Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Stav Únie v roku 2016: Komisia má v úmysle lepšie chrániť vonkajšie hranice

Strasburg 14. september 2016

„Tolerancia nás nesmie obrať o bezpečnosť. Musíme mať prehľad o tom, kto prechádza cez naše hranice. Naše hranice bude strážiť európska pohraničná a pobrežná stráž. Na stráženie hraníc budeme využívať dôkladnú kontrolu všetkých osôb, ktoré ich prekračujú.“ – predseda Juncker, správa o stave Únie v roku 2016

Komisia dnes pri príležitosti prejavu svojho predsedu Junckera o stave Únie v roku 2016 určila spôsob, ako môže Európska únia posilniť bezpečnosť v Európe tým, že sa zlepší výmena informácií v rámci boja proti terorizmu a posilnia sa vonkajšie hranice. K navrhovaným opatreniam patrí rýchlejšia operabilita európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, rýchle prijatie a zavedenie únijného systému vstup/výstup a nadchádzajúce návrhy na vznik európskeho systému cestovných informácií a povolení. V oznámení sa okrem toho v rámci úsilia Komisie o pripravenie pôdy pre skutočnú a efektívnu bezpečnostnú úniu zároveň navrhuje, aby sa vykonali ďalšie kroky na lepšie zabezpečenie cestovných dokladov proti ich zneužívaniu na podvody a na posilnenie Európskeho centra pre boj proti terorizmu zriadeného v rámci Europolu.

Prvý podpredseda Frans Timmermans uviedol: „Bezpečnosť je jedným z hlavných problémov, ktoré trápia európskych občanov. Komisia dnes navrhla praktické opatrenia na zlepšenie výmeny informácií, ktorá je nevyhnutná na boj proti terorizmu, opatrenia na zabezpečenie vonkajších hraníc našej Únie a na posilnenie kontroly osôb, ktoré do EÚ vstupujú a ktoré EÚ opúšťajú. Tieto opatrenia si budú vyžadovať užšiu spoluprácu a koordináciu v rámci EÚ a medzi členskými štátmi. Niet pochýb, že v dnešnom svete vysokej mobility obyvateľstva nám lepšiu bezpečnosť zaručí iba skutočne užšia spolupráca.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Keď posilníme ochranu vonkajších hraníc, budeme lepšie pripravení na migračné tlaky. Zlepšená výmena informácií nám umožní účinnejšie bojovať s terorizmom. Na zaručenie bezpečnosti Európy potrebujeme dobre chránené hranice a sofistikované spravodajské služby. Opatrenia, ako je vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, systému vstup/výstup a európskeho systému cestovných informácií a povolení, prispejú k zabezpečeniu hraníc Európy, zatiaľ čo posilnenie úlohy Europolu pri efektívnom zdieľaní informácií a boji proti podvodom s dokladmi predstavuje konkrétny krok na vytvorenie efektívnej bezpečnostnej únie.“

Oznámenie, ktoré dnes Komisia prijala, obsahuje niekoľko praktických a operatívnych opatrení na urýchlenie realizácie európskej migračnej agendy a Európskeho programu v oblasti bezpečnosti a na prípravu pôdy pre skutočnú a efektívnu bezpečnostnú úniu:

  • Európska pohraničná a pobrežná stráž: Nová agentúra, vybudovaná na základoch agentúry Frontex, zabezpečí lepšie zdieľané riadenie vonkajších hraníc EÚ, k čomu jej dopomôže nová možnosť využívať rezervy ľudských a technických zdrojov. Členským štátom bude pomáhať tým, že bude zisťovať a v prípade potreby riešiť nedostatky skôr, ako sa rozvinú do vážnych problémov. Komisia s agentúrou Frontex a členskými štátmi už podnikli prípravné práce, ktoré sa teraz zrýchlia, aby sa prevádzka novej agentúry začala čo najskôr. Komisia musí ešte vypracovať dohody s tretími krajinami a prijať rozpočtové návrhy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby agentúra mohla rýchlym tempom prijímať ďalších zamestnancov. Komisia vyzýva členské štáty, aby prichystali svoj príspevok do rezervy príslušníkov a zariadenia pohraničnej stráže tak, aby ľudské a technické zdroje mohli byť okamžite nasadené a využité na odstránenie nedostatku odborníkov na operácie agentúry Frontex v Grécku, Taliansku a Bulharsku.

  • Únijný systém vstup/výstup: Komisia 6. apríla 2016 spolu s podpornou zmenou Kódexu schengenských hraníc navrhla únijný systém vstup/výstup (EES), ktorý zlepší riadenie vonkajších hraníc, zníži neregulárnu imigráciu do EÚ (tým, že bude riešiť prípady pobytu po ukončení platnosti víz), prispeje k boju proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti a zabezpečí vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti. Tento systém bude zbierať údaje okrem iného o totožnosti a cestovných dokladoch, ale aj biometrické údaje, a bude aj registrovať záznamy o vstupe a výstupe v mieste prekročenia hraníc. Systém sa bude vzťahovať na všetkých občanov tretích krajín, ktorí majú povolenie na krátkodobý pobyt v schengenskom priestore (maximálne 90 dní v rámci 180-dňového obdobia). O uvedených dvoch návrhoch práve prebiehajú rokovania so spoluzákonodarcami a Komisia inštitúcie vyzýva, aby návrhy prijali do konca roka 2016, aby sa prevádzka systému mohla začať začiatkom roka 2020 po trojročnom období vývoja.

  • Komisia v apríli predstavila nápad zriadiť Európsky systém cestovných informácií a povolení (ETIAS) s podobnými cieľmi ako pri dobre známom systéme USA s názvom ESTA. Vytvorenie takéhoto systému poskytuje dodatočnú úroveň kontroly cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti. Systém ETIAS by určil oprávnenosť všetkých príslušníkov tretích krajín bez vízovej povinnosti pricestovať do schengenského priestoru, a to, či z takej cesty vyplývajú bezpečnostné alebo migračné riziká. Informácie o cestujúcich by sa zbierali pred ich cestou. Komisia si objednala štúdiu uskutočniteľnosti systému ETIAS a na základe jej výsledkov, ktoré by mali byť k dispozícii v októbri 2016, Komisia plánuje do novembra 2016 po konzultáciách predložiť návrh na zriadenie systému ETIAS.

  • Posilnenie Europolu: Europol ako základný nástroj EÚ na posilnenie spolupráce medzi vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi dosiahol významný pokrok nedávnym vytvorením Európskeho centra pre boj proti terorizmu (ECTC), ako aj Európskeho strediska pre boj proti prevádzačstvu a Európskeho centra boja proti počítačovej kriminalite. Komisia bude s Europolom spolupracovať na väčšom posilnení jeho kapacít v boji proti terorizmu a zároveň podporí jeho zapojenie do boja proti prevádzačstvu a kybernetickej kriminalite, napríklad tým, že poskytne dodatočné zdroje potrebné na uspokojenie potrieb a splnenie očakávaní. Zároveň je dôležité zaistiť Europolu lepší prístup ku kľúčovým databázam. Komisia vyzýva aj členské štáty, aby umožnili určitou formou vznik centra pre výmenu informácií s cieľom vytvoriť platformu, pomocou ktorej by orgány, ktoré získajú informácie súvisiace s terorizmom alebo inými závažnými cezhraničnými bezpečnostnými hrozbami, mohli takéto informácie zdieľať s orgánmi presadzovania práva.

  • Dostatočne chránené cestovné doklady sú rozhodujúce pre zistenie totožnosti osoby. Lepšie riadenie voľného pohybu, migrácie a mobility závisí od spoľahlivých systémov umožňujúcich predchádzať zneužívaniu dokladov a hrozbám pre vnútornú bezpečnosť vyplývajúcim z nedostatočného zabezpečenia dokladov. Komisia hľadá nové spôsoby posilnenia bezpečnosti elektronických dokladov a správy dokladov totožnosti. Do decembra 2016 Komisia prijme akčný plán v oblasti zabezpečenia dokladov a zároveň preskúma možnosti zdokonalenia bezpečnostných prvkov náhradných cestovných dokladov.

Súvislosti

Európska komisia 28. apríla 2015 prijala Európsky program v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby v Európskej únii v rokoch 2015 – 2020. Program spĺňa záväzok vyjadrený v politických usmerneniach predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera a predstavuje súčasť obnovenej stratégie vnútornej bezpečnosti, ktorú prijala Rada 16. júna 2015.

Od prijatia programu sa v jeho vykonávaní dosiahol značný pokrok. Kľúčové oblasti pozornosti boli posilnené akčnými plánmi, ktoré boli prijaté v decembri 2015 v oblasti strelných zbraní a výbušnín, vo februári 2016 v oblasti posilnenia boja proti financovaniu terorizmu, ako aj oznámením zo 6. apríla 2016 o Silnejších a inteligentnejších informačných systémoch pre hranice a bezpečnosť a oznámením z 20. apríla 2016 s názvom Napĺňanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti s cieľom bojovať proti terorizmu a pripraviť pôdu pre účinnú a skutočnú bezpečnostnú úniu.

Vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra 2015, je súčasťou opatrení v rámci európskej migračnej agendy zameraných na posilnenie riadenia a bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ.

Ďalšie informácie:

Oznámenie: Posilnenie bezpečnosti vo svete mobility: lepšia výmena informácií v boji proti terorizmu a lepšie chránené vonkajšie hranice

Časté otázky: Stav Únie v roku 2016: Príprava pôdy pre skutočnú a efektívnu bezpečnostnú úniu

Tlačová správa: Európska pohraničná a pobrežná stráž na ochranu vonkajších hraníc Európy

Tlačová správa: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž dohodnutá

Prejav: Poznámky komisára Avramopoulosa k uvedeniu Európskeho centra pre boj proti terorizmu do prevádzky

Tlačová správa: Lepšie chránené a inteligentnejšie hranice EÚ: Komisia navrhuje zriadiť systém vstup/výstup

Európska migračná agenda

Európsky program v oblasti bezpečnosti

IP/16/3003

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar