Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord aastal 2016: Euroopa Komisjon loob võimalusi kõigile kodanikele ja ettevõtetele ulatuslikuma ja kvaliteetsema internetiühenduse loomiseks

Strasbourg, 14. september 2016

„Peame olema ühendatud. Meie majandus vajab seda. Inimesed vajavad seda. Ning me peame investeerima sellisesse ühenduvusse nüüd ja praegu.“ – president Juncker, „Olukorrast Euroopa Liidus 2016

Seoses president Junckeri 2016. aasta kõnega olukorrast Euroopa Liidus esitas komisjon täna ettepaneku ELi telekommunikatsiooninormide põhjalikuks ümberkorraldamiseks, et tulla toime eurooplaste suureneva vajadusega ulatuslikuma ja kvaliteetsema internetiühenduse järele ning suurendada Euroopa konkurentsivõimet. Nende ettepanekutega toetatakse investeerimist ülikiiretesse võrkudesse ja eesmärki anda eurooplastele kiiremini avalik juurdepääs WiFi-le.

Eurooplased on harjunud, et kõikjal, olgu siis tööl, kodus või reisides, on neil juurdepääs kiirele ja usaldusväärsele internetiühendusele. Ülikiiretesse võrkudesse investeerimise ergutamine on haridus-, tervishoiu-, tootmis- ja transpordisektori jaoks järjest olulisem. Euroopa Komisjon esitas nendele ootustele vastamiseks ning Euroopa digitaalse tuleviku ettevalmistamiseks kolm strateegilist internetiühendusega seotud eesmärki 2025. aastaks:

  • 1. Kõikidel põhilistel sotsiaalmajanduslikel osalistel, nagu koolidel, kõrgkoolidel, teaduskeskustel, transpordisõlmedel ja kõikidel avalike teenuste osutajatel, nagu haiglatel ja haldusasutustel ning digitaaltehnoloogial tuginevatel ettevõtetel peaks olema juurdepääs ülikiirele internetiühendusele, mis võimaldab kasutajatel alla või üles laadida andmeid kiirusega 1 gigabitti sekundis.
  • 2. Kõikides Euroopa nii linna- kui ka maapiirkonna kodudes peaks olema vähemalt 100 Mbit/s allalaadimiskiirusega internetiühendus, mida on võimalik tõsta kiiruseni Gbit/s.
  • 3. Kõikides linnapiirkondades ning põhimaanteedel ja -raudteedel peaks olema katkematu 5G ühendus, s.o sidesüsteemide viies põlvkond. Vahepealseks eesmärgiks on seatud see, et 5G ühendus peaks aastaks 2020 olema kaubanduslikult kättesaadav iga ELi liikmesriigi vähemalt ühes suurlinnas.

Neid eesmärke on võimalik saavutada ainult tohutute investeeringute abil. Seepärast tegi komisjon ettepaneku kehtestada Euroopa elektroonilise side seadustik, mis sisaldab tulevikku suunatud ja lihtsustatud eeskirju, et ettevõtjatel oleks uutesse kvaliteetsetesse infrastruktuuridesse investeerimine kõikjal ELis nii kohalikul tasandil kui ka piiriüleselt atraktiivsem. Tänu uuele raamistikule hoogustuv investeerimine suurendaks ELi SKPd täiendava €910 miljardi euro võrra ja looks järgmise kümne aasta jooksul (aastaks 2025) 1,3 miljonit uut töökohta. Lisaks seadustikule esitas komisjon ka tegevuskava 5G ühenduse kasutuselevõtmiseks kogu ELis alates 2018. aastast. See tooks endaga kaasa kuni kaks miljonit uut töökohta ELis. Veel üks oluline algatus, mis kuulub täna esitatud ühenduvust käsitlevasse paketti, on WiFi4EU, mille abil loodetakse Euroopa kogukondades teha WiFi juurdepääsupunktid tasuta kättesaadavaks kõikidele kodanikele (täpsem teave siin).

Digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip märkis: „Digitaalne ühtne turg ei saa toimida ilma esmaklassiliste sidevõrkudeta. Meil on vaja luua internetiühendus, mis on inimestele taskukohane ja mida nad saavad kasutada ka teel olles. Selleks on vaja spektripoliitikat kogu ELis paremini koordineerida. Neid eesmärke aitavad meil saavutada tihe konkurents ja Euroopa turu põhjalik integreeritus ning uue elektroonilise side seadustikuga kaasnev soodne keskkond.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Günther H. Oettinger ütles: „Internetiühendus on Euroopa digitaalse tuleviku eeltingimus. Asjade internet, tööstuse digitaliseerimine, pilvandmetöötlus, suurandmed – kõik see nõuab turvalist ja üleüldist internetiühendust, mis on võimalikult kiire ja kvaliteetne. Euroopal on soov olla 5G ühenduse kasutuselevõtmisel esirinnas. On aeg liikuda gigabitiühiskonda ja tagada kõigi eurooplaste jaoks nii maal kui ka linnades juurdepääs kvaliteetsele internetiühendusele.“

Uus elektroonilise side seadustik uue põlvkonna võrkude loomiseks

Ühenduvusega seotud eesmärkide saavutamine nõuab järgmise aastakümne jooksul hinnanguliselt €500 miljardi euro väärtuses investeeringuid. Suur osa nendest vahenditest peaks tulema erasektorist. Kui vaadata aga praegusi suundumusi, on tõenäoline, et investeeringute puudujääk saab olema ligikaudu €155 miljardit eurot.

Selle probleemi lahendamiseks teeb komisjon ettepaneku ajakohastada kehtivaid, viimati 2009. aastal muudetud ELi telekommunikatsiooni eeskirju. Seadustik suurendab konkurentsi, mis omakorda on soodne investeerimisele ning tugevdab siseturgu ja tarbijate õigusi.

Täna vastu võetud uus Euroopa elektroonilise side seadustik sisaldab ettepanekuid järgmise kohta.

  • Tihedam konkurents ja investeeringute parem prognoositavus. Investoritele on mistahes sektorites tegutsemiseks vaja pikaajalist kindlustunnet. Selleks on vaja stabiilset õiguskeskkonda, mis vähendab ELis valitsevaid regulatiivsete tavade erinevusi. Seadustiku kohaselt hakatakse turgu reguleerima üksnes juhul, kui seda on vaja lõppkasutaja huvides ja kui turuosaliste vahelised kaubanduskokkulepped ei anna konkurentsivõimelisi tulemusi. Uue seadustikuga vähendatakse oluliselt reguleerimist olukorras, kus konkureerivad turuosalised investeerivad koos ülikiiretesse võrkudesse, ja teeb väiksematel ettevõtjatel investeerimisprojektides osalemise muu hulgas tänu kulude jagamisele ja mastaabiga seotud takistuste kõrvaldamisele lihtsamaks. Uute eeskirjadega luuakse paremini prognoositav keskkond nö esimese sammu astujatele, kes võtavad riski investeerida vähem kasumlikesse piirkondadesse, nagu maapiirkonnad. Uues olukorras ei konkureerita mitte ainult võrkudele juurdepääsu, vaid ka nendesse võrkudesse investeerimise eest (vt „Korduvad Küsimused“).
  • Raadiosageduste kasutamise täiustamine. Reguleerimistavade vaheliste erinevuste vähendamine kogu ELis on eriti oluline traadita side põhiressursi ehk raadiospektri valdkonnas. Uute eeskirjadega pakutakse välja pikaajalised sagedusload ja rangemad nõuded, et kasutada sagedusi tõhusalt ja tulemuslikult. Lisaks tehakse ettepanek teatavate põhiparameetrite koordineerimise kohta. Need on näiteks sageduste määramise ajakava, et lasta sagedused kiirest ELi turule, aga ka raadiosagedusi käsitlevate poliitikastrateegiate ühtlustamine ELis, et katta kogu Euroopa Liit traadita side võrguga.
  • Tarbijakaitset on vaja parandada eelkõige piirkondades, kus üldised tarbijakaitse-eeskirjad ei käsitle valdkonnaspetsiifilisi vajadusi. Ajakohastatud eeskirjade kohaselt on teenuseosutajat lihtsam vahetada klientidel, kes on tellinud teenuste paketi (internet+lauatelefon+TV+mobiilside jne), ning ebasoodsas olukorras olevatel rühmadel (näiteks eakad, puudega inimesed ja sotsiaalabi saajad) on õigus taskukohase hinnaga internetiühendusele.
  • Turvalisem võrgukeskkond ja õiglasemad eeskirjad kõigile. Teatavate eeskirjade kohaldamisala on laiendatud uutele sideteenuste osutajatele, kes pakuvad samaväärseid teenuseid kui tavapärased teenuseosutajad. Nii tagatakse näiteks võrkude ja serverite turvalisuse nõuete järgimine. Eeskirjadega on ette nähtud ka võimalus kasutada tulevikus Euroopa hädaabinumbrit 112 selliste internetipõhiste teenuste vahendusel. See ei põhjusta kasutajatele lisakulusid.

Täna esitatud seadusandlike ettepanekute pakett sisaldab ka komisjoni ettepanekut riiklike reguleerijate ja Euroopa Sideameti BEREC rolli tugevdamise kohta, et eeskirju kohaldataks kogu digitaalsel ühtsel turul järjekindlalt ja prognoositavalt, mis vähendaks praegust killustatust ja ebajärjepidevust.

WiFi4EU

Komisjon tegi täna ettepaneku anda kõikidele huvitatud kohalikele ametiasutustele võimalus pakkuda kodanikele tasuta WiFi ühendust, näiteks avalikes asutustes ja nende ümbruses, raviasutustes, parkides või väljakutel. Selle avaliku sektori vautšeritel põhineva algatuse esialgne eelarve on €120 miljonit eurot ning sellel on potentsiaali luua internetiühendus tuhandetes avalikes asukohtades, mis omakorda tähendaks 40–50 miljonit WiFi ühendust päevas. Kohalike traadita side juurdepääsupunktide paigaldamist tuleks hakata rahastama kohe pärast seda, kui Euroopa Parlament ja liikmesriigid on selle algatuse vastu võtnud. Sellest uuest projektist peaksid aastaks 2020 kasu saama vähemalt 6000–8000 kohalikku kogukonda. E-kaubanduse direktiivi kohaselt ei oleks kodanikele sellist teenust pakkuvad avalikud asutused vastutavad edastatava sisu eest.

5G tegevuskava

Komisjon esitas täna ka 5G tegevuskava, millega nähakse ette ELi ühine ajakava 5G ühenduse koordineeritud kasutuselevõtmiseks aastal 2020. See hõlmab ka liikmesriikide ja tööstussektori huvirühmade koostööd, et teha kindlaks ja määrata 5G ühenduse jaoks vajalikud sagedused, korraldada alates 2018. aastast üleeuroopalisi 5G katseid, töötada välja ühised ülemaailmsed 5G normid ja julgustada ELi liikmesriike vastu võtma riiklikke 5G kasutuselevõtmise kavasid.

Komisjon ja telekommunikatsioonisektori investorid on kaalunud ka riskikapitali pakkumist idufirmadele, kes töötavad välja 5G lahendusi innovatiivseteks kasutusotstarveteks ja teenusteks kogu tööstussektoris. Sellist rahastamist saaks pakkuda spetsiaalse riskikapitali vahendina, mis aitaks idufirmadel tuua turule uusi teenuseid, näiteks automatiseeritud sõidujuhtimissüsteemid, kaupu kohaletoimetavad droonid või virtuaalne reaalsus teatava ametialase koostöö jaoks.

Taust

Kõikide ettevõtete, alates idufirmadest kuni suurettevõteteni, tegevus, toodang ja laienemine sõltub üha enam internetiühendusest. Ülemaailmses kõrgtehnoloogiliste ettevõtete loomise ja traditsiooniliste ettevõtete ümberkorraldamise võidujooksus on ühenduvus asendamatu väärtusega. E-kaubanduse, asjade interneti, e-valitsuste usaldusväärsuse ja e-tervise rakenduste edu ning mängude ja voogedastuse video- ja audiokvaliteet – kõik see ja veelgi enam sõltub investeerimisest ühenduvuse arendamisse. Selleks et palju kasutajaid saaks samas asukohas kasutada internetiteenuseid, on vaja kvaliteetsemat lairibaühendust. Seda on vaja näiteks lennujaamades, staadionitel, äriparkides ja avalikes asutustes ning selleks, et ühendada omavahel miljardeid objekte alates autodest kuni kodutehnikani. See aitaks ka välja töötada koolide jaoks uusi õppimismeetodeid, näiteks virtuaalse reaalsuse abil, ning arstidel teha kaugoperatsioone.

2015. aastal oli 71% Euroopa majapidamistest – maapiirkondades küll ainult 28% – kiire interneti püsiühendus allalaadimiskiirusega vähemalt 30 Mbps. 4G mobiilileviga kaetus ELis on keskmiselt 86%, kuid maapiirkondades ainult 36% (allikas). See ei ole piisav digitaalse ühtse turu jaoks vajaliku kiire, kvaliteetse ja usaldusväärse infrastruktuuri loomiseks.

Tuginedes ELis praegu kehtivatele 2020. aasta lairibaühenduse eesmärkidele esitab komisjon täna visiooni Euroopa gigabitiühiskonnast, kus ülikiirete võrkude kättesaadavus ja kasutuselevõtmine võimaldab digitaalsel ühtsel turul ulatuslikult kasutada ja välja töötada tooteid, teenuseid ja rakendusi.

Digitaalse ühtse turu loomine

Täna esitatud ühenduvust käsitlevad algatused ja uued ELi autoriõiguse eeskirjad (pressiteadepressikonverents kl 15.15 Kesk-Euroopa aja järgi) on osa ELi strateegiast luua digitaalne ühtne turg. Komisjon esitas 16 algatust (pressiteade) ja on nende eesmärkide saavutamise osas selle aasta lõpuks graafikus.

Komisjon loodab, et Euroopa Parlament ja nõukogu kiidavad need edasipüüdlikud eesmärgid heaks ja võtavad seadusandlikud ettepanekud vastu võimalikult kiiresti, et eurooplased saaksid hakata digitaalseid võimalusi täiel määral kasutama.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Telekommunikatsiooni teabeleht WiFi4EU teabeleht

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI), sh andmed ühenduvuse kohta riigiti

Lisateave telekommunikatsiooni kohta

Täna vastu võetud dokumendid

Teatis ja komisjoni talituste töödokument, „Ühenduvus konkurentsivõimelise digitaalse ühtse turu jaoks: Euroopa gigabitiühiskonna poole“

Tegevuskava ja komisjoni talituste töödokument „5G Euroopa jaoks: tegevuskava“

Euroopa elektroonilise side seadustik

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet BEREC

Määrus, milles käsitletakse internetiühenduse arendamist kohalikes kogukondades ja avalikes asukohtades (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar