Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Unionin tila 2016: komission tavoitteena on ulkorajojen vahvistaminen

Strasbourg 14. syyskuuta 2016

”Suvaitsevaisuus ei kuitenkaan saa vaarantaa turvallisuuttamme. Meidän on tiedettävä, ketkä ylittävät EU:n ulkorajat. Puolustamme rajojamme uuden Euroopan raja- ja rannikkovartioston avulla. Puolustamme rajojamme tiukoilla tarkastuksilla, jotka koskevat kaikkia rajat ylittäviä.” – Puheenjohtaja Juncker, Unionin tila 2016

Komissio on tänään esittänyt komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin unionin tilaa koskevan vuoden 2016 puheen yhteydessä, miten Euroopan unioni voi kohentaa Euroopan turvallisuutta. Tavoitteeseen pyritään parantamalla tiedonvaihtoa terrorismin torjunnassa ja vahvistamalla unionin ulkorajoja. Komissio ehdottaa, että Euroopan raja- ja rannikkovartiosto saatetaan toimintakykyiseksi nopeutetussa tahdissa, EU:n rajanylitystietojärjestelmä hyväksytään ja otetaan käyttöön ripeästi ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) perustamisesta annetaan piakkoin ehdotuksia. Osana komission pyrkimyksiä edetä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia ehdotetaan myös lisätoimia, joiden avulla parannetaan matkustusasiakirjojen turvallisuutta ja pyritään estämään asiakirjapetoksia. Lisäksi komissio ehdottaa Europolin yhteydessä toimivan Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen vahvistamista.

”Yksi Euroopan kansalaisten suurimmista huolenaiheista liittyy turvallisuuteen. Komissio esittää tänään käytännön toimenpiteitä, joiden avulla terrorismin torjumisessa keskeistä tekijää eli tiedonvaihtoa parannetaan, unionin ulkorajat turvataan paremmin ja EU:hun tulevien ja sieltä poistuvien henkilöiden valvontaa vahvistetaan. Nämä toimenpiteet edellyttävät parempaa koordinaatiota ja yhteistyötä EU:n sisällä ja sen jäsenvaltioiden kesken. On kiistämätön tosiasia, että vain aidosti tiiviimpi yhteistyö lisää turvallisuuttamme nykyisessä liikkuvassa maailmassa”, totesi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

”Kun vahvistamme ulkorajojamme, olemme valmiimpia kohtaamaan muuttoliikkeen aiheuttamat vakavat haasteet. Kun parannamme tiedonvaihtoa, kykenemme torjumaan terrorismia tuloksellisemmin. Euroopan turvallisuuden varmistamiseksi tarvitsemme sekä vahvat ulkorajat että älykästä tiedustelutietoa. Sellaiset välineet kuin Euroopan raja- ja rannikkovartiosto, EU:n rajanylitystietojärjestelmä ja EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä auttavat turvaamaan Euroopan rajoja. Samalla se, että lisäämme Europolin tehtäviä siltä osin kuin ne liittyvät tehokkaaseen tiedonjakoon ja asiakirjapetosten torjuntaan, on konkreettinen askel kohti toimivaa turvallisuusunionia”, sanoi muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava EU-komissaari Dimitris Avramopoulos.

Tänään hyväksytyssä tiedonannossa määritetään useita käytännöllisiä ja operatiivisia toimia, joilla nopeutetaan Euroopan muuttoliikeagendan ja Euroopan turvallisuusagendan täytäntöönpanoa ja joiden myötä edetään kohti aitoa ja todellista turvallisuusunionia:

  • Euroopan raja- ja rannikkovartiosto: Uusi virasto rakentuu Frontexin perustalle, ja sen käytössä on uutena välineenä asiantuntija- ja laitereservi. Viraston tehtävänä on varmistaa, että EU:n ulkorajojen yhteinen valvonta vahvistuu. Se auttaa jäsenvaltioita havaitsemaan ja tarvittaessa korjaamaan valvontapuutteita ennen kuin ongelmista tulee vakavia. Komissio, Frontex ja jäsenvaltiot ovat jo valmistelleet uuden viraston käynnistämistä, ja tätä työtä tehdään entistä nopeammalla tahdilla sen varmistamiseksi, että uusi virasto voi aloittaa toimintansa kiireellisesti. Toimenpiteet, joihin komissio aikoo ryhtyä, liittyvät sopimuksiin, joita solmitaan kolmansien maiden kanssa, minkä lisäksi komission on annettava tarvittavat talousarvioehdotukset, jotta virasto voi palkata nopeasti lisää henkilöstöä. Komissio kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kansalliset osuudet, joilla jäsenvaltioiden on kerrytettävä rajavartijoiden ja laitteiden reserviä, ovat välittömästi käytettävissä. Lisäksi komissio toteaa, että Frontexin operaatioihin Italiassa, Kreikassa ja Bulgariassa ei ole saatu riittävästi asiantuntijoita, joten jäsenvaltioiden olisi toimitettava täydennyksiä tilanteen korjaamiseksi.

  • Rajanylitystietojärjestelmä: Komissio antoi 6. huhtikuuta 2016 ehdotuksen rajanylitystietojärjestelmästä ja sen tueksi ehdotuksen Schengenin rajasäännöstön muuttamisesta. Uudella järjestelmällä parannetaan ulkorajojen valvontaa ja vähennetään laitonta maahanmuuttoa EU:n alueelle (puuttumalla viisumien oleskeluaikojen ylittymiseen). Järjestelmän avulla edistetään samalla myös terrorismin ja vakavien rikosten torjuntaa ja varmistetaan, että sisäisen turvallisuuden taso pysyy korkeana. Järjestelmään kerätään muun muassa tietoja matkustajan henkilöllisyydestä ja matkustusasiakirjoista sekä hänen biometrisiä tietojaan. Rajanylitysten yhteydessä järjestelmään rekisteröidään tiedot maahantulosta ja maastapoistumisesta. Järjestelmää sovelletaan kaikkiin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on oikeus lyhytaikaiseen oleskeluun Schengen-alueella (enintään 90 päivää 180 päivän jaksolla). Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja kummastakin ehdotuksesta, ja komissio kehottaa lainsäätäjiä hyväksymään ehdotukset lopullisesti vuoden 2016 loppuun mennessä, jotta järjestelmä saataisiin toimintaan vuoden 2020 alusta. Järjestelmän kehittäminen vie kolme vuotta.

  • Komissio esitti ajatuksen EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän eli ETIAS-järjestelmän perustamisesta huhtikuussa. Tavoitteena on luoda samanlainen järjestelmä kuin Yhdysvaltojen maineikas ESTA-järjestelmä. Järjestelmän myötä viisumivapauden piiriin kuuluvien matkustajien valvontaan saadaan yksi taso lisää. ETIAKSEN avulla määritettäisiin, onko viisumipakosta vapautetulla kolmannen maan kansalaisella oikeutta matkustaa Schengen-alueelle ja aiheuttaako hänen matkustamisensa turvallisuusriskin tai maahanjäämisriskin. Tiedot kerättäisiin ennen matkaa. Komissio on käynnistänyt ETIASTA koskevan toteutettavuustutkimuksen, jonka tulosten on määrä olla käytettävissä lokakuussa 2016. Tutkimuksen tulosten sekä kuulemisten perusteella komissio suunnittelee esittävänsä lainsäädäntöehdotuksen ETIAS-järjestelmän perustamisesta marraskuuhun 2016 mennessä.

  • Europolin vahvistaminen: Koska Europol on EU:n keskeinen väline, jonka avulla kansallisten turvallisuusviranomaisten yhteistyötä voidaan kohentaa, Europolia on kehitetty merkittävästi. Euroopan terrorismintorjuntakeskus, ihmisten salakuljetusta tutkiva eurooppalainen keskus ja Euroopan verkkorikostorjuntakeskus on perustettu. Komissio tekee työtä yhdessä Europolin kanssa vahvistaakseen viraston valmiuksia torjua terrorismia mutta myös edistääkseen viraston toimia maahanmuuttajien salakuljetusta ja kyberrikollisuutta vastaan. Komissio muun muassa antaa viraston käytettäväksi lisäresurssit, jotka tämä tarvitsee täyttääkseen siihen asetetut odotukset. On myöskin tärkeää parantaa Europolin pääsyä keskeisiin tietokantoihin. Komissio kannustaa lisäksi jäsenvaltioita siihen, että ne edistäisivät jonkinlaisen tietojenvaihtokeskuksen perustamista, jotta terrorismista ja muista vakavista rajat ylittävistä turvallisuusuhista tietoa saaneet viranomaiset voisivat jakaa kyseiset tietonsa lainvalvontaviranomaisten kanssa.

  • Kun matkustajan henkilöllisyyttä selvitetään, on ratkaisevan tärkeää, että matkustusasiakirjoihin voidaan luottaa. Joitakin asiakirjoja on vaivatonta väärentää. Jotta voitaisiin hallita paremmin liikkuvuutta ja sen vapautta sekä muuttoliikettä, tarvitaan vakaat järjestelmät, joilla voidaan estää väärentämisen helppoudesta johtuvat väärinkäytökset ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat. Komissio etsii uusia tapoja parantaa sähköisten asiakirjojen turvallisuutta ja henkilöllisyystodistusten hallinnointia. Komissio aikoo viimeistään joulukuussa 2016 hyväksyä asiakirjojen turvallisuutta koskevan toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on lisätä oleskelukorttien, henkilöllisyystodistusten ja tilapäisten matkustusasiakirjojen turvallisuutta.

Tausta

Euroopan komissio hyväksyi 28. huhtikuuta 2015 Euroopan turvallisuusagendan, jossa esitetään keskeiset keinot tehokkaan EU:n lähestymistavan kehittämiseksi terrorismin ja turvallisuusuhkien torjuntaan Euroopan unionissa vuosina 2015–2020. Agenda perustui Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa esitettyyn sitoumukseen. Se on osa neuvoston 16. kesäkuuta 2015 hyväksymää uudistettua sisäisen turvallisuuden strategiaa.

Turvallisuusagendan täytäntöönpanossa on edistytty merkittävästi. Keskeisiä ongelma-aloja on käsitelty seuraavissa asiakirjoissa: joulukuussa 2015 hyväksytty ampuma-aseita ja räjähteitä koskeva toimintasuunnitelma, helmikuussa 2016 hyväksytty terrorismin rahoituksen torjunnan tehostamista koskeva toimintasuunnitelma, 6. huhtikuuta 2016 annettu tiedonanto ”Vahvemmat ja älykkäämmät tietojärjestelmät rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden tueksi” ja 20. huhtikuuta 2016 annettu tiedonanto ”Euroopan turvallisuusagendan valjastaminen terrorismin torjuntaan ja toimivan ja todellisen turvallisuusunionin perustamisen valmisteluun”.

Puheenjohtaja Juncker ilmoitti 9. syyskuuta 2015 unionin tilaa käsitelleessä puheessaan Euroopan raja- ja rannikkovartioston perustamisesta. Se on osa Euroopan muuttoliikeagendaa, jolla lisätään EU:n ulkorajojen valvontaa ja turvallisuutta.

Lisätietoja:

Tiedonanto: Lisää turvallisuutta liikkuvuuden maailmassa: parannuksia tiedonvaihtoon terrorismin torjumiseksi ja vahvemmat ulkorajat

Usein kysyttyjä kysymyksiä: Unionin tila 2016: kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Lehdistötiedote: Euroopan raja- ja rannikkovartiosto suojaamaan EU:n ulkorajoja

Lehdistötiedote: Euroopan raja- ja rannikkovartiostosta sopu

Puhe: Komissaari Dimitris Avramopoulosin puheenvuoro Europolin Euroopan terrorismintorjuntakeskuksen perustamisen johdosta pidetyssä tilaisuudessa

Lehdistötiedote: EU tarvitsee vahvemmat ja älykkäämmät rajat: komissio ehdottaa rajanylitystietojärjestelmän perustamista

Euroopan muuttoliikeagenda

Euroopan turvallisuusagenda

IP/16/3003

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar