Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Liidu olukord 2016. aastal: komisjoni eesmärgiks on välispiiride tugevdamine

Strasbourg, 14. september 2016

„Sallivust ei saa saavutada meie julgeoleku hinnaga. Peame teadma, kes ületavad meie riigipiire. Kaitseme oma riigipiire uue Euroopa piiri- ja rannikuvalvega. Kaitseme oma riigipiire, kontrollides rangelt kõiki, kes neid ületavad.“ – president Juncker, „Olukorrast Euroopa Liidus 2016“

Seoses president Junckeri 2016. aasta kõnega olukorrast Euroopa Liidus avaldab komisjon täna, kuidas saab Euroopa Liit tõhustada julgeolekut Euroopas, parandades teabevahetust terrorismivastase võitluse ning välispiiride tugevdamise valdkonnas. Kavandatud meetmed hõlmavad Euroopa piiri- ja rannikuvalve operatiivse tegutsemise kiirendamist, ELi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kiiret vastuvõtmist ja rakendamist ning tulevasi ettepanekuid ELi reisiteabe ja reisiloa süsteemi loomise kohta. Tegeliku ja tulemusliku julgeolekuliidu loomiseks tehtavate komisjoni jõupingutuste raames soovitatakse teatises samuti võtta täiendavaid meetmeid reisidokumentide turvalisuse parandamiseks, et tõkestada dokumendipettust, ning Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse tõhustamiseks.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Julgeolek on Euroopa kodanike jaoks üks olulisemaid teemasid. Komisjon esitab täna ettepanekud praktiliste meetmete kohta, et parandada teabevahetust – mis on ülioluline seoses terrorismivastase võitlusega – ning kindlustada meie liidu välispiirid ja tugevdada kontrolli selle üle, kes ELi siseneb ja EList lahkub. Need meetmed eeldavad tihedamat koordineerimist ja koostööd nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Peame nentima, et praeguses liikuvas maailmas saame end turvalisemana tunda vaid tihedama koostöö abil.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos sõnas: „Tugevdades meie välispiire, oleme paremini ette valmistatud tõsisteks rändeprobleemideks. Teabevahetuse parandamine võimaldab meil terrorismiga tõhusamalt võidelda. Euroopa julgeoleku tagamiseks on vaja nii tugevaid piire kui ka arukat luuret. Sellised meetmed nagu Euroopa piiri- ja rannikuvalve, ELi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ning ELi reisiteabe ja reisiloa süsteem aitavad kindlustada Euroopa piire, samal ajal kui Europoli rolli suurendamine tõhusa teabevahetuse ja dokumendipettuste vastase võitluse valdkondades on konkreetsed sammud tulemusliku julgeolekuliidu rajamise suunas.“

Täna vastuvõetud teatises esitatakse erinevad praktilised ja operatiivsed meetmed Euroopa rände tegevuskava ja Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendamise kiirendamiseks ning tegeliku ja tulemusliku julgeolekuliidu saavutamiseks.

  • Euroopa piiri- ja rannikuvalve Frontexi tööle tugineva Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti käsutuses on uue ressursina ekspertide ja tehnilise varustuse reserv ning see uus amet tagab ELi välispiiride tõhusama ühise haldamise. Amet toetab liikmesriike, tuvastades puudujääke ning vajadusel sekkudes, et lahendada neid enne, kui need muutuvad tõsisteks probleemideks. Komisjon, Frontex ja liikmesriigid on juba alustanud asjakohaseid ettevalmistusi ning seda protsessi kiirendatakse veelgi, et uus amet saaks võimalikult kiiresti operatiivseks. Komisjon peab muu hulgas tegema tööd selle nimel, et sõlmida lepingud kolmandate riikidega ning võtma vastu eelarveettepanekud, mis on vajalikud selleks, et amet saaks kiiresti värvata täiendavat personali. Komisjon kutsub liikmesriike üles tagama, et nad oleksid valmis piirivalvurite ja tehnilise varustuse reservi koheselt panustama ning aitaksid leida vajalikud eksperdid Frontexi käimasolevatele operatsioonidele Kreekas, Itaalias ja Bulgaarias.

  • ELi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Komisjon esitas 6. aprillil 2016 ettepaneku kavandatava ELi riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kohta koos Schengeni piirieeskirjade asjaomase muudatusega. Kavandatud riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem parandaks välispiiride haldamist, vähendaks ebaseaduslikku sisserännet ELi (lahendades probleeme, mis on seotud viisaga lubatust riiki kauemaks jäämisega), aidates samal ajal kaasa terrorismi ja raske kuritegevuse vastasele võitlusele ning tagades kõrge sisejulgeoleku taseme. Süsteemis hakatakse koguma andmeid, sealhulgas isiku-, reisidokumentide ja biomeetrilisi andmeid, ning registreerima piiripunktides riiki sisenemise ja riigist lahkumise. Süsteemi kohaldataks kõigi kolmandate riikide kodanike suhtes, kellel on lubatud Schengeni alal viibida lühiajaliselt (maksimaalselt 90 päeva iga 180päevase perioodi jooksul). Nimetatud kahe ettepaneku osas käivad praegu läbirääkimised kaasseadusandjatega ning komisjon soovib need lõplikult vastu võtta 2016. aasta lõpuks, et süsteem hakkaks pärast selle 3 aastat kestvat väljaarendamist toimima 2020. aasta alguses.

  • Komisjon käivitas aprillis ka idee ELi reisiteabe ja reisiloa süsteemi (ETIAS) loomise kohta. Sellel süsteemil oleksid sarnased eesmärgid USA ESTA-süsteemiga. Sellise süsteemi loomine võimaldab täiendavat kontrollimistasandit viisanõudest vabastatud reisijate puhul. ETIASe abil saaks kindlaks teha kõikide viisanõudest vabastatud kolmandate riikide kodanike õiguse reisida Schengeni alale ning selle, kas nende alale sisenemine kujutab endast ohtu seoses julgeoleku või rändega. Teavet reisijate kohta kogutakse enne nende reisi. Komisjon käivitas ETIASt käsitleva teostatavusuuringu, mille tulemused peaksid selguma oktoobris 2016. Tuginedes selle uuringu ja ka konsultatsioonide tulemustele, kavatseb komisjon 2016. aasta novembriks esitada ETIASe loomist käsitleva seadusandliku ettepaneku.

  • Europoli tugevdamine Europol, kui ELi peamine vahend riikide julgeolekuasutuste vahelise koostöö parandamiseks, on teinud suuri edusamme, olles hiljuti loonud Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse, aga ka sisserändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise vastase Euroopa keskuse ning küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuse. Komisjon teeb koostööd Europoliga, et veelgi tugevdada ameti terrorismivastase võitluse suutlikkust, aga ka selle tööd rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja küberkuritegevuse vastase võitluse küsimustes, võimaldades näiteks täiendavaid vahendeid, mis on vajalikud Europoli vajaduste rahuldamiseks ja selle suhtes püstitatud ootuste elluviimiseks. Europoli juurdepääsu parandamine peamistele andmebaasidele on samuti oluline. Samuti kutsub komisjon liikmesriike üles looma teabe vahetamise keskuse, et luua platvorm, mille raames saavad terrorismi ja muude tõsiste piiriüleste julgeolekuohtude kohta teavet saavad ametiasutused seda jagada ka asjaomaste õiguskaitseasutustega.

  • Turvalised reisidokumendid on ülimalt olulised isikusamasuse tuvastamiseks. Vaba liikumise, rände ja liikuvuse parema haldamise eelduseks on usaldusväärsed süsteemid, et hoida ära kuritarvitamist ja ohte sisejulgeolekule, mida põhjustavad lihtsasti võltsitavad dokumendid. Komisjon uurib uusi võimalusi, kuidas parandada elektrooniliste dokumentide turvalisust ja identiteedi dokumendihaldust. 2016. aasta detsembriks võtab komisjon vastu tegevuskava dokumentide turvalisuse kohta, et muuta elamisloakaardid, isikut tõendavad dokumendid ja tagasipöördumistunnistused turvalisemaks.

Taust

Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015 vastu Euroopa julgeoleku tegevuskava, milles sätestatakse peamised meetmed tagamaks ELi tulemuslik vastulöök terrorismile ja julgeolekuohtudele Euroopa Liidus aastail 2015–2020. Selle tegevuskavaga täideti Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri poliitilistes suunistes võetud kohustus ja see on nõukogus 16. juunil 2015 vastu võetud sisejulgeoleku uuendatud strateegia osa.

Alates tegevuskava vastuvõtmisest on saavutatud märkimisväärset edu selle rakendamises. Peamisi tähelepanu nõudvaid valdkondi on edendatud tegevuskavadega, mis võeti vastu detsembris 2015 tulirelvade ja lõhkeainete kohta ja veebruaris 2016 terrorismi rahastamise vastase võitluse tõhustamise kohta ning 6. aprilli 2016. aasta teatisega „Tugevamad ja arukamad infosüsteemid piiride ja julgeoleku jaoks“ ja 20. aprilli 2016. aasta teatisega „Euroopa julgeoleku tegevuskava elluviimine, et võidelda terrorismi vastu ning liikuda tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu poole“.

Euroopa piiri- ja rannikuvalve loomine, millest president Juncker oma 9. septembril 2015 peetud kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta rääkis, on osa meetmetest, mida võetakse Euroopa rände tegevuskava raames, et parandada julgeolekut ELi välispiiridel ja tõhustada nende haldamist.

Lisateave:

Teatis: Julgeoleku suurendamine liikuvas maailmas: parem teabevahetus terrorismivastase võitluse valdkonnas ja tugevamad välispiirid

Korduvad küsimused: Euroopa Liidu olukord 2016. aastal: Euroopa julgeoleku tegevuskava: tee julgeolekuliidu suunas

Pressiteade: Euroopa piiri- ja rannikuvalve Euroopa välispiiride kaitsmiseks

Pressiteade: Saavutati kokkulepe Euroopa piiri- ja rannikuvalve osas

Kõne: Volinik Avramopoulose sõnavõtt Europoli Euroopa terrorismivastase võitluse keskuse avamisel

Pressiteade: Tugevamad ja arukamad piirid ELis: komisjon teeb ettepaneku luua riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem

Euroopa rände tegevuskava

Euroopa julgeoleku tegevuskava

IP/16/3003

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar