Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Stanje v Uniji 2016: Komisija želi okrepiti zunanje meje

Strasbourg, 14. septembra 2016

„Zaradi strpnosti ne smemo žrtvovati varnosti. Vedeti moramo, kdo prečka naše meje. Svoje meje bomo branili z novo evropsko mejno in obalno stražo. Meje bomo branili s strogo kontrolo vsakogar, ki jih prečka.“ – Predsednik Juncker, Stanje v Uniji 2016

Ob letošnjem govoru predsednika Junckerja o stanju v Uniji je Komisija danes pojasnila, kako lahko Evropska unija okrepi varnost v Evropi z izboljšanjem izmenjave informacij v boju proti terorizmu in s krepitvijo zunanjih meja. Predlagani ukrepi vključujejo pospešeno operativno izvajanje evropske mejne in obalne straže, hitro sprejetje in izvajanje evropskega sistema vstopa/izstopa ter prihodnje predloge za vzpostavitev evropskega sistema za obveščanje o potovanjih in njihovo odobritev. Poleg tega Komisija v prizadevanjih, da bi utrla pot k pravi in učinkoviti varnostni uniji, v sporočilu predlaga tudi nadaljnje ukrepe za izboljšanje varnosti potnih listin, da bi se preprečilo njihovo ponarejanje, in okrepitev Europolovega Evropskega centra za boj proti terorizmu.

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je dejal: „Za evropske državljane je varnost zelo pomembna. Komisija danes predlaga praktične ukrepe za izboljšanje izmenjave informacij, kar je bistveno v boju proti terorizmu, ter za zaščito zunanjih meja Unije in okrepitev nadzora nad tem, kdo vstopi in izstopi iz EU. Ti ukrepi bodo terjali tesnejše usklajevanje in sodelovanje znotraj EU in med državami članicami. Ne moremo zanikati dejstva, da smo lahko v današnjem mobilnem svetu varnejši le, če bomo resnično tesneje sodelovali.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „S krepitvijo zunanjih meja bomo bolje pripravljeni na hude migracijske izzive. Z boljšo izmenjavo podatkov se bomo učinkoviteje borili proti terorizmu. Da bi zagotovili varnost Evrope, potrebujemo tako trdne meje kot pametne obveščevalne podatke. Ukrepi, kot so evropska mejna in obalna straža, evropski sistem vstopa/izstopa ter evropski sistem za obveščanje o potovanjih in njihovo odobritev, bodo prispevali k varovanju meja Evrope. Okrepitev vloge Europola v učinkoviti izmenjavi informacij in boju proti ponarejanju listin pa sta konkretna ukrepa za vzpostavitev učinkovite varnostne unije.“

Danes sprejeto sporočilo določa številne praktične in operativne ukrepe za pospešitev izvajanja evropske agende o migracijah in evropske agende za varnost ter utira pot k pravi in učinkoviti varnostni uniji:

  • Evropska mejna in obalna straža: nova agencija, ki temelji na agenciji Frontex in je opremljena z novo zmožnostjo črpanja iz rezervnega seznama ljudi in opreme, bo zagotovila močnejše deljeno upravljanje zunanjih meja EU. Države članice bo podpirala z odkrivanjem pomanjkljivosti, preden pa bodo le-te prerasle v resne težave, bo po potrebi glede njih tudi ukrepala. Komisija, agencija Frontex in države članice so se že lotile priprav, zdaj pa bodo delo stopnjevale, dokler nova agencija ne bo operativna, kar je nujno. Komisija bo med drugim pripravljala sporazume s tretjimi državami in sprejemala proračunske predloge, da bo agencija lahko hitro zaposlovala dodatno osebje. Komisija poziva države članice, naj zagotovijo, da bodo nacionalni prispevki v rezervo mejnih policistov in opreme pripravljeni za takojšnjo uporabo in da se zapolnijo razpisana mesta za strokovnjake za operacije agencije Frontex v Grčiji, Italiji in Bolgariji.

  • Evropski sistem vstopa/izstopa (EES): s predlogom evropskega sistema vstopa/izstopa, ki ga je Komisija predlagala 6. aprila 2016 skupaj s podporno spremembo Zakonika o schengenskih mejah, se bo izboljšalo upravljanje zunanjih meja in zmanjšale se bodo nedovoljene migracije v EU (z obravnavanjem prekoračitve dovoljenega časa bivanja na podlagi vizuma), hkrati pa bo sistem ob zagotavljanju visoke ravni notranje varnosti prispeval k boju proti terorizmu in hudim kaznivim dejanjem. Sistem bo zbiral podatke (med drugim podatke o osebnih dokumentih in potnih listinah ter biometrične podatke) ter registriral evidence o vstopu in izstopu na mejnih prehodih. Uporabljal se bo za vse državljane tretjih držav, ki jim je bil dovoljen vstop za kratkoročno bivanje na schengenskem območju (največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni). Pogajanja s sozakonodajalcema o obeh predlogih potekajo in Komisija poziva k sprejetju predlogov do konca leta 2016, da bi sistem po treh letih razvoja postal operativen v začetku leta 2020.

  • Komisija je aprila dala pobudo za vzpostavitev evropskega sistema za obveščanje o potovanjih in njihovo odobritev (sistem ETIAS), ki ima podobne cilje kot znani ameriški sistem „ESTA“. Z uvedbo takega sistema se zagotovi dodatna raven nadzora nad potniki, ki ne potrebujejo vizuma. Sistem ETIAS bi ugotavljal, ali so državljani tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma, upravičeni do potovanja na schengensko območje, pa tudi to, ali tako potovanje predstavlja varnostno ali migracijsko tveganje. Podatki o potnikih bi se zbirali pred začetkom potovanja. Komisija je začela študijo izvedljivosti o sistemu ETIAS, njeni rezultati pa bodo predvidoma pripravljeni oktobra 2016. Na podlagi rezultatov študije in posvetovanj namerava do novembra 2016 predstaviti zakonodajni predlog za vzpostavitev sistema ETIAS.

  • Okrepitev Europola: Europol je kot osrednje orodje EU za krepitev sodelovanja med nacionalnimi organi za varnost nedavno dosegel pomemben napredek, ko je ustanovil Evropski center za boj proti terorizmu, Evropski center za boj proti tihotapljenju migrantov in Evropski center za boj proti kibernetski kriminaliteti. Komisija bo sodelovala z Europolom, da bi nadalje krepila zmogljivosti agencije za boj proti terorizmu, pa tudi njena prizadevanja v boju proti tihotapljenju migrantov in kibernetski kriminaliteti, na primer z zagotavljanjem dodatnih virov, ki jih agencija potrebuje za izpolnjevanje potreb in zastavljenih pričakovanj. Pomembno je tudi izboljšanje dostopa Europola do ključnih podatkovnih zbirk. Prav tako Komisija spodbuja države članice, naj vzpostavijo središče za izmenjavo informacij, da bi se ustvarila platforma, v okviru katere bi lahko organi, ki pridobijo informacije v zvezi s terorizmom ali drugimi hudimi čezmejnimi varnostnimi grožnjami, te informacije delili z organi kazenskega pregona.

  • Za ugotovitev istovetnosti osebe so bistvene varne potne listine. Boljše upravljanje prostega gibanja, migracij in mobilnosti se opira na zanesljive sisteme za preprečevanje zlorab in groženj za notranjo varnost, ki so posledica enostavnega ponarejanja nekaterih listin. Komisija pripravlja nove načine za povečanje varnosti elektronskih dokumentov in za upravljanje osebnih dokumentov. Do decembra 2016 bo sprejela akcijski načrt o varnosti dokumentov, da bodo dovoljenja za prebivanje, osebni dokumenti in potne listine za vrnitev varnejši.

Ozadje

Evropska komisija je 28. aprila 2015 sprejela evropsko agendo za varnost, ki določa glavne ukrepe za zagotovitev učinkovitega odziva EU na terorizem in varnostne grožnje v Evropski uniji v obdobju 2015–2020. Agenda izpolnjuje zavezo iz političnih usmeritev predsednika Evropske komisije Jeana-Clauda Junckerja in je del prenovljene strategije notranje varnosti, ki jo je Svet sprejel 16. junija 2015.

Od takrat je bil dosežen znaten napredek pri izvajanju agende. Ključna področja so bila okrepljena z akcijskim načrtom o strelnem orožju in eksplozivih iz decembra 2015 in akcijskim načrtom o okrepitvi boja proti financiranju terorizma iz februarja 2016, sporočilom z dne 6. aprila 2016 o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost ter sporočilom z dne 20. aprila 2016 o izvajanju evropske agende za varnost z namenom boja proti terorizmu ter utiranja poti k učinkoviti in pravi varnostni uniji.

Ustanovitev evropske mejne in obalne straže, ki jo je napovedal predsednik Jean-Claude Juncker v svojem govoru o stanju v Uniji 9. septembra 2015, je eden izmed ukrepov v okviru Evropske agende o migracijah, ki so namenjeni okrepitvi upravljanja zunanjih meja EU in povečanju varnosti na njih.

Več informacij:

Sporočilo: Krepitev varnosti v svetu mobilnosti: boljša izmenjava informacij na področju boja proti terorizmu in trdnejše zunanje meje

Pogosto zastavljena vprašanja: Stanje v Uniji 2016: Utiranje poti k pravi in učinkoviti varnostni uniji

Sporočilo za medije: Zunanje meje EU bo varovala evropska mejna in obalna straža

Sporočilo za medije: Dogovor o evropski mejni in obalni straži

Govor: Opombe komisarja Dimitrisa Avramopulosa ob odprtju Europolovega Evropskega centra za boj proti terorizmu (ECTC)

Sporočilo za medije: Trdnejše in pametnejše meje v EU: Komisija predlagala vzpostavitev sistema vstopa/izstopa

Evropska agenda o migracijah

Evropska agenda za varnost

IP/16/3003

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar