Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį. Komisija sudaro sąlygas visiems piliečiams ir įmonėms naudotis prieinamesniu ir kokybiškesnu interneto ryšiu.

Strasbūras, 2016 m. rugsėjo 14 d.

„Mums būtinas nuolatinis ryšys. Jo reikia mūsų ekonomikai. Jo reikia žmonėms. Ir investuoti į tą junglumą turime dabar.“ Pirmininko J.-C. Junckerio 2016 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį

Pirmininko J.-C. Junckerio 2016 m. pranešimo apie Sąjungos padėtį proga Komisija šiandien paskelbė didelio užmojo ES telekomunikacijų taisyklių reformą ir naujas iniciatyvas. Ji siekia patenkinti augančius europiečių jungimosi prie interneto poreikius ir padidinti Europos konkurencingumą. Šie pasiūlymai paskatins investuoti į itin didelio pralaidumo tinklus ir prieigos prie belaidžio vietinio tinklo punktų kūrimą Europoje.

Europiečiai tikisi spartaus ir patikimo interneto ryšio ir darbe, ir namuose, ir kelionėse. Skatinti investicijas į itin didelio pajėgumo tinklus vis aktualiau švietimo, sveikatos priežiūros, gamybos ar transporto sektoriuose. Pasitikdama šiuos iššūkius ir kurdama Europos skaitmeninę ateitį šiandien Komisija iškėlė tris 2025 m. strateginius interneto junglumo uždavinius:

  • 1. Visos pagrindinėse visuomeninės ir ūkinės veiklos erdvėse, tokiose kaip mokyklos, universitetai, mokslinių tyrimų centrai, transporto mazgai, visuose viešųjų paslaugų teikėjų, tokių kaip ligoninės ir viešojo administravimo įstaigos, pastatuose ir nuo skaitmeninių technologijų priklausomose įmonėse turėtų būti prieinamas itin spartus – gigabitinis – internetas, kurio duomenų išsiuntimo ir atsisiuntimo sparta siekia 1 gigabitą per sekundę.
  • 2. Visuose Europos namų ūkiuose, kaimo ir miesto, turėtų būti galimybė jungtis prie interneto, kurio duomentų atsisiuntimo sparta ne mažesnė kaip 100 Mbps ir gali būti padidinta iki gigabito.
  • 3. Visose miestų teritorijose, pagrindiniuose keliuose ir geležinkeliuose turėtų nenutrūkstamai veikti penktos kartos belaidis (5G) ryšys. Tarpinis tikslas – ne vėliau kaip 2020 m. 5G ryšys turėtų būti komerciniu būdu siūlomas bent viename dideliame kiekvienos ES valstybės narės mieste.

Šiuos uždavinius galima įvykdyti tik gausiai investuojant. Todėl Komisija pasiūlė naują Europos elektroninių ryšių kodeksą, kurio taisyklės paprastos ir nukreiptos į perspektyvą, todėl įmonėms taps patraukliau investuoti į naują aukščiausios kokybės infrastruktūrą bet kurioje ES vietoje, tiek šalies gilumoje, tiek kitapus sienos. Ateinantį dešimtmetį (iki 2025 m.) dėl naujos tvarkos išaugus investicijoms, ES BVP galėtų padidėti papildomais 910 mlrd. EUR ir galėtų būti sukurta 1,3 mln. naujų darbo vietų. Be kodekso, Komisija paskelbė 5G diegimo nuo 2018 m. visoje ES veiksmų planą. Tai gali padėti sukurti ES du milijonus darbo vietų. Kita šiandienos dokumentų rinkinio iniciatyva – WiFi4EU. Ji padės Europos gyvenvietėms įrengti nemokamus belaidžio interneto ryšio prieigos punktus, kuriais galėtų naudotis visi piliečiai (daugiau informacijos čia).

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Be aukščiausios klasės ryšių tinklų nebus bendrosios skaitmeninės rinkos. Reikia įperkamo interneto ryšio, kuriuo galėtume naudotis keliaudami. Todėl visoje ES reikia geriau koordinuoti spektro politiką. Nauju Ryšių kodeksu sukūrus tinkamą aplinką, didesnė konkurencija ir geresnė Europos rinkos integracija leis mums pasiekti šių tikslų.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Geras interneto ryšys yra Europos skaitmeninės ateities prielaida: daiktų internetui, pramonės skaitmeninimui, debesijai, didiesiems duomenims reikia saugaus ir viską aprėpiančio sparčiausio ir kokybiškiausio ryšio. Europa nori pirmoji įdiegti 5G technologijas. Metas kurti gigabitinę visuomenę ir užtikrinti, kad visi europiečiai galėtų turėti kokybišką interneto ryšį tiek mieste, tiek kaime.“

Naujas Elektroninių ryšių kodeksas padės kurti ateities tinklus

Apskaičiuota, kad mūsų interneto ryšio tikslams pasiekti per ateinantį dešimtmetį reikės 500 mlrd. EUR investicijų. Šios lėšos didžia dalimi turės ateiti iš privačių šaltinių. Tačiau, jei investavimo tempas nesikeis, veikiausiai iki tikslo pristigs 155 mlrd. EUR.

Siekdama išvengti investicijų trūkumo, Komisija siūlo modernizuoti galiojančias telekomunikacijų taisykles. Paskutinį kartą jos atnaujinos 2009 m. Kodeksas skatins konkurenciją, kuri palanki investicijoms ir stiprina vidaus rinką ir vartotojų teises.

Šiandien naujame Europos ryšių kodekse siūloma:

  • didinti konkurenciją ir nuspėjamumą investuotojams. Kad ir kuriame sektoriuje investuotojai veiktų, jiems reikia ilgalaikio tikrumo. Tai reiškia stabilią teisinę aplinką, kuri mažina reglamentavimo praktikos skirtumus ES. Pagal Kodeksą rinka bus reguliuojama tik tada, kai to reikės galutinių naudotojų labui ir kai komerciniai operatorių susitarimai neduoda konkurencinių rezultatų. Naujajame kodekse gerokai sumažinamas reguliavimas, jei besivaržantys operatoriai investuoja į didelio pralaidumo tinklus, ir sudaromos sąlygos mažiems rinkos dalyviams dalyvauti investicijų projektuose, nes jie galės jungti sąnaudas, įveikti masto kliūtis ir kt. Pradėjus veikti naujoms taisyklėms tie, kas pirmieji rizikuoja investuoti į tuos tinklus mažiau pelningose teritorijose, pvz., kaimo vietovėse, galės aiškiau nuspėti, ar investuoti apsimoka. Priėmus naująjį Kodeksą, konkurencija vyks ne vien dėl prieigos prie tinklų, bet ir dėl investicijų į tuos tinklus (išsamiau apie tai – klausimuose ir atsakymuose).
  • Geresnis radijo dažnių naudojimas. Mažinti ES reguliavimo praktikų skirtumus ypač prasminga radijo spektro srityje, nes jis yra pagrindinė belaidžių ryšių žaliava. Kodekse siūloma ilgalaikės licencijos, kurioms kartu keliami reikalavimai naudoti spektrą efektyviai ir veiksmingai. Be to, siūloma koordinuoti pagrindinius parametrus, tokius kaip paskyrimo tvarkaraštis siekiant spektrą ES rinkai pasiūlyti laiku, ir panašesnė spektro politika visoje ES, kad belaidžio ryšio paslaugos būtų teikiamos visoje ES teritorijoje.
  • Griežtesnė vartotojų apsauga srityse, kuriose bendrosiose vartotojų apsaugos taisyklės neatitinka sektoriui būdingų poreikių. Atnaujinus taisykles, sutartis dėl paslaugų komplekto, aprėpiančio internetą, telefoniją, TV, mobiliąsias paslaugas ir kt., pasirašiusiems vartotojams bus lengviau pakeisti paslaugų tiekėjus, o pažeidžiamų grupių atstovai, pavyzdžiui, senjorai, neįgalieji ir socialinės paramos gavėjai, įgis teisę į įperkamas interneto sutartis.
  • Saugesnė internetinė aplinka naudotojams ir teisingesnės taisyklės visiems rinkos dalyviams. Tam tikros taisyklės bus taikomos naujiems per internetą veiklą vykdantiems ir tokias pat, kaip tradiciniai operatoriai, paslaugas teikiantiems rinkos dalyviams, kad būtų laikomasi saugumo reikalavimų (užtikrintas tinklų ir serverių saugumas). Taisyklėse numatyta naudotojų galimybė ateityje per tokias internetines paslaugas pasiekti ES pagalbos numerį 112. Naudotojams tai papildomai nekainuos.

Komisija šiandien taip pat teikia pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo stiprinamas nacionalinių reguliavimo institucijų ir Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos vaidmuo, kad taisyklės visoje bendrojoje skaitmeninėje rinkoje būtų taikomos nuosekliai ir nuspėjamai ir sumažėtų dabartinio susiskaidymo ir nenuoseklumo.

WiFi4EU

Komisija šiandien pasiūlė naują iniciatyvą, kad visos suinteresuotos vietos valdžios institucijos galėtų visiems piliečiams suteikti nemokamą belaidį interneto ryšį, pavyzdžiui, viešuosiuose pastatuose ir aplink juos, sveikatos priežiūros centruose, parkuose ar aikštėse. Ši viešųjų kuponų schema, kurio pradinis biudžetas 120 mln. EUR, gali suteikti galimybę prisijungti prie interneto tūkstančiuose viešųjų erdvių. Tai reikštų 40–50 mln. prisijungimų per dieną. Lėšos vietos belaidžio ryšio prieigos punktams įrengti turėtų būti gautos vos tik schemą patvirtins Europos Parlamentas ir valstybės narės. Iki 2020 m. šiuo nauju projektu turėtų pasinaudoti bent 6 000–8 000 gyvenviečių. Kaip nustatyta E. prekybos direktyvoje, šias paslaugas savo piliečiams teikiančios vietos valdžios institucijos nebūtų atsakingos už perduodamą turinį.

5G veiksmų planas

Komisija taip pat šiandien paskelbė 5G veiksmų planą, kuriame numatytas bendras 5G komercinio įdiegimo 2020 m. ES tvarkaraštis, bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir pramonės suinteresuotaisiais subjektais siekiant išrinkti ir paskirti spektro juostas 5G ryšiui, visos Europos 5G bandomųjų tyrimų organizavimas 2018 m., bendrų visuotinių 5G standartų rėmimas ir nacionalinės 5G diegimo veiksmų gairės visose ES valstybėse narėse.

Komisija ir telekomunikacijų sektoriaus investuotojai taip pat svarsto, kaip skirti rizikos finansavimą startuoliams, kuriantiems 5G sprendimus novatoriškoms prietaikoms ir paslaugoms įvairiuose pramonės sektoriuose. Lėšos būtų skiriamos per specializuotą rizikos finansavimo priemonę ir padėtų jiems pateikti rinkai naujų paslaugų, pavyzdžiui, automatizuoto transporto priemonės valdymo, prekių pristatymo bepiločiais orlaiviais ar virtualios tikrovės specifinio profesinio bendradarbiavimo reikmėms srityse.

Pagrindiniai faktai

Įmonių, pradedant startuoliais ir baigiant didelėmis bendrovėmis, veiklai, kūrybai ir plėtrai vis labiau reikia interneto. Kai pasaulyje vyksta varžybos, kas sukurs naujas aukštųjų technologijų įmones ir transformuos tradicines bendroves, būtina turėti aukščiausios klasės interneto ryšį E. prekybos sėkmė, daiktų internetas, e. valdžios ir e. sveikatos prietaikų patikimumas, naudotojų per žaidimus ir transliaciją gaunama vaizdo ir garso turinio patirtis vis labiau priklauso nuo investicijų į ateities interneto ryšį. Norint, kad dideliam naudotojų skaičiui būtų vienu metu prieinamos internetinės paslaugos toje pačioje vietoje, pavyzdžiui, oro uostuose ar stadionuose, verslo parkuose ar viešojo administravimo įstaigose, ir kad galėtų būti sujungti milijardai objektų, nuo automobilių iki buitinių prietaisų, reikės aukštesnės kokybės plačiajuosčio ryšio. Toks ryšys taip pat sudarys sąlygas vaikams naujoviškai mokytis mokykloje naudojantis virtualiąja tikrove, o gydytojams – operuoti nuotoliniu būdu.

2015 m. 71 proc. Europos namų ūkių (tačiau tik 28 proc. kaimo vietovėse) galėjo naudotis sparčiu fikstuotu interneto ryšiu (duomenų atsisiuntimo sparta bent 30 Mbps), o 4G mobiliojo ryšio aprėptis vidutiniškai siekia 86 proc., bet kaimo vietovėse – tik 36 proc. (šaltinis). To nepakanka norint patenkinti augančius ir bendrajai skaitmeninei rinkai būtinus spartos, kokybės ir infrastruktūros patikimumo poreikius.

Remdamasigaliojančiais 2020 m. plačiajuosčio ryšio tiksliniais rodikliais, Komisija šiandien išdėsto Europos gigabitinės visuomenės viziją, pagal kurią itin aukšto pralaidumo tinklų prieinamumas ir pateikimas rinkai sudarys sąlygas bendrojoje skaitmeninėje rinkoje plačiai naudoti ir kurti produktus, paslaugas ir prietaikas.

Žingsniai bendrosios skaitmeninės rinkos link

Šiandienos iniciatyvos dėl interneto ryšio, skelbiamos kartu su naujomis ES autorių teisių taisyklėmis (pranešimas spaudaispaudos konferencija 15.15 Vidurio Europos laiku), yra ES strategijos sukurti bendrąją skaitmeninę rinką dalis. Komisija paskelbė 16 iniciatyvų (pranešimas spaudai) ir pagal tvarkaraštį turėtų jas visas baigti iki šių metų pabaigos.

Komisija tikisi, kad Europos Parlamentas ir Taryba pritars pateiktiems didelio užmojo uždaviniams ir kuo greičiau priims pasiūlymus dėl teisės aktų, kad europiečiai galėtų visapusiškai pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Informacijos apie telekomunikacijas suvestinė; Informacijos apie WiFi4EU suvestinė

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI) su duomenimis apie interneto ryšį kiekvienoje šalyje

Daugiau apie telekomunikacijas

Šiandien priimti dokumentai:

Komunikatas ir tarnybų darbinis dokumentas „Junglumas – bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindas. Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“y

Veiksmų planas ir tarnybų darbinis dokumentas – 5G for Europe

Europos elektroninių ryšių kodeksas

Reglamentas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos

Reglamentas dėl interneto junglumo gerinimo vietos gyvenvietėse ir viešosiose erdvėse (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar