Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Sąjungos padėtis 2016 m. Komisija siekia stiprinti išorės sienas

Strasbūras, 2016 m. rugsėjo 14 d.

„Negalime dėl tolerancijos aukoti savo saugumo. Turime žinoti, kas kerta mūsų sienas. Ginsime savo sienas su nauja Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba. Savo sienas ginsime griežtomis kiekvieno sieną kertančiojo kontrolės priemonėmis.“ – Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris, pranešimas apie Sąjungos padėtį 2016 m.

Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimo apie Sąjungos padėtį 2016 m. paskelbimo dieną Komisija išdėstė, kaip Europos Sąjunga gali didinti saugumą Europoje, gerindama keitimąsi informacija kovojant su terorizmu ir stiprindama išorės sienas. Be kitų priemonių, siūloma spartinti operatyvinės Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų veiklos pradžią, greitai patvirtinti ir įdiegti ES atvykimo ir išvykimo sistemą ir sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą. Be to, tęsiant Komisijos pastangas siekti tikros, veiksmingos saugumo sąjungos, komunikate siūloma imtis tolesnių veiksmų gerinti kelionės dokumentų saugumą, užkertant kelią dokumentų klastojimui, ir stiprinti Europolo Europos kovos su terorizmu centrą.

Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Saugumas kelia Europos piliečiams bene didžiausią rūpestį. Šiandien Komisija siūlo praktines priemones, skirtas atnaujinti keitimąsi informacija (o tai gyvybiškai svarbu kovojant su terorizmu) ir sustiprinti mūsų Sąjungos išorės sienų saugumą, geriau kontroliuoti, kas atvyksta į ES ir iš jos išvyksta. Šioms priemonėms reikės geresnio valstybių narių ir ES koordinavimo ir glaudesnio bendradarbiavimo. Niekur nedingsime nuo fakto, kad šiame judžiame pasaulyje saugumą užtikrinti padeda tik iš tiesų glaudesnis bendradarbiavimas.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Sustiprinę išorės sienas, būsime geriau pasirengę spręsti sunkius su migracija susijusius klausimus. Gerindami keitimąsi informacija galėsime veiksmingiau kovoti su terorizmu. Norint užtikrinti Europos saugumą, mums reikia ir stiprių sienų, ir pažangaus duomenų tvarkymo. Tokiomis priemonėmis, kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, Atvykimo ir išvykimo sistema ir Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema, bus galima padidinti Europos sienų saugumą, o Europolo vaidmens veiksmingai keičiantis informacija stiprinimas ir kova su dokumentų klastojimu yra konkretūs veiksmai kuriant veiksmingą saugumo sąjungą.“

Šiandien priimtame komunikate pateikiama įvairių praktinių ir operatyvinių priemonių, skirtų spartinti Europos migracijos darbotvarkės ir Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimą bei padėti pagrindus kurti tikrą, veiksmingą saugumo sąjungą.

  • Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos. Agentūros FRONTEX pagrindu sukurta naujoji agentūra turi naują įgaliojimą naudotis žmonių ir techninės įrangos rezervu. Ji užtikrins griežtesnį bendrą ES išorės sienų valdymą. Ji teiks paramą valstybėms narėms: nustatys trūkumus, kol jie dar netapo didelėmis problemomis, ir prireikus padės juos šalinti. Komisija, agentūra FRONTEX ir valstybės narės jau ėmėsi parengiamųjų darbų, ir jie bus toliau spartinami siekiant užtikrinti, kad naujoji agentūra nedelsiant pradėtų operatyvinius veiksmus. Komisija imsis šių veiksmų: sieks susitarimų su trečiosiomis šalimis ir priims biudžeto pasiūlymus, kurių reikia, kad agentūra galėtų greitai priimti papildomų darbuotojų. Komisija ragina valstybes nares užtikrinti, kad šalių indėlius į sienos apsaugos pareigūnų ir techninės įrangos rezervą būtų galima nedelsiant naudoti, ir užpildyti esamus atsakymų į kvietimą ekspertams teikti paraiškas FRONTEX operacijoms Graikijoje, Italijoje ir Bulgarijoje trūkumus.

  • ES atvykimo ir išvykimo sistema (EES). Drauge su Šengeno sienų kodekso daliniu pakeitimu 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos pasiūlyta ES atvykimo ir išvykimo sistema (EES) pagerins išorės sienų valdymą, sumažins neteisėtą migraciją į ES (bus sprendžiamos asmenų, viršijančių vizų leidžiamo buvimo trukmę, problemos) ir kartu prisidės kovojant su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais ir užtikrinant aukštą vidaus saugumo lygį. Sistemoje bus kaupiami duomenys, įskaitant tapatybės, kelionės dokumentų ir biometrinius, taip pat registruojamas atvykimas ir išvykimas sienos kirtimo vietoje. Ji bus taikoma visiems ne ES piliečiams, kuriems leista atvykti trumpalaikiam buvimui Šengeno erdvėje (daugiausia 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį). Šiuo metu dėl šių dviejų pasiūlymų deramasi su įstatymų leidėjais, o Komisija ragina galutinai priimti pasiūlymus 2016 m. pabaigoje, siekiant, kad sistema po trejų metų plėtros pradėtų veikti 2020 m. pradžioje.

  • Balandžio mėn. Komisija paskelbė sumanymą sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS), kurios paskirtis panaši į gerai žinomą JAV sistemą ESTA. Sukūrus tokią sistemą bus užtikrinta papildoma piliečių, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, kontrolė. ETIAS bus nustatoma, ar visi piliečiai, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą, atitinka kriterijus keliauti į Šengeno erdvę, ir ar jų kelionės nekelia saugumo arba migracijos pavojaus. Informacija apie piliečius bus renkama prieš jų kelionę. Komisija pradėjo vykdyti ETIAS galimybių tyrimą, kurio rezultatai bus gauti 2016 m. spalio mėn., ir remdamasi tyrimo rezultatais bei konsultacijomis Komisija ketina iki 2016 m. lapkričio mėn. pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl ETIAS įkūrimo.

  • Stipresnis Europolas. Kaip pagrindinė ES šalių saugumo institucijų bendradarbiavimo skatinimo priemonė, Europolas padarė didelę pažangą, neseniai įsteigus Europos kovos su terorizmu centrą (EKTC) bei Europos kovos su neteisėtu migrantų gabenimu centrą ir Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centrą. Komisija bendradarbiaus su Europolu, siekdama dar labiau sustiprinti šios agentūros kovos su terorizmu pajėgumus, taip pat skatins jos kovą su neteisėtu migrantų gabenimu ir elektroniniu nusikalstamumu, pavyzdžiui, suteikdama papildomų išteklių, reikalingų susijusiems lūkesčiams ir poreikiams tenkinti. Be to, labai svarbu gerinti Europolo prieigą prie pagrindinių duomenų bazių. Laikydamasi tos pačios pozicijos, Komisija ragina valstybes nares padėti sukurti kokį nors keitimosi informacija mazgą, kad būtų sukurta platforma, kurioje valdžios institucijos, gavusios su terorizmu ar kitomis rimtomis tarpvalstybinio pobūdžio grėsmėmis saugumui susijusią informaciją, galėtų ja pasidalyti su teisėsaugos institucijomis.

  • Siekiant nustatyti asmens tapatybę, būtini saugūs kelionės dokumentai. Geresniam laisvo judėjimo, migracijos ir judumo valdymui reikia patikimų sistemų, kad būtų galima užkirsti kelią piktnaudžiavimui vidaus saugumu ir jam kylančioms grėsmėms, kurias lemia faktas, kad kai kuriuos dokumentus labai lengva suklastoti. Komisija ieško naujų būdų, kaip didinti elektroninių dokumentų saugumą ir tapatybės dokumentų tvarkymą. 2016 m. gruodžio mėn. Komisija patvirtins dokumentų saugumo srities veiksmų planą, kad leidimo gyventi kortelė, tapatybės dokumentai ir laikinasis kelionės dokumentas (LKD) būtų saugesni.

Pagrindiniai faktai

2015 m. balandžio 28 d. Europos Komisija priėmė Europos saugumo darbotvarkę, kurioje nurodė pagrindinius 2015–2020 m. veiksmingo ES reagavimo į terorizmą ir saugumo grėsmes Europos Sąjungoje veiksmus. Parengti darbotvarkę Europos Komisijos pirmininkas Jeanas Claude'as Junckeris buvo įsipareigojęs savo politinėse gairėse. Tai yra atnaujintos Vidaus saugumo strategijos, kurią 2015 m. birželio 16 d. priėmė Taryba, dalis.

Priėmus darbotvarkę, nuveikta nemažai. Svarbiausios dėmesio reikalaujančios sritys patvirtintos, 2015 m. gruodžio mėn. priėmus Kovos su neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais ir sprogmenimis veiksmų planą, 2016 m. vasario mėn. – Kovos su teroristų finansavimu stiprinimo veiksmų planą, 2016 m. balandžio 6 d. Komunikatą dėl tvirtesnių ir pažangesnių sienų valdymo ir vidaus saugumo informacinių sistemų ir 2016 m. birželio 20 d. Komunikatą „Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimas siekiant kovoti su terorizmu ir kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą“.

Europos sienų ir pakrančių tarnybos sukūrimas, apie kurį 2015 m. rugsėjo 9 d. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė Pirmininkas J.-C. Junckeris, yra viena iš priemonių pagal Europos migracijos darbotvarkę, kuria siekiama sustiprinti ES išorės sienų valdymą ir saugumą.

Daugiau informacijos

Komunikatas Saugumo didinimas judžiame pasaulyje. Keitimosi informacija gerinimas kovojant su terorizmu ir stiprinant išorės sienas

Dažnai užduodami klausimai: Sąjungos padėtis 2016 m. Tikros ir veiksmingos Saugumo sąjungos kūrimas

Pranešimas spaudai: Europos sienų ir pakrančių apsaugos tarnyba saugos Europos išorės sienas

Pranešimas spaudai: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

Kalba: Komisijos nario Avramopoulos kalba atidarant Europolo Europos kovos su terorizmu centrą (EKTC)

Pranešimas spaudai: Griežtesnis ir pažangesnis ES sienų valdymas. Komisija siūlo sukurti atvykimo ir išvykimo sistemą

Europos migracijos darbotvarkė

Europos saugumo darbotvarkė

IP/16/3003

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar