Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2016: Komisija utira pot obsežnejši in boljši internetni povezljivosti za vse državljane in podjetja

Strasbourg, 14. septembra 2016

„Biti moramo povezani, to potrebujejo tako naše gospodarstvo kot naši državljani. Zato moramo zdaj vlagati v to povezljivost.“ – predsednik Juncker, govor o stanju v Uniji 2016

Komisija je danes ob letošnjem govoru predsednika Junckerja o stanju v Uniji predlagala ambiciozno prenovitev telekomunikacijskih pravil EU ter nove pobude za izpolnjevanje vse večjih potreb Evropejcev po povezljivosti in krepitev konkurenčnosti Evrope. Ti predlogi bodo spodbudili naložbe v zelo zmogljiva omrežja in pospešili javni dostop Evropejcev do omrežij Wi-Fi.

Tako na delu kot tudi doma ali med potovanjem Evropejci pričakujejo hitro in zanesljivo internetno povezavo. Spodbujanje naložb v zelo zmogljiva omrežja postaja vse pomembnejše na področjih izobraževanja, zdravstvenega varstva, proizvodnje in prevoza. V odgovor na te izzive in za pripravo evropske digitalne prihodnosti je Komisija danes predstavila tri strateške cilje glede povezljivosti do leta 2025:

  • 1. Vsi glavni spodbujevalci družbeno-ekonomskega razvoja, kot so šole, univerze, raziskovalna središča, prometna vozlišča, vsi ponudniki javnih storitev (na primer bolnišnice in javne uprave) in podjetja, ki slonijo na digitalnih tehnologijah, bi morala imeti dostop do zelo zmogljive – gigabitne – povezljivosti (ki uporabnikom omogoča prenos/nalaganje podatkov s hitrostjo enega gigabita na sekundo).
  • 2. Vsa evropska gospodinjstva, tako v mestih kot na podeželju, bi morala imeti dostop do povezljivosti, ki omogoča hitrost prenosa vsaj 100 Mbps in ki jo je mogoče nadgraditi na Gbps.
  • 3. Vsa urbana območja ter pomembnejše ceste in železnice bi morale biti neprekinjeno pokrite s 5G, tj. peto generacijo brezžičnih komunikacijskih sistemov. Kot vmesni cilj bi moralo biti omrežje 5G komercialno na voljo v vsaj enem večjem mestu v vsaki državi članici EU do leta 2020.

Te cilje je mogoče doseči le z obsežnimi naložbami. Komisija je zato predstavila predlog novega evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah s poenostavljenimi pravili, usmerjenimi v prihodnost, ki bodo za vsa podjetja povečala privlačnost vlaganj v novo, najkakovostnejšo infrastrukturo povsod v EU, tako lokalno kot tudi preko državnih meja. Naložbe, ki jih bo privabil ta novi okvir, bi lahko v naslednjih desetih letih (do leta 2025) naš BDP povečale za 910 milijard evrov in ustvarile 1,3 milijona novih delovnih mest. Poleg zakonika je Komisija predstavila tudi akcijski načrt za vzpostavitev omrežja 5G povsod po EU od leta 2018. S tem bi potencialno lahko ustvarili dva milijona delovnih mest v EU. Cilj naslednje ključne pobude v danes predstavljenem povezljivostnem svežnju WiFi4EU je pomagati evropskim skupnostim pri ponujanju brezplačnih dostopnih točk Wi-Fi vsem državljanom (več informacij na tej povezavi).

Podpredsednik Evropske komisije in komisar za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: Brez najkakovostnejših komunikacijskih omrežij enotni digitalni trg ni mogoč. Potrebujemo povezljivost, ki si jo ljudje lahko privoščijo in uporabljajo med potovanji. Za dosego tega bo treba bolje uskladiti politike spektra po vsej EU. Te cilje bomo lahko izpolnili s povečanjem konkurence in nadaljnjim povezovanjem evropskega trga, k čemer pa bo pripomoglo tudi pravo okolje, ki ga bo vzpostavil novi komunikacijski zakonik.“

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger je povedal: „Povezljivost je ključni predpogoj za digitalno prihodnost Evrope: Internet stvari, digitalizacija industrije, računalništvo v oblaku, velepodatki – vse to zahteva varno in vsenavzočo povezljivost največje hitrosti in kakovosti. Evropa želi prevzeti vodilno vlogo pri vzpostavljanju omrežja 5G. Napočil je čas, da postanemo gigabitna družba in vsem Evropejcem, ne glede na to, ali živijo na podeželju ali v mestih, omogočimo dostop do kakovostne internetne povezave.“

Novi zakonik o elektronskih komunikacijah za pomoč pri vzpostavitvi omrežij prihodnosti

Za dosego naših ciljev glede povezljivosti bo po ocenah potrebnih 500 milijard evrov naložb v naslednjih desetih letih. Ta sredstva bo v veliki meri treba pridobiti iz zasebnih virov, vendar glede na trenutne naložbene trende kaže, da bomo morali premostiti 155 milijard evrov veliko naložbeno vrzel.

V odgovor na ta naložbeni izziv Komisija predlaga posodobitev obstoječih telekomunikacijskih pravil EU, ki so bila nazadnje posodobljena leta 2009. Novi zakonik bo spodbujal konkurenčnost, kar bo spodbudilo tudi naložbe ter okrepilo notranji trg in pravice potrošnikov.

Danes predstavljeni novi evropski komunikacijski zakonik vsebuje več predlogov:

  • Povečanje konkurence in predvidljivosti za naložbe. Neodvisno od sektorja, v katerem so dejavni, vlagatelji potrebujejo dolgoročno zanesljivost. To pomeni stabilno regulativno okolje, v katerem se zmanjšujejo razhajanja med regulativnimi praksami v celotni EU. V skladu z zakonikom se bo regulacija trga uveljavljala samo, kadar bo to potrebno za zaščito interesov končnih uporabnikov in kadar komercialni dogovori med operaterji ne bodo zagotavljali konkurenčnih rezultatov. Novi zakonik bistveno zmanjšuje regulacijo v primerih, ko konkurenčni operaterji soinvestirajo v zelo zmogljiva omrežja, ter z združevanjem stroškov, odpravo ovir zaradi obsega in drugimi ukrepi manjšim akterjem olajšuje sodelovanje v naložbenih projektih. Po zaslugi novih pravil bodo naložbeni načrti bolj predvidljivi za „pionirje“, ki tvegajo z vlaganjem v navedena omrežja na manj donosnih območjih, na primer na podeželju. Novi zakonik ne bo več spodbujal le konkurence pri dostopu do omrežij, temveč tudi konkurenco pri vlaganju v ta omrežja (več na strani z najpogostejšimi vprašanji in odgovori).
  • Boljša uporaba radijskih frekvenc. Zmanjševanje razhajanj med regulativnimi praksami v celotni EU je zlasti relevantno na področju radiofrekvenčnega spektra, ki je ključna podlaga za brezžično komunikacijo. V zakoniku je predlagano dolgoročno licenciranje v kombinaciji s strožjimi zahtevami za učinkovito uporabo spektra. V njem je predlagano tudi koordiniranje osnovnih parametrov, kot je časovni načrt dodeljevanja, s čimer bi se zagotovila pravočasna sprostitev spektra na trg EU in bolj usklajena politika spektra v celotni EU, s končnim ciljem zagotoviti popolno brezžično pokritost EU.
  • Okrepljeno varstvo potrošnikov na področjih, kjer splošna pravila za varstvo potrošnikov ne obravnavajo posebnih potreb v tem sektorju. Posodobljena pravila potrošnikom, ki imajo sklenjeno vezavo (na pakete, ki vključujejo internet, telefonijo, televizijo, mobilno telefonijo itn.), omogočajo lažjo zamenjavo dobavitelja in ranljivim skupinam prebivalstva (na primer starostnikom, invalidom ali osebam, ki prejemajo socialno pomoč) zagotavljajo pravico do cenovno dostopnih pogodb za uporabo interneta.
  • Varnejše spletno okolje za uporabnike in pravičnejša pravila za vse udeležence. Za izpolnjevanje varnostnih zahtev (tj. zagotavljanje varnosti mrež in strežnikov) so določena pravila razširjena na nove udeležence na spletnem trgu, ki ponujajo enakovredne storitve kot tradicionalni operaterji. Pravila predvidevajo tudi možnost, da bi uporabniki v prihodnosti lahko preko teh spletnih storitev brez dodatnih stroškov opravili klic v sili prek enotne EU številke 112.

Komisija v okviru današnjih zakonodajnih predlogov predlaga tudi okrepitev vloge nacionalnih regulatorjev in agencije BEREC, da se zagotovi dosledno in predvidljivo izvajanje pravil povsod na enotnem digitalnem trgu ter omejijo sedanja razdrobljenost in nedoslednosti.

WiFi4EU

Komisija je danes predstavila novo pobudo, s katero bi vsem zainteresiranim organom omogočila, da vsem državljanom ponudijo brezplačno povezavo Wi-Fi, na primer v javnih stavbah, zdravstvenih zavodih, parkih in trgih ter v njihovi okolici. Z začetnim proračunom v višini 120 milijonov evrov ima ta nova shema bonov za javni dostop potencial, da zagotovi povezljivost na tisočih javnih mestih, kjer bi se vzpostavilo 40 do 50 milijonov povezav Wi-Fi dnevno. Financiranje za namestitev lokalnih brezžičnih dostopnih točk naj bi bilo na voljo kmalu po sprejemu sheme s strani Evropskega parlamenta in držav članic. Prednosti tega projekta naj bi do leta 2020 izkoristilo vsaj 6 000 do 8 000 lokalnih skupnosti. V skladu z direktivo o elektronskem poslovanju lokalni organi, ki te storitve ponujajo svojim pripadnikom, ne bodo odgovorni za vsebino, ki se prenese preko njih.

Akcijski načrt za 5G

Komisija je danes predstavila tudi akcijski načrt za 5G, ki predvideva skupni EU koledar za usklajeno komercialno uvedbo 5G v letu 2020 ter sodelovanje z državami članicami in deležniki iz sektorja pri določanju in dodeljevanju frekvenčnih pasov za 5G, organizaciji vseevropskih preizkusov omrežja 5G od leta 2018, promociji skupnih globalnih standardov za 5G in spodbujanju sprejetja nacionalnih časovnih načrtov za postavitev 5G v vseh državah članicah EU.

Evropska komisija in vlagatelji v sektor telekomunikacij preučujejo tudi možnost zagotavljanja tveganega kapitala zagonskim podjetjem, ki razvijajo 5G-tehnologije za inovativne aplikacije in storitve v vseh industrijskih panogah. To financiranje bi bilo v obliki specializiranega mehanizma za financiranje s tveganim kapitalom, ki bi jim pomagal pri uvajanju novih storitev na trg, na primer na področju avtomatizirane vožnje, dostavljanja blaga z brezpilotnimi zrakoplovi ali uporabe navidezne resničnosti pri določenih vrstah poklicnega sodelovanja.

Ozadje

Podjetja, od zagonskih podjetij do velikih družb, se pri poslovanju, ustvarjanju in širjenju svojih dejavnosti vse bolj zanašajo na internet. V globalni tekmi ustanavljanja visokotehnoloških in preoblikovanja tradicionalnih podjetij je najkakovostnejša internetna povezljivost nepogrešljiva. Od vlaganja v povezljivost je odvisnih ogromno stvari, med drugim uspešnost e-trgovanja, internet stvari, zanesljivost storitev e-uprave in e-zdravja, uporabniška izkušnja z video in avdio vsebinami pri igranju videoiger in pretočnem predvajanju itd. Potrebujemo kakovostnejšo pokritost s širokopasovnimi povezavami, da bi lahko veliko uporabnikov uporabljalo spletne storitve na isti lokaciji, na primer na letališčih ali stadionih, v poslovnih parkih in javnih upravah, ter da bi lahko v mrežo povezali milijarde stvari, od avtomobilov do gospodinjskih aparatov. To bi lahko tudi omogočilo nov način poučevanja v šolah s pomočjo navidezne resničnosti in kirurgom omogočilo operiranje na daljavo.

Leta 2015 je imelo 71 % evropskih gospodinjstev (vendar od tega samo 28 % na podeželju) dostop do hitre fiksne internetne povezave (hitrost prenosa vsaj 30 Mbps), medtem ko je bila povprečna pokritost z mobilnim omrežjem 4G v EU 86-odstotna, na podeželju pa samo 36-odstotna (vir). To ni dovolj za zadovoljevanje vse večje potrebe po hitrosti, kakovosti in zanesljivosti infrastrukture, potrebne za enotni digitalni trg.

Z nadgradnjo obstoječih ciljev EU glede širokopasovnih povezav do leta 2020 Komisija danes predstavlja svojo vizijo za evropsko gigabitno družbo, v kateri razpoložljivost in razširjenost zelo zmogljivih omrežij omogočata tako široko uporabo kot tudi razvoj proizvodov, storitev in aplikacij na enotnem digitalnem trgu.

Napredek na poti k enotnemu digitalnemu trgu

Pobude s področja povezljivosti, ki so bile danes predstavljene vzporedno z novimi pravili EU o avtorskih pravicah (sporočilo za medijetiskovna konferenca ob 15.15 CET), so del strategije EU za vzpostavitev enotnega digitalnega trga (EDT). Evropska komisija je podala 16 pobud (sporočilo za medije) in je na dobri poti, da vse začne izvajati že pred koncem leta.

Komisija upa, da bosta Evropski parlament in Svet Evropske unije podprla ambiciozne cilje, ki jih je predstavila, in da bosta čim prej sprejela predstavljene zakonodajne predloge, da bodo lahko Evropejci digitalne priložnosti izkoristili v celoti.

Več informacij

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Informativni pregled o telekomunikacijah; Informativni pregled o WiFi4EU

Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI), vključno s podatki o povezljivosti po državah

Več o telekomunikacijah

Danes sprejeti dokumenti:

Sporočilo in delovni dokument služb Komisije – Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg – na poti k evropski gigabitni družbi

Akcijski načrt in delovni dokument služb Komisije – 5G za Evropo

Evropski zakonik o elektronskih komunikacijah

Uredba o Organu evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC)

Uredba o spodbujanju internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih in na javnih mestih (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar