Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Състояние на Съюза, 2016 г. Комисията цели укрепване на външните граници

Страсбург, 14 септември 2016 r.

„Толерантността не може да бъде за сметка на нашата сигурност. Трябва да знаем кой пресича границите ни. Ще защитаваме границите си с новата Европейска гранична и брегова охрана. Ще защитаваме границите си и със строг контрол на всички лица, които ги пресичат“ — председателят Юнкер, Състояние на Съюза, 2016 г.

По повод речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза (2016 г.) Комисията формулира днес как Европейският съюз може да повиши сигурността в Европа чрез подобряване на обмена на информация в борбата с тероризма и укрепване на външните граници. Предложените мерки включват ускореното оперативното изпълнение на Европейската гранична и брегова охрана, бързото приемане и прилагане на система на ЕС за влизане/излизане и предстоящите предложения за създаване на европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им. Освен това, като част от усилията на Комисията да подготви условията за истински и ефективен Съюз на сигурност, в съобщението също се предлага да се предприемат допълнителни действия за подобряване на сигурността на документите за пътуване, за да бъдат предотвратявани документните измами, и за укрепване на Европейския център за борба с тероризма на Европол.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Сигурността е една от основните причини за безпокойство на европейските граждани. Комисията предлага днес практически мерки за подобряване на обмена на информация, който е от съществено значение за борбата с тероризма, както и мерки за гарантиране на сигурността на външните граници на Съюза и за засилване на контрола върху това кой влиза в ЕС и кой го напуска. Тези мерки ще изискват по-тясна координация и сътрудничество в рамките на ЕС и между държавите членки. Факт е, че в настоящия мобилен свят единствено по-тясното истинско сътрудничество ще ни предостави по-голяма сигурност“.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „С укрепването на външните си граници ще бъдем по-добре подготвени да посрещнем сериозни миграционни предизвикателства. Подобряването на обмена на информация ще ни позволи да водим по-ефективно борбата с тероризма. За гарантиране на сигурността на Европа са ни необходими едновременно силни граници и интелигентни системи за информация. Мерки като Европейската гранична и брегова охрана, системата за влизане и излизане и европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им ще спомогнат за сигурността на границите на Европа, а укрепването на ролята на Европол в ефективния обмен на информация и борбата с документните измами е конкретна стъпка за създаването на ефективен Съюз на сигурност“.

В приетото днес съобщение се определят редица практически и оперативни мерки, с които да се ускори изпълнението на Европейската програма за миграцията и Европейската програма за сигурност и да се подготвят условията за истински и ефективен Съюз на сигурност:

  • Европейска гранична и брегова охрана: изградена въз основа на Frontex, с новосъздадена способност да ползва резерв от хора и оборудване новата агенция ще гарантира по-добро споделено управление на външните граници на ЕС. Тя ще оказва подкрепа на държавите членки като набелязва слабости и, при необходимост, се намесва за тяхното преодоляване, преди те да се превърнат в сериозни проблеми. Комисията, Frontex и държавите членки вече извършиха подготвителната работа, която ще бъде допълнително ускорена, за да се гарантира, че новата агенция ще започне да функционира без всякакво забавяне. Стъпките, които Комисията предстои да предприеме, включват работа по договори с трети държави и приемане на бюджетните предложения, необходими, за да може агенцията да наеме бързо допълнителен персонал. Комисията призовава държавите членки да гарантират, че националният принос към резерва от гранични служители и оборудване е готов да бъде незабавно задействан, за да отстранят съществуващите пропуски в отговор на покани за експерти за операциите на Frontex в Гърция, Италия и България.

  • Система на ЕС за влизане/излизане: предложена от Комисията на 6 април 2016 г. заедно с необходимото изменение на Кодекса на шенгенските граници, предвидената система на ЕС за влизане/излизане ще подобри управлението на външните граници и ще намали незаконната миграция към ЕС (чрез справяне с пресрочването на визи), като същевременно допринесе за борбата с тероризма и тежките престъпления и гарантира високо равнище на вътрешна сигурност. Системата ще събира данни, включително самоличност, документи за пътуване и биометрични данни, както и ще регистрира влизането и излизането в точката на преминаване на границата. Тя ще се прилага за всички граждани на държави извън ЕС, които са допуснати за кратък престой в Шенгенското пространство (не повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни). Понастоящем текат преговорите със съзаконодателите по двете предложения, като Комисията призовава за окончателното им приемане до края на 2016 г. с оглед на това системата да започне да функционира в началото на 2020 г. след три години на изграждане.

  • Идеята за създаване на европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), която да има сходни цели с добре познатата американска система ESTA, беше представена от Комисията през април. Създаването на тази система предоставя допълнително ниво на контрол върху пътниците, освободени от изискването за виза. ETIAS ще определя допустимостта на всички граждани на трети държави, освободени от изискването за виза, да пътуват в Шенгенското пространство и дали пътуването представлява риск, свързан със сигурността или миграцията. Ще бъде събирана информация за пътниците преди тяхното пътуване. Комисията инициира проучване относно осъществимостта на ETIAS, като въз основа на неговите резултати, очаквани през октомври 2016 г., и след провеждането на консултации, Комисията възнамерява да представи до ноември 2016 г. законодателно предложение за създаването на системата.

  • Укрепване на Европол: в качеството си на основен инструмент за повишено сътрудничеството между националните органи по сигурността Европол предприе някои важни стъпки напред с неотдавнашното създаване на Европейския център за борба с тероризма (ECTC), на Европейския център по въпросите на контрабандата на мигранти и на Европейския център за борба с киберпрестъпността. Комисията ще работи с Европол за по-нататъшното укрепване на капацитета на агенцията за борба с тероризма, а също и на нейната дейност срещу контрабандата на мигранти и киберпрестъпността, например чрез предоставяне на допълнителни ресурси, необходими, за да се отговори на нейните нужди и очакванията към нея. Подобряването на достъпа на Европол до ключови бази данни също е от значение. В същия дух Комисията насърчава държавите членки да способстват за формирането на център за обмен на информация, служещ като платформа, чрез която органите, получили информация, свързана с тероризъм или други сериозни трансгранични престъпления, да я споделят с правоприлагащите органи.

  • Сигурните документи за пътуване са решаващи за установяването на самоличността на дадено лице. По-доброто управление на свободното движение, миграцията и мобилността се основава на надеждни системи за предотвратяване на злоупотребите и заплахите за вътрешната сигурност, породени от лекотата, с която някои документи могат да бъдат подправени. Комисията се стреми към нови начини за подобряване на сигурността на електронните документи и управлението на документите за самоличност. До декември 2016 г. Комисията ще приеме план за действие относно сигурността на документите, така че документите за пребиваване, документите за самоличност и временните документи за пътуване (ВДП) да бъдат направени по-сигурни.

Контекст

На 28 април 2015 г. Европейската комисия прие Европейската програма за сигурност, в която са очертани основните действия, с които да се гарантира ефективен отговор на ЕС срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз през периода 2015—2020 г. С програмата се изпълнява ангажимент, поет от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в Политическите насоки, и тя е част от актуализираната Стратегия за вътрешна сигурност, приета от Съвета на 16 юни 2015 г.

От приемането на Програмата досега е постигнат значителен напредък по нейното изпълнение. Ключови области на внимание бяха подсилени чрез планове за действие, приети през декември 2015 г. относно огнестрелните оръжия и взривните вещества и през февруари 2016 г. относно засилването на борбата с финансирането на тероризма, чрез съобщението от 6 април 2016 г. относно по-стабилните и интелигентни информационни системи за целите на управлението на границите и сигурността и чрез съобщението на Комисията от 20 април 2016 г. относно изпълнението на Европейската програма за сигурност с цел борба с тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност.

Създаването на Европейска гранична и брегова охрана, обявено от председателя Юнкер в речта му за състоянието на Съюза, произнесена на 9 септември 2015 г., е част от мерките, предприети съгласно Европейската програма за миграцията, с цел засилване на управлението и на сигурността на външните граници на ЕС.

За повече информация:

Съобщение: Повишаване на сигурността в свят на мобилност: подобряване на обмена на информация в борбата с тероризма и укрепване на външните граници

Често задавани въпроси: Състояние на Съюза, 2016 г. Подготвяне на условията за истински и ефективен Съюз на сигурност

Съобщение за медиите: Европейска гранична и брегова охрана за защита на външните граници на Европа

Съобщение за медиите: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Реч: Изказване на комисар Аврамопулос при откриването на Европейския център за борба с тероризма (ЕЦБТ) на Европол

Съобщение за медиите: По-стабилни и интелигентни граници в ЕС: Комисията предлага създаването на Система за влизане/излизане

Европейска програма за миграцията

Европейска програма за сигурност

IP/16/3003

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar