Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva o stavu Unie v roce 2016: Komise připravuje cestu pro dostupnější a lepší připojení k internetu pro všechny občany a podniky

Štrasburk 14. září 2016

„Musíme být propojení. Naše ekonomika to potřebuje. Lidé to potřebují. A do propojení musíme investovat teď.“ – předseda Komise Juncker, stav Unie v roce 2016

Při příležitosti projevu předsedy Junckera o stavu Unie v roce 2016 dnes Komise navrhla ambiciózní přepracování předpisů EU v oblasti telekomunikací, které spočívá v nových iniciativách zaměřených na naplnění rostoucích potřeb Evropanů v oblasti propojení a na zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Tyto návrhy podpoří investice do sítí s velmi vysokou kapacitou a urychlí veřejný přístup evropských občanů k Wi-Fi.

Evropané očekávají v práci, doma či na cestách internetové připojení, které je rychlé a spolehlivé. Podpora investic do sítí s velmi vysokou kapacitou je pro vzdělávání, zdravotní péči, zpracovatelský průmysl nebo dopravu stále důležitější. Ke zvládnutí těchto úkolů a s cílem připravit digitální budoucnost Evropy dnes Komise předložila tři strategické cíle týkající se propojení pro rok 2025:

  • 1. Všichni hlavní socioekonomičtí hráči, jako jsou školy, univerzity, výzkumná střediska a dopravní uzly, všichni poskytovatelé veřejných služeb, jako jsou nemocnice a správní orgány, a podniky spoléhající na využití digitálních technologií by měli mít přístup k velmi vysokému – gigabitovému – propojení (umožňujícímu uživatelům stahovat/nahrávat 1 gigabit dat za sekundu).
  • 2. Všechny evropské domácnosti na venkově i ve městech by měly mít možnost připojení o rychlosti stahování nejméně 100 Mb/s, které lze navýšit na Gb/s.
  • 3. Všechny městské oblasti a také hlavní silnice a železnice by měly mít nepřerušované pokrytí technologiemi 5G, což je pátá generace bezdrátových komunikačních systémů. Jako prozatímní cíl by pokrytí technologiemi 5G mělo být komerčně dostupné alespoň v jednom velkém městě v každém členském státě EU do roku 2020.

Těchto cílů lze dosáhnout pouze pomocí rozsáhlých investic. Komise proto navrhla nový evropský kodex pro elektronické komunikace, který zahrnuje progresivní a zjednodušená pravidla, jež mají pro všechny společnosti zatraktivnit investice do nové infrastruktury špičkové kvality všude v EU, a to jak na místní úrovni, tak přes hranice států. Investice zmobilizované tímto novým rámcem by mohly v příštích deseti letech (do roku 2025) zvýšit náš HDP o dalších 910 miliard eur a vytvořit 1,3 milionu nových pracovních míst. Kromě kodexu Komise rovněž představila akční plán pro zavedení 5G v celé EU od roku 2018. Toto opatření může v EU potenciálně vytvořit dva miliony pracovních míst. Dnešní balíček týkající se propojení také obsahuje další klíčovou iniciativu WiFi4EU, jejímž cílem je pomoci evropským komunitám nabídnout všem občanům bezplatné přístupové body WiFi (více informací naleznete zde).

Andrus Ansip, místopředseda Komise pro jednotný digitální trh, uvedl: Bez prvotřídních komunikačních sítí nelze vytvořit jednotný digitální trh. Potřebujeme připojení k internetu, které si lidé mohou dovolit a které mohou využívat na cestách. Proto je třeba lépe koordinovat politiky spektra v celé EU. Dosáhnout těchto cílů nám umožní intenzivnější hospodářská soutěž a další integrace evropského trhu. Napomůže tomu i vhodné prostředí vytvořené novým kodexem pro elektronické komunikace.“

Günther H. Oettinger, komisař pro digitální ekonomiku a společnost, k tomu dodal: „Propojení je základním předpokladem digitální budoucnosti Evropy: Internet věcí, digitalizace průmyslu, cloud computing, data velkého objemu – to vše vyžaduje bezpečné a všudypřítomné připojení o nejlepší rychlosti a kvalitě. Evropa je odhodlána být leaderem při zavádění technologií 5G. Je načase přejít na gigabitovou společnost a zajistit, aby všichni Evropané, ať už na venkově, nebo ve městech, měli přístup ke kvalitnímu internetovému připojení.“

Nový kodex pro elektronické komunikace pomůže vybudovat budoucí sítě

Podle odhadů si dosahování našich cílů v oblasti propojení v průběhu nadcházejícího desetiletí vyžádá investice ve výši 500 miliard eur. Tyto finanční prostředky budou muset z velké části pocházet ze soukromých zdrojů. Nicméně podle současných investičních trendů je pravděpodobné, že dojde k investičnímu deficitu ve výši 155 miliard eur.

S cílem vyřešit tento problém Komise navrhuje modernizovat stávající předpisy EU o telekomunikacích, které byly naposledy aktualizovány v roce 2009. Kodex bude stimulovat hospodářskou soutěž, jež podporuje investice a posiluje vnitřní trh a práva spotřebitelů.

Nový evropský kodex pro elektronické komunikace, který byl dnes představen, navrhuje:

  • Posílení hospodářské soutěže a předvídatelnosti investic: Investoři potřebují dlouhodobou jistotu, ať už působí v jakémkoli odvětví. To znamená stabilní regulační prostředí, které snižuje rozdíly mezi regulačními postupy v celé EU. Kodex bude uplatňovat regulaci trhu, pouze pokud to bude vyžadovat zájem konečných uživatelů, a v případě, že obchodní ujednání mezi hospodářskými subjekty nepřinesou konkurenceschopné výsledky. Nový kodex podstatně omezuje regulaci tam, kde vzájemně si konkurující operátoři společně investují do sítí s velmi vysokou kapacitou, a usnadňuje účast menších subjektů na investičních projektech, a to díky sdílení nákladů, překonávání překážek v rozšiřování atd. Nová pravidla činí investiční řízení předvídatelnějším pro „průkopníky“, kteří se rozhodnou podstoupit riziko investovat do těchto sítí v méně ziskových oblastech, jako jsou venkovské oblasti. Nový kodex není pouze o konkurenci v oblasti přístupu do sítí, ale také o konkurenci v oblasti investic do těchto sítí (další informace viz otázky a odpovědi).
  • Lepší využívání rádiových frekvencí: Snížení rozdílů mezi regulačními postupy napříč EU je mimořádně důležité v oblasti rádiového spektra, což je klíčová „surovina“ pro bezdrátové komunikace. Kodex navrhuje dlouhou dobu trvání licence spolu s přísnějšími požadavky na účelné a efektivní využívání spektra. Navrhuje rovněž koordinovat základní parametry, jako jsou lhůty pro přidělování spektra, aby se zajistilo včasné uvolnění spektra na trhu EU a hlubší integrace politik spektra napříč EU s cílem zajistit plné bezdrátové pokrytí v celé EU.
  • Výraznější ochranu spotřebitele v oblastech, kde obecná pravidla na ochranu spotřebitele neřeší specifické potřeby jednotlivých odvětví. Aktualizovaná pravidla umožňují snadněji přejít k jinému dodavateli v případech, kdy spotřebitelé podepsali smlouvy na balíčky telekomunikačních služeb (balíčky kombinující internet, telefon, televizi, mobilní telefon atd.), a zajišťují, aby zranitelné skupiny (starší osoby, zdravotně postižení a příjemci sociální pomoci) měly právo na cenově dostupné smlouvy o poskytování internetových služeb.
  • Bezpečnější on-line prostředí pro uživatele a spravedlivější pravidla pro všechny subjekty: Aby se zajistilo uplatňování bezpečnostních požadavků (tj. aby byly sítě a servery bezpečné), byla vybraná pravidla rozšířena i na nové on-line subjekty, které nabízejí služby rovnocenné službám tradičních operátorů. Pravidla rovněž počítají s tím, že uživatelé budou mít v budoucnu možnost prostřednictvím těchto on-line služeb vytočit celoevropské číslo tísňového volání 112. Pro uživatele to nebude znamenat žádné dodatečné náklady.

Součástí dnešních legislativních návrhů Komise je rovněž posílení úlohy vnitrostátních regulačních orgánů a úřadu BEREC, což má zajistit jednotné a předvídatelné uplatňování pravidel na celém jednotném digitálním trhu a omezit nynější roztříštěnost a nejednotnost.

WiFi4EU

Komise dnes navrhla novou iniciativu, která by umožnila všem zainteresovaným místním orgánům nabídnout všem občanům bezplatné bezdrátové připojení, například uvnitř a v blízkosti veřejných budov, zdravotních středisek, parků nebo náměstí. Tento nový systém veřejných poukázek s počátečním rozpočtem ve výši 120 milionů eur může potenciálně zajistit propojení tisíců veřejných prostorů, a vytvořit tak 40 až 50 milionů připojení k bezdrátové síti denně. Finanční prostředky určené na instalaci místních bezdrátových přístupových bodů by měly být k dispozici co nejrychleji po přijetí tohoto systému Evropským parlamentem a členskými státy. Do roku 2020 by tohoto nového projektu mělo využívat minimálně 6 000 až 8 000 místních komunit. Podle směrnice o elektronickém obchodu by místní orgány, které tyto služby nabídnou svým občanům, nebyly odpovědné za obsah, který přenášejí.

Akční plán pro technologie 5G

Komise dnes rovněž představila akční plán pro technologie 5G, který počítá se společným harmonogramem EU pro koordinované komerční zavádění technologií 5G v roce 2020, jakož i se spoluprací s členskými státy a zúčastněnými stranami z odvětví. Ta se zaměří na vymezení a přidělení pásem spektra pro technologie 5G, organizaci celoevropských zkoušek 5G od roku 2018, podporu společných globálních norem pro technologie 5G a na motivaci k přijetí vnitrostátních plánů zavádění technologií 5G ve všech členských státech EU.

Komise a investoři v telekomunikačním odvětví rovněž zvažují, že poskytnou rizikový kapitál začínajícím podnikům, které vyvíjejí řešení 5G pro inovativní aplikace a služby napříč průmyslovými odvětvími. Jednalo by se o zvláštní nástroj rizikového financování, který by začínajícím podnikům pomohl uvést na trh nové služby například v oblastech, jako je automatické řízení automobilů, dodávání zboží pomocí dronů, nebo virtuální realita pro konkrétní profesní spolupráci.

Souvislosti

Podniky, od začínajících až po velké společnosti, stále více využívají internet, aby mohly fungovat, vytvářet statky a rozšiřovat se. V celosvětové honbě za vytvářením technologicky vyspělých podniků i za transformací podniků tradičních je prvotřídní internetové připojení neodmyslitelné. Úspěch elektronického obchodu, internet věcí, spolehlivost elektronické veřejné správy a aplikací elektronického zdravotnictví, uživatelská zkušenost s video- a audio obsahem při hrách a streamingu: to všechno a ještě mnohem více závisí na investicích do budoucího propojení. Aby mohlo mnoho uživatelů využívat on-line služby ve stejném místě, např. na letištích nebo na stadionech, v podnikatelských parcích a ve veřejné správě, a aby bylo možné propojit miliardy předmětů od aut po domácí spotřebiče, bude zapotřebí kvalitnější širokopásmové pokrytí. Může rovněž dětem dát příležitost učit se ve škole novým způsobem za pomoci virtuální reality a lékařům umožnit na dálku provést chirurgický zákrok.

V roce 2015 mělo 71 % evropských domácností (ale pouze 28 % ve venkovských oblastech) přístup k rychlému pevnému internetovému připojení (rychlost stahování nejméně 30 Mb/s), a pokud jde o pokrytí mobilními sítěmi 4G, činil průměr v EU 86 % (pouze 36 % ve venkovských oblastech) (zdroj). To však nestačí k uspokojení rostoucí poptávky po rychlosti, kvalitě a spolehlivosti infrastruktury nezbytné pro jednotný digitální trh.

Komise dnes na základě stávajících cílů EU pro širokopásmové připojení do roku 2020 představila vizi evropské gigabitové společnosti, ve které dostupnost a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou umožní výrobky, služby a aplikace v oblasti jednotného digitálního trhu nejen široce používat, ale také vyvíjet.

Pokrok na cestě k vytvoření jednotného digitálního trhu

Dnešní iniciativy týkající se propojení představené spolu s novými pravidly EU týkajícími se autorského práva (tisková zprávatisková konference v 15:15 hodin SEČ) jsou součástí strategie EU k vytvoření jednotného digitálního trhu. Komise stanovila 16 iniciativ (tisková zpráva) a je na správné cestě k jejich splnění do konce letošního roku.

Komise počítá s tím, že Evropský parlament a Rada budou souhlasit s těmito ambiciózními cíli, které představila, a že příslušné legislativní návrhy schválí co nejdříve, aby Evropané mohli plně využívat digitálních příležitostí.

Další informace

Otázky a odpovědi

Informační přehled o telekomunikacích; Informační přehled o WiFi4EU

Index DESI (digitální ekonomika a společnost) včetně údajů o internetovém připojení podle jednotlivých zemí

Více o telekomunikacích

Dnes přijaté dokumenty

Sdělení a pracovní dokument útvarů Komise – Připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové společnosti

Akční plán a pracovní dokument útvarů Komise – 5G pro Evropu

Evropský kodex pro elektronické komunikace

Nařízení o Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

Nařízení o podpoře připojení k internetu v místních komunitách a veřejných prostorách (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar