Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Tillståndet i unionen 2016: Fullbordandet av kapitalmarknadsunionen – Kommissionen påskyndar reformerna

Strasbourg den 14 september 2016

"Föreställ dig ett finskt startupföretag som inte kan få ett banklån. Idag är alternativen begränsade. Kapitalmarknadsunionen kommer att erbjuda alternativa, livsviktiga källor till finansiering för att hjälpa startupföretagen att komma igång - företagsänglar, riskkapital, marknadsfinansiering." - Ordförande Jean-Claude Juncker, Tillståndet i unionen 2016

I samband med ordförande Jean-Claude Junckers tal 2016 om tillståndet i unionen har EU-kommissionen i dag lagt fram de kommande åtgärderna för att påskynda fullbordandet av kapitalmarknadsunionen (CMU), ett flaggskeppsprojekt för att främja sysselsättning och tillväxt i Europa.

Kapitalmarknadsunionen är en viktig byggsten i kommissionens investeringsplan för Europa. Den syftar till att ge företag tillgång till alternativa, mer diversifierade finansieringskällor så att de kan blomstra. Den gör Europas finansiella system mer stabilt. På så sätt blir det möjligt för kapital att röra sig friare över gränserna i den inre marknaden, så att det kan användas på bästa sätt för att stödja våra företag och ge européerna fler investeringsmöjligheter.

I dagens meddelande fastställs de åtgärder som krävs för att se till att kapitalmarknadsunionen har en påtaglig inverkan i praktiken så snart som möjligt. Kommissionen uppmanar Europaparlamentet och rådet att snabbt slutföra den första omgången av föreslagna åtgärder och kommer att påskynda nästa uppsättning åtgärder. I handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen som inleddes för ett år sedan fastställdes åtgärder för att få alla byggstenar till kapitalmarknadsunionen på plats senast 2019.

– Det är viktigare än någonsin att utveckla starkare och djupare kapitalmarknader i EU för att göra det möjligt för finansiering att nå våra företag så att den reala ekonomin, tillväxten och investeringarna gynnas. Det är nu dags att få de första byggstenarna för kapitalmarknadsunionen på plats och gå vidare med nya prioriteringar. Vi kommer att arbeta nära tillsammans med medlagstiftarna så att vi kan nå snabba framsteg och förverkliga kapitalmarknadsunionen, säger Valdis Dombrovskis, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

– Den viktigaste delen av investeringsplanen är att förbättra affärsmiljön i medlemsstaterna och att ta bort hindren för investeringar. Färdigställandet av kapitalmarknadsunionen kommer att bidra till att ta bort dessa hinder så att vi kan sporra den privata sektorns investeringar i infrastruktur och små och medelstora företag. Vi har redan vidtagit åtgärder i enlighet med kapitalmarknadsunionen, till exempel att göra det lättare och billigare för försäkringsbolag att investera i långsiktiga infrastrukturprojekt. Vi kommer att fortsätta med arbetet i vår åtgärdsplan och vi räknar med medlemsstaternas stöd för att genomföra de nödvändiga reformerna på nationell nivå, säger Jyrki Katainen, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för sysselsättning, ttillväxt och investeringar.

Att slutföra de första åtgärderna för kapitalmarknadsunionen

I dagens meddelande efterlyses ett snabbt slutförande av de första åtgärder som föreslås i handlingsplanen.

Ett snabbt genomförande av värdepapperiseringspaketet har potentialen att snabbt generera ytterligare finansiering i den reala ekonomin: Rådet har redan nått en överenskommelse om en enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering (STS) och nu bör det göras skyndsamma framsteg i Europaparlamentet. Genom STS-värdepapperiseringar frigörs kapacitet i bankernas balansräkningar och erbjuds investeringsmöjligheter för investerare. Om värdepapperiseringen i EU kunde återgå till sin genomsnittsnivå före krisen – på ett säkert sätt – skulle bankerna kunna erbjuda ytterligare lån till den privata sektorn på 100 miljarder euro och främja den finansiella stabiliteten. 

Kommissionen kommer att göra sitt yttersta för att stödja samlagstiftarna i att hitta en överenskommelse om moderniseringen av prospektreglerna senast i slutet av året. Detta kommer att öka tillgången till kapitalmarknaderna, särskilt för mindre företag.

Kommissionen uppmanar också Europaparlamentet och rådet att slutföra förslaget om att förstärka riskkapitalmarknaderna och sociala investeringar före utgången av 2016. Detta kommer att främja investeringar i riskkapitalfonder och sociala projekt och göra det lättare för investerare att finansiera små och medelstora innovativa företag. Kommissionen kommer dessutom att ta fram ett program för att stödja utvecklingen av nationella och regionala kapitalmarknader i medlemsstaterna.

Att påskynda nästa fas av CMU

Kommissionen kommer nu att snabbt gå vidare med nästa etapp av andra viktiga CMU-åtgärder. Skillnader i insolvensförfaranden utgör sedan länge ett hinder för utvecklingen av kapitalmarknaderna i EU. Kommissionen kommer inom kort att lägga fram ett förslag om omstrukturering av företag och insolvens för att påskynda återvinningen av tillgångar och ge företag en andra chans om de misslyckas vid första försöket.  

Vi kommer att riva skattehinder som hindrar utvecklingen av kapitalmarknaderna. Vi kommer att uppmuntra medlemsstaterna att avskaffa hinder för källskatt och främja bästa skattepraxis när det gäller att främja riskkapital, såsom att öka finansieringen med eget kapital framför skuld. Detta kommer att uppmuntra riskkapitalinvesteringar och främja finansiell stabilitet, eftersom företag med en starkare kapitalbas är mindre sårbara för chocker. Kommissionen har för avsikt att lägga fram ett förslag i november om förmånsbehandling av skuldsättning jämfört med aktier i samband med sitt förslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, och uppmanar rådet att anta detta förslag så snart som möjligt.  Kommissionen kommer också att ändra försäkrings- och banklagstiftningen i slutet av året för att ytterligare frigöra privata investeringar i infrastruktur och små och medelstora företag.

Att ta fram nya CMU-prioriteringar

Kommissionen kommer att ta fram ytterligare prioriteringar. Den kommer att stödja utvecklingen av marknaderna för enskilt pensionssparande och andra finansiella tjänster till privatpersoner, i syfte att uppmuntra européerna att omsätta sina besparingar på ett bättre sätt.

Den kommer att inrätta en expertgrupp som ska utveckla en övergripande europeisk strategi för hållbar finansiering, både för att stödja investeringar i grön teknik och för att se till att det finansiella systemet kan finansiera tillväxt på ett sätt som är hållbart.  

Tekniken driver på för snabba förändringar i den finansiella sektorn och har kraften att öka kapitalmarknadernas roll och föra dem närmare företagen och investerarna. Den gynnar också konsumenterna genom att erbjuda ett större urval av tjänster. Denna innovativa potential bör utnyttjas. Kommissionen kommer att utarbeta en samordnad politik som stöder utvecklingen av finansteknik i ett ändamålsenligt regelverk. 

En effektiv och enhetlig tillsyn är avgörande för att säkerställa investerarskydd, främja integrationen av kapitalmarknaderna och bevara den finansiella stabiliteten. Kommissionen kommer att, i nära samarbete med Europaparlamentet och rådet, överväga ytterligare åtgärder med avseende på den tillsynsram som krävs för att kapitalmarknadsunionen ska uppnå sin fulla potential.

Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka utvecklingen och identifiera ytterligare åtgärder som är nödvändiga för utveckling av kapitalmarknadsunionen inom ramen för 2017 års halvtidsöversyn av kapitalmarknadsunionen som snart kommer att inledas.

Bakgrund

Kapitalmarknadsunionen syftar till att stärka kopplingen mellan sparande och investeringar och stärka det europeiska finansiella systemet genom att tillhandahålla alternativa finansieringskällor och ökade valmöjligheter för icke professionella och institutionella investerare. Att ta bort hindren för fri rörlighet för kapital över gränserna kommer att stärka den ekonomiska och monetära unionen genom att stödja ekonomisk konvergens och bidra till att dämpa ekonomiska chocker i och utanför euroområdet, vilket kommer att göra den europeiska ekonomin mer motståndskraftig.

Den 30 september 2015 antog kommissionen en handlingsplan för en kapitalmarknadsunion. I handlingsplanen fastställs ett program med åtgärder som syftar till att fastställa de olika byggstenarna i en integrerad kapitalmarknad i EU senast 2019.

Handlingsplanen är uppbyggd kring följande huvudprinciper:

  • Fler affärsmöjligheter för investerare

  • Koppling mellan finansieringskällorna och den reala ekonomin

  • Ett starkare och mer motståndskraftigt finansiellt system

  • Djupare ekonomisk integration och ökad konkurrens

Den 25 april 2016 sammanfattade kommissionen de framsteg som gjorts under de första sex månaderna sedan antagandet av handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion och offentliggjorde den första lägesrapporten om kapitalmarknadsunionen.

Vid Europeiska rådets möte den 28 juni 2016 efterlystes snabba och resoluta framsteg för att underlätta företagens tillgång till finansiering och stödja investeringar i den reala ekonomin genom att gå vidare med agendan för kapitalmarknadsunionen.

Mer information: 

Meddelandet om kapitalmarknadesunionen - Att påskynda reformer

Handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion

Kapitalmarknadsunionen: Första lägesrapporten

IP/16/3001

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar