Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Stav Únie 2016: Komisia pripravuje pôdu pre širšie a kvalitnejšie internetové pripojenie pre všetkých občanov a podniky

Strasburg 14. september 2016

„Potrebujeme byť pripojení. Naše hospodárstvo to potrebuje. Ľudia to potrebujú. A do tejto prepojenosti musíme investovať teraz.“ – predseda Juncker, správa o stave Únie v roku 2016

Pri príležitosti prejavu predsedu Junckera o stave Únie v roku 2016 dnes Komisia navrhla ambicióznu reformu pravidiel EÚ v oblasti telekomunikácií, pričom nové iniciatívy by mali uspokojiť rastúce potreby Európanov v oblasti internetového prepojenia a posilniť konkurencieschopnosť Európy. Týmito návrhmi sa podporia investície do sietí s veľmi vysokou kapacitou a Európanom sa umožní rýchlejší verejný prístup k Wi-Fi.

Či už v práci, doma alebo na cestách, Európania očakávajú rýchle a spoľahlivé internetové pripojenie. Podpora investícií do sietí s veľmi vysokou kapacitou je čoraz dôležitejšia aj pre oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, výroby alebo dopravy. Na zvládnutie týchto výziev a na prípravu digitálnej budúcnosti Európy dnes Komisia predložila tri strategické ciele týkajúce sa prepojenia do roku 2025:

  • 1. Všetky hlavné sociálno-ekonomické hnacie sily, ako napr. školy, univerzity, výskumné centrá, dopravné uzly, a všetci poskytovatelia verejných služieb, ako napr. nemocnice a správne orgány, ako aj podniky využívajúce digitálne technológie by mali mať prístup k extrémne vysokému, gigabitovému prepojeniu (umožňujúcemu užívateľom sťahovanie a odosielanie dát rýchlosťou 1 gigabit za sekundu).
  • 2. Všetky európske domácnosti, vidiecke či mestské, by mali mať prístup k prepojeniu s rýchlosťou sťahovania aspoň 100 Mbps, ktoré sa môže zmodernizovať na Gbps.
  • 3. Všetky mestské oblasti, ako aj hlavné dopravné ťahy a železnice by mali mať nepretržité pokrytie sieťou 5G, piatou generáciou bezdrôtových komunikačných systémov. Predbežným cieľom je komerčné sprístupnenie siete 5G aspoň v jednom veľkom meste každého členského štátu EÚ do roku 2020.

Tieto ciele je možné dosiahnuť len prostredníctvom obrovských investícií. Komisia preto navrhla nový európsky kódex elektronickej komunikácie vrátane výhľadovo orientovaných a zjednodušených pravidiel, ktoré zvýšia jeho príťažlivosť pre všetky podniky a podnietia ich investovať do novej infraštruktúry špičkovej kvality v celej EÚ, a to na miestnej aj cezhraničnej úrovni. Investície podnietené novými pravidlami by mohli v priebehu nasledujúceho desaťročia (do roku 2025) zvýšiť náš HDP o ďalších 910 miliárd€ EUR a vytvoriť 1,3 milióna nových pracovných miest. Popri kódexe predložila Komisia aj akčný plán na zavedenie siete5G v celej EÚ od roku 2018. Takto by sa mohli v EÚ vytvoriť dva milióny pracovných miest. Cieľom ďalšej významnej iniciatívy dnešného balíka týkajúceho sa prepojenia, WiFi4EU, je pomôcť európskym spoločenstvám poskytnúť všetkým občanom bezplatné prístupové body Wi-Fi (viac informácií tu).

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Bez prvotriednych komunikačných sietí nebude žiaden jednotný digitálny trh. Potrebujeme prepojenie, ktoré si môžu ľudia dovoliť a ktoré môžu používať na cestách. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné lepšie koordinovať politiky frekvenčného spektra v celej EÚ. Tieto ciele sa nám podarí dosiahnuť väčšou konkurenciou a ďalšou integráciou európskeho trhu a s pomocou vhodného prostredia, ktoré vytvorí nový kódex komunikácie.“

Günther H. Oettinger, komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, dodal: „Prepojenie je základnou podmienkou európskej digitálnej budúcnosti: internet vecí, digitalizácia priemyslu, cloud, veľké dáta – to všetko si vyžaduje bezpečné a všadeprítomné prepojenie s najlepšou rýchlosťou a kvalitou. Európa má ambíciu stať sa lídrom v zavádzaní siete 5G. Nastal čas posunúť sa k gigabitovej spoločnosti a zabezpečiť, aby všetci Európania, či už na vidieku alebo v mestách, mohli získať prístup ku kvalitnému internetovému pripojeniu.“

Nový kódex elektronickej komunikácie na pomoc pri budovaní budúcich sietí

Dosiahnutie našich cieľov v oblasti prepojenia si podľa odhadov vyžiada počas nasledujúceho desaťročia investície vo výške 500 miliárd€ EUR. Tieto peniaze budú musieť pochádzať prevažne zo súkromných zdrojov. Pri súčasných investičných trendoch je však pravdepodobné, že bude chýbať 155 miliárd€ EUR.

Komisia v snahe riešiť tento problém s investíciami navrhuje modernizáciu súčasných predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií, ktoré sa naposledy aktualizovali v roku 2009. Kódex bude stimulovať hospodársku súťaž, čo podnieti investície a posilní vnútorný trh a práva spotrebiteľov.

V dnes ohlásenom novom európskom kódexe elektronickej komunikácie sa navrhuje:

  • Intenzívnejšia hospodárska súťaž a predvídateľnosť pre investície: Investori, bez ohľadu na to, v ktorom sektore pôsobia, potrebujú dlhodobú istotu. To znamená stabilné regulačné prostredie, ktoré zmierni rozdiely medzi regulačnými postupmi v rámci celej EÚ. Kódex sa bude na reguláciu trhu uplatňovať len v prípadoch, keď si to bude žiadať záujem koncových používateľov a keď obchodné dohody medzi operátormi neprinesú výsledky v podobe hospodárskej súťaže. Nový kódex reguláciu výrazne obmedzí v prípadoch, keď konkurenční operátori investujú do sietí s veľmi vysokou kapacitou a uľahčia malým účastníkom zapojiť sa do investičných projektov, a to vďaka zlúčeniu nákladov, prekonaniu prekážok vyplývajúcich z rozsahu atď. Vďaka novým pravidlám bude tento investičný prípad predvídateľnejší pre „priekopníkov“, ktorí nesú riziko v podobe investícií do takýchto sietí v menej rentabilných oblastiach, napríklad vo vidieckych oblastiach. Nový kódex sa týka už nielen hospodárskej súťaže v oblasti prístupu do sietí, ale aj súťaže v oblasti investícií do týchto sietí (ďalšie informácie sú k dispozícii v časti Otázky a odpovede).
  • Lepšie využívanie rádiových frekvencií: Zmiernenie rozdielov medzi regulačnými postupmi v rámci celej EÚ je obzvlášť dôležité v oblasti rádiového frekvenčného spektra, ktoré je hlavnou „surovinou“ bezdrôtovej komunikácie. Kódex zahŕňa dlhodobé licencie spolu s prísnejšími požiadavkami na účinné a efektívne využívanie frekvenčného spektra. Zároveň sa v ňom navrhuje koordinácia základných parametrov, ako napr. načasovanie prideľovania frekvenčného spektra na zabezpečenie jeho včasného sprístupnenia na trhu EÚ a integrovanejšie politiky spektra v celej EÚ s cieľom poskytnúť úplné bezdrôtové pokrytie na celom území EÚ.
  • Silnejšia ochrana spotrebiteľov, v oblastiach, kde sa všeobecné pravidlá ochrany spotrebiteľov nevenujú špecifickým potrebám sektorov. Aktualizované pravidlá uľahčia zmenu dodávateľa v prípadoch, keď sa spotrebitelia zaviazali odoberať viacero služieb naraz (balíky kombinujúce internet, telefón, televíziu, mobilné telefóny atď.), a zraniteľným skupinám (napríklad starším osobám, osobám s postihnutím a osobám, ktoré dostávajú sociálnu pomoc) zaistia právo na cenovo dostupné zmluvy o poskytovaní internetu.
  • Bezpečnejšie online prostredie pre používateľov a spravodlivejšie pravidlá pre všetkých aktérov: Vybrané pravidlá sa rozšíria aj na nových online aktérov, ktorí poskytujú služby rovnocenné s tradičnými poskytovateľmi, aby sa zaistilo dodržiavanie bezpečnostných požiadaviek (zaistenie bezpečnosti siete a serverov). Podľa nových pravidiel sa používateľom v budúcnosti umožní prístup k európskemu číslu tiesňového volania 112 cez takéto online služby. Používateľom pritom nevzniknú žiadne dodatočné náklady.

Ako súčasť dnešných legislatívnych návrhov navrhuje Komisia aj posilnenie úlohy vnútroštátnych regulačných orgánov a agentúry BEREC na zabezpečenie konzistentného a spoľahlivého uplatňovania pravidiel v rámci celého jednotného digitálneho trhu, čím sa zníži súčasná miera rozdrobenia a nezrovnalostí.

WiFi4EU

Komisia dnes navrhla novú iniciatívu s cieľom umožniť všetkým zainteresovaným miestnym orgánom, aby svojim občanom poskytovali bezplatné pripojenie Wi-Fi, napríklad vo verejných budovách, zdravotných strediskách, parkoch alebo námestiach a v ich okolí. S počiatočným rozpočtom 120 miliónov€ EUR môže tento nový poukážkový systém prepojiť tisíce verejných priestranstiev, čo umožní 40 až 50 miliónov bezdrôtových pripojení za deň. Financovanie na zriadenie miestnych bezdrôtových prístupových bodov by malo byť k dispozícii čoskoro, hneď ako tento systém schváli Európsky parlament a členské štáty. Do roku 2020 by z tohto nového projektu malo mať profitovať najmenej 6000 až 8000 miestnych spoločenstiev. Ako sa stanovuje v smernici o elektronickom obchode, miestne orgány poskytujúce tieto služby svojim občanom by nemali niesť zodpovednosť za obsah, ktorý prenášajú.

Akčný plán na zavedenie siete 5G

Komisia dnes predstavila aj akčný plán na zavedenie siete 5G, ktorého súčasťou je spoločný kalendár EÚ na koordinované spustenie siete 5G v roku 2020, ako aj spolupráca s členskými štátmi a zainteresovanými subjektmi pri identifikácii a prideľovaní frekvenčných pásiem pre sieť 5G, organizácii celoeurópskych pokusných prevádzok siete 5G od roku 2018, podpore spoločných celosvetových noriem 5G a podpore prijatia vnútroštátnych plánov zavádzania siete 5G vo všetkých členských štátoch EÚ.

Komisia a investori v odvetví telekomunikácií zvažujú aj poskytnutie rizikového kapitálu pre začínajúce podniky, ktoré vyvíjajú 5G riešenia pre inovačné aplikácie a služby v priemyselných odvetviach. Bolo by to vo forme špecializovaného nástroja financovania rizikového kapitálu, čo by týmto podnikom pomohlo prinášať na trh nové služby, napr. v oblasti automatizovaného riadenia vozidiel, doručovania tovaru drónmi alebo virtuálnej reality na účely špecifickej odbornej spolupráce.

Súvislosti

Prevádzka, tvorba a rast podnikov, počnúc začínajúcimi podnikmi až po veľké spoločnosti, závisia v čoraz väčšej miere od internetu. V globálnom úsilí o vytváranie podnikov v oblasti špičkových technológií a transformovanie tých tradičných je prvotriedne internetové pripojenie nevyhnutnosťou. Úspech elektronického obchodu, internetu vecí, spoľahlivosť elektronickej verejnej správy a aplikácií elektronického zdravotníctva, skúsenosť používateľov s obrazovým a zvukovým obsahom hier a prenosov: toto všetko a ešte omnoho viac závisí od investícií do prepojenia budúcnosti. Vyššia kvalita širokopásmového pokrytia bude potrebná aj na to, aby mohli viacerí používatelia využívať online služby na tom istom mieste, napríklad na letiskách alebo na štadiónoch, priemyselných parkoch a orgánoch verejnej správy, a na to, aby bolo možné pripojiť miliardy predmetov, od áut po domáce spotrebiče. Môže takisto umožniť deťom, aby sa v školách učili novým spôsobom pomocou virtuálnej reality a lekárom umožní vykonávať operácie na diaľku.

V roku 2015 malo prístup k rýchlemu pevnému internetovému pripojeniu (s rýchlosťou sťahovania aspoň 30 Mbps) 71 % európskych domácností, ale len 28 % domácností vo vidieckych oblastiach, a pokiaľ ide o pokrytie službami mobilnej komunikácie 4G, priemer EÚ je 86 %, no vo vidieckych oblastiach len 36 %(zdroj). To nestačí na pokrytie rastúcich potrieb v oblasti rýchlosti, kvality a spoľahlivosti infraštruktúry potrebnej pre jednotný digitálny trh.

Komisia vychádzajúc zo súčasných cieľov EÚ v oblasti širokopásmového pripojenia do roku 2020 dnes vytýčila víziu európskej gigabitovej spoločnosti, kde je vďaka dostupnosti a zavádzaniu sietí s veľmi vysokou kapacitou možné ich všeobecné využívanie, a rovnako aj vývoj výrobkov, služieb a aplikácií na jednotnom digitálnom trhu.

Pokrok v dosahovaní jednotného digitálneho trhu

Dnešné iniciatívy v oblasti prepojenia predstavené spolu s novými právnymi predpismi EÚ o ochrane autorských práv (tlačová správatlačová konferencia o 15.15 hod SEČ) sú súčasťou stratégie EÚ na vytvorenie jednotného digitálneho trhu. Komisia stanovila 16 iniciatív (tlačová správa) a je na dobrej ceste ich všetky dosiahnuť koncom tohto roka.

Komisia sa spolieha na to, že Európsky parlament a Rada schvália ambiciózne ciele, ktoré predstavila, a že tieto legislatívne návrhy prijmú čo najskôr, aby mohli Európania digitálne príležitosti naplno využívať.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Prehľad o telekomunikáciách; Prehľad o WiFi4EU

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vrátane údajov o prepojení v jednotlivých krajinách

Viac o telekomunikáciách

Dnes prijaté dokumenty

Oznámenie a pracovný dokument útvarov Komisie – Prepojenie pre konkurencieschopný jednotný digitálny trh – vytvorenie európskej gigabitovej spoločnosti

Akčný plán a pracovný dokument útvarov Komisie (oznámenie) – Sieť 5G pre Európu

Kódex európskej elektronickej komunikácie

Nariadenie o orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC)

Nariadenie o podpore internetového pripojenia v miestnych komunitách a verejných priestoroch (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar