Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Unionens tilstand 2016: Kommissionen baner vejen for øget og bedre internetforbindelse til fordel for alle borgere og virksomheder

Strasbourg, den 14. september 2016

"Vi skal sikre denne forbindelse. Økonomien har brug for den. Befolkningen har brug for den. Og det er nu, vi skal investere i netforbindelser." – Kommissionsformand Jean-Claude Juncker, Unionens tilstand 2016

I anledning af kommissionsformand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand 2016 har Kommissionen i dag foreslået en ambitiøs gennemgang af EU’s telekommunikationsregler med nye initiativer til at imødekomme europæernes stigende internetbehov og styrke Europas konkurrenceevne. Disse forslag vil fremme investeringer i netforbindelser med meget høj kapacitet samt fremskynde de europæiske borgeres offentlige wi-fi-adgang.

Hvad enten det er på arbejdet, derhjemme eller undervejs, forventer de europæiske borgere en internetforbindelse, der er hurtig og pålidelig. Det spiller for uddannelses-, sundheds-, fremstillings- eller transportsektoren en stadig større rolle, at der tilskyndes til investeringer i netforbindelser med meget høj kapacitet. For at imødekomme disse udfordringer og bane vejen for Europas digitale fremtid har Kommissionen i dag fremlagt tre strategiske netforbindelsesmål for 2025:

  • 1. Alle vigtige socioøkonomiske drivkræfter (skoler, universiteter, forskningsinstitutter, transportknudepunkter) og udbydere af offentlige tjenester (hospitaler og forvaltninger) samt virksomheder, der er afhængige af digitale teknologier, bør have adgang til særdeles høj gigabit-netforbindelse (der gør det muligt for brugerne at downloade eller uploade 1 gigabit data pr. sekund).
  • 2. Alle europæiske husstande, på landet såvel som i byerne, bør have adgang til en netforbindelse, der kan levere en downloadhastighed på mindst 100 Mb/s, som kan opgraderes til Gb/s.
  • 3. Alle byområder samt hovedveje og jernbaner bør have uafbrudt 5G-dækning, den femte generation af trådløse kommunikationssystemer. Som et midlertidigt mål bør 5G være kommercielt tilgængeligt i mindst én storby i hver EU-medlemsstat inden 2020.

Disse mål kan kun opnås ved hjælp af omfattende investeringer. Kommissionen har derfor foreslået en ny europæisk kodeks for elektronisk kommunikation, der omfatter fremadrettede og forenklede regler, som gør det mere attraktivt for alle virksomheder at investere i nye topkvalitetsinfrastrukturer overalt i EU, både lokalt og på tværs af landegrænserne. De investeringer, som udløses af de nye rammer, vil kunne styrke vores BNP med yderligere 910 mia. EUR og skabe 1,3 mio. nye arbejdspladser i løbet af de næste ti år (inden 2025). Ud over kodeksen har Kommissionen også fremlagt en handlingsplan for ibrugtagning af 5G i hele EU fra 2018. Dette har potentiale til at skabe to mio. arbejdspladser i EU. Et andet vigtigt initiativ i den netforbindelsespakke, der fremlægges i dag, er WiFi4EU, hvis formål er at hjælpe europæiske lokalsamfund med at stille gratis wi-fi-adgangspunkter til rådighed for enhver borger (yderligere oplysninger findes her).

Andrus Ansip, Kommissionens næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Uden kommunikationsnet i verdensklasse vil der ikke være noget digitalt indre marked. Vi har brug for netforbindelser, som folk har råd til, og som kan anvendes undervejs. For at opnå dette skal frekvenspolitikken koordineres bedre i hele EU. Øget konkurrence og yderligere integration af det europæiske marked vil gøre det muligt for os at nå disse mål ved hjælp af det rette miljø, som skabes af den nye kommunikationskodeks."

Günther H. Oettinger, kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Netforbindelse er en vigtig forudsætning for Europas digitale fremtid: tingenes internet, digitaliseringen af industrien, cloudcomputing, big data – alt dette kræver sikre og allestedsnærværende netforbindelser med optimal hastighed og kvalitet. Europa har ambition om at blive førende, når det drejer sig om ibrugtagning af 5G. Tiden er inde til at bevæge sig i retning af et gigabitsamfund og sikre, at samtlige europæere, hvad enten de bor på landet eller i byerne, har adgang til en internetforbindelse af høj kvalitet."

En ny kodeks for elektronisk kommunikation til støtte for oprettelsen af fremtidige net

Skal vi nå vores netforbindelsesmål, anslås det at kræve investeringer til en værdi af 500 mia. EUR i løbet af de næste ti år. Disse midler vil for størstepartens vedkommende skulle komme fra private kilder. I betragtning af det nuværende investeringsklima vil der dog sandsynligvis mangle 155 mia. EUR.

For at imødekomme denne investeringsudfordring foreslår Kommissionen at modernisere EU’s nuværende telekommunikationsregler, som sidst blev opdateret i 2009. Formålet med kodeksen er at stimulere konkurrencen, der er drivkraften bag investeringer, og som styrker det indre marked og forbrugerrettighederne.

I den nye europæiske kommunikationskodeks, der fremlægges i dag, foreslås følgende:

  • Øget konkurrence og større forudsigelighed for så vidt angår investeringer: Uanset hvilken sektor de driver virksomhed i, har investorerne behov for sikkerhed på lang sigt. Dette indebærer en stabil lovgivningsmæssig ramme, som fører til færre forskelle i reguleringspraksis i EU. Med kodeksen foretages der kun markedsregulering, når det kræves af hensyn til slutbrugernes interesse, og når kommercielle aftaler mellem operatørerne ikke giver konkurrencedygtige resultater. Den nye kodeks indskrænker i betydelig grad reguleringen i de situationer, hvor konkurrerende operatører investerer sammen i netforbindelser med meget høj kapacitet, og gør det lettere for mindre aktører at deltage i investeringsprojekter takket være bl.a. sammenlægning af omkostninger og overvindelse af store hindringer. De nye regler gør investeringer mere forudsigelige for "pionerer", som er villige til at løbe en risiko og investere i sådanne net i mindre rentable områder, som f.eks. landsområder. Med den nye kodeks handler det ikke længere kun om konkurrence om netadgang, men også om konkurrence om investeringer i disse net (se spørgsmål og svar for nærmere oplysninger).
  • Bedre brug af radiofrekvenser: Det er især relevant at mindske forskellene i reguleringspraksis i EU for så vidt angår radiofrekvenser, der er den vigtigste råvare for trådløs kommunikation. Med kodeksen foreslås der frekvenstilladelser af lang varighed i kombination med strengere krav for en mere effektiv og hensigtsmæssig brug af radiofrekvenser. For at kunne levere fuld trådløs dækning i hele EU foreslås der ligeledes en koordinering af grundlæggende parametre, som f.eks. tidspunktet for tildelinger, med henblik på at sikre en rettidig frigørelse af radiofrekvenser til EU-markedet og en mere ensartet frekvenspolitik i EU.
  • Stærkere forbrugerbeskyttelse på områder, hvor de generelle forbrugerbeskyttelsesregler ikke imødekommer de sektorspecifikke behov. Opdaterede regler gør det lettere at skifte leverandør, når forbrugerne har indgået pakkeaftaler (pakker med internet, telefon, tv, mobiltelefon osv.), og sikre, at udsatte grupper (f.eks. ældre, personer med handicap og bistandsmodtagere) har ret til internetaftaler, der prismæssigt er overkommelige.
  • Et sikrere onlinemiljø for brugerne samt mere retfærdige regler for alle aktører: Visse regler er udvidet til at omfatte nye onlineaktører, der tilbyder samme tjenester som traditionelle udbydere, for at sikre at sikkerhedskravene (med hensyn til net- og serversikkerhed) finder anvendelse. Reglerne giver også brugerne mulighed for fremover at få fat på det europæiske alarmnummer 112 via sådanne onlinetjenester. Dette vil ikke medføre yderligere omkostninger for brugerne.

Som led i de lovgivningsforslag, som fremlægges i dag, foreslår Kommissionen også at styrke de nationale tilsynsmyndigheders rolle samt agenturet BEREC for at sikre en konsekvent og forudsigelig anvendelse af reglerne på hele det digitale indre marked og dermed begrænse nuværende fragmenteringer og uoverensstemmelser.

WiFi4EU

Kommissionen har i dag foreslået et nyt initiativ med det formål at give samtlige interesserede lokale myndigheder mulighed for at tilbyde gratis wi-fi-forbindelse til enhver borger i eller omkring f.eks. offentlige bygninger, sundhedscentre, parker eller pladser. Med et oprindeligt budget på 120 mio. EUR har denne nye offentlige kuponordning potentialet til at sikre netforbindelse til tusindvis af offentlige rum og generere 40-50 mio. wi-fi-forbindelser om dagen. Midlerne til installeringen af lokale trådløse adgangspunkter vil snart stå til rådighed efter Europa-Parlamentets og medlemsstaternes vedtagelse af ordningen. Mindst 6 000-8 000 lokalsamfund vil få gavn af dette nye projekt inden 2020. Som fastsat i e-handelsdirektivet er de lokale myndigheder, der tilbyder disse tjenester til deres borgere, ikke ansvarlige for det transmitterede indhold.

En handlingsplan for 5G

Kommissionen har i dag også fremlagt en 5G-handlingsplan, hvori der fastsættes en fælles EU-tidsplan for en koordineret kommerciel 5G-lancering i 2020 samt en fælles arbejdsindsats med medlemsstaterne og berørte parter i industrien, der har til formål at kortlægge og tildele frekvensbånd for 5G, tilrettelægge paneuropæiske 5G-forsøg fra 2018, fremme fælles globale 5G-standarder og tilskynde til indførelsen af nationale køreplaner for ibrugtagning af 5G i alle EU's medlemsstater.

Kommissionen og investorer i telekommunikationssektoren overvejer desuden at yde risikovillig kapital til nystartede virksomheder, der udvikler 5G-løsninger til innovative applikationer og tjenester på tværs af erhvervssektorer. Dette vil foregå via en specialiseret risikovillig finansieringsfacilitet, der hjælper de nystartede virksomheder med at markedsføre nye tjenester, som f.eks. på området for automatisk kørsel, levering af varer ved hjælp af droner eller virtuel virkelighed til særligt fagligt samarbejde.

Baggrund

Enhver virksomhed, lige fra nystartede til store virksomheder, er i stigende grad afhængig af internettet, når det drejer sig om forretningsgang, kreativitet og udvidelse. I det globale kapløb om at skabe højteknologiske virksomheder og omdanne traditionelle virksomheder er det absolut nødvendigt med internetforbindelse i verdensklasse. E-handelens succes, tingenes internet, pålideligheden af den digitale forvaltning og e-sundhedsapplikationer, brugernes erfaring med video- og lydindhold i forbindelse med spil og streaming: Alt dette og meget mere afhænger af investeringer i fremtidige netforbindelser. Bedre bredbåndsdækning vil være nødvendig for at sikre, at mange brugere kan anvende onlinetjenester på samme sted, f.eks. i lufthavne, stadioner, erhvervscentre eller offentlige forvaltninger, samt for at tilslutte milliarder af objekter, alt lige fra biler til husholdningsapparater. Det vil også sætte børn i stand til med virtuel virkelighed at lære noget nyt i skolen samt gøre det muligt for læger at udføre fjernkirurgi.

I 2015 havde 71 % af de europæiske husstande, dog kun 28 % i landområderne, adgang til en hurtig fastnetforbindelse (med en downloadhastighed på mindst 30 Mb/s), og med hensyn til 4G-mobildækning lå EU-gennemsnittet på 86 %, dog kun på 36 % i landområderne (kilde). Dette er ikke tilstrækkeligt til at imødekomme det voksende behov for hastighed, kvalitet og pålidelighed i den infrastruktur, der er nødvendig for det digitale indre marked.

Med udgangspunkt i EU's nuværende bredbåndsmål for 2020 fremlægger Kommissionen i dag en vision om et europæisk gigabitsamfund, hvor tilgangen til og udnyttelsen af netforbindelser med meget høj kapacitet muliggør en bred anvendelse og udvikling af produkter, tjenester og applikationer i det digitale indre marked.

Fremskridt i retning af et digitalt indre marked

De netforbindelsesinitiativer, der fremlægges i dag sammen med EU's nye ophavsretsregler (pressemeddelelsepressekonference kl. 15.15, CET), indgår i EU's strategi for oprettelsen af et digitalt indre marked. Kommissionen har fastsat 16 initiativer (pressemeddelelse) og er godt i gang med nå dem alle sammen inden årets udgang.

Kommissionen regner med, at Europa-Parlamentet og Rådet vil bakke op om de ambitiøse mål, som Kommissionen har fremlagt, og vedtage disse lovgivningsforslag så hurtigt som muligt, således at de europæiske borgere kan få fuldt udbytte af de digitale muligheder.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Faktablad om telekommunikation; Faktablad om WiFi4EU

Indeks over den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI), herunder netforbindelsesoplysninger pr. land

Yderligere oplysninger om telekommunikation

Dokumenter, der vedtages i dag

Meddelelse og arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – Konnektivitet med henblik på et konkurrencedygtigt digitalt indre marked – Mod et europæisk gigabitsamfund

Handlingsplan og arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene – 5G for Europa

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation

Forordning om Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Forordning om fremme af internetforbindelser i lokalsamfund og offentlige rum (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar