Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2016: komission esityksillä lisää ja parempia internetyhteyksiä kaikille kansalaisille ja yrityksille

Strasbourg 14. syyskuuta 2016

"Yhteyksien on oltava kunnossa. Taloutemme tarvitsee sitä. Ihmiset tarvitsevat sitä. Meidän on panostettava yhteyksiin nyt heti." – Puheenjohtaja Juncker, unionin tila 2016

Puheenjohtaja Junckerin tänään unionin tilasta vuonna 2016 pitämän puheen yhteydessä komissio ehdottaa EU:n televiestintäsääntöjen kunnianhimoista uudistamista. Uudistukseen sisältyy uusia aloitteita, joilla pyritään vastaamaan Euroopan kasvaviin yhteystarpeisiin ja parantamaan Euroopan kilpailukykyä. Ehdotukset edistävät investointeja erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin ja nopeuttavat Wi-Fi-verkkojen tuloa eurooppalaisten yleiseen käyttöön.

Eurooppalaiset odottavat voivansa käyttää töissä, kotona tai liikkeellä ollessaan nopeaa ja luotettavaa internetyhtyettä. Erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin tehtävien investointien edistäminen on entistä tärkeämpää koulutuksessa, terveydenhuollossa, valmistusteollisuudessa ja liikenteessä. Näihin haasteisiin vastaamiseksi ja Euroopan digitaalisen tulevaisuuden valmistelemiseksi komissio on tänään esittänyt kolme strategista tavoitetta vuodelle 2025:

  • 1. Kaikilla keskeisillä sosioekonomisilla toimijoilla, kuten kouluilla, yliopistoilla, tutkimuskeskuksilla ja liikennekeskuksilla, kaikilla julkisten palvelujen tarjoajilla, kuten sairaaloilla ja hallinnoilla, ja digitaaliteknologiaan tukeutuvilla yrityksillä olisi oltava mahdollisuus käyttää erittäin suuren kapasiteetin (gigabitin) yhteyksiä (joiden avulla käyttäjät voivat siirtää 1 gigabitin dataa sekunnissa).
  • 2. Kaikilla eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa kuin maaseudulla olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa gigabittiin sekunnissa.
  • 3. Kaikilla kaupunkialueilla sekä keskeisillä teillä ja rautateillä olisi oltava saatavilla keskeytymätön 5G-palvelu eli viidennen sukupolven langattomat viestintäjärjestelmät. Välitavoitteena 5G-palvelun olisi oltava kaupallisesti saatavilla ainakin yhdessä suuressa kaupungissa jokaisessa EU:n jäsenvaltiossa vuoteen 2020 mennessä.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan massiivisilla investoinneilla. Siksi komissio ehdottaa uutta eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä. Siihen sisältyvät tulevaa kehitystä ennakoivat ja aikaisempaa yksinkertaisemmat säännöt, joiden myötä kaikkien yritysten on houkuttelevampaa investoida uuteen huippuluokan infrastruktuuriin kaikkialla EU:ssa, sekä paikallisesti että yli kansallisten rajojen. Uuden säännöstön mahdollistamat investoinnit voisivat kasvattaa EU:n BKT:ta 910 miljardilla eurolla ja synnyttää 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa seuraavan vuosikymmenen aikana (vuoteen 2025 mennessä). Säännöstön lisäksi komissio esitteli myös 5G-verkkojen käyttöönottosuunnitelman. Ne on tarkoitus saada käyttöön koko EU:n alueella vuodesta 2018 alkaen. Tämä voi mahdollisesti luoda kaksi miljoonaa työpaikkaa EU:ssa. Toinen tänään esiteltyyn pakettiin sisältyvä keskeinen aloite on WiFi4EU. Sen tavoitteena on auttaa eurooppalaisia yhteisöjä tarjoamaan ilmaisia Wi-Fi-yhteyksiä kaikille kansalaisille (lisätietoja täällä).

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi seuraavaa: "Digitaaliset sisämarkkinat eivät toteudu ilman ensiluokkaisia viestintäverkkoja. Tarvitsemme internetyhteyksiä, joihin ihmisillä on varaa ja joita he voivat käyttää liikkeellä ollessaan. Tämän saavuttamiseksi taajuuksien käyttöä on koordinoitava paremmin koko EU:n alueella. Kilpailun lisääntyminen ja Euroopan markkinoiden tiiviimpi yhdentyminen mahdollistavat näiden tavoitteiden saavuttamisen, ja sitä edesauttaa uuden viestintäsäännöstön luoma oikea toimintaympäristö."

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Günther H. Oettinger puolestaan totesi seuraavaa: "Internetyhteydet ovat Euroopan digitaalisen tulevaisuuden keskeinen edellytys: esineiden internet, teollisuuden digitalisoituminen, pilvipalvelut, massadata – kaikki nämä vaativat turvallisia ja kaikkialla saatavilla olevia yhteyksiä, joiden nopeus ja laatu ovat mahdollisimmat hyvät. Euroopan kunnianhimoisena tavoitteena on olla johtoasemassa 5G-verkkojen käyttöönotossa. On aika siirtyä gigabittiyhteiskuntaan ja varmistaa, että kaikki eurooppalaiset, asuivat he sitten maaseudulla tai kaupungissa, voivat käyttää laadukkaita internetyhteyksiä."

Uusi sähköisen viestinnän säännöstö edistää tulevaisuuden verkkojen rakentamista

Internetyhteyksiä koskevien tavoitteiden arvioidaan vaativan 500 miljardin euron investointeja seuraavan vuosikymmenen aikana. Tämän summan on suurelta osin löydyttävä yksityiseltä sektorilta. Vallitsevien investointitrendien perusteella rahoitukseen jää kuitenkin 155 miljardin euron vaje.

Vastatakseen tähän investointihaasteeseen komissio ehdottaa EU:n voimassa olevien televiestintäsääntöjen uudenaikaistamista. Nämä säännöt päivitettiin viimeksi vuonna 2009. Säännöstö edistää kilpailua, mikä synnyttää investointeja ja vahvistaa sisämarkkinoita ja kuluttajien oikeuksia.

Tänään esitellyssä eurooppalaisessa sähköisen viestinnän säännöstössä ehdotetaan seuraavia toimia:

  • Kilpailun lisääminen ja investointeihin liittyvän ennustettavuuden parantaminen: Sektorista riippumatta investoijat tarvitsevat pitkän aikavälin varmuutta. Tämä tarkoittaa vakaata sääntely-ympäristöä, joka vähentää sääntelykäytäntöjen välisiä eroja koko EU:n alueella. Säännöstössä sovelletaan markkinoiden sääntelyä ainoastaan silloin kuin loppukäyttäjien edut sitä vaativat ja kun operaattoreiden väliset kaupalliset järjestelyt eivät tuota kilpailuun perustuvia tuloksia. Uusi säännöstö keventää sääntelyä tapauksissa, joissa kilpailevat operaattorit investoivat yhdessä erittäin suuren kapasiteetin verkkoihin, ja helpottaa pienempien toimijoiden osallistumista investointihankkeisiin muun muassa kustannusten yhdistämisen ja mittakaavaesteiden poistamisen ansiosta. Uudet säännöt tekevät investoinneista ennustettavampia edelläkävijöille, jotka ottavat riskin investoidessaan verkkoihin vähemmän tuottavilla alueilla, kuten maaseudulla. Uuden säännöstön myötä kilpailua ei käydä enää ainoastaan verkkojen käyttöoikeudesta vaan myös näihin verkkoihin tehtävistä investoinneista (ks. lisätietoja kysymyksistä ja vastauksista).
  • Radiotaajuuksien tehokkaampi käyttö: Sääntelykäytäntöjen välisten erojen poistaminen koko EU:n alueella on erityisen merkityksellistä radiotaajuuksien alalla, sillä ne ovat langattoman viestinnän keskeinen resurssi. Säännöstössä ehdotetaan pitkäkestoisia toimilupia sekä tiukempia vaatimuksia käyttää taajuuksia tehokkaasti. Lisäksi siinä ehdotetaan tiettyjen perusparametrien koordinointia. Tällaisia ovat muun muassa taajuuksien osoittamisen ajoitus, jotta voidaan varmistaa taajuuksien nopea vapauttaminen EU:n markkinoille, sekä taajuuspolitiikkojen yhdenmukaistaminen EU:n alueella, jotta voidaan varmistaa koko EU:n kattavat langattomat palvelut.
  • Vahvempi kuluttajasuoja aloilla, joilla yleiset kuluttajasuojasäännöt eivät vastaa alakohtaisia tarpeita. Ajan tasalle saatetut säännöt helpottavat palveluntarjoajan vaihtamista, kun kuluttajat ovat tilanneet niputettuja palveluja (paketit, joissa on yhdistetty internet, puhelin, televisio, matkaviestintä jne.). Lisäksi niillä varmistetaan, että heikommassa asemissa olevilla ryhmillä (kuten vanhuksilla, vammaisilla ja sosiaalietuuksia saavilla) on oikeus kohtuuhintaisiin internetsopimuksiin.
  • Turvallisempi verkkoympäristö käyttäjille ja tasapuolisemmat säännöt kaikille toimijoille: Valikoidut säännöt ulotetaan koskemaan uusia verkkotoimijoita, jotka tarjoavat vastaavanlaisia palveluja kuin perinteiset operaattorit. Näin varmistetaan, että nämä toimijat soveltavat turvallisuusvaatimuksia (joilla varmistetaan verkkojen ja palvelimien turvallisuus). Säännöissä huolehditaan myös siitä, että käyttäjät voivat tulevaisuudessa soittaa EU:n hätänumeroon 112 myös tällaisista verkkopalveluista. Tästä ei aiheudu mitään lisäkustannuksia käyttäjille.

Osana tänään esitettyjä lainsäädäntöehdotuksia komissio ehdottaa myös kansallisten sääntelyviranomaisten ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen BERECin aseman vahvistamista, jotta voidaan varmistaa sääntöjen yhdenmukainen ja ennustettava soveltaminen digitaalisilla sisämarkkinoilla, mikä vähentää nykyistä hajanaisuutta ja epäyhtenäisyyttä.

WiFi4EU

Komissio ehdotti tänään uutta aloitetta, jonka myötä kaikki asiasta kiinnostuneet paikallisviranomaiset voivat tarjota ilmaisia Wi-Fi-yhteyksiä kaikille kansalaisille esimerkiksi julkisissa rakennuksissa, terveyskeskuksissa, puistoissa tai toreilla ja niiden ympäristössä. Tämän uuden julkisen palvelusetelijärjestelmän alustava budjetti on 120 miljoonaa euroa, ja sen avulla voidaan tarjota internetyhteyksiä tuhansissa julkisissa tiloissa, ja kaikkiaan jopa 40–50 miljoonaa Wi-Fi-yhteyttä päivässä. Paikallisten langattomien yhteyspisteiden asentamiseen tarkoitetun rahoituksen pitäisi olla saatavilla nopeasti sen jälkeen kun Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot ovat hyväksyneet järjestelmän. Vähintään 6000–8000 paikallisyhteisön pitäisi hyötyä tästä uudesta hankkeesta vuoteen 2020 mennessä. Kuten sähköistä kaupankäyntiä koskevassa direktiivissä säädetään, paikallisviranomaiset, jotka tarjoavat tällaisia palveluja kansalaisilleen, eivät olisi vastuussa siirtämästään sisällöstä.

5G-verkkoja koskeva toimintasuunnitelma

Komissio esitteli tänään myös 5G-toimintasuunnitelman, jossa määritellään EU:n yhteinen aikataulu 5G-verkkojen koordinoidulle kaupalliselle käyttöönotolle vuonna 2020. Suunnitelman mukaan yhdessä jäsenvaltioiden ja teollisuuden sidosryhmien kanssa määritellään ja jaetaan taajuudet 5G-verkkoja varten, järjestetään Euroopan laajuisia 5G-kokeiluja vuodesta 2018 alkaen, edistetään yhteisiä maailmanlaajuisia 5G-standardeja ja kannustetaan kansallisten 5G-käyttöönottosuunnitelmien laatimista kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Komissio ja televiestintäalan investoijat suunnittelevat myös riskipääoman tarjoamista startup-yrityksille, jotka kehittävät 5G-ratkaisuja innovatiivisia sovelluksia ja palveluja varten eri teollisuudenaloilla. Tämä olisi muodoltaan erikoistunut pääomarahoitusväline, joka auttaa startup-yrityksiä tuomaan markkinoille uusia palveluja. Tällaisia ovat muun muassa ajoneuvojen automaattiohjaus, tavaratoimitukset kauko-ohjatuilla ilma-aluksilla ja virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen ammatillisessa yhteistyössä.

Tausta

Yritykset aina startup-yrityksistä suuryrityksiin ovat entistä enemmän riippuvaisia internetistä, jotta ne voivat toimia, luoda ja laajentua. Ensiluokkaiset internetyhteydet ovat korvaamattoman tärkeitä maailmanlaajuisessa kilpajuoksussa huipputeknologia-alan yritysten luomiseksi ja perinteisten yritysten muuntamiseksi. Sähköisen kaupankäynnin menestys, esineiden internet, sähköisen hallinnon ja terveydenhuollon sovellusten luotettavuus, video- ja audiosisällön käyttäjäkokemus pelaamisessa ja suoratoistossa: kaikki tämä ja paljon muuta riippuu tulevaisuuden internetyhteyksiin tehtävistä investoinneista. Tarvitaan parempilaatuisia laajakaistayhteyksiä, jotta voidaan varmistaa, että useat käyttäjät voivat käyttää verkkopalveluja samassa paikassa, kuten lentoasemilla tai stadioneilla ja yrityspuistoissa ja julkishallinnossa, ja että miljardit esineet aina autoista kodinkoneisiin voidaan liittää verkkoon. Paremmat yhteydet voivat myös antaa lapsille mahdollisuuden oppia uudella tavalla koulussa virtuaalitodellisuutta hyödyntäen ja tarjota lääkäreille mahdollisuuden tehdä etäleikkauksia.

Vuonna 2015 yhteensä 71 prosentilla Euroopan kotitalouksista - mutta vain 28 prosentilla maaseutualueiden kotitalouksista - oli mahdollisuus käyttää nopeaa kiinteää internetyhteyttä (siirtonopeus vähintään 30 Mbit/s). 4G-verkon kattavuuden osalta EU:n keskiarvo oli 86 prosenttia, mutta maaseutualueilla vain 36 prosenttia (lähde). Tämä ei riitä kattamaan digitaalisilla sisämarkkinoilla tarvittavan infrastruktuurin kasvavia nopeus-, laatu- ja luotettavuustarpeita.

Komissio esitteli tänään EU:n nykyisiin vuoteen 2020 saakka ulottuviin laajakaistatavoitteisiin pohjautuvan vision Euroopan gigabittiyhteiskunnasta, jossa erittäin suuren kapasiteetin verkkojen saatavuus ja kattavuus mahdollistaa tuotteiden, palvelujen ja sovellusten laajamittaisen käytön ja kehittämisen digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Tähtäimessä digitaaliset sisämarkkinat

Tämänpäiväiset internetyhteyksiä koskevat aloitteet, jotka esiteltiin yhdessä EU:n uusien tekijänoikeussääntöjen kanssa (lehdistötiedotelehdistötilaisuus klo 15.15 Brysselin aikaa), ovat osa digitaalisten sisämarkkinoiden luomista koskevaa EU:n strategiaa. Komissio on esittänyt tähän liittyen 16 aloitetta (lehdistötiedote), ja se on edistynyt hyvin niiden kaikkien toteuttamisessa tämän vuoden loppuun mennessä.

Komissio luottaa siihen, että Euroopan parlamentti ja neuvosto tukevat sen esittämiä kunnianhimoisia tavoitteita ja hyväksyvät nämä lainsäädäntöehdotukset mahdollisimman pian, jotta eurooppalaiset pääsevät hyödyntämään digitaalisia mahdollisuuksia täydessä mitassa.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Televiestintää koskeva tiedote; WiFi4EU:ta koskeva tiedote

Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI), joka sisältää internetyhteyksiä koskevat maakohtaiset tiedot

Lisää televiestinnästä

Tänään hyväksytyt asiakirjat

Tiedonanto ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Liitettävyys kilpailukykyisillä digitaalisilla sisämarkkinoilla – kohti eurooppalaista gigabittiyhteiskuntaa

Toimintasuunnitelmaa koskeva tiedonanto ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja – 5G-Eurooppa

Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö

Asetus Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) perustamisesta

Asetus internetyhteyksien edistämisessä paikallisyhteisöissä ja julkisissa tiloissa (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar