Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Orędzie o stanie Unii w 2016 r. Komisja zmierza do wzmocnienia granic zewnętrznych

Strasburg, 14 września 2016 r.

„Tolerancja nie może być okazywana kosztem naszego bezpieczeństwa. Musimy wiedzieć, kto przekracza nasze granice. Będziemy bronić naszych granic z pomocą nowej Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Naszych granic będziemy bronić za pomocą surowych kontroli, obejmujących wszystkie osoby przekraczające te granice.” - Przewodniczący Juncker, orędzie o stanie Unii w 2016 r.

Z okazji orędzia Przewodniczącego Junckera o stanie Unii w 2016 r. Komisja określiła sposoby zwiększenia przez Unię Europejską bezpieczeństwa w Europie poprzez usprawnienie wymiany informacji w ramach walki z terroryzmem i wzmocnienie granic zewnętrznych. Proponowane działania obejmują przyspieszenie operacyjnego wdrożenia europejskiego systemu straży granicznej i przybrzeżnej, szybkie przyjęcie i wdrożenie unijnego systemu wjazdu/wyjazdu i przyszłe wnioski dotyczące stworzenia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż. Ponadto, jako element starań Komisji, aby utorować drogę do rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa, w komunikacie zaproponowano również podjęcie dalszych działań na rzecz lepszego zabezpieczenia dokumentów podróży przed fałszerstwami i wzmocnienia Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu w ramach Europolu.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans powiedział: Kwestie bezpieczeństwa budzą poważne obawy u Europejczyków. Komisja proponuje praktyczne środki na rzecz poprawy wymiany informacji, co jest niezbędne do zwalczania terroryzmu, oraz zabezpieczenia zewnętrznych granic Unii, a także wzmocnienia kontroli osób wjeżdżających do Unii i z niej wyjeżdżających. Środki te będą wymagać ściślejszej koordynacji i współpracy w ramach UE oraz między państwami członkowskimi. Nie można ignorować faktu, że w mobilnym świecie jedynie ściślejsza współpraca pozwoli zwiększyć nasze bezpieczeństwo.

Komisarz ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Poprzez wzmocnienie naszych zewnętrznych granic będziemy lepiej przygotowani na trudne wyzwania związane z migracją. Usprawnienie wymiany informacji umożliwi nam skuteczniejszą walkę z terroryzmem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Europy potrzebujemy zarówno bezpiecznych granic jak i inteligentnego wywiadu. Środki takie jak europejski system straży granicznej i przybrzeżnej, system wjazdu/wyjazdu oraz europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż pomogą zabezpieczyć granice Europy, podczas gdy wzmocnienie roli Europolu w skutecznym dzieleniu się informacjami i zwalczaniu fałszowania dokumentów są konkretnymi staraniami na rzecz ustanowienia skutecznej unii bezpieczeństwa.

Przyjęty dziś komunikat określa szereg praktycznych i operacyjnych środków mających na celu przyspieszenie wdrażania Europejskiego programu w zakresie migracji oraz Europejskiej agendy bezpieczeństwa i utorowanie drogi do rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa:

  • Europejska straż graniczna i przybrzeżna Ta nowa agencja opierająca się na strukturach Fronteksu będzie mogła korzystać z rezerw zasobów ludzkich oraz sprzętu, aby zapewnić usprawnione wspólne zarządzanie zewnętrznymi granicami UE. Będzie wspierać państwa członkowskie poprzez identyfikowanie i, w razie potrzeby, interwencję w celu wyeliminowania niedociągnięć, zanim staną się one poważnym problemem. Komisja, Frontex i państwa członkowskie podjęły już prace przygotowawcze, które zostaną przyspieszone w celu zagwarantowania rozpoczęcia działalności przez nową agencję w trybie pilnym. Działania Komisji będą obejmowały prace dotyczące umów z państwami trzecimi oraz przyjmowanie wniosków budżetowych niezbędnych do umożliwienia agencji sprawnej rekrutacji dodatkowego personelu. Komisja wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, by krajowe wkłady na rzecz rezerwy funkcjonariuszy straży granicznej i sprzętu były gotowe do natychmiastowego wykorzystania i zaradzenia obecnym brakom w odpowiedzi na wezwania do udostępnienia ekspertów do działań Fronteksu w Grecji, we Włoszech i w Bułgarii.

  • Unijny system wjazdu/wyjazdu (EES): Zaproponowany przez Komisję w dniu 6 kwietnia 2016 r., wraz z towarzyszącymi zmianami kodeksu granicznego Schengen, unijny system wjazdu/wyjazdu (EES) poprawi zarządzanie zewnętrznymi granicami i zmniejszy nieuregulowaną migrację do UE (poprzez rozwiązanie problemu pobytu wykraczającego poza okres obowiązywania wizy), przyczyniając się również do walki z terroryzmem i poważnymi przestępstwami oraz do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego. System będzie gromadzić dane obejmujące tożsamość, dokumenty podróży i biostatystykę oraz rejestrował wjazd i wyjazd w punkcie przejścia. Będzie on miał zastosowanie do wszystkich obywateli państw trzecich, którzy otrzymali zgodę na krótki pobyt w strefie Schengen (do 90 dni w dowolnym okresie 180 dni). Negocjacje ze współprawodawcami na temat dwóch wniosków są obecnie w toku, a Komisja wzywa do ostatecznego przyjęcia tych wniosków do końca 2016 r. w celu uruchomienia systemu na początku 2020 r. po trzech latach od jego utworzenia.

  • W kwietniu Komisja przedstawiła pomysł ustanowienia europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) o podobnych celach do powszechnie znanego systemu „ESTA” obowiązującego w USA. Utworzenie tego systemu zapewnia dodatkowy poziom kontroli podróżnych zwolnionych z obowiązku wizowego. ETIAS określałby kwalifikowalność wszystkich obywateli państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego do wjazdu do strefy Schengen oraz wskazałby czy taka podróż stwarza zagrożenie związane z bezpieczeństwem lub migracją. Informacje na temat podróżnych byłyby gromadzone przed podróżą. Komisja przeprowadziła badanie wykonalności dotyczące ETIAS, którego rezultaty będą znane w październiku 2016 r. Na podstawie wyników badania i konsultacji Komisja zamierza przedstawić wniosek legislacyjny w listopadzie 2016 r. dotyczący utworzenia ETIAS.

  • Wzmocnienie Europolu: Jako główne unijne narzędzie wspierania współpracy między krajowymi organami bezpieczeństwa, Europol poczynił znaczne postępy w związku z niedawnym utworzeniem Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ECTC), jak również Europejskiego Centrum ds. Przemytu Migrantów oraz Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością. Komisja będzie współpracować z Europolem w celu dalszego wzmacniania zdolności tej agencji w zakresie walki z terroryzmem, ale również w zakresie przeciwdziałania przemytowi migrantów i cyberprzestępczości, na przykład poprzez zapewnienie dodatkowych środków koniecznych do zaspokojenia jej potrzeb i sprostania pokładanym w niej oczekiwaniom. Poprawa dostępu Europolu do kluczowych baz ma również znaczenie. W tym samym duchu Komisja zachęca państwa członkowskie do ułatwiania pewnych form scentralizowanej wymiany informacji w celu utworzenia platformy, w ramach której organy uzyskujące informacje dotyczące terroryzmu lub innych poważnych transgranicznych zagrożeń dla bezpieczeństwa mogłyby dzielić je z organami ścigania.

  • Bezpieczne dokumenty podróży są podstawowym elementem przy ustalaniu tożsamości danej osoby. Lepsze zarządzanie swobodnym przepływem, migracją i mobilnością opiera się na solidnych systemach zapobiegających nadużyciom i zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego spowodowanych łatwością, z jaką niektóre dokumenty mogą być sfałszowane. Komisja bada nowe sposoby zwiększania bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych i zarządzania dokumentami tożsamości. Do grudnia 2016 r. Komisja przyjmie plan działania w zakresie bezpieczeństwa dokumentów, aby zwiększyć bezpieczeństwo kart pobytu, dokumentów tożsamości i tymczasowych dokumentów podróży (TDP).

Kontekst

Komisja Europejska przyjęła w dniu 28 kwietnia 2015 r. Europejską agendę bezpieczeństwa określającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020. Agenda stanowi spełnienie zobowiązań zawartych w wytycznych politycznych przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera i jest głównym elementem odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego, która została przyjęta przez Radę w dniu 16 czerwca 2015 r.

Po przyjęciu Agendy poczyniono w jej realizacji znaczne postępy. Najważniejsze obszary zostały wzmocnione poprzez plany działania przyjęte w grudniu 2015 r. w sprawiebroni palnej i materiałów wybuchowych, w lutym 2016 r. w sprawie skuteczniejszej walki z finansowaniem terroryzmu, komunikat z dnia 6 kwietnia 2016 r. na temat sprawniejszych i bardziej inteligentnych systemów informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa oraz komunikat z dnia 20 kwietnia 2016 r. pt.Realizacja Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i utorowania drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa.

Utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zapowiedziane w orędziu przewodniczącego Junckera o stanie Unii z 9 września 2015 r., jest jednym ze środków wprowadzonych w ramach Europejskiego programu w zakresie migracji w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i zarządzania granicami zewnętrznymi UE.

Dodatkowe informacje:

Komunikat: Zwiększanie bezpieczeństwa w świecie mobilności: poprawa wymiany informacji w walce z terroryzmem i wzmocnienie granic zewnętrznych

Często zadawane pytania: Orędzie o stanie Unii w 2016 r.: Torowanie drogi ku rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa

Komunikat Prasowy: Granic zewnętrznych Europy będzie chronić europejska straż graniczna i przybrzeżna

Komunikat Prasowy: Europejska straż graniczna i przybrzeżna

Przemówienie: Wystąpienie komisarza Dimitrisa Avramopoulosa z okazji rozpoczęcia działalności Europejskiego Centrum Zwalczania Terroryzmu (ECTC) w ramach Europolu

Komunikat Prasowy: Silniejsze i bardziej inteligentne granice w UE: Komisja proponuje ustanowienie systemu wjazdu/wyjazdu

Europejski program w zakresie migracji

Europejska agenda bezpieczeństwa

IP/16/3003

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar