Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза 2016 г.: Комисията проправя пътя за повече и по-добра интернет свързаност за всички граждани и предприятия

Страсбург, 14 септември 2016 r.

„Трябва да бъдем свързани. Това е необходимо на икономиката ни. Това е необходимо на хората. Затова трябва да инвестираме в тези връзки към интернет сега.“ – председателят Юнкер, Състояние на Съюза 2016 г.

Днес, по случай тазгодишната реч на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Комисията предложи амбициозна реформа на правилата на ЕС в областта на далекосъобщенията с нови инициативи за задоволяване на нарастващите потребности от интернет свързаност и повишаване на европейската конкурентоспособност. С тези предложения ще се насърчат инвестициите в мрежи с много висок капацитет и ще се ускори осигуряването на публичен достъп до безжичен интернет за европейците.

На работното място, у дома или в движение, европейците очакват интернет връзка, която е бърза и надеждна. Насърчаването на инвестициите в мрежи с много висок капацитет е от все по-голямо значение за образованието, здравеопазването, промишлеността или транспорта. С цел посрещане на тези предизвикателства и подготовка за цифровото бъдеще на Европа, Комисията представи днес три стратегически цели за интернет свързаност за 2025 г.:

  • 1. Всички основни социално-икономически движещи сили, като училища, университети, научноизследователски центрове, транспортни центрове, всички доставчици на обществени услуги, например болници и администрации, и предприятията, разчитащи на цифровите технологии, следва да имат достъп до интернет с изключително висока скорост, позволяващ на потребителите да изтеглят/качват данни с обем 1 гигабит за една секунда.
  • 2. Всички европейски домакинства, били те в селата или градовете, следва да имат достъп до интернет със скорост на изтегляне от поне 100 Mbps, която да може да се увеличава до Gbps.
  • 3. Във всички градски райони и по всички главни пътища и железопътни линии следва да има непрекъснато покритие с 5G, петото поколение системи за безжична комуникация. Като междинна цел до 2020 г. 5G следва да се предлага на пазара в поне един голям град във всяка държава от ЕС.

Тези цели могат да бъдат постигнати само с огромни инвестиции. Поради това Комисията предложи нов европейски кодекс за електронните комуникации, включително ориентирани към бъдещето и опростени правила, с които за всички предприятия ще стане по-привлекателно да инвестират в нова висококачествена инфраструктура навсякъде в ЕС както в собствените им, така и в други страни. Инвестициите, породени от новата рамка, биха могли да доведат до увеличаване на нашия БВП с 910 милиарда евро и до създаването на 1,3 милиона нови работни места през следващото десетилетие (до 2025 г.). Освен кодекса Комисията също така представи план за действие за въвеждането на 5G в целия ЕС от 2018 г. Това може да доведе до създаването на два милиона работни места в ЕС. Друга ключова инициатива от днешния пакет от мерки за интернет свързаност – WiFi4EU, има за цел да се помогне на европейските общини да предлагат безплатни точки за безжичен достъп до интернет (Wi-Fi точки) на всички граждани (за повече информация вижте тук).

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Без първокласни комуникационни мрежи не може да има цифров единен пазар. Нуждаем се от интернет свързаност, която хората да могат да си позволяват и използват, докато са в движение. За целта политиките за радиочестотния спектър трябва да бъдат по-добре координирани в целия ЕС. По-голямата конкуренция и по-нататъшната интеграция на европейския пазар ще ни дадат възможност да постигнем тези цели с помощта на подходящите условия, които ще бъдат създадени с новия кодекс за комуникациите“.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Интернет свързаността е основна предпоставка за цифровото бъдеще на Европа – интернет на нещата, цифровизация на промишлеността, облачни технологии, големи данни – всичко това изисква сигурна и повсеместна свързаност с най-добрата скорост и качество. Европа има амбицията да бъде лидер във въвеждането на 5G. Време е да преминем към общество на гигабитов интернет и всички европейци, независимо дали в селските райони или в градовете, да могат да получат достъп до качествена интернет връзка“.

Нов кодекс за електронните комуникации, за да се помогне за изграждането на бъдещите мрежи

Според оценките, за изпълнението на нашите цели за интернет свързаност ще са необходими инвестиции в размер от 500 млрд. евро през следващото десетилетие. Тези средства до голяма степен ще трябва да дойдат от частни източници. При настоящите инвестиционни тенденции обаче вероятно ще има недостиг на инвестиции на стойност 155 млрд. евро.

С цел преодоляване на това предизвикателство Комисията предлага да се модернизират действащите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията, които са актуализирани за последно през 2009 г. Кодексът ще стимулира конкуренцията, която води до насърчаване на инвестициите и укрепване на вътрешния пазар и правата на потребителите.

С европейския кодекс за комуникациите се предлага:

  • Повишаване на конкуренцията и на предвидимостта във връзка с инвестициите: в който и сектор да извършват дейност, инвеститорите се нуждаят от дългосрочна сигурност. Това означава наличието на стабилна регулаторна среда, с която се намаляват различията между регулаторните практики в ЕС. Съгласно кодекса пазарът ще се регулира само когато това се налага от интересите на крайните потребители и когато търговските договорености между операторите не водят до положение, благоприятстващо конкуренцията. С новия кодекс значително се намалява регулирането в случаите, когато конкурентни оператори инвестират съвместно в мрежи с висок капацитет, и се улеснява участието на по-малките предприятия в инвестиционни проекти благодарение на обединяването на разходи, преодоляването на свързаните с мащаба пречки и др. С новите правила ситуацията става по-предвидима за първоначалните инвеститори, които поемат риска да инвестират в такива мрежи в по-малко печеливши райони, например в селските райони. С новия кодекс не става въпрос само за конкуренция за достъп до мрежите, но и за конкуренция за инвестиции в тези мрежи (вижте въпросите и отговорите за повече подробности).
  • По-добро използване на радиочестотите: намаляването на различията между регулаторните практики в ЕС е от особено значение в областта на радиочестотния спектър, който е „основната суровина“ за безжичните комуникации. В кодекса се предлагат дълги срокове на валидност на лицензите, съчетани с по-строги изисквания за ефективно и ефикасно използване на спектъра. Предлага се и да се координират някои основни параметри, като например момента на предоставяне на честоти, за да се гарантира своевременното освобождаване на радиочестотен спектър на пазара на ЕС и по-голямо сближаване на политиките в тази област в Съюза с цел осигуряване на пълно безжично покритие в целия ЕС.
  • По-добра защита на потребителите в области, в които общите правила за защита на потребителите не отговарят на специфичните за секторите нужди. С актуализираните правила се улеснява смяната на доставчика, когато потребителите са се абонирали за пакет (комбинация от интернет, телефон, телевизия, мобилни услуги и т.н.) и се гарантира правото на уязвимите групи (като възрастните хора, хората с увреждания и получаващите социални помощи) на договор за интернет на достъпни цени.
  • Повишаване на безопасността на онлайн средата за потребителите и по-справедливи правила за всички участници: определени правила вече ще се прилагат и за новите участниците на пазара на интернет услуги, които предлагат услуги, еквивалентни на тези на традиционните оператори, за да се гарантира изпълнението на изискванията за сигурност (гарантиране на сигурността на мрежите и сървърите). Също така се предвижда в бъдеще потребителите да могат да звънят на 112 – номера на ЕС за спешни повиквания, чрез подобни онлайн услуги. Това няма да доведе до допълнителни разходи за потребителите.

Част от днешните законодателни предложения на Комисията е и да се подсили ролята на националните регулатори и агенцията ОЕРЕС, за да се гарантира последователното и предвидимо прилагане на правилата в рамките на цифровия единен пазар, с което ще се ограничат сегашната разпокъсаност и непоследователност.

WiFi4EU

Днес Комисията предложи нова инициатива, за да се даде възможност на всички заинтересовани местни власти да предлагат безплатен безжичен интернет (Wi-Fi) на всички граждани, например във и около обществени сгради, здравни центрове, паркове или площади. С първоначален бюджет от 120 млн. евро тази нова публична ваучерна схема има потенциал да осигури интернет на хиляди обществени места, където ще се осъществяват между 40 и 50 милиона Wi-Fi връзки на ден. Финансирането за инсталиране на локални точки за безжичен достъп до интернет трябва бързо да стане налично, след приемането на схемата от Европейския парламент и държавите от ЕС. До края на 2020 г. поне между 6000 и 8000 местни общности ще могат да се възползват от този нов проект. Както е предвидено в Директивата за електронната търговия, местните органи, предлагащи такива услуги на своите граждани, няма да носят отговорност за предаваното съдържание.

План за действие за 5G

Днес Комисията представи и план за действие за 5G. В него се предвижда общ европейски график за координирано стартиране на търговски 5G услуги през 2020 г. Освен това съгласно плана държавите от ЕС и заинтересованите страни от сектора ще работят заедно за идентифициране и разпределяне на радиочестотни ленти за 5G, ще се организират общоевропейски изпитвания от 2018 г. нататък, ще се подпомага развитието на общи световни стандарти за 5G и ще се насърчава приемането на национални пътни карти за въвеждане на 5G във всички страни от ЕС.

Комисията и инвеститорите в телекомуникационния сектор обмислят и възможността за осигуряване на рисков капитал на стартиращите предприятия, които разработват 5G решения за новаторски приложения и услуги в промишлените сектори. Това ще стане под формата на специализиран инструмент за рисково финансиране, с който ще се помага на тези предприятия да предлагат нови услуги на пазара, например в областта на автоматизираното шофиране, доставката на стоки с дронове или виртуалната реалност за специфично професионално сътрудничество.

Контекст

Предприятията – от стартиращите предприятия до големите компании – все повече разчитат на интернет, за да работят, да създават и да се разрастват. В световната надпревара за създаване на високотехнологични предприятия и трансформиране на традиционните предприятия висококачествената интернет връзка е от първа необходимост. Успехът на електронната търговия и интернета на нещата, надеждността на приложенията за електронни административни услуги и електронно здравеопазване, потребителският опит с видео и аудио съдържанието при игри и стрийминг – всичко това и още много други неща зависят от инвестициите в бъдещата интернет свързаност. Ще е необходимо по-качествено покритие с широколентов достъп до интернет, за да може много потребители да използват онлайн услуги на едно и също място – например летища или стадиони, бизнес паркове и публични администрации, и да се осигурява връзка между милиарди предмети – от автомобили до домакински уреди. Това също така може да даде възможност на децата да учат по нов начин в училище с помощта на виртуална реалност, а на лекарите – да извършват операции от разстояние.

През 2015 г. 71% от европейските домакинства, но само 28% от тези в селските райони, са имали достъп до бърз фиксиран интернет (скорост на изтегляне от поне 30 Mbps), а що се отнася до мобилното покритие с 4G – средната стойност за ЕС е 86%, но в селските райони – само 36% (източник). Това не е достатъчно за задоволяване на нарастващата потребност от бързина, качество и надеждност на инфраструктурата, необходима за цифровия единен пазар.

Въз основа на съществуващите цели на ЕС за широколентовия достъп до интернет до 2020 г. днес Комисията представи визия за европейско общество на гигабитов интернет, в което наличието и използването на мрежи с много висок капацитет дава възможност за широкото използване, както и за разработването на продукти, услуги и приложения в рамките на цифровия единен пазар.

Напредък по пътя към цифров единен пазар

Инициативите за интернет свързаност, представени днес заедно новите правила на ЕС за авторското право (съобщение за медиитепресконференция в 15:15 ч. централноевропейско време), са част от стратегията на ЕС за създаване на цифров единен пазар. Комисията определи 16 инициативи (съобщение за медиите) и е на път да представи предложения по всички тях до края на годината.

Комисията разчита на Европейския парламент и Съвета да одобрят представените от нея амбициозни цели и да приемат тези законодателни предложения възможно най-скоро, за да могат европейците да се възползват в пълна степен от цифровите възможности.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ за далекосъобщенията; Информационен документ за WiFi4EU

Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото, включващ данни за интернет свързаността по страни

Повече за далекосъобщенията

Документите, приети днес

Съобщение и работен документ на службите на Комисията – Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар – към европейско общество на гигабитов интернет

План за действие и работен документ на службите на Комисията – 5G за Европа

Европейски кодекс за електронните комуникации

Регламент относно Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС)

Регламент за насърчаване на интернет свързаността в местните общности и обществените пространства (WiFi4EU)

 

IP/16/3008

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar