Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2016: Kommissionen strävar efter starkare yttre gränser

Strasbourg den 14 september 2016

- Att vi visar tolerans får inte ske på bekostnad av vår säkerhet. Vi måste veta vem som passerar våra gränser. Vi kommer att försvara våra gränser med den nya europeiska gräns- och kustbevakningen. Vi kommer att försvara våra gränser med strikta kontroller av alla som passerar dem, sade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i sitt tal om tillståndet i unionen 2016.

I samband med ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2016 beskrev kommissionen i dag hur EU kan stärka säkerheten i Europa genom att förbättra informationsutbytet i kampen mot terrorism och genom att förstärka de yttre gränserna. De föreslagna åtgärderna innefattar bland annat att den europeiska gräns- och kustbevakningen ska vara insatsberedd tidigare, ett snart antagande och genomförande av ett EU-system för in- och utresor och kommande förslag om att skapa ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd. Dessutom, som en del av kommissionens insatser för att bana väg för en verklig och effektiv säkerhetsunion, föreslås det i meddelandet att man vidtar ytterligare åtgärder för att stärka skyddet av resehandlingar mot förfalskningar och för att stärka Europols europeiska centrum mot terrorism.

- Europas medborgare rankar säkerheten som en av de viktigaste frågorna. I dag föreslår kommissionen konkreta åtgärder för att förbättra informationsutbytet – vilket är avgörande för kampen mot terrorism – och säkra unionens yttre gränser och förstärka kontrollen över vilka som reser in i och ut ur EU. Dessa åtgärder kommer att kräva närmare samordning och samarbete inom EU och mellan medlemsstaterna. Det går inte att bortse från att i dagens rörliga värld är det bara närmare samarbete som förbättrar säkerheten, säger Frans Timmermans, kommissionens förste vice ordförande.

- Genom att vi stärker våra yttre gränser, är vi bättre förberedda på de svåra problem migrationen medför. Tack vare förbättrat informationsutbyte kan vi bekämpa terrorismen effektivare. För att säkerställa Europas säkerhet krävs både starka gränser och intelligenta underrättelser. Åtgärder som den europeiska gräns- och kustbevakningen, systemet för in- och utresa och EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd, vilka kommer att säkra Europas gränser och samtidigt stärka Europols roll i ett effektivt utbyte av information och bekämpning av dokumentförfalskning, är konkreta insatser för att inrätta en effektiv säkerhetsunion, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap.

Det meddelande som antogs i dag innehåller flera konkreta och operativa åtgärder för att påskynda genomförandet av den europeiska migrationsagendan och den europeiska säkerhetsagendan och banar väg för en genuin och effektiv säkerhetsunion:

  • Europeisk gräns- och kustbevakning: Den nya byrån, som bygger på Frontex, har nyligen fått resurser i form av en reservpool av personal och utrustning, och kan därigenom ge starkare gemensam förvaltning av EU:s yttre gränser. Den kommer att stödja medlemsstaterna genom att kartlägga, och vid behov ingripa för att åtgärda brister, innan de utvecklas till allvarliga problem. Kommissionen, Frontex och medlemsstaterna har redan utfört förberedande arbete, som kommer att ytterligare påskyndas så att den nya byrån blir operativ så snart som möjligt. De åtgärder kommissionen ska vidta rör bland annat avtal med tredjeländer och antagande av budgetförslag som är nödvändiga för att byrån ska kunna rekrytera ytterligare personal. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att se till att de nationella bidragen till en reservpool av gränsvakter och utrustning omedelbart kan användas och att åtgärda de nuvarande bristerna i samband med ansökningsomgångar för experter till Frontex insatser i Grekland, Italien och Bulgarien.

  • EU:s system för in- och utresa: Det nya EU-systemet för in- och utresa som kommissionen föreslog den 6 april 2016 tillsammans med en stödjande ändring av kodexen om Schengengränserna, kommer att förbättra förvaltningen av EU:s yttre gränser och minska den irreguljära migrationen till EU (genom att ta itu med problemet att människor stannar kvar i landet trots att viseringen löpt ut), samtidigt som det bidrar till kampen mot terrorism och allvarlig brottslighet samt säkerställer hög inre säkerhet. Systemet kommer att samla in uppgifter inklusive identitets- och resehandlingar och biometriska uppgifter samt registrering av uppgifter om in- och utresa vid gränsövergången. Systemet kommer att gälla för alla tredjelandsmedborgare som beviljats inresa för en kortare vistelse i Schengenområdet (högst 90 dagar under en 180-dagsperiod). Förhandlingar med medlagstiftarna om de båda förslagen pågår för närvarande, och kommissionen uppmanar till ett slutligt antagande av förslagen före utgången av 2016 för att systemet ska kunna tas i drift i början av 2020 efter tre års utveckling.

  • Tanken på att inrätta ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) med samma mål som det amerikanska Esta-systemet lanserades av kommissionen i april. Inrättandet av ett sådant system innebär utökad kontroll av resenärer som är undantagna från viseringskrav. Etias skulle avgöra om tredjelandsmedborgare som är undantagna från viseringskrav skulle ha rätt att resa till Schengenområdet, och om en sådan resa medför säkerhets- eller migrationsrisker. Information om resenärer skulle inhämtas före resan. Kommissionen har inlett en genomförbarhetsstudie om Etias och resultaten förväntas vara klara i oktober 2016, och på grundval av resultaten av studien och samråd, avser kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag senast i november 2016 för inrättandet av Etias.

  • Förstärkning av Europol: Europol, som är EU:s viktigaste verktyg för att stärka samarbetet mellan nationella säkerhetsmyndigheter, har tagit betydande steg framåt genom det nyligen inrättade Europeiska centrumet mot terrorism (ECTC) samt Europeiska centrumet för bekämpning av människosmuggling och Europeiska it-brottscentrumet. Kommissionen kommer att arbeta med Europol för att ytterligare stärka byråns kapacitet för terrorismbekämpning, och även dess arbete mot människosmuggling och it-brott, till exempel genom att tillhandahålla de extra resurser som behövs för att tillgodose behoven och de förväntningar som ställs på byrån. Det är också viktigt att förbättra Europols tillgång till centrala databaser. I samma anda uppmuntrar kommissionen medlemsstaterna att underlätta inrättandet av ett centrum för informationsutbyte som plattform där myndigheter som får information med koppling till terrorism eller andra allvarliga gränsöverskridande säkerhetshot skulle kunna dela den med brottsbekämpande myndigheter.

  • Säkra resehandlingar är avgörande när en persons identitet ska fastställas. Bättre förvaltning av fri rörlighet, migration och rörlighet bygger på stabila system för att förebygga brott och hot mot den inre säkerheten som beror på att vissa handlingar lätt kan förfalskas. Kommissionen diskuterar nya sätt att göra elektroniska handlingar säkrare och hantera ID-handlingar. Senast i december 2016 kommer kommissionen att anta en handlingsplan om dokumentsäkerhet för att göra uppehållskort, ID-handlingar och provisoriska resehandlingar säkrare.

Bakgrund

Kommissionen antog den europeiska säkerhetsagendan den 28 april 2015. I agendan ingår de viktigaste åtgärderna för att garantera att EU effektivt kan reagera på terrorism och säkerhetshot inom unionen åren 2015–2020. Agendan uppfyller ett av de åtaganden som ingick i de politiska riktlinjer som kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker fastställt. Den är del av EU:s omarbetade strategi för inre säkerhet, som antogs av rådet den 16 juni 2015.

Efter det att agendan antagits har man gjort stora framsteg i dess tillämpning. Viktiga områden har förstärkts genom handlingsplaner som antogs i december 2015 om skjutvapen och sprängämnen och i februari 2016 för att stärka kampen mot finansiering av terrorism. Vidare kan nämnas kommissionens meddelande av den 6 april 2016 Starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet och kommissionens meddelande av den 20 april 2016 Att genomföra den europeiska säkerhetsagendan mot terrorism och bana väg för en säkerhetsunion.

Inrättandet av Europeiska gräns- och kustbevakningen ska, i enlighet med vad kommissionens ordförande Juncker tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen den 9 september 2015, utgöra en del av åtgärderna inom den europeiska agendan för migration för att stärka förvaltningen av och säkerheten vid EU:s yttre gränser.

Mer information:

Meddelande: Att förbättra säkerheten i en rörlig värld: bättre informationsutbyte i kampen mot terrorism och starkare yttre gränser

Frågor och svar: Tillståndet i unionen 2016: Att bana väg för en säkerhetsunion

Pressmeddelande: En europeisk gräns- och kustbevakning ska skydda Europas yttre gränser

Pressmeddelande: Europeisk gräns- och kustbevakning

Tal: Kommentarer från kommissionsledamot Avramopoulos vid lanseringen av Europols europeiska centrum mot terrorism (terrorismbekämpningscentrum)

Pressmeddelande: Starkare och smartare gränser i EU: kommissionen föreslår ett system för in- och utresa

Den europeiska migrationsagendan

Den europeiska säkerhetsagendan

IP/16/3003

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar