Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Stāvoklis Savienībā: Komisija veic pasākumus, lai uzlabotu iedzīvotāju un uzņēmumu interneta pieslēgumu

Strasbūrā, 2016. gada 14. septembrī

“Mums ir jābūt saistītiem. Mūsu ekonomikai tas ir vajadzīgs. Visiem tas ir vajadzīgs. Un mums ir jāiegulda šajā savienojamībā tūlīt.” Priekšsēdētājs Ž.K. Junkers, Stāvoklis Savienībā 2016

Saistībā ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera 2016. gada runu par stāvokli Savienībā Komisija šodien iepazīstināja ar vērienīgu ES regulējuma pārskatu telekomunikāciju jomā, kas satur jaunas iniciatīvas, lai apmierinātu Eiropas iedzīvotāju arvien pieaugošās savienojamības vajadzības un palielinātu Eiropas konkurētspēju. Šie priekšlikumi sekmēs investīcijas tīklos ar ļoti augstu kapacitāti un gādās par eiropiešu ātrāku piekļuvi Wi-Fi tīklam.

Darbā, mājās vai ceļā – Eiropas iedzīvotāji sagaida ātru un uzticamu interneta pieslēgumu. Šobrīd izglītības, veselības aprūpes, ražošanas un transporta nozarei kļūst arvien svarīgāk, lai tiktu sekmēti ieguldījumi īpaši augstas kapacitātes tīklos. Lai rīkotos saistībā ar šo izaicinājumu un sagatavotos Eiropas digitālajai nākotnei, Komisija šodien izvirzīja trīs stratēģiskus savienojamības (interneta pārklājuma) mērķus 2025. gadam:

  • 1. Visiem galvenajiem sociālekonomiskajiem virzītājspēkiem, tādiem kā skolas, augstskolas, pētniecības centri, transporta mezgli, visiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, tādiem kā slimnīcas un pārvaldes iestādes, kā arī uzņēmumiem, kas ir atkarīgi no digitālajām tehnoloģijām, būtu jābūt iespējai izmantot īpaši ātrdarbīgus gigabitu internetpieslēgumus (kas lietotājiem ļauj lejupielādēt/augšupielādēt 1 gigabitu datu sekundē).
  • 2. Visās Eiropas mājsaimniecībās neatkarīgi no tā, vai tās atrodas laukos vai pilsētās, būtu jābūt iespējai izmantot pieslēgumu, kas piedāvā lejupielādes ātrumu vismaz 100 Mb/s un kuru var pārveidot gigabitu pieslēgumā.
  • 3. Visas pilsētzonas, kā arī galvenie autoceļi un dzelzceļi būtu jāapgādā ar nepārtrauktu 5G pārklājumu, proti, piektās paaudzes bezvadu sakaru sistēmām. Kā starpposma mērķis tiek noteikts, ka līdz 2020. gadam katras ES valsts vismaz vienā lielā pilsētā būtu jābūt komerciāli pieejamam 5G tīklam.

Šos mērķus var sasniegt tikai ar apjomīgiem ieguldījumiem. Tāpēc Komisija ierosināja jaunu Eiropas Elektronisko komunikāciju kodeksu, kas paredz vienkāršotus un uz nākotni vērstus noteikumus, kas sekmē visu uzņēmumu ieguldījumus jaunās kvalitatīvās vietējās un pārrobežu infrastruktūrās visā Eiropas Savienībā. Ieguldījumi, kas tiktu veikti, pateicoties šim jaunajam regulējumam, varētu palielināt mūsu IKP par 910 miljardiem eiro un radīt 1,3 miljonus jaunu darbvietu nākamajos desmit gados (līdz 2025. gadam). Papildus šim kodeksam Komisija arī nāca klajā ar rīcības plānu, lai visā ES izvērstu 5G, sākot no 2018. gada. Tiek lēsts, ka tas ļaus radīt divus miljonus darbvietu Eiropas Savienībā. Vēl viena svarīga šodienas paketes iniciatīva, WiFi4EU, paredz palīdzēt vietējām pašvaldībām Eiropā piedāvāt bezmaksas Wi-Fi piekļuves punktus visiem (plašāka informācija te).

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips paziņoja: “Bez augstākās klases komunikācijas tīkliem nebūs digitālā vienotā tirgus. Mums vajag internetpieslēgumus, ko cilvēki var atļauties un izmantot ceļā. Tālab labāk ir jākoordinē politika frekvenču spektra jomā visā ES. Lielāka konkurence un Eiropas tirgus integrācija mums ļaus sasniegt šos mērķus, pateicoties labvēlīgajai videi, ko rada jaunais komunikāciju kodekss.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters H. Etingers izteicās šādi: “Sakaru iespēja ir galvenais priekšnoteikums Eiropas digitālajai nākotnei: lietiskais internets, rūpniecības digitalizācija, mākoņdatošana, lielie dati — tas viss prasa drošus pieslēgumus un pilnīgu tīkla resursu savienojamību ar maksimālu ātrumu un kvalitāti. Eiropa plāno kļūt par 5G ieviešanas līderi. Ir pienācis laiks gigabitu sabiedrībai, un jāgādā, lai visi Eiropas iedzīvotāji, vai tas būtu laukos vai pilsētās, varētu piekļūt kvalitatīvam interneta pieslēgumam.”

Jauns elektronisko komunikāciju kodekss, lai palīdzētu izveidot nākotnes tīklus

Lai sasniegtu mūsu mērķus savienojamības jomā, ir novērtēts, ka nākamajos desmit gados būs nepieciešami ieguldījumi aptuveni 500 miljardu eiro apmērā. Šiem līdzekļiem būs lielā mērā jānāk no privātiem avotiem. Tomēr, ievērojot pašreizējās tendences ieguldījumu jomā, iespējams, varētu rasties investīciju deficīts 155 miljardu eiro apmērā.

Lai risinātu šo ieguldījumu problēmu, Komisija ierosina modernizēt ES noteikumus telesakaru jomā, kas pēdējo reizi tika atjaunināti 2009. gadā. Kodekss veicinās konkurenci, kas stimulē ieguldījumus un nostiprina iekšējo tirgu un patērētāju tiesības.

Eiropas komunikāciju kodekss, ar kuru šodien nāk klajā Komisija, ir šādi ierosinājumi.

  • Lielāka konkurence un prognozējamāki ieguldījumi: lai kāda arī nebūtu nozare, kurā viņi iegulda, ieguldītājiem jābūt drošiem ilgtermiņā. Viņiem tātad vajag stabilu normatīvo vidi, kas mazina atšķirības starp reglamentējošo praksi Savienībā. Šis kodekss piemēros regulējumu tirgum tikai tad, ja to prasa galalietotāja intereses un komerclīgumi starp uzņēmējiem nenodrošina konkurenci. Jaunais kodekss ievērojami samazina regulējumu, ja konkurējoši uzņēmēji kopīgi iegulda līdzekļus ļoti augstas kapacitātes tīklos un sekmē mazāku tirgus dalībnieku dalību investīciju projektos, atļaujot tiem apvienot izmaksas, pārvarēt mēroga šķēršļus utt. Jaunie noteikumi padarīs ieguldījumus paredzamākus “pionieriem”, kuri uzņemas risku ieguldīt šajos tīklos zonās, kas ir mazāk rentablas, piem., lauku reģionos. Jaunais kodekss attiecas ne tikai uz konkurenci, lai piekļūtu tīkliem, bet arī uz konkurenci jautājumā par ieguldījumiem šajos tīklos (sk. Jautājumus un atbildes, lai iegūtu sīkāku informāciju).
  • Radiofrekvenču labāks izmantojums. īpaši svarīgi ir mazināt atšķirības starp reglamentējošo praksi ES radiofrekvenču spektra jomā, kas ir bezvadu sakaru galvenais izejmateriāls. Šis kodekss ierosina piešķirt ilgtermiņa licences kopā ar stingrākām prasībām attiecībā uz efektīvāku un lietderīgāku spektra izmantojumu. Tas arī ierosina koordinēt atsevišķus pamatparametrus, tādus kā piešķīrumu laika grafiks, lai spektrs tiktu laists tirgū piemērotā brīdī, un tuvināt Eiropas Savienībā politiku spektra jomā, lai piedāvātu pilnīgu bezvadu pārklājumu visā ES.
  • Pastiprināta patērētāju aizsardzība jomās, kur vispārīgi noteikumi patērētāju aizsardzības jomā neatbilst sektoru specifikai. Pateicoties atjauninātajiem noteikumiem, būs vieglāk nomainīt piegādātāju, kad patērētājs parakstījies uz pakalpojumu paku (kas ietver sevī internetu, tālruni, televīziju, mobilo telefoniju utt.), un tiek garantēts, ka neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (piemēram, veci ļaudis, personas ar invaliditāti un tās, kas saņem sociālo palīdzību) ir tiesības uz cenas ziņā pieejamiem interneta līgumiem.
  • Drošāka tiešsaistes vide lietotājiem un taisnīgāki noteikumi visiem tirgus dalībniekiem: atsevišķi noteikumi ir attiecināti uz jaunajiem dalībniekiem tiešsaistē, kuri piedāvā pakalpojumus, kas ir līdzvērtīgi tiem, kurus piedāvā tradicionālie dalībnieki, lai uz tiem attiektos prasības drošības jomā (kuru mērķis ir padarīt tīklus un serverus drošus). Noteikumi arī paredz nākotnē iespēju lietotājiem par velti sazināties ar ES neatliekamās palīdzības numuru 112, izmantojot šos tiešsaistes pakalpojumus. Tas lietotājiem neradīs papildu izmaksas.

Līdz ar šodien paziņotajiem leģislatīvajiem priekšlikumiem Komisija arī ierosina stiprināt valstu regulatoru lomu un uzticēt aģentūrai BEREC gādāt par saskaņotu un paredzamu noteikumu piemērojumu visā Eiropas digitālajā vienotajā tirgū, samazinot pašreizējo sadrumstalotību un neatbilstības.

WiFi4EU

Komisija šodien ierosinājusi jaunu iniciatīvu, kas sniedz iespēju visām ieinteresētajām vietējām pašvaldībām piedāvāt bezmaksas Wi-Fi pieslēgumu visiem, piemēram, sabiedrisko ēku iekšienē un ap tām, veselības aprūpes centros, parkos un laukumos. Šī jaunā kredītu programma ar sākotnējo budžetu 120 miljoni eiro, domājams, tūkstošiem sabiedrisko vietu ļaus piedāvāt interneta pieslēgumu, radot 40 līdz 50 miljonus Wi-FI pieslēgšanos dienā. Finansējumam šo bezvadu piekļuves punktu instalēšanai būtu jābūt pieejamam pavisam drīz pēc tam, kad shēmu būs apstiprinājis Eiropas Parlaments un dalībvalstis. Paredzams, ka līdz 2020. gadam vismaz 6000–8000 pašvaldības varēs izmantot priekšrocības, ko sniedz šis jaunais projekts. Kā paredzēts Ekomercijas direktīvā, pašvaldības, kas piedāvā šos pakalpojumus saviem iedzīvotājiem, nebūtu uzskatāmas par atbildīgām par saturu, kas tiek pārsūtīts.

Rīcības plāns attiecībā uz 5G

Komisija šodien arī paziņoja par rīcības plānu attiecībā uz 5G, kas paredz kopēju ES grafiku saskaņotai komerciālai 5G pakalpojumu ieviešanai 2020. gadā, par visām dalībvalstīm un nozares dalībniekiem kopējiem darbiem, lai identificētu un piešķirtu spektra joslas 5G tīklam, kā arī par Eiropas mēroga 5G izmēģinājumu rīkošanu, sākot no 2018. gada, par kopēju globālu 5G standartu sekmēšanu un par pamudinājumu pieņemt nacionālos ceļvežus 5G izvēršanai visās ES dalībvalstīs.

Komisija un investori, kas investē telekomunikāciju nozarē, arī paredz nodrošināt riska kapitālu jaunuzņēmumiem, kuri izstrādā 5G risinājumus inovatīviem lietojumiem un pakalpojumiem, lai kāda arī būtu attiecīgās darbības nozare. Šie līdzekļi tiktu nodrošināti, liekot lietā speciālu riska kapitāla mehānismu, kas palīdzētu šiem uzņēmumiem laist tirgū jaunus pakalpojumus tādās jomās kā automatizētā vadība, piegāde, izmantojot dronus, vai arī virtuālā realitāte atsevišķu veidu profesionālajai sadarbībai.

Konteksts

Uzņēmumi, mazi un lieli, arvien vairāk ir atkarīgi no interneta, lai darbotos, radītu un attīstītos. Augsto tehnoloģiju uzņēmumu radīšanas globālajā sacensībā un tradicionālo uzņēmumu pārveidē augstākās klases interneta pieslēgums ir obligāts. E-komercijas panākumi, lietiskais internets, e-pārvaldes uzticamība un e-veselības jeb veselības tiešsaistē, videospēļu spēlētāju vizuālā un audio pieredze, tiešsaistes mediju patērētāju pieredze: tas viss un un daudzi citi aspekti ir atkarīgi no ieguldījumiem nākotnes savienojamībā. Progress platjoslas pārklājuma jomā būs nepieciešams, lai liels skaits lietotāju varētu vienlaicīgi izmantot pakalpojumus tiešsaistē vienā konkrētā vietā, piemēram, lidostās, stadionos, uzņēmumu teritorijās un valsts pārvaldes iestādēs, un lai tīklam būtu pievienoti miljardiem objektu, piemēram, gan automobiļi, gan sadzīves elektroierīces. Tā var arī, izmantojot virtuālo realitāti, sniegt jaunu mācīšanās veidu bērniem skolā vai dot iespēju ķirurgiem operēt attālināti.

2015. gadā 71 % Eiropas mājsaimniecību (bet tikai 28 % no lauku rajonos dzīvojošajiem) bija piekļuve ātrdarbīga fiksēta interneta pieslēgumam (lejupielādes ātrums vismaz 30 Mb/s); kas attiecas uz 4G mobilās telefonijas pārklājumu, Savienībā vidējais rādītājs ir 86 %, bet tikai 36 % lauku apvidos avots. Tas nav pietiekami, lai apmierinātu šo arvien augošo vajadzību pēc attiecīgās infrastruktūras ātruma, kvalitātes un uzticamības, kura ir nepieciešama digitālajam vienotajam tirgum.

Balstoties uz pašreizējiem ES mērķiem platjoslas jomā 2020. gadam, Komisija šodien izklāsta Eiropas gigabitu sabiedrības redzējumu, kur ļoti augstas kapacitātes tīklu pieejamība un ieviešana ļauj vispārēji izmantot, kā arī izstrādāt produktus, pakalpojumus un lietojumprogrammas digitālajā vienotajā tirgū.

Ceļā uz digitālo vienoto tirgu

Šodien izklāstītās iniciatīvas par labu savienojamībai kopā ar jaunajiem ES noteikumiem autortiesību jomā (paziņojums preseipreses konference plkst. 15.15 pēc Viduseiropas laika) ir daļa no ES stratēģijas, kas paredz izveidot digitālo vienoto tirgu (DVT). Komisija ir definējusi 16 iniciatīvas (paziņojums presei) un sekmīgi darbojas, lai tās visas tiktu noslēgtas šī gada beigās.

Komisija sagaida, ka Eiropas Parlaments un Padome atbalstīs vērienīgos mērķus, kurus tā darīja zināmus, un pieņems šos leģislatīvos priekšlikumus, cik drīz vien iespējams, lai Eiropas iedzīvotāji varētu pilnībā izmantot digitālās iespējas.

Papildu informācijai

Jautājumi un atbildes

Faktu lapa par telekomunikācijām; Faktu lapa par WiFi4EU

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI), tostarp savienojamības dati par katru valsti

Vairāk par telekomunikācijām

Šodien pieņemtie dokumenti

Paziņojums un Komisijas dienestu darba dokuments: Savienojamība Konkurētspējīgam digitālajam vienotajam tirgum — ceļā uz Eiropas gigabitu sabiedrību

Rīcības plāns un Komisijas dienestu darba dokuments – 5G Eiropai

Eiropas Elektronisko komunikāciju kodekss

Regula, ar kuru izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC)

Regula par pašvaldībās un sabiedriskās vietās pieejama interneta pieslēguma sekmēšanu (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar