur överallt i EU, både lokalt och över nationsgränserna. De investeringar som följer av den nya ramen skulle kunna öka vår BNP med ytterligare 910 miljarder euro och skapa 1,3 miljoner arbetstillfällen under de kommande tio åren (fram till 2025). Utöver kodexen lade kommissionen även fram en fram en handlingsplan för införandet av 5G i hela EU från och med 2018. Detta har potential att skapa två miljoner nya jobb i EU. Ett annat centralt initiativ i dagens konnektivitetspaket är WiFi4EU som syftar till att hjälpa europeiska samhällen och städer att erbjuda gratis wifi-anslutningspunkter för alla medborgare (läs mer här).

Andrus Ansip, kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala inre marknaden, säger: Utan försklassiga kommunikationsnät får vi ingen digital inre marknad. Vi behöver anslutningsmöjligheter som folk har råd med och kan använda vid resor. För att nå detta mål måste spektrumpolitiken samordnas bättre i hela EU. Ökad konkurrens och ytterligare integration av den europeiska marknaden kommer att göra det möjligt för oss att nå dessa mål med hjälp av rätt miljö som skapas genom den nya kommunikationskodexen.

Günther H. Oettinger, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, säger: Konnektivitet är en viktig förutsättning för Europas digitala framtid: Sakernas internet, digitalisering av industrin, moln, stordata – allt detta kräver säkra och allmänt utbredda anslutningsmöjligheter med högsta hastighet och kvalitet. Europa har också ambitionen att leda utbyggnaden av 5G. Det är dags att övergå till ett gigabit-samhälle och se till att alla i Europa, både på landsbygden och i städerna, får tillgång till en kvalitativ internetuppkoppling.

En ny kodex för elektronisk kommunikation för att bygga framtidens nät

Att nå konnektivitetsmålen beräknas kräva investeringar på 500 miljarder euro under de kommande tio åren. Dessa pengar kommer till stor del att komma från privata källor. I det rådande investeringsklimatet kommer det dock troligtvis att saknas 155 miljarder euro.

I syfte att avhjälpa detta föreslår kommissionen en modernisering av EU:s telekombestämmelser, som senast uppdaterades 2009. Kodexen kommer att stimulera konkurrens, vilket driver på investeringar och stärker den inre marknaden och konsumenternas rättigheter.

I dagens nya kommunikationskodex föreslås följande:

  • Ökad konkurrens och förutsägbarhet för investeringar: Oavsett vilken sektor investerare är verksamma i behöver de långsiktig säkerhet. Detta kan uppnås genom ett stabilt regelverk som leder till minskade skillnader mellan tillsynsförfarandena inom EU. I kodexen tillämpas marknadsreglering endast när slutanvändarnas intressen kräver det och när kommersiella avtal mellan operatörer inte ger konkurrenskraftiga resultat. Den nya kodexen begränsar regleringen märkbart då konkurrerande operatörer saminvesterar i nät med mycket hög kapacitet, och gör det lättare för mindre aktörer att delta i investeringsprojekt, tack vare att man delar kostnader och att man kommer över hinder för att skapa stordriftsfördelar etc. De nya bestämmelserna gör investeringen mer förutsägbar för ”pionjärer” som tar risken att investera i dessa nätverk i mindre lönsamma områden, till exempel landsbygdsområden. Med den nya kodexen handlar det inte längre bara om konkurrens om nättillgång, utan även konkurrens om investeringar i dessa nät (se Frågor och svar för mer information).
  • Bättre utnyttjande av radiofrekvenserna: Att minska skillnaderna mellan tillsynsförfarandena inom EU är särskilt viktigt när det gäller radiospektrum, som är den viktigaste råvaran för trådlös kommunikation. I kodexen föreslås långa licenstider i kombination med strängare krav på att använda spektrumen effektivt och ändamålsenligt. Kommissionen föreslår också att man samordnar grundläggande parametrar såsom tidpunkt för att säkerställa ett snabbt frigörande av spektrum till EU-marknaden och en mer sammanhållen spektrumpolitik i EU i syfte att tillhandahålla fullständig trådlös täckning över hela EU.
  • Starkare konsumentskydd på områden där de allmänna konsumentskyddsbestämmelserna inte beaktar de sektorspecifika behoven. Uppdaterade bestämmelser gör det lättare att byta leverantör när en konsument har ingått paketavtal (paket med internet, telefon, TV, mobil etc.) och se till att utsatta grupper (t.ex. äldre, personer med funktionsnedsättning och mottagare av socialt bistånd) får rätt till internetavtal till överkomliga priser.
  • En säkrare internetmiljö för användare och rättvisare spelregler för samtliga aktörer: Vissa bestämmelser utvidgas till nya aktörer på internet som erbjuder likvärdiga tjänster som traditionella aktörer, för att säkerställa att säkerhetskraven tillämpas (se till att nätverk och servrar är säkra). I bestämmelserna anges även möjligheten för användare att nå det europeiska larmnumret 112 via sådana internettjänster i framtiden. Detta kommer inte att medföra några ytterligare kostnader för användarna.

Som en del av dagens lagstiftningsförslag föreslår kommissionen också att man stärker rollen för nationella regleringsmyndigheter och byrån Berec för att säkerställa en konsekvent och förutsägbar tillämpning av bestämmelserna på hela den digitala inre marknaden, och därmed begränsa fragmentering och inkonsekvenser.

WiFi4EU

Kommissionen lade idag fram ett nytt initiativ för att göra det möjligt för alla intresserade lokala myndigheter att erbjuda kostnadsfria wifi-anslutningar till alla invånare, till exempel i och kring byggnader, vårdcentraler, offentliga parker eller torg. Med en budget på 120 miljoner euro har detta nya offentliga kupongsystem potential att ge uppkopplingsmöjligheter till tusentals allmänna platser, med 40–50 miljoner trådlösa anslutningar per dag. Finansiering för installation av lokala trådlösa anslutningspunkter torde bli snabbt tillgänglig när Europaparlamentet och medlemsstaterna väl har antagit systemet. Minst 6 000–8 000 lokala samhällen bör kunna få nytta av detta nya projekt fram till 2020. I enlighet med e-handelsdirektivet ansvarar de lokala myndigheter som tillhandahåller sådana tjänster till sina medborgare inte för det innehåll de förmedlar.

En handlingsplan för 5G

Kommissionen lade idag fram en handlingsplan för 5G med en gemensam tidsplan för en samordnad kommersiell 5G-lansering 2020, liksom gemensamma insatser med medlemsstater och berörda parter inom näringslivet för att kartlägga och tilldela spektrum för 5G, anordna alleuropeiska 5G-tester från 2018, främja gemensamma globala standarder för 5G och främja införandet av nationella färdplaner för utbyggnaden av 5G i alla EU:s medlemsstater.

Kommissionen och investerare i telekomsektorn överväger också att tillhandahålla riskkapital till nystartade företag som utvecklar 5G-lösningar för innovativa tillämpningar och tjänster mellan branscher. Detta skulle ske i form av ett särskilt riskkapitalinstrument för att hjälpa dem att få ut nya tjänster på marknaden, t.ex. på området för automatisk körning, varor som levereras av drönare, virtuell verklighet eller för specifika yrkesmässiga samarbetet.

Bakgrund

Alllt från nystartade företag till stora företag förlitar sig i allt större utsträckning på internet för att bedriva verksamhet, skapa och växa. I den globala kapplöpningen för att skapa högteknologiska företag och omvandla traditionella företag är en förstklassig internetuppkoppling oumbärlig. Utvecklingen av e-handeln, sakernas internet, tillförlitligheten i program för e-förvaltning och e-hälsa, användarnas erfarenheter av video och ljud i spel- och direktuppspelning: allt detta och mycket mer är beroende av investeringar i framtida konnektivitet. Bättre bredbandstäckning kommer att behövas för att se till att många användare kan använda onlinetjänster på samma ställe, t.ex. på flygplatsen eller stadion, företagsparker och offentliga förvaltningar samt för att koppla upp miljontals objekt, från bilar till hushållsapparater. Det kan också göra det möjligt för barn att lära sig på ett nytt sätt i skolan med virtuell verklighet och läkare att utföra fjärrstyrd kirurgi.

Under 2015 hade 71 % av EU:s hushåll – men bara 28 % av hushållen i landsbygdsområden – tillgång till en fast bredbandsanslutning (nedladdningshastighet på minst 30 Mbps), och för 4G-mobiltäckning är EU-genomsnittet 86 %, men endast 36 % i landsbygdsområden (källa). Detta är inte tillräckligt för att åtgärda det växande behovet av snabbhet, kvalitet och tillförlitlighet i den infrastruktur som krävs för den digitala inre marknaden.

Med utgångspunkt i EU:s befintliga bredbandsmål för 2020 lägger kommissionen idag fram en vision om ett europeiskt gigabit-samhälle, där tillgången till och utnyttjandet av nät med mycket hög kapacitet möjliggör en bred användning och utveckling av produkter, tjänster och tillämpningar på den digitala inre marknaden.

Framsteg mot en digital inre marknad

Dagens konnektivitetsinitiativ, som läggs fram tillsammans med EU:s nya upphovsrättsbestämmelser (pressmeddelandepresskonferens kl 15.15), utgör en del av EU:s strategi för att inrätta en digital inre marknad. Kommissionen har lagt fram 16 initiativ (pressmeddelande) och är på rätt väg för att nå alla dem alla i slutet av året.

Kommissionen räknar med att Europaparlamentet och rådet kommer at godkänna de ambitiösa mål som kommissionen har lagt fram och anta dessa lagförslag så snart som möjligt, så att människor kan dra full nytta av de digitala möjligheterna.

Mer information

Frågor och svar

Faktablad om telekommunikationer; Faktablad om WiFi4EU

Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) inklusive konnektivitetsuppgifter per land

Mer om telekommunikationer

Dokument som antas i dag

Meddelande och arbetsdokument – Connectivity for a Competitive Digital Single Market – towards a  European Gigabit Society

Meddelande om handlingsplan och arbetsdokument – 5G for Europe

European Electronic Communication Code

Regulation on the Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC)

Regulation on the promotion of Internet connectivity in local communities and public spaces (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar