Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Stav Unie v roce 2016: Komise hodlá posílit vnější hranice

Štrasburk 14. září 2016

„Nesmí se stát, že cenou za toleranci bude naše bezpečnost. Musíme vědět, kdo přechází naše hranice. Budeme je chránit pomocí nově vzniklé evropské pohraniční a pobřežní stráže. Budeme je chránit pomocí přísných kontrol každého, kdo je bude přecházet.“ – Předseda Juncker, Stav Unie v roce 2016

U příležitosti projevu svého předsedy Junckera o stavu Unie v roce 2016 dnes Komise stanoví, jak může Evropská unie posílit bezpečnost v Evropě lepší výměnou informací v boji proti terorismu a posílením vnějších hranic. Mezi navrhovaná opatření patří rychlejší operabilita evropské pohraniční a pobřežní stráže, rychlé přijetí a provedení unijního systému vstupu/výstupu a nadcházející návrhy na vznik evropského systému o cestovních informacích a povoleních. Sdělení kromě toho v rámci úsilí Komise o položení základů skutečné a účinné bezpečnostní unie rovněž navrhuje podniknout další kroky k lepšímu zabezpečení cestovních dokladů, čímž by se předcházelo jejich falšování, a posílení Evropského centra pro boj proti terorismu zřízeného v rámci Europolu.

První místopředseda Komise Frans Timmermans prohlásil: „Bezpečnost je jedním z hlavních problémů, které Evropany trápí. Komise dnes předložila návrh praktických opatření k lepší výměně informací, která je v boji proti terorismu zásadní, k zabezpečení vnějších hranic Unie a k posílení kontroly toho, kdo do EU vstupuje a kdo ji opouští. Opatření si vyžádají užší spolupráci a koordinaci v rámci EU a mezi členskými státy. Není pochyb o tom, že svět je dnes v pohybu, a v této situaci nás může lépe zabezpečit pouze skutečně užší spolupráce.“

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos k návrhu uvedl: „Posílením našich vnějších hranic se lépe připravíme na zvládání velkého migračního náporu, a budeme-li si lépe vyměňovat informace, budeme moci účinněji bojovat proti terorismu. Bezpečnost v Evropě zajistíme, pokud budeme mít jak silné hranice, tak dobře informovanou zpravodajskou službu. Opatřeními, jako je vytvoření evropské pohraniční a pobřežní stráže, systému vstupu/výstupu a systému EU pro cestovní informace a povolení, pomůžeme evropské hranice zabezpečit. Posílení úlohy Europolu v účinném sdílení informací a boj proti falšování dokladů, to jsou zase konkrétní kroky ke zřízení účinně fungující bezpečnostní unie.“

V dnes přijatém sdělení je stanovena řada praktických a provozních opatření, jejichž cílem je urychlit provádění Evropského programu pro migraci a Evropského programu pro bezpečnost a položit základy skutečné a účinné bezpečnostní unie:

  • Evropská pohraniční a pobřežní stráž: Tato nová agentura nahrazující agenturu Frontex bude zajišťovat silnější společné řízení vnějších hranic EU díky tomu, že bude disponovat novou možností čerpat lidské zdroje z rezervního týmu a rezervní technické vybavení. Členským státům bude nápomocna tím, že bude zjišťovat a v případě nutnosti řešit nedostatky dřív, než přerostou v závažné problémy. Komise s agenturou Frontex a členskými státy již podnikly přípravné práce, které se nyní urychlí tak, aby začala agentura co nejdříve fungovat. Komise musí ještě vypracovat dohody se třetími zeměmi a přijmout rozpočtové návrhy nezbytné k tomu, aby mohla agentura flexibilně nabírat nové zaměstnance. Komise vyzývá členské státy, aby zajistily, že budou jejich lidé z rezervního týmu pohraniční stráže spolu s rezervním vybavením připraveni k bezprostřednímu nasazení a že nabídnou aktuálně chybějící odborníky, o než žádá agentura Frontex v souvislosti s operacemi v Řecku, Itálii a Bulharsku.

  • Systém vstupu/výstupu EU: Navrhovaný systém vstupu/výstupu EU, který Komise představila dne 6. dubna 2016 společně se související změnou schengenského hraničního kodexu, zlepší řízení vnějších hranic, omezí nelegální migraci do EU (pozornost se zaměří na řešení případů překročení platnosti víz) a současně bude přispívat k boji proti terorismu a závažné trestné činnosti a bude zajišťovat vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti. V systému se budou ukládat údaje, včetně totožnosti, cestovních dokladů a biometrických údajů, a také se budou registrovat údaje o vstupu a výstupu z hraničních přechodů. Vztahovat se bude na všechny občany třetích zemí s povolením ke krátkodobému pobytu v schengenském prostoru (tzn. maximálně 90 dní během 180denního období). Právě probíhají jednání s Radou a Parlamentem o dvou návrzích a Komise vyzývá k tomu, aby byly návrhy přijaty do konce roku 2016, aby tak mohl být systém zprovozněn na začátku roku 2020, tzn. po tříletém období, kdy se na něm bude pracovat.

  • V dubnu Komise přišla s myšlenkou zřídit systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), který bude mít podobné cíle jako známý systém ESTA, který používají Spojené státy. Takový systém by umožnil další kontrolu nad cestujícími bez vízové povinnosti. ETIAS by stanovil způsobilost všech příslušníků třetích zemí bez vízové povinnosti k cestě do schengenského prostoru, a zda z takové cesty plynou bezpečnostní rizika či riziko migrace. Informace o cestujících by byly shromažďovány před jejich cestou. Komise spustila studii proveditelnosti ETIAS a měla by mít její výsledky v říjnu 2016. Na základě těchto výsledků a konzultací hodlá Komise do listopadu 2016 předložit legislativní návrh na zřízení ETIAS.

  • Posílení Europolu: Europol je základním nástrojem EU k posílení spolupráce mezi vnitrostátními bezpečnostními orgány. Doznal zásadních změn nedávným zřízením Evropského centra pro boj proti terorismu, Evropského střediska pro boj proti převaděčství a Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě. Komise bude s Europolem spolupracovat na větším posílení kapacit agentury v boji proti terorismu a také v její snaze potlačit převaděčství migrantů a kyberkriminalitu, např. uvolněním dalších zdrojů, jež jsou zapotřebí ke splnění potřeb a očekávání, jež jsou na tuto agenturu kladena. Důležité je také zajistit Europolu lepší přístup ke klíčovým databázím. Komise rovněž vyzývá členské státy, aby v určité formě umožnily vznik centra výměny informací. Vznikla by tak platforma, na níž by orgány veřejné moci, které disponují informacemi souvisejícími s terorismem a jinými závažnými přeshraničními bezpečnostními hrozbami, mohly tyto informace sdílet s donucovacími orgány.

  • Ke zjištění totožnosti osob je naprosto nezbytné zabezpečení cestovních dokladů. Lepší řízení volného pohybu, migrace a mobility závisí na spolehlivých systémech, jež předcházejí zneužití a ohrožení veřejné bezpečnosti plynoucím z toho, jak snadno lze některé dokumenty padělat. Komise hledá nové způsoby posílení bezpečnosti elektronických dokladů a řízení dokladů totožnosti. Do prosince 2016 přijme Komise akční plán o zabezpečení dokladů, konkrétně pobytových karet, dokladů totožnosti a náhradních cestovních dokladů.

Souvislosti

Evropská komise přijala dne 28. dubna 2015 Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Evropské unii v období 2015–2020. Program naplňuje závazek vyjádřený v politických směrech předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera a je součástí obnovené strategie vnitřní bezpečnosti, kterou Rada přijala dne 16. června 2015.

Od přijetí programu bylo dosaženo značného pokroku v jeho naplňování. Klíčové oblasti pozornosti byly posíleny akčními plány, které byly přijaty v prosinci 2015 v oblasti střelných zbraní a výbušnin, v únoru 2016 v oblasti zesílení boje proti financování terorismu, ve sdělení o silnějších a inteligentnějších informačních systémech pro správu hranic a vnitřní bezpečnost ze dne 6. dubna 2016 a ve sdělení o naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie ze dne 20. dubna 2016.

Zřízení evropské pohraniční a pobřežní stráže, jež předseda Juncker oznámil ve svém projevu o stavu Unie, který přednesl 9. září 2015, je jedním z opatření v rámci Evropského programu pro migraci, jehož cílem je posílit řízení a bezpečnost vnějších hranic EU.

Další informace:

Sdělení: Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice

Často kladené dotazy: Stav Unie v roce 2016: Položení základů skutečné a účinné bezpečnostní unie

Tisková zpráva: Chránit vnější hranice Evropy má evropská pohraniční a pobřežní stráž

Tisková zpráva: European Border and Coast Guard agreed (EU se dohodla na evropské pohraniční a pobřežní stráži)

Projev: Remarks by Commissioner Avramopoulos at the launch of Europol's European Counter Terrorism Centre (ECTC) (Poznámky komisaře Avramopoulose ke zřízení Evropského centra pro boj proti terorismu při Europolu (ECTC))

Tisková zpráva: Lépe střežené a inteligentnější hranice v EU: Komise navrhuje systém evidující vstup a výstup cestujících

Evropský program pro migraci

Evropský program pro bezpečnost

IP/16/3003

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar